Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON

O BUDžETU CRNE GORE ZA 2017. GODINU

("Sl. list CG", br. 83/2016, 42/2017 i 89/2017)

I OPŠTI DIO

Član 1

Budžet Crne Gore za 2017. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet Crne Gore

Iznos u €

IZVORNI PRIHODI

1.580.022.265,10

Porezi i doprinosi

1.479.563.813,42

Ostali prihodi

100.458.451,68

IZDACI

1.752.020.983,95

Tekuća budžetska potrošnja

1.493.442.383,95

Kapitalni budžet CG

258.578.600,00

DEFICIT

-171.998.718,85

PRIMARNI DEFICIT

-76.635.092,94

OTPLATA DUGA

220.415.503,15

Otplata glavnice rezidentima

51.911.842,15

Otplata glavnice nerezidentima

134.787.162,20

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

33.716.498,80

NEDOSTAJUĆA SREDSTVA

-392.414.222,00

FINANSIRANjE

392.414.222,00

Pozajmice i krediti iz domaćih izvora

100.000.000,00

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora

292.414.222,00

Član 2

Primici u iznosu od 1.972.436.487,10 € raspoređuju se na:

TEKUĆI BUDžET

854.141.929,51€

BUDžET DRŽAVNIH FONDOVA

639.300.454,44 €

KAPITALNI BUDžET

258.578.600,00 €

TRANSAKCIJE FINANSIRANjA IZDATAKA

220.415.503,15 €.

Član 3

Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Iznos u €

7

PRIMICI

1.972.436.487,10

71

Tekući prihodi

1.546.655.618,95

711

Porezi

979.100.310,26

7111

Porez na dohodak fizičkih lica

117.734.110,65

7112

Porez na dobit pravnih lica

48.749.246,08

7113

Porez na imovinu

1.529.916,10

7114

Porez na dodatu vrijednost

550.461.561,21

7115

Akcize

225.623.515,03

7116

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

25.789.097,53

7118

Ostali porezi

9.212.863,67

712

Doprinosi

500.463.503,15

7121

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

304.735.852,45

7122

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

171.280.873,01

7123

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti

12.796.289,60

7124

Ostali doprinosi

11.650.488,10

713

Takse

13.428.059,49

7131

Administrativne takse

8.495.264,68

7132

Sudske takse

1.274.830,29

7133

Boravišne takse

1.355.380,20

7136

Ostale takse

2.302.584,32

714

Naknade

18.062.763,47

7141

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

731.901,59

7142

Naknada za korišćenje prirodnih dobara

3.402.587,06

7143

Ekološke naknade

316.039,94

7144

Naknade za priređivanje igara na sreću

3.233.443,85

7148

Naknade za puteve

3.767.664,06

7149

Ostale naknade

6.611.126,97

715

Ostali prihodi

35.600.982,58

7151

Prihodi od kapitala

5.843.257,87

7152

Novčane kazne i oduzete imovinske koristi

13.567.498,68

7153

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti

4.146.602,02

7155

Ostali prihodi

12.043.624,02

73

Primici od otplate kredita i sredstva prenesna iz prethodne godine

6.728.562,22

731

Primici od otplate kredita

6.728.562,22

74

Donacije i transferi

26.638.083,93

741

Donacije i transferi

26.638.083,93

7411

Tekuće donacije

26.638.083,93

75

Pozajmice i krediti

392.414.222,00

751

Pozajmice i krediti

392.414.222,00

7511

Pozajmice i krediti iz domaćih izvora

100.000.000,00

7512

Pozajmice i krediti iz inostranih izvora

292.414.222,00

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

 

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupno budžet

 

4

 

IZDACI

1.972.436.487,10

 

41

 

Tekući izdaci

735.049.951,96

411

411

 

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

439.137.191,45

 

4111

 

Neto zarade

257.383.004,24

 

4112

 

Porez na zarade

36.314.442,25

 

4113

 

Doprinosi na teret zaposlenog

90.956.485,97

 

4114

 

Doprinosi na teret poslodavca

49.409.400,56

 

4115

 

Opštinski prirez

5.073.858,43

412

412

 

Ostala lična primanja

10.188.160,97

 

