Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON

O REGULARIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA

("Sl. list CG", br. 56/2016, 13/2017 i 47/2017)

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način regularizacije i legalizacije neformalnih objekata.

Neformalni objekat

Član 2

Neformalni objekat, u smislu ovog zakona, je stambeni, poslovni i poslovno-stambeni objekat, odnosno rekonstruisani dio postojećeg objekta na kojem su izvedeni grubi konstruktivni građevinski radovi najmanje jedne etaže, koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno suprotno građevinskoj dozvoli.

Neformalni objekat, u smislu ovog zakona, je i posebni dio objekta izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno suprotno građevinskoj dozvoli.

Grubi konstruktivni građevinski radovi iz stava 1 ovog člana su izvedeni: temelji, stubovi sa gredama, zidovi i ploča iznad zidova ili krovna konstrukcija.

Neformalnim objektom u smislu stava 1 ovog člana smatra se i objekat osnovnog stanovanja iz člana 3 ovog zakona.

Objekat osnovnog stanovanja

Član 3

Neformalnim objektom osnovnog stanovanja, u smislu ovog zakona, smatra se stambeni objekat, bruto građevinske površine do 200 m², u kojem stanuje vlasnik neformalnog objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji imaju prebivalište u mjestu u kojem je izgrađen neformalni objekat, ako vlasnik i članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini ili susvojini drugi stambeni objekat, odnosno stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore.

Članovima porodičnog domaćinstva iz stava 1 ovog člana smatraju se lica koja sa vlasnikom neformalnog objekta žive u zajedničkom domaćinstvu i to:

- bračni drug ili lice koje sa vlasnikom neformalnog objekta živi u vanbračnoj zajednici;

- djeca rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad; i

- druga lica koja je vlasnik neformalnog objekta ili njegov bračni drug dužan po zakonu da izdržava, a koja sa njim stanuju u istom stanu, odnosno porodičnoj stambenoj zgradi.

Poslovni objekat

Član 4

Poslovni objekti odnosno djelovi poslovno - stambenog objekta iz člana 2 ovog zakona su: objekti za smještaj turista, objekti za pripremanje i usluživanje hranom i pićem, ugostiteljski objekti, trgovački i tržni centri, izložbeni centri, sajmišta, poslovne zgrade, objekti uprave, privredni objekti, objekti za proizvodno zanatstvo, skladišta i stovarišta.

Primjena zakona

Član 5

Ovaj zakon primjenjuje se na neformalne objekte koji su prikazani na orto foto snimku koji je izradio organ uprave nadležan za upis prava u katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: organ uprave).

Ovaj zakon ne primjenjuje se na neformalne objekte koji su izgrađeni:

1) u zaštitnom putnom pojasu;

2) u zaštitnom pružnom pojasu;

3) u zoni aerodroma;

4) u zaštitnom pojasu elektroenergetskih objekata;

5) na klizištima;

6) na eksploatacionim područjima;

7) na udaljenosti manjoj od 400m od vojnih objekata koji služe za smještaj eksploziva i municije;

8) na prostoru određenom planskim dokumentom za izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata od opšteg interesa;

9) u skladu sa propisima kojima u vrijeme izgradnje nije bila utvrđena obaveza pribavljanja građevinske dozvole;

10) na privremene objekte;

11) u zoni nacionalnog parka.

Izuzetno od stava 2 tačka 1 ovog člana, ovaj zakon primjenjuje se na neformalne objekte, uz saglasnost i pod uslovima koje odredi organ uprave nadležan za državne puteve, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za opštinske puteve.

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, ovaj zakon primjenjuje se na neformalne objekte, uz saglasnost i pod uslovima koje odredi privredno društvo koje upravlja željezničkom infrastrukturom.

Izuzetno od stava 2 tačka 3 ovog člana, ovaj zakon primjenjuje se na neformalne objekte, uz saglasnost i pod uslovima koje odredi privredno društvo koje upravlja aerodromima.

Ovaj zakon se primjenjuje na neformalne objekte iz stava 1 tačka 4 ovog člana uz saglasnost vlasnika elektroenergetskog objekta.

Privremeni neformalni objekti

Član 6

Neformalni objekti koji su izgrađeni: u zoni morskog dobra; na kulturnom dobru, i zoni zaštite kulturnog dobra, u zoni zaštićenih prirodnih dobara, na vodnom zemljištu i u zaštitnim

zonama vodoizvorišta, zonama park šuma, zaštitnih šuma, zelenih površina, smatraju se privremenim neformalnim objektima u smislu ovog zakona.

Neformalni objekti, iz stava 1 ovog člana, određuju se planom privremenih neformalnih objekata.

Plan privremenih neformalnih objekata se donosi za period od tri godine.

Plan privremenih neformalnih objekata za zone: morskog dobra, zaštite kulturnih dobara i na kulturnom dobru i zaštite prirodnih dobara, donosi organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata (u daljem tekstu: Ministarstvo), po pribavljenom mišljenju lokalne samouprave, pravnog lica osnovanog za upravljanje područjem posebne namjene za koje se plan donosi, odnosno organa državne uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

Plan privremenih neformalnih objekata za objekte na teritoriji jedinice lokalne samouprave za zone: vodnog zemljišta i zaštitne zone vodoizvorišta, zone park šuma, zaštitnih šuma i zelenih površina, donosi jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Rješenje o statusu objekata u smislu st. 4 i 5 ovog člana donosi organ nadležan za donošenje plana privremenih neformalnih objekata, na osnovu plana privremenih neformalnih objekata.

