Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. list CG", br. 71/2017 i 67/2019)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, pružanja usluga autobuskih i teretnih stanica, prevoza za sopstvene potrebe i druga pitanja od značaja za javni prevoz u drumskom saobraćaju.

Vrste prevoza

Član 2

Javni prevoz putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Djelatnost javnog prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju

Član 3

Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima uz poštovanje načela reciprociteta.

Izuzeci od primjene

Član 4

Ovaj zakon ne primjenjuje se na prevoz koji se obavlja vozilima Vojske Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) autobus je motorno vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mjesta za sjedenje, uključujući i mjesto za vozača;

2) autobuska stanica je saobraćajni objekat u kojem se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obavještenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

3) autobusko stajalište je posebno izgrađen prostor, pored kolovoza ili dio površine kolovoza koji je obilježen saobraćajnim znakom, a namijenjen je zaustavljanju autobusa, radi ukrcaja i iskrcaja putnika;

4) bilateralni prevoz je prevoz u drumskom saobraćaju između Crne Gore i druge države;

5) BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza putnika dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vožnje;

6) međunarodni teretni list je teretni list za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: CMR);

7) daljinar je akt kojim se utvrđuju udaljenosti između autobuskih stanica i stajališta u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa;

8) domaći prevoznik je prevoznik sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore koji ima licencu za obavljanje javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;

9) CEMT dozvola je multilateralna dozvola za obavljanje javnog prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na području država članica Međunarodnog transportnog foruma (u daljem tekstu: ITF-a), vozilima registrovanim u jednoj od država članica ITF-a;

10) gradski autobus je autobus za prevoz putnika u gradskom prevozu čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji uz mjesta za sjedenje, pored prostora za stajanje između sjedišta ima i poseban prostor za stajanje putnika i opremu za olakšan ukrcaj i iskrcaj putnika, kao i najmanje dvoje vrata sa desne strane autobusa, namijenjenih za bezbjedan ukrcaj i iskrcaj putnika;

11) Interbus ugovor je ugovor o međunarodnom povremenom prevozu putnika običnim putničkim autobusima;

12) itinerer je grafički prikaz linije u razmjeri koja omogućava jasno sagledavanje trase linije sa tekstualnim opisom linije;

12a) iznajmljivanje vozila sa vozačem je poseban oblik javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, koji se obavlja iznajmljenim putničkim vozilom sa uslugom vozača;

13) javni prevoz putnika ili tereta je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se u komercijalne svrhe;

14) kabotaža je prevoz putnika ili tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore, koji obavlja prevoznik koji nije registrovan u Crnoj Gori;

15) kritična dozvola je dozvola (pojedinačna, vremenska, multilateralna) za koju se na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da je broj razmijenjenih dozvola manji od potreba prevoznika;

16) nekritična dozvola je dozvola (pojedinačna, vremenska, multilateralna) za koju se na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da broj razmijenjenih dozvola zadovoljava potrebe prevoznika;

17) linija je relacija ili skup relacija obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, od početne do posljednje autobuske stanice ili stajališta, na kojoj se prevoze putnici prema registrovanom i ovjerenom objavljenom redu vožnje;

18) linijski prevoz je javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji, po utvđenom režimu održavanja, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim autobuskim stanicama, odnosno stajalištima;

19) mali autobus je autobus A i B klase za prevoz putnika;

20) autobus klase A je autobus koji je konstruisan da prevozi putnike koji stoje i čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, a može imati i sjedišta i opremu za putnike koji stoje;

21) autobus klase B je autobus bez prostora za stajanje, čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto za vozača;

22) međugradski autobus je autobus za prevoz putnika u međugradskom prevozu, čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji obezbjeđuje potrebnu udobnost i ima samo mjesta za sjedenje putnika, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje jedna vrata sa desne strane autobusa, koja su namijenjena za bezbjedan ukrcaj i iskrcaj putnika;

23) minimalno vrijeme vožnje je najmanje potrebno vrijeme vožnje da se pređe udaljenost između autobuskih stanica, odnosno stajališta;

24) potvrda za vozača je potvrda koja se izdaje prevozniku koji ima licencu za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju i koji zapošljava vozača koji nije državljanin države članice Evropske unije;

25) prevoz u drumskom saobraćaju je svaki prevoz putnika ili tereta, uključujući i vožnju praznog vozila;

26) prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz u drumskom saobraćaju između dvije ili više država;

27) tranzitni prevoz je prevoz u drumskom saobraćaju koji se obavlja preko teritorije druge države, bez ukrcavanja i iskrcavanja tereta, odnosno putnika;

28) prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju je prevoz u drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Crne Gore;