4122

 

Naknada za stanovanje i odvojen život

2.110.911,55

 

4123

 

Naknada za prevoz

344.744,00

 

4124

 

Jubilarne nagrade

227.413,45

 

4125

 

Otpremnine

882.549,86

 

4127

 

Ostale naknade

6.622.542,11

413

413

 

Rashodi za materijal

29.266.562,88

 

4131

 

Administrativni materijal

5.668.247,42

 

4132

 

Materijal za zdravstvenu zaštitu

1.197.100,00

 

4133

 

Materijal za posebne namjene

5.507.734,38

 

4134

 

Rashodi za energiju

7.261.911,81

 

4135

 

Rashodi za gorivo

8.773.917,27

 

4139

 

Ostali rashodi za materijal

857.652,00

414

414

 

Rashodi za usluge

65.679.086,94

 

4141

 

Službena putovanja

5.375.987,51

 

4142

 

Reprezentacija

566.684,56

 

4143

 

Komunikacione usluge

5.749.590,41

 

4144

 

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

4.537.575,91

 

4145

 

Usluge prevoza

1.205.901,50

 

4146

 

Advokatske, notarske i pravne usluge

4.471.540,58

 

4147

 

Konsultantske usluge, projekti i studije

34.048.216,65

 

4148

 

Usluge stručnog usavršavanja

1.407.135,13

 

4149

 

Ostale usluge

8.316.454,69

415

415

 

Rashodi za tekuće održavanje

20.651.969,72

 

4151

 

Tekuće održavanje javne infrastrukture

15.310.000,00

 

4152

 

Tekuće održavanje građevinskih objekata

1.991.477,55

 

4153

 

Tekuće održavanje opreme

3.350.492,17

416

416

 

Kamate

95.363.625,91

 

4161

 

Kamate rezidentima

5.704.499,47

 

4162

 

Kamate nerezidentima

89.659.126,44

417

417

 

Renta

9.103.779,52

 

4171

 

Zakup objekata

8.602.994,33

 

4172

 

Zakup opreme

469.440,79

 

4173

 

Zakup zemljišta

31.344,40

418

418

 

Subvencije

27.339.607,03

 

4181

 

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga

27.339.607,03

419

419

 

Ostali izdaci

38.319.967,54

 

4191

 

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

5.584.113,15

 

4192

 

Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

1.874.536,83

 

4193

 

Izrada i održavanje softvera

9.905.953,78

 

4194

 

Osiguranje

2.612.373,22

 

4195

 

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama

4.930.125,79

 

4196

 

Komunalne naknade

3.696.488,80

 

4197

 

Kazne

1.510,00

 

4198

 

Takse

19.450,00

 

4199

 

Ostalo

9.695.415,97

 

42

 

Transferi za socijalnu zaštitu

562.418.105,00

421

421

 

Prava iz oblasti socijalne zaštite

112.415.625,00

 

4211

 

Dječiji dodaci

3.500.000,00

 

4212

 

Boračko invalidska zaštita

7.000.000,00

 

4213

 

Materijalno obezbjeđenje porodice

11.360.000,00

 

4214

 

Porodiljska odsustva

16.000.000,00

 

4215

 

Tuđa njega i pomoć

21.570.000,00

 

4216

 

Ishrana djece u predškolskim ustanovama

925.000,00

 

4217

 

Izdržavanje štićenika u domovima

4.030.625,00

 

4218

 

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite

48.030.000,00

422

422

 

Sredstva za tehnološke viškove

15.396.480,00

 

4221

 

Garantovane zarade

100.000,00

 

4222

 

Otpremnine za tehnološke viškove

5.396.480,00

 

4224

 

Naknade nezaposlenim licima

9.800.000,00

 

4225

 

Ostalo

100.000,00

423

423

 

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

410.150.000,00

 

4231

 

Starosna penzija

240.235.587,00

 

4232

 

Invalidska penzija

68.101.385,00

 

4233

 

Porodična penzija

79.684.394,00

 

4234

 

Naknade

9.928.500,00

 

4235

 

Dodaci

2.569.034,00

 

4236

 

Ostala prava

9.631.100,00

424

424

 