Postupak legalizacije neformalnih objekata iz stava 4 ovog člana sprovodi se nakon donošenja i u skladu sa uslovima definisanim državnim planskim dokumentom.

Postupak legalizacije neformalnih objekata iz stava 5 ovog člana sprovodi se nakon donošenja i u skladu sa uslovima definisanim lokalnim planskim dokumentom.

Imovinsko - pravni odnosi

Član 7

Legalizacija neformalnog objekta koji je izgrađen na zemljištu u privatnoj svojini ili zemljištu kojim raspolaže država odnosno na kojem svojinska ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave, može se vršiti nakon razrješenja imovinsko - pravnih odnosa sa vlasnikom, odnosno vršiocem svojinskih ovlašćenja nad zemljištem.

Crna Gora kao titular prava svojine nad zemljištem ili jedinica lokalne samouprave kao vršilac svojinskih ovlašćenja nad zemljištem, vrši prenos prava svojine, odnosno svojinskih ovlašćenja nad zemljištem na kome je izgrađen neformalni objekat, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, neposrednom pogodbom.

Zemljište iz stava 2 ovog člana, na kojem je izgrađen neformalni objekat može se pravnim poslom prenijeti vlasniku neformalnog objekta na osnovu odluke Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), odnosno skupštine opštine.

Cijena zemljišta utvrđena u postupku iz stava 2 ovog člana isplaćuje se u cjelosti.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, cijena zemljišta utvrđena u postupku neposredne pogodbe može se otplatiti u najviše do 240 jednakih mjesečnih rata za neformalne objekte osnovnog stanovanja, a za druge neformalne objekte u najviše do 120 jednakih mjesečnih rata, u skladu sa sporazumom, uz obezbjeđenje potraživanja zaključenjem ugovora o hipoteci.

Organ uprave dužan je da nakon prijema ugovora iz stava 5 ovog člana, upiše kupca kao vlasnika nepokretnosti i izvrši zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti sa brojem i datumom zaključenja ugovora o kupoprodaji i nazivom odnosno imenom ugovornih strana, rokom otplate i zabilježbom ugovora o hipoteci.

Imovinsko - pravni odnosi na zemljištu iz st. 1 i 2 ovog člana, koje se nalazi na prostoru za koje nije donijet planski dokument rješavaće se nakon donošenja planskog dokumenta.

Nadležnost

Član 8

Nadležni organ lokalne uprave sprovodi postupak legalizacije neformalnih objekata za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Ministarstvo sprovodi postupak legalizacije neformalnih objekata za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Javnost

Član 9

Postupak legalizacije neformalnih objekata sprovodi se javno i transparentno na način utvrđen ovim zakonom.

Izrada orto - foto snimka

Član 10

Organ uprave dužan je da izvrši preklapanje orto - foto snimka teritorije Crne Gore sa važećim digitalnim podlogama i učini ga dostupnim preko internet stranice - Geoportala, nadležnim organima lokalne uprave i Ministarstvu sa podacima sa kojima raspolaže.

Dostavljanje podataka

Član 11

Organi državne uprave, organi lokalne uprave, pružaoci usluga vodosnabdijevanja, elektronskih komunikacija i usluga distribucije električne energije dužni su da nadležnom organu lokalne uprave i Ministarstvu dostave podatke o neformalnim objektima koje vode u odgovarajućim evidencijama.

Podaci o neformalnim objektima iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se na propisanom obrascu.

Oblik i sadržaj obrasca iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Identifikacija i evidencija

Član 12

Neformalni objekti identifikuju se prema orto - foto snimku iz člana 5 stav 1 ovog zakona.

Neformalni objekti upisuju se u evidenciju neformalnih objekata koja sadrži podatke o: objektima po kategorijama, njihovom položaju, katastarskim opštinama, katastarskim parcelama, katastarskoj klasi, vlasnicima, korisnicima, stvarnim i drugim pravima kao i određenim pravnim stanjima na nepokretnosti (građenje bez propisanih dozvola ili njihovim prekoračenjima).

Evidenciju neformalnih objekata za čiju su legalizaciju nadležni organi lokalne uprave vode i ažuriraju ti organi i podatke iz stava 2 ovog člana dostavljaju Ministarstvu.

Ministarstvo vodi evidenciju neformalnih objekata za čiju je legalizaciju nadležno kao i evidenciju podataka iz stava 3 ovog člana.

Nadležni organ lokalne uprave i Ministarstvo dužni su da podatke iz evidencija iz st. 3 i 4 ovog člana objave na svojim internet stranicama.

Bliži sadržaj evidencije o neformalnim objektima propisuje Ministarstvo.

Kategorizacija

Član 13

Neformalni objekti kategorišu se prema:

1) stepenu izgrađenosti (izgradnja novog objekta, odnosno dogradnja postojećeg objekta);

2) namjeni objekta;

3) površini objekta (u m² bruto građevinske površine);

4) stepenu dovršenosti i stanju objekta;

5) svojini na zemljištu;

6) usklađenosti objekta sa planiranom namjenom prostora i

7) usklađenosti objekta sa postojećom horizontalnom i vertikalnom regulacijom.