29) prevoz iz ili za treće države je prevoz u drumskom saobraćaju koji obavlja prevoznik koji nema sjedište, odnosno prebivalište u državi u kojoj započinje prevoz, kao ni u državi u kojoj završava prevoz;

30) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz u drumskom saobraćaju koji u nekomercijalne svrhe, obavljaju pravna lica, preduzetnik ili fizička lica, radi zadovoljavanja proizvodnih ili uslužnih potreba u okviru svoje djelatnosti;

31) prevoznik je pravno lice ili preduzetnik koje obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u komercijalne svrhe;

32) prigradski autobus je autobus za prevoz putnika u prigradskom prevozu, čiji je ukupni kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji ima mjesta za sjedenje, prostor za stajanje isključivo između sjedišta, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje jedna vrata sa desne strane autobusa namijenjenih za bezbjedno ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

33) posebni linijski prevoz je prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju ugovoren za određenu kategoriju putnika, prema ugovorenoj učestalosti i na ugovorenom prevoznom putu;

34) putnik je lice koje prevoznik prevozi, na osnovu ugovora o prevozu uz naknadu;

35) putničko vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika koje pored sjedišta za vozača ima još najviše osam sjedišta;

36) red vožnje je akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

37) relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao autobuska stanica odnosno stajališta;

38) strani prevoznik je prevoznik koji ima sjedište, odnosno prebivalište van teritorije Crne Gore;

39) teretna stanica je saobraćajni objekat u kojem se vrši prijem i otprema teretnih motornih vozila;

40) vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

41) vanredni prevoz je prevoz vozilima čija ukupna masa, osovinski pritisak i dimenzije ne odgovaraju propisima, odnosno tehničkom stanju puta;

42) vozač je fizičko lice koje na putu upravlja vozilom;

43) vozno osoblje su fizička lica koja upravljaju vozilom (vozači) ili prate prevoz (kondukter, pomoćno osoblje);

44) taksimetar je mjerni instrument koji stalno, za vrijeme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cijenu vožnje u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje;

45) šatl prevoz je prevoz putnika između aerodroma i registrovanog smještajnog kapaciteta na teritoriji Crne Gore.

II. USLOVI ZA VOZAČE I VOZILA KOJIMA SE OBAVLjA JAVNI PREVOZ PUTNIKA I TERETA

Uslovi za vozila

Član 7

Vozila kojim prevoznik obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju ili prevoza za sopstvene potrebe, pored uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja na putevima, moraju ispunjavati i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove.

Ispunjenost posebnih tehničkih i tehničko-eksploatacionih uslova može da vrši pravno lice, koje ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme, koje ovlasti organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove i uslove u pogledu kadra i opreme iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Natpisi na vozilima

Član 8

Na bočnim stranama autobusa, teretnog i putničkog vozila kojim pravno lice ili preduzetnik obavlja javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe, mora biti ispisan naziv i sjedište prevoznika, odnosno pravnog lica ili preduzetnika, na način utvrđen propisom Ministarstva.

Na autobusima i putničkim vozilima kojim prevoznik obavlja javni prevoz putnika na bočnim stranama vozila, pored naziva i sjedišta prevoznika, može da se nalazi logo Nacionalne turističke organizacije.

Izuzetno od stava 1 ovog člana na bočnim stranama putničkog vozila, kojim prevoznik obavlja auto taksi prevoz, mora biti ispisan broj licence za auto taksi prevoz i naziv jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu.

Na autobusu, teretnom i putničkom vozilu kojim pravno lice ili preduzetnik obavlja javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe ispisivanje drugih natpisa vrši se na način utvrđen propisom Ministarstva.

Putni nalog

Član 9

U vozilu kojim pravno lice ili preduzetnik vrši javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe, mora se nalaziti uredno popunjen putni nalog.

Putni nalog pravnog lica ili preduzetnika mora da sadrži: naziv prevoznika, marku i registarski broj vozila, ime i prezime lica koje upravlja vozilom, podatke o relaciji na kojoj se vrši prevoz i registarski broj linije, potpis i pečat ovlašćenog lica prevoznika, potvrdu o tehničkoj ispravnosti, a za teretna vozila i podatke o težini i vrsti tereta koji se prevozi i licima koja su u pratnji tereta, kao i vrijeme važenja putnog naloga.

Putni nalog nije potreban za vozila ili skup vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, odnosno vozila sa najviše devet sjedišta uključujući i sjedište vozača.

Prevoznik je dužan da vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima.