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

15.931.000,00

 

4241

 

Liječenje van Crne Gore

15.931.000,00

425

425

 

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja

8.525.000,00

 

4251

 

Ortopedske sprave i pomagala

1.700.000,00

 

4252

 

Naknade za bolovanje preko 60 dana

3.000.000,00

 

4253

 

Naknade za putne troškove osiguranika

3.825.000,00

 

43

 

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

167.760.308,30

431

431

 

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

165.952.808,30

 

4311

 

Transferi za zdravstvenu zaštitu

72.236.000,00

 

4312

 

Transferi obrazovanju

21.867.228,10

 

4313

 

Transferi institucijama kulture i sporta

5.155.000,00

 

4314

 

Transferi nevladinim organizacijama

3.880.904,30

 

4315

 

Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

5.095.511,56

 

4316

 

Transferi za jednokratne socijalne pomoći

1.987.500,00

 

4317

 

Transferi za lična primanja pripravnika

8.013.640,00

 

4318

 

Ostali transferi pojedincima

14.304.184,52

 

4319

 

Ostali transferi institucijama

33.412.839,82

432

432

 

Ostali transferi

1.807.500,00

 

4324

 

Transferi opštinama

1.617.500,00

 

4326

 

Transferi javnim preduzećima

190.000,00

 

44

 

Kapitalni izdaci

261.580.353,31

441

441

 

Kapitalni izdaci

261.580.353,31

 

4411

 

Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja

202.069.600,00

 

4412

 

Izdaci za lokalnu infrastrukturu

19.490.700,00

 

4413

 

Izdaci za građevinske objekte

22.388.063,31

 

4414

 

Izdaci za uređenje zemljišta

605.200,00

 

4415

 

Izdaci za opremu

14.763.279,25

 

4416

 

Izdaci za investiciono održavanje

1.793.510,75

 

4417

 

Izdaci za zalihe

245.000,00

 

4419

 

Ostali kapitalni izdaci

225.000,00

 

45

 

Krediti i pozajmice

2.425.000,00

451

451

 

Pozajmice i krediti

2.425.000,00

 

4513

 

Pozajmice i krediti pojedincima

1.650.000,00

 

4515

 

Ostale pozajmice i krediti

775.000,00

 

46

 

Otplata dugova

220.415.503,15

461

461

 

Otplata duga

186.699.004,35

 

4611

 

Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

51.911.842,15

 

4612

 

Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

134.787.162,20

463

4630

 

Otplata obaveza iz prethodnih godina

33.716.498,80

 

47

 

Rezerve

22.787.265,38

471

4710

 

Tekuća budžetska rezerva

22.787.265,38

Član 4

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

Član 5

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

Član 6

Prihode koje ostvari potrošačka jedinica sopstvenom djelatnošću, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, služiće isključivo za finansiranje izdataka te javne ustanove.

Izdaci potrošačke jedinice koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

Prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršiće se do iznosa do 5.400.000,00€ i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i nabavku uniformi, kao višegodišnju nabavku u trajanju od 7 godina kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Crne Gore. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131 - Administrativni materijal, 4415 - Izdaci za opremu, 4416 - Izdaci za investiciono održavanje i 4318-ostali transferi pojedincima, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita, i to:

1) Svjetske banke, za projekte:

a) "Energetska efikasnost u Crnoj Gori";

b) "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);

c) "Projekat katastra" (LAPM);

d) "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" (HOT SPOTS) i

e) "Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost";

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):

a) "Energetska efikasnost u javnim ustanovama",

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

a) "Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)",

4) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN - IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;

5) Abu Dabi Fond za razvoj

a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda za razvoj-ADMAS;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku helikoptera;

izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Kofinansiranje za "Projekat Katastra" (Lamp) na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije koja su planirana kod Ministarstva finansija na programu: Uprava za nekretnine i kod Ministrstva održivog razvoja i turizma na programu: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj, izvršavaće se u visini neophodnoj za implementaciju navedenog projekta.

Član 8

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 9

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge bez promjene ukupnog iznosa planiranih sredstava za navedene izdatke.