Bliže uslove i način kategorizacije neformalnih objekata propisuje Ministarstvo.

Postupak legalizacije

Član 14

Postupak legalizacije neformalnog objekta obuhvata:

1) podnošenje zahtjeva za legalizaciju neformalnog objekta;

2) odlučivanje po zahtjevu za legalizaciju neformalnog objekta;

3) analizu stabilnosti i sigurnosti objekta u skladu sa ovim zakonom i

4) donošenje rješenja o legalizaciji neformalnog objekta.

Izvršno rješenje iz stava 1 tačka 4 ovog člana, objavljuje se na internet stranici nadležnog organa lokalne uprave, odnosno Ministarstva.

Podnošenje zahtjeva

Član 15

Postupak legalizacije neformalnog objekta pokreće se podnošenjem zahtjeva za legalizaciju neformalnog objekta.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana može da podnese:

1) vlasnik neformalnog objekta;

2) suvlasnik neformalnog objekta;

3) etažni vlasnik, odnosno skupština etažnih vlasnika neformalnog objekta i

4) nasljednik.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se nadležnom organu lokalne uprave, odnosno Ministarstvu.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici nadležnog organa lokalne uprave, odnosno Ministarstva.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na propisanom obrascu.

Sadržaj obrasca iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo dužno je da u roku od 15 dana, od dana prijema zahtjeva za legalizaciju, za neformalni objekat za koji nijesu riješeni imovinsko - pravni odnosi na zemljištu na kojem je izgrađen neformalni objekat, dostavi obavještenje da je pokrenut postupak legalizacije organu uprave nadležnom za imovinu za zemljište koje je u svojini Crne Gore, odnosno jedinici lokalne samouprave za zemljište na kojem svojinska ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave.

Nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo dužno je da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana obavijesti nadležni inspekcijski organ o pokretanju postupka legalizacije radi prekida postupka za uklanjanje objekta.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

Član 16

Uz zahtjev iz člana 15 ovog zakona podnosi se izvod iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti, odnosno dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na zemljištu i objektu.

Ako podnosilac zahtjeva za legalizaciju neformalnog objekta ne posjeduje dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na zemljištu dužan je da, umjesto dokaza iz stava 1 ovog člana, podnese dokaz da je pred sudom ili drugim nadležnim organom pokrenut postupak utvrđivanja prava svojine na zemljištu, odnosno potvrdu Ministarstva ili nadležnog organa lokalne uprave da za taj prostor nije donijet planski dokument.

Postupak po zahtjevu za legalizaciju neformalnog objekta prekida se do završetka postupka iz stava 2 ovog člana pravosnažnom odlukom suda ili konačnom odlukom nadležnog organa.

Ministarstvo je dužno da dostavi konačan akt o prekidu postupka legalizacije, za zemljište koje je u svojini Crne Gore organu uprave nadležnom za imovinu.

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da dostavi konačan akt o prekidu postupka legalizacije za zemljište na kojem svojinska ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave organu lokalne uprave nadležnom za imovinu.

Za objekte osnovnog stanovanja, pored dokaza iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se isprave:

- o broju članova porodičnog domaćinstva,

- o prebivalištu u mjestu u kojem je izgrađen neformalni objekat i

- da vlasnik i članovi porodičnog domaćinstva ne posjeduju drugi stambeni objekat, odnosno stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore.

Dopuna dokumentacije

Član 17

Kada nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo utvrdi da uz zahtjev nije podnijeta dokumentacija iz člana 16 st. 1, 2 i 6 ovog zakona, poziva podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana, od dana dostavljanja poziva, dostavi nedostajuću dokumentaciju.

Ako podnosilac zahtjeva u roku iz stava 1 ovog člana ne izvrši dopunu dokumentacije, zahtjev će se odbiti.

Odlučivanje po zahtjevu

Član 18

U postupku odlučivanja po urednom zahtjevu za legalizaciju neformalnog objekta, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova iz čl. 5, 6 i 7 ovog zakona.

Uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organi i druga pravna lica, a koji su neophodni za utvrđivanje ispunjenosti uslova kao i kopiju katastarskog plana, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Za izdavanje uslova iz st. 1 i 2 ovog člana i za izdavanje kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ako nadležni organi, odnosno pravna lica ne dostave uslove iz stava 2 ovog člana u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa utvrđenim uslovima.

Ako nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo utvrdi da se legalizacija neformalnog objekta ne može izvršiti zbog neispunjavanja uslova iz stava 1 ovog člana, rješenjem će odbiti zahtjev za legalizaciju.

Tehnička dokumentacija za objekte do 500 m²

Član 19

Nadležni organ lokalne uprave, radi legalizacije neformalnog objekta bruto razvijene površine do 500 m², koji ispunjava uslove iz čl. 5, 6 i 7 ovog zakona upućuje poziv podnosiocu zahtjeva da u roku od 120 dana, od dana dostavljanja poziva, dostavi:

- tri primjerka elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, ovjerenog od geodetske organizacije koja ima licencu za rad, odnosno kopiju katastarskog plana ili izvoda iz katastarskog plana; i

- analizu ovlašćenog privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji je ispitivao statičku i seizmičku stabilnost objekta, da je neformalni objekat stabilan i siguran za upotrebu;

- tri primjerka projekta arhitekture izvedenog stanja neformalnog objekta (u daljem tekstu: projekat arhitekture), koje je izradilo ovlašćeno privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik.

