Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR

("Sl. list CG", br. 46/2015 i 59/2016)

Uvod

Član 1

Ovim zakonom se uređuje obaveza komercijalnih banaka, trećih lica kojima su komercijalne banke ustupile potraživanja po osnovu kredita (u daljem tekstu: treća lica) i korisnika kredita u vezi konverzije kredita ugovorenih u stranoj valuti - švajcarskim francima CHF.

Ovim zakonom obuhvaćeni su svi krediti koje su komercijalne banke odobrile klijentima u stranoj valuti - švajcarski franak CHF, uključujući i one koje su banke jednostrano raskinule zbog nemogućnosti plaćanja od strane klijenata, kao i potraživanja po osnovu kredita koje je komercijalna banka ustupila trećim licima i krediti koji su otplaćeni u redovnom postupku ili postupku prinudne naplate.

Osnov za konverziju kredita predstavlja iznos koji je klijent dobio u banci u trenutku zaključenja ugovora.

Konverzija kredita

Član 2

Komercijalne banke davaoci kredita su dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti konverziju svih kredita odobrenih u stranoj valuti švajcarskim francima - CHF, konvertovati u zvaničnu valutu koja se koristi u Crnoj Gori - Euro EUR po zvaničnom kursu koji je važio na dan sklapanja Ugovora, koji objavljuje Centralna banka Crne Gore.

Konverziju iz stava 1 ovog člana dužna su da izvrše i treća lica kojima su potraživanja ustupljena u skladu sa ovim zakonom.

Obračun iznosa kursnih razlika

Član 3

Komercijalne banke su dužne da nakon konverzije kredita u EUR eure, izvrše novi obračun kredita sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2% na godišnjem nivou.

Obračun kredita, odnosno potraživanja

Član 3a

Komercijalne banke, odnosno treća lica dužni su da nakon konverzije kredita u eure EUR, izvrše novi obračun kredita, odnosno potraživanja sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2% na godišnjem nivou.

Stav 1 ovog člana primjenjuje se i na kredite koji su u redovnom postupku ili prinudnom naplatom otplaćeni, pa se komercijalne banke, odnosno treća lica obavezuju da više uplaćeni iznos sredstava od obaveze utvrđene po ovom zakonu, vrate klijentu.

Pri izračunavanju iznosa duga po osnovu potraživanja iz ugovora koje su komercijalne banke jednostrano raskinule, uključujući i potraživanja ustupljena trećim licima, neće se primjenjivati odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni list RCG", broj 83/09).

Tretman potraživanja ustupljenih trećim licima

Član 3b

Za utvrđivanje iznosa potraživanja koja su ustupljena trećim licima po osnovu kredita koji se konvertuju u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: dug), komercijalne banke koje su ustupile ova potraživanja dužne su da, za namjene obračuna duga i zaključenja odgovarajućeg ugovora, u roku od 15 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, za svako ustupljeno potraživanje dostave tim trećim licima sljedeće:

1) ugovor o kreditu, sa inicijalnim planom otplate za taj kredit;

2) podatak o iznosu odobrenog kredita u švajcarskim francima i iznosu u eurima utvrđenom u skladu sa članom 2 stav 1 ovog zakona;

3) otplatni plan kredita za period na koji je kredit odobren, sačinjen korišćenjem nominalne kamatne stope od 8,2% i primjenom složenog kamatnog računa i dekurzivnog načina obračuna;

4) podatak o ukupnim plaćanjima prema komercijalnoj banci po osnovu ugovora o kreditu, koja je korisnik kredita izvršio do dana ustupanja potraživanja, sa datumima i iznosima pojedinačnih izvršenih uplata.

Iznos duga se izračunava tako što se iznos neotplaćene glavnice iz otplatnog plana iz stava 1 tačka 3 ovog člana, po stanju na dan kada se vrši utvrđivanje duga, usklađuje za iznos razlike u vrijednosti svih novčanih priliva i odliva koji proizilaze iz ugovora o kreditu.

Za iznos duga, utvrđen u skladu sa stavom 2 ovog člana, treće lice je dužno da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, korisniku kredita koji je ustupljen tom licu (u daljem tekstu: dužnik) ponudi odgovarajući ugovor o regulisanju duga i krajnjim rokom otplate koji ne može biti kraći od roka utvrđenog inicijalnim ugovorom o kreditu.

Ugovor o regulisanju duga ne smije da sadrži odredbe kojim se od dužnika zahtijevaju dodatna sredstva obezbjeđenja, naknada za izradu ugovora i druga slična plaćanja, niti se ugovorom, bez saglasnosti dužnika, mogu utvrđivati druga prava i obaveze kojima bi se dužnik stavljao u nepovoljniji položaj u odnosu na prava i obaveze koja je dužnik imao po osnovu inicijalnog ugovora o kreditu.

Dužnici su dužni da se, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga, izjasne o prihvatljivosti tog ugovora i da, u slučaju prihvatanja tog ugovora, zaključe sa trećim licem ugovor o regulisanju duga.

Treća lica su dužna da, od stupanja na snagu ovog zakona, obustave sve radnje koje se odnose na prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja dužnika. Ukoliko dužnici, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga sa trećim licem, ne zaključe ovaj ugovor, postupak prinudnog izvršenja se može nastaviti.

Reprogramiranje kredita

Član 4

Komercijalne banke davaoci kredita dužni su u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ponuditi korisnicima kredita nove ugovore o konverziji i reprogramu kredita, obračunate u EUR na osnovu ovog zakona.

Nadzor nad primjenom zakona

Član 5

Nadzor nad primjenom ovog zakona ima Centralna banka Crne Gore.

Bliže propise o nadzoru nad bankama i trećim licima propisaće Centralna banka Crne Gore u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralna banka Crne Gore je dužna da o nadzoru komercijalnih banaka u skladu sa ovim zakonom dostavi poseban izvještaj Skupštini Crne Gore.

Kaznene odredbe

Član 5a

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 eura do 40.000,00 eura kazniće se za prekršaj komercijalna banka ili treće lice, ako:

1) ne izvrši novi obračun kredita, odnosno potraživanja (član 3 a stav 1);

2) ne vrati više uplaćeni iznos sredstva od obaveze utvrđene po ovom zakonu po osnovu kredita koji su u redovnom postupku ili prinudnom naplatom otplaćeni (član 3a stav 2);

3) u propisanom roku ne dostavi trećem licu podatke i dokumentaciju (član 3b stav 1);

4) u propisnom roku ne dostavi dužniku predlog ugovora o regulisanju duga (član 3b stav 3);

5) od stupanja na snagu ovog zakona, ne obustavi sve radnje koje se odnose na prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja dužnika (član 3b stav 6);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u komercijalnoj banci ili trećem licu u iznosu od 2.000,00 eura do 4.000,00 eura.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".