Način izdavanja, obrazac putnog naloga i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Uslovi za vozače

Član 10

Vozač vozila u javnom prevozu putnika i tereta mora da ima: najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilima određene kategorije u skladu sa zakonom kojim je uređena bezbjednost saobraćaja na putevima i licencu profesionalnog vozača u skladu sa ovim zakonom i najviše 67 godina života.

Domaći prevoznik ne smije povjeriti upravljanje vozilom vozaču koji ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana.

Domaći prevoznik ne smije povjeriti upravljanje vozilom vozaču kojem nijesu prestale pravne posljedice osude za jedno od krivičnih djela protiv: života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobraćaja.

Licenca profesionalnog vozača

Član 11

Vozač motornog vozila ili skupa vozila, državljanin Crne Gore ili državljanin druge države, koji je zaposlen kod prevoznika odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji obavlja prevoz putnika ili tereta kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, mora da ima licencu profesionalnog vozača.

Vozač iz stava 1 ovog člana, prilikom obavljanja prevoza, mora u vozilu imati licencu profesionalnog vozača.

Licencu iz stava 1 ovog člana, izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim licencama iz stava 1 ovog člana.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se vozaču koji ima:

- vozačku dozvolu za upravljanje vozilima jedne od kategorija C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ili D+E, odnosno vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije B za prevoz putnika iznajmljenim vozilom sa vozačem (u daljem tekstu: limo servis) ili u šatl prevozu;

- sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Licenca iz stava 1 ovog člana, izdaje se na pet godina, ne smije se prenositi i može se obnoviti za isti period vozačima koji imaju sertifikat o periodičnoj stručnoj osposobljenosti.

Za izdavanje licence iz stava 1 ovog člana plaća se naknada.

Sredstva od naknada iz stava 7 ovog člana prihod su Budžeta Crne Gore (u daljem tekstu: Budžet).

Visinu naknade za izdavanje licence profesionalnog vozača, utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Sticanje sertifikata o početnoj i ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti

Član 12

Sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti stiče se nakon završene početne obuke i položenog ispita provjere znanja stečenog na početnoj obuci.

Sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti stiče se nakon završene ubrzane početne obuke i položenog ispita provjere znanja stečenog na ubrzanoj početnoj obuci.

Sertifikat o periodičnoj stručnoj osposobljenosti stiče se nakon završene periodične obuke i položenog ispita provjere znanja stečenog na periodičnoj obuci.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana vozaču koji je završio III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija za zanimanje vozač, izdaće se sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti, pod uslovom da je program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozača usaglašen sa programom početne obuke utvrđene ovim zakonom.

Početnu, ubrzanu početnu, skraćenu početnu obuku iz člana 148 stav 2 ovog zakona i periodičnu obuku i polaganje ispita za provjeru znanja stečenog na početnoj, ubrzanoj početnoj i periodičnoj obuci sprovodi Privredna komora Crne Gore (u daljem tekstu: Privredna komora).

Privredna komora izdaje sertifikate i vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

Za obuku iz st. 1, 2 i 3 ovog člana i polaganja ispita za sticanje sertifikata o početnoj, ubrzanoj početnoj, skraćenoj početnoj i periodičnoj stručnoj osposobljenosti plaća se naknada.

Naknadu iz stava 7 ovog člana plaća prevoznik, odnosno vozač.

Sredstva od naknada iz stava 7 ovog člana prihod su Privredne komore.

Visinu troškova obuke i polaganja ispita iz stava 7 ovog člana utvrđuje Privredna komora uz saglasnost Ministarstva.

Program početne, ubrzane početne, skraćene početne i periodične stručne obuke za izadavanje odnosno obnovu licence profesionalnog vozača, način i sprovođenje polaganja ispita provjere znanja stečenog na početnoj, ubrzanoj početnoj, skraćenoj početnoj i periodičnoj stručnoj obuci, obrasce licence za profesionalnog vozača i obrasce sertifikata iz st. 1, 2 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Način sticanja licence profesionalnog vozača

Član 13

Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti.

Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C1 i C1+E, koji imaju navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu kategorije C1 i C1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Licencu profesionalnog vozača za prevoz tereta, mogu steći vozači vozila kategorije C i C+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije C i C+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D1 i D1+E, koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije D1 i D1+E i sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika, mogu steći vozači vozila kategorije D i D+E, koji imaju navršenih 24 godine života, vozačku dozvolu kategorije D i D+E i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Izuzetno od st. 4 i 5 ovog člana licencu profesionalnog vozača za prevoz putnika u limo servis ili šatl prevozu, mogu steći vozači vozila kategorije B koji imaju navršenih 21 godinu života, vozačku dozvolu kategorije B i sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ili sertifikat o ubrzanoj početoj stručnoj osposobljenosti.