Za objekte osnovnog stanovanja iz člana 3 ovog zakona ne dostavlja se projekat arhitekture iz stava 1 alineja 3 ovog člana.

Tehnička dokumentacija za objekte preko 500 m²

Član 20

Nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo radi legalizacije neformalnog objekta bruto razvijene površine preko 500 m², koji ispunjava uslove iz čl. 5, 6 i 7 ovog zakona upućuje poziv podnosiocu zahtjeva da u roku od 120 dana, od dana dostavljanja poziva dostavi:

- tri primjerka elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta ovjerenog od geodetske organizacije koja ima licencu za rad, odnosno kopiju katastarskog plana ili izvoda iz katastarskog plana;

- tri primjerka projekta arhitekture izvedenog stanja neformalnog objekta koji je izradilo ovlašćeno privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik;

- izjavu ovlašćenog privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji je ispitivao statičku i seizmičku stabilnost objekta, da je neformalni objekat stabilan i siguran za upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Sadržaj projekta arhitekture

Član 21

Projekat arhitekture iz čl. 19 i 20 ovog zakona sadrži:

1) opšte podatke:

- ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište podnosioca zahtjeva,

- naziv, sjedište i fotokopiju licence pravnog lica, privrednog društva ili preduzetnika koji je izradio arhitektonski snimak;

2) lokaciju objekta:

- ulicu i kućni broj (ako je određen), broj katastarske parcele i katastarske opštine,

- namjenu objekta;

3) arhitektonski opis objekta (strukturu i opis djelova objekta);

4) obračun površina objekta i to:

- površinu objekta: građevinsku bruto površinu i bruto razvijenu građevinsku površinu sa bruto površinom osnove zgrade,

- neto površinu s tabličnim prikazom površina svake etaže,

- broj etaža i visinu objekta (u m);

5) nacrte osnova, presjeka i fasada u razmjeri 1:100;

6) opis i stanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija, odnosno elektro i mašinskih instalacija pojedinih funkcija kojima se ostvaruje osnovna namjena objekta sa načinom priključenja na odgovarajuću mrežu infrastrukture, kao i način rješavanja odvođenja otpadnih voda;

7) opis stepena izgrađenosti objekta; i

8) projekat tehnološkog procesa za objekat u kome se obavlja tehnološki proces.

Komisija

Član 22

Radi kontrole i upoređivanja podataka iz podnijete dokumentacije sa podacima dobijenim neposrednim uvidom na terenu, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo može obrazovati komisiju.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana kojima se određuju zamjenici.

Vlasnik neformalnog objekta dužan je da komisiji omogući nesmetani pristup zemljištu i objektu, pruži potrebna obavještenja i predoči raspoloživu dokumentaciju potrebnu za vršenje poslova iz stava 1 ovog člana.

Na osnovu analize, uvida u dostupnu dokumentaciju i neposrednog uvida na terenu, komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju svi članovi komisije.

Komisija je dužna da izvještaj iz stava 4 ovog člana dostavi nadležnom organu lokalne uprave, odnosno Ministarstvu u roku od 15 dana, od dana izvršenog neposrednog uvida na terenu.

Dokazi o uplati naknada

Član 23

Kada nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo utvrdi da neformalni objekat ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom, poziva podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana, od dana dostavljanja poziva priloži:

- rješenje, odnosno sporazum o uređivanju odnosa u pogledu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, a ako je naknada uplaćena i odgovarajuću potvrdu o uplati naknade;

- rješenje, odnosno sporazum o uređivanju odnosa u pogledu naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja (u daljem tekstu: naknada za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja), u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje regionalnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, a ako je naknada uplaćena, odgovarajuću potvrdu o uplati naknade; i

- potvrdu o uplati naknade za legalizaciju.

Odbijanje zahtjeva

Član 24

Nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo će odbiti zahtjev za legalizaciju neformalnog objekta ako podnosilac zahtjeva u propisanom roku ne dostavi dokaze iz čl. 19, 20 i 23 ovog zakona.

Naknada za komunalno opremanje i naknada za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja

Član 25

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za neformalne objekte, obračunava se i naplaćuje u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave kojim se uređuju uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za komunalno opremanje koji se primjenjuje u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

Naknada iz stava 1 ovog člana plaća se i za neformalne objekte: hotel, mali hotel, boutique hotel sa četiri i pet zvjezdica, kao i za neformalne objekte ruralnog razvoja (poljoprivredni, seoskog stanovanja i turizma, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva).

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za neformalne objekte osnovnog stanovanja, plaća se u jednakim mjesečnim ratama, navedenim u zahtjevu vlasnika neformalnog objekta, a najviše u 240 mjesečnih rata.

Za druge neformalne objekte, naknada iz stava 1 ovog člana, plaća se u jednakim mjesečnim ratama, navedenim u zahtjevu vlasnika neformalnog objekta, a najviše u 120 mjesečnih rata.

Za legalizaciju neformalnih objekata na teritoriji opština na Crnogorskom primorju obračunava se i naplaćuje naknada za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja.