Član 10

Vlada će u 2017. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 206.300.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2017. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1) zaduženje za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu jednog akceleratora, i druge medicinske opreme, u iznosu od 11.800.000,00 eura, koje će realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina;

2) zaduženje sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta - Zatvor u Bijelom Polju, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

3) zaduženje sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim uslovima (nastavak Projekta 1000+ stanova), u iznosu od 10.000.000,00 eura;

4) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama", druga faza, postaće efektivan iznos od 7.000.000,00 eura;

5) sa Evropskom investicionom bankom, za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;

6) sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;

7) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V", postaće efektivan iznos, u visini do 6.000.000,00 eura;

8) sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede - IFAD, za potrebe razvoja seoske infrastrukture na ruralnim područjima, u iznosu do 4.500.000,00 eura;

9) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V - II", postaće efektivan iznos u visini do 7.000.000,00 eura;

10) zaduženje sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za realizaciju projekta izgradnja postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu Podgorica, u iznosu do 35.000.000,00 eura;

11) zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 eura, a čiji iznos otplate godišnje neće preći iznos od 3.500.000,00 eura, kroz kreditni ili lizing aranžman, koje će kreditor biti određen tokom godine;

Vlada će u 2017. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 48.000.000,00 eura, uz obavezu obezbjeđivanja kolaterala državi Crnoj Gori, i to:

1) za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unaprjeđenje željezničke infrastrukture, za koji je predviđen kreditni aranžman u iznosu od 20 miliona eura, od kojih će u 2017. godini biti efektivan iznosu do 7.000.000,00 eura;

2) za kreditni aranžman između Crnogorskog elektronskoprenosnog sistema (CGES) i Njemačke banke za razvoj (KfW) za projekat izgradnje elektroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu od 20.000.000,00 eura;

3) za kreditni aranžmana između Regionalna vodovoda Crnogorsko primorja i Erste banke, u iznosu do 8.000.000,00 eura, u cilju zamjene postojeće garancije izdate Abu Dabi Fondu, za kreditni aranžman između Regionalna vodovoda Crnogorsko primorja i Abu Dabi Fonda.

Član 11

Vlada se u 2017. godini, za potrebe obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 455.000.000,00 eura, za sledeće potrebe:

- za otplatu duga i obaveza iz predhodnog perioda, u iznosu do 221.000.000,00 eura;

- potrebe finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do iznosa od 200.000.000,00 eura;

- potrebe stvaranje fiskalne rezerve, do iznosa od 34.000.000,00 eura.

Sredstva iz stave 1 ovog člana, biće obezbijeđena kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom; sa Međunarodnim finansijskim institucijama; emisijom obveznica na inostranom tržištu; izdavanjem domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama.

Vlada može, u 2017. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

Vlada se može zadužiti i povući sredstva za finansiranje projekta izgradnje autoputa "Bar - Boljari", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije, do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama.

Sredstva svih potpisanih i realizovanih finansijskih aranžmana, iz stave 2 ovog člana, izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 12

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to:

Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

1) "Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova";

2) "Sanitarne deponije";

3) "Vodosnabdijevanje i otpadne vode";

4) "Projekat rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori".

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat:

1) "Unaprijeđenje lokalnih puteva";

2) "Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori".

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

1) "Projekat izgradnje i unaprjeđenja objekata za potrebe pravosuđa";

2) "Projekat unaprijeđenja obrazovanja".

Njemačka banka za razvoj (KfW), za projekte:

1) "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V i faza V - II ";

2) "Projekat izgradnja postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu Podgorica".

Kineska EXIM banka, za projekat:

1) Izgradnja autoputa "Bar -Boljari", prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mataševo (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Član 13

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta "Bar -Boljari".

Član 14

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 15

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Kapitalnog na Tekući budžet i Budžet državnih fondova.

Član 16

Sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" realizovaće se nakon priliva sredstava od strane EU. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Član 17

Poreska potraživanja mogu se naplatiti izuzetno i imovinom poreskih obveznika u skladu sa propisom koji donosi Vlada.

Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava.

Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

Član 18

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, mogu se u 2017. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko - povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

II POSEBNI DIO

Član 19

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

("Sl. list CG", br. 42/2017)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".