Vozačima koji imaju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti za kategorije vozila C i C+E, priznaje se kao dokaz stečene stručne osposobljenosti za kategoriju vozila C1 i C1+E za sticanje licence profesionalnog vozača.

Vozačima koji imaju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti za kategorije vozila D i D+E, priznaje se kao dokaz stečene stručne osposobljenosti za kategoriju vozila D1 i D1+E za sticanje licence profesionalnog vozača.

Vozačima koji imaju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti za kategorije D1 i D1+E, odnosno D i D+E, priznaje se stečena stručna osposobljenost za kategoriju B za sticanje licence profesionalnog vozača.

Vozači koji obavljaju prevoz tereta, a žele obavljati i prevoz putnika i obrnuto, a koji posjeduju sertifikat o početnoj stručnoj osposobljenosti ne moraju prolaziti provjeru znanja za koju je izvršena provjera za dobijanje sertifikata o početnoj stručnoj osposobljenosti, već samo provjeru znanja koja se odnosi na prevoz putnika, odnosno prevoz tereta.

U licenci profesionalnog vozača pored odgovarajuće kategorije unosi se kod 95 kao dokaz stečene stručne osposobljenosti.

Sertifikati o početnoj stručnoj osposobljenosti, ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti i periodičnoj stručnoj osposobljenosti koji su izdati u drugoj državi priznaju se u Crnoj Gori na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora.

Zabranjeno je prevozniku angažovanje vozača za upravljanje vozilima kategorija vozila za koje vozači nemaju odgovarajuću licencu profesionalnog vozača.

Uslovi za sprovođenje obuke i polaganje ispita

Član 14

Privredna komora za obavljanje poslova organizovanje obuka, polaganja ispita i izdavanja sertifikata iz člana 12 ovog zakona mora da:

- ima akreditaciju za obavljanje obuke iz oblasti drumskog prevoza, izdatu od strane međunarodno priznate institucije;

- ima plan o sprovođenju programa početne, ubrzane i periodične obuke iz člana 12 ovog zakona;

- ima angažovane instruktore odgovarajućih kvalifikacija, akreditovane za obavljanje obuke iz oblasti drumskog prevoza, izdatu od strane međunarodno priznate institucije;

- ima prostorije za obuku, nastavna sredstva i sredstva za praktični rad.

Bliže uslove iz stava 1 al. 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izuzeci

Član 15

Licenca profesionalnog vozača iz člana 11 ovog zakona nije potrebna za vozače vozila:

- čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 45 km/h;

- civilne zaštite i vatrogasne službe;

- koja se koriste za testiranje na putu, radi tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prenamijenjenih vozila koja još nijesu puštena u saobraćaj;

- koja se koriste u vanrednim situacijama ili su stavljena na raspolaganje spasiocima;

- koja se koriste za obuku vozača.

Kabotaža i prevoz iz ili za treće države

Član 16

Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje kabotaže ili prevoza iz ili za treće države.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, strani prevoznik može da obavlja kabotažu ako je utvrđena međunarodnim ugovorom ili ako ima dozvolu za kabotažu.

Dozvola iz stava 2 ovog člana, izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva i izvršene procjene transportnih kapaciteta domaćih prevoznika.

Dozvolu iz stava 2 ovog člana za prevoz putnika izdaje Ministarstvo, a za prevoz tereta organ uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Organ uprave).

Procjenu iz stava 3 ovog člana, vrši Ministarstvo za prevoz putnika, a za prevoz tereta organ uprave, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako Ministarstvo, odnosno Organ uprave, procjenom iz stava 4 ovog člana utvrdi da u Crnoj Gori nema transportnih kapaciteta za prevoz za koji je podnijet zahtjev za izdavanje dozvole za kabotažu, zahtjev za izdavanje dozvole za kabotažu objavljuje se na interent stranici Ministarstva, odnosno Organa uprave, radi dodatne provjere eventualnog posjedovanja prevoznih sredstava za kabotažu u Crnoj Gori.

Ukoliko se u roku od osam dana od dana objavljivanja zahtjeva iz stava 5 ovog člana, ne prijave domaći prevoznici za obavljanje prevoza putnika i prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, izdaje se dozvola stranom prevozniku za kabotažu.

Strani prevoznik može da obavlja prevoz putnika i tereta ako ima dozvolu za obavljanje prevoza za treće države ili iz trećih država u Crnu Goru, na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora.

III. LICENCA ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA I TERETA

Djelatnost javnog prevoza

Član 17

Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju mogu obavljati prevoznici koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta i imaju licencu za javni prevoz putnika ili tereta.

Zabranjeno je