Propisi o plaćanju i obračunu dijela posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja koji se odnosi na naknadu za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja shodno se primjenjuju na obračun i plaćanje naknade iz stava 5 ovog člana.

Naknada za legalizaciju

Član 26

Naknada za legalizaciju neformalnog objekta plaća se u iznosu od 20%, od utvrđene naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Naknada iz stava 1 ovog člana prihod je budžeta jedinice lokalne samouprave.

Naknada za legalizaciju ne plaća se za neformalne objekte osnovnog stanovanja i za neformalne objekte koji su određeni zakonom kojim se uređuje korišćenje, upravljanje i raspolaganje državnom imovinom kao dobra od opšteg interesa kojima raspolaže Crna Gora i lokalna dobra od opšteg interesa, kojima raspolaže opština.

Donošenje rješenja o naknadi za legalizaciju

Član 27

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za legalizaciju neformalnog objekta donosi nadležni organ lokalne uprave koji vrši obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, po službenoj dužnosti, u roku od osam dana od dana uređivanja odnosa povodom plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Vlasnik neformalnog objekta je dužan da izvrši uplatu naknade iz stava 1 ovog člana na odgovarajući račun, u roku od osam dana, od dana dostavljanja rješenja.

Naknada za korišćenje prostora i korišćenje sredstava

Član 28

Vlasnik, odnosno korisnik privremenog neformalnog objekta obuhvaćenog planom neformalnih objekata, dužan je da plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora pravnom licu koje upravlja područjem posebne namjene, odnosno jedinici lokalne samouprave za objekte na području te jedinice lokalne samouprave.

Visinu, način i kriterijume plaćanja godišnje naknade iz stava 1 ovog člana, utvrđuje pravno lice koje upravlja područjem posebne namjene, odnosno jedinica lokalne samouprave za objekte na području te jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade iz stava 1 ovog člana donosi pravno lice koje upravlja područjem posebne namjene za neformalne objekte koji se nalaze u području posebne namjene, odnosno jedinica lokalne samouprave za neformalne objekte koji se nalaze na području te jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva ostvarena od godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za neformalne objekte i naknade za legalizaciju neformalnih objekata, koristi za uređenje i opremanje zemljišta i uređenje infrastrukturnih i objekata od opšteg interesa na području mjesne zajednice na čijem području se nalaze neformalni objekti.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da iz sredstava ostvarenih od naknade za legalizaciju neformalnih objekata vlasnicima neformalnih objekta za koje je donijeto rješenje o uklanjanju obezbijedi alternativni smještaj, u skladu sa ovim zakonom i finansira izradu prostorno planske dokumentacije.

Rokove i dinamiku korišćenja sredstava iz st. 4 i 5 ovog člana utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Područjem mjesne zajednice iz stava 4 ovog člana smatra se mjesna zajednica na čijoj se teritoriji nalazi neformalni objekat i prostor predviđen planskim dokumentom za izgradnju i opremanje infrastrukture za potrebe te mjesne zajednice, odnosno neformalnih objekata.

Pravno lice koje upravlja područjem posebne namjene dužno je da sredstva ostvarena od godišnje naknade za korišćenje prostora koristi za održavanje i unaprjeđenje područja posebne namjene, kao i za izgradnju infrastrukture za potrebe područja posebne namjene, u skladu sa godišnjim programom.

Ispitivanje statičke i seizmičke stabilnosti neformalnog objekta

Član 29

Analizu statičke i seizmičke stabilnosti neformalnog objekta do 500 m² može da vrši privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za izradu tehničke dokumentacije odnosno za građenje objekta.

Način izrade i sadržaj analize neformalnog objekta sa stanovišta statičke i seizmičke stabilnosti neformalnog objekta do 500 m² propisuje Ministarstvo.

Analiza statičke i seizmičke stabilnosti neformalnog objekta preko 500 m² vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Izrada tehničke dokumentacije

Član 30

Izradu tehničke dokumentacije za neformalne objekte može da vrši privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za izradu tehničke dokumentacije, a izradu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, geodetska organizacija koja ima licencu za rad.

Donošenje rješenja

Član 31

Za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji nije donijet planski dokument, a koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo, dužno je da u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona, donese rješenje o legalizaciji.

Za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji je donijet planski dokument, a objekat nije izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, po dostavljanju dokaza iz čl. 16, 19 i 20 ovog zakona, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo, dužno je da u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona, donese rješenje o legalizaciji.

Za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji je donijet planski dokument, a objekat je izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, po dostavljanju dokaza iz čl. 16, 19 i 20 ovog zakona, nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo, dužno je da u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona, donese rješenje o legalizaciji.

Rješenje o legalizaciji iz st. 1, 2 i 3 ovog člana obavezno sadrži podatak da li je za neformalni objekat do 500 m², izrađena analiza ovlašćenog privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji je ispitivao statičku i seizmičku stabilnost neformalnog objekta.

Nadležni organ iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, dužan je da u roku od osam dana, od dana izvršnosti, rješenje o legalizaciji sa aktima o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja dostavi organu uprave, radi upisa podataka iz rješenja o legalizaciji neformalnog objekta u katastar nepokretnosti, odnosno drugu odgovarajuću evidenciju.

Organ uprave, dužan je da nakon dostavljanja rješenja i akata iz stava 5 ovog člana, upiše zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti, sa nazivom donosioca, brojem i datumom izdavanja rješenja, kao i rješenja o odloženom plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa rokom otplate u skladu sa članom 25 ovog zakona, kao i podatak da li je za neformalni objekat do 500 m², izrađena analiza ovlašćenog privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji je ispitivao statičku i seizmičku stabilnost neformalnog objekta.

Uklapanje u planski dokument

Član 32

Nadležni organ lokalne uprave, odnosno Ministarstvo dužno je da rješenje o legalizaciji neformalnog objekta dostavi organu nadležnom za pripremu i sprovođenje planskog dokumenta (u daljem tekstu: nadležni organ).

Nadležni organ dužan je da okonča postupak donošenja, odnosno izmjene planskog dokumenta najkasnije u roku od 24 mjeseca od isteka roka iz člana 41 ovog zakona, radi uklapanja neformalnih objekata u planski dokument, u skladu sa normama i standardima urbanističkog planiranja.

Nadležni organ je dužan da u roku od 30 dana, od dana donošenja planskog dokumenta iz stava 2 ovog člana, izda smjernice za regularizaciju objekta (u daljem tekstu: smjernice).

Nadležni organ je dužan da u roku od 45 dana, od dana prijema rješenja o legalizaciji vlasniku neformalnog objekta koji je obuhvaćen planskim dokumentom, izda smjernice.

Smjernice sadrže naročito: uslove za unaprjeđenje vizuelnog identiteta objekata, odnosno uslove za poštovanje ambijentalnih vrijednosti, principa funkcionalnosti oblika i materijalizacije tradicionalne arhitekture (vrsta materijala fasade, uslove za pejzažno oblikovanje lokacije, i sl.).

Rješenje o regularizaciji

Član 33

Vlasnik neformalnog objekta je dužan da u roku od tri godine, od dana izdavanja smjernica, uskladi izgled neformalnog objekta sa zahtjevima određenim smjernicama.

Nadležni organ je dužan da nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva vlasnika neformalnog objekta, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, provjeri da li je izgled neformalnog objekta usklađen sa smjernicama.

Ako je izgled neformalnog objekta usklađen sa smjernicama, nadležni organ dužan je da, u roku od 20 dana, donese rješenje o regularizaciji objekta.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana, od dana izvršnosti, dostavi rješenje o regularizaciji objekta organu uprave, radi upisa objekta u katastar nepokretnosti, odnosno drugu odgovarajuću evidenciju.

Organ uprave, dužan je da nakon prijema rješenja iz stava 3 ovog člana, izbriše zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti, koja se odnosi na činjenicu da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole.

Rekonstrukcija neformalnog objekta

Član 34

Neformalni objekat za koji se utvrdi da ne ispunjava uslove statičke i seizmičke stabilnosti, može se rekonstruisati u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.

Uklanjanje objekta

Član 35

Neformalni objekti koji ne budu legalizovani u skladu sa ovim zakonom, ukloniće se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Izvršenje rješenja o uklanjanju objekta osnovnog stanovanja može se sprovesti nakon obezbjeđenja alternativnog smještaja iz člana 36 ovog zakona.

Alternativni smještaj

Član 36

Jedinica lokalne samouprave dužna je da, u slučaju donošenja rješenja o uklanjanju neformalnog objekta osnovnog stanovanja, vlasniku objekta obezbijedi alternativni smještaj primjeren broju članova porodičnog domaćinstva.

Alternativni smještaj iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se davanjem stana u zakup, davanjem naknade za zakupninu, dodjelom zemljišta za izgradnju stambenog objekta i na drugi način, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Način obezbjeđenja odnosno vrstu alternativnog smještaja, nadležni organ lokalne uprave dužan je da utvrdi u dispozitivu rješenja iz člana 17 stav 2 ovog zakona, dispozitivu rješenja iz člana 18 stav 5 ovog zakona i dispozitivu rješenja iz člana 24 ovog zakona.

Bliže uslove, način, postupak i kriterijume za obezbjeđivanje smještaja iz stava 1 ovog člana, vlasniku neformalnog objekta osnovnog stanovanja i članovima njegovog porodičnog domaćinstva za koje je donijeto rješenje o uklanjanju objekta propisuje jedinica lokalne samouprave.

Plaćanje godišnje naknade

Član 37

Vlasnik neformalnog objekta za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku iz člana 41 ovog zakona, vlasnik neformalnog objekta za koji je donijeto pravosnažno rješenje iz člana 17 stav 2 ovog zakona, pravosnažno rješenje iz člana 18 stav 5 ovog zakona ili pravosnažno rješenje iz člana 24 ovog zakona, dužni su da plaćaju godišnju naknadu iz člana 28 ovog zakona.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave je dužan da podatke dobijene preklapanjem podataka iz orto foto snimka i primljenih zahtjeva za legalizaciju, nakon isteka roka iz člana 41 ovog zakona, sistematizuje i formira listu neformalnih objekta za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslove za legalizaciju u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave je dužan da na osnovu podataka iz stava 2 ovog člana i kriterijuma definisanih aktom iz člana 28 stav 2 ovog zakona, rješenjem utvrdi visinu naknade iz člana 28 ovog zakona.

Nadzor

Član 38

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

Kaznene odredbe

Član 39

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnom organu lokalne uprave i Ministarstvu ne dostavi podatke o neformalnim objektima (član 11 stav 1 i 42 stav 2);

2) umjesto dokaza iz člana 16 stav 1 ovog zakona, ne podnese dokaz da je pred sudom ili drugim nadležnim organom pokrenut postupak utvrđivanja prava svojine na zemljištu, odnosno potvrdu Ministarstva ili nadležnog organa lokalne uprave da za taj prostor nije donijet planski dokument (član 16 stav 2);

3) ne omogući Komisiji nesmetani pristup zemljištu i objektu, ne pruži potrebna obavještenja i ne predoči raspoloživu dokumentaciju potrebnu za vršenje poslova iz člana 22 stav 1 ovog zakona (član 22 stav 3);

4) u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja o utvrđivanju visine naknade za legalizaciju, ne izvrši uplatu naknade iz člana 27 stav 1 ovog zakona (član 27 stav 2);

5) ne plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora pravnom licu koje upravlja područjem posebne namjene, odnosno jedinici lokalne samouprave za objekte na području te jedinice lokalne samouprave (član 28 stav 1);

6) u roku od tri godine od dana izdavanja smjernica, objekat ne uskladi sa zahtjevima određenim smjernicama (član 33 stav 1);

7) ne plaća godišnju naknadu iz člana 28 ovog zakona (član 37 stav 1)

8) nije podnio zahtjev za legalizaciju neformalnog objekta, u skladu sa ovim zakonom, u roku od 270 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 41);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura.

Član 40

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave, ako:

1) ne upiše kupca kao vlasnika nepokretnosti i izvrši zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti sa brojem i datumom zaključenja ugovora o kupoprodaji, i nazivom odnosno imenom ugovornih strana, rokom otplate i zabilježbom ugovora o hipoteci (član 7 stav 6);

2) ne izvrši preklapanje orto foto snimka teritorije Crne Gore sa važećim digitalnim podlogama i učini ga dostupnim, preko internet stranice-Geoportala, organima lokalne uprave i Ministarstvu sa podacima kojima raspolaže u roku od osam dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 10 i član 42 stav 1);

3) nadležnom organu lokalne uprave ili Ministarstvu ne dostavi podatke o neformalnim objektima koje vode u odgovarajućim evidencijama (član 11 stav 1);

4) ne vodi i ne ažurira evidenciju o neformalnim objektima i podatke iz člana 12 stav 2 ovog zakona i iste ne dostavi Ministarstvu (član 12 stav 3);

5) podatke iz evidencije iz člana 12 st. 3 i 4 ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici (član 12 stav 5);

6) izvršno rješenja iz člana 14 stav 1 tačka 4 ovog zakona ne objavi na internet stranici organa lokalne uprave odnosno Ministarstva (član 14 stav 2);

7) zahtjev iz člana 15 stav 1 ovog zakona ne objavi na internet stranici organa lokalne uprave, odnosno Ministarstva (član 15 stav 4);

8) u roku od 15 dana, od dana prijema zahtjeva za legalizaciju, za neformalni objekat za koji nijesu riješeni imovinsko - pravni odnosi na zemljištu na kojem je izgrađen neformalni objekat, ne dostavi obavještenje da je pokrenut postupak legalizacije organu uprave nadležnom za imovinu za zemljište koje je u svojini Crne Gore, odnosno jedinici lokalne samouprave za zemljište na kojem svojinska ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave (član 15 stav 7);

9) u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 15 stav 1 ovog zakona ne obavijesti nadležni inspekcijski organ o pokretanju postupka legalizacije radi prekida postupka za uklanjanje objekta (član 15 stav 8);

10) ne dostavi konačan akt o prekidu postupka legalizacije za zemljište u svojini Crne Gore organu uprave nadležnom za imovinu (član 16 stav 4);

11) ne dostavi konačan akt o prekidu postupka legalizacije za zemljište na kojem svojinska ovlašćenja vrši jedinica lokalne samouprave organu lokalne uprave nadležnom za imovinu (član 16 stav 5);

12) u roku od osam dana od dana uređivanja odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ne donese rješenje o utvrđivanju visine naknade za legalizaciju neformalnog objekta (član 27 stav 1);

13) ne koristi sredstva ostvarena od godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za neformalne objekte i naknade za legalizaciju neformalnih objekata za uređenje i opremanje zemljišta i uređenje infrastrukturnih i objekata od opšteg interesa na području mjesne zajednice na čijem području se nalaze neformalni objekti (član 28 stav 4);

14) ne obezbijedi alternativni smještaj iz sredstva koja su ostvarena od naknade za legalizaciju neformalnih objekata vlasnicima neformalnih objekata, u skladu sa ovim zakonom i ne finansira izradu prostorno planske dokumentacije (član 28 stav 5);

15) ne koristi sredstva ostvarena od godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za održavanje i unaprjeđenje područja posebne namjene, kao i za izgradnju infrastrukture za potrebe područja posebne namjene, u skladu sa godišnjim programom (član 28 stav 8);

16) ne donese rješenje o legalizaciji za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji nije donijet planski dokument, a koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom, u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona (član 31 stav 1);

17) ne donese rješenje o legalizaciji za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji je donijet planski dokument, a objekat nije izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, po dostavljanju dokaza iz čl. 16, 19 i 20 ovog zakona, u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona (član 31 stav 2);

18) ne donese rješenje o legalizaciji za neformalni objekat koji je izgrađen na prostoru za koji je donijet planski dokument, a objekat je izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, po dostavljanju dokaza iz čl. 16, 19 i 20 ovog zakona, u roku od 20 dana, od dana dostavljanja dokaza iz člana 23 ovog zakona (član 31 stav 3);

19) ne dostavi organu uprave u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenje o legalizaciji sa aktima o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja radi upisa podataka iz rješenja o legalizaciji neformalnih objekta u katastar nepokretnosti, odnosno drugu odgovarajuću evidenciju (član 31 stav 5);

20) ne upiše zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti, sa nazivom donosioca, brojem i datumom izdavanja rješenja, kao i rješenja o odloženom plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa rokom otplate u skladu sa članom 25 ovog zakona, nakon dostavljanja rješenja i akata iz člana 31 stav 5 ovog zakona, kao i podatak da li je za neformalni objekat do 500 m², izrađena analiza ovlašćenog privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji je ispitivao statičku i seizmičku stabilnost neformalnog objekta (član 31 stav 6);

21) ne dostavi rješenje o legalizaciji neformalnog objekta organu nedležnom za pripremu i sprovođenje planskog dokumenta (član 32 stav 1);

22) ne okonča postupak donošenja, odnosno izmjene planskog dokumenta nakon isteka roka od 24 mjeseca od isteka roka iz člana 41 ovog zakona, radi uklapanja neformalnih objekata u planski dokument, u skladu sa normama i standardima urbanističkog planiranja (član 32 stav 2);

23) u roku od 30 dana od dana donošenja planskog dokumenta iz člana 32 stav 3 ovog zakona ne izda smjernice za regularizaciju objekta (član 32 stav 3);

24) u roku od 45 dana od dana prijema rješenja o legalizaciji vlasniku neformalnog objekta koji je obuhvaćen planskim dokumentom ne izda smjernice (član 32 stav 4);

25) nakon isteka roka iz člana 33 stav 1 ovog zakona po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva vlasnika neformalnog objekta, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne provjeri da li je izgled neformalnog objekta usklađen sa smjernicama (član 33 stav 2);

26) u roku od 20 dana od dana provjere da li je izgled neformalnog objekta usklađen sa smjernicama ne donese rješenje o regularizaciji objekta (član 33 stav 3);

27) u roku od osam dana, od dana izvršnosti, rješenje o regularizaciji objekta ne dostavi organu uprave, radi upisa neformalnog objekta u katastar nepokretnosti, odnosno drugu odgovarajuću evidenciju (član 33 stav 4);

28) ne izbriše zabilježbu u "G" listu, lista nepokretnosti, koja se odnosi na činjenicu da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole, nakon prijema rješenja iz člana 33 stav 3 ovog zakona (član 33 stav 5);

29) ne obezbijedi vlasniku neformalnog objekta osnovnog stanovanja alternativni smještaj primjereno broju članova porodičnog domaćinstva u slučaju donošenja rješenja o uklanjanju neformalnog objekta osnovnog stanovanja (član 36 stav 1);

30) ne utvrdi način obezbjeđenja odnosno vrstu alternativnog smještaja u dispozitivu rješenja iz člana 17 stav 2, dispozitivu rješenja iz člana 18 stav 5 i dispozitivu rješenja iz člana 24 ovog zakona (član 36 stav 3);

31) nakon isteka roka iz člana 41 ovog zakona podatke dobijene preklapanjem podataka iz orto foto snimka i primljenih zahtjeva za legalizaciju ne sistematizuje podatke i ne formira listu neformalnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslove za legalizaciju, u skladu sa ovim zakonom (član 37 stav 2);

32) rješenjem ne utvrdi visinu naknade iz člana 28 ovog zakona na osnovu podataka iz člana 37 stav 2 ovog zakona i kriterijuma definisanim aktom iz člana 28 stav 2 ovog zakona (član 37 stav 3).

Rok za podnošenje zahtjeva

Član 41

Vlasnik neformalnog objekta je dužan da podnese zahtjev za legalizaciju neformalnog objekta, u skladu sa ovim zakonom, u roku od 270 dana, od dana početka primjene ovog zakona.

Rok za podnošenje dokumentacije i podataka

Član 42

Organ uprave dužan je da dokumentaciju iz člana 10 ovog zakona, učini dostupnom, na internet stranici - Geoportalu, nadležnim organima lokalne uprave i Ministarstvu, u roku od osam dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Subjekti iz člana 11 stav 1 ovog zakona dužni su da nadležnim organima lokalne uprave i Ministarstvu dostave podatke o neformalnim objektima u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prekid postupka

Član 43

Započeti postupci za uklanjanje objekata izgrađenih suprotno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) prekidaju se od dana podnošenja zahtjeva za legalizaciju neformalnog objekta iz člana 15 ovog zakona, do donošenja pravosnažnog rješenja, u skladu sa ovim zakonom.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 44

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje plana

Član 45

Plan privremenih neformalnih objekata iz člana 6 st. 4 i 5 ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" a primjenjivaće se od 31. decembra 2017. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o regularizaciji neformalnih objekata

("Sl. list CG", br. 13/2017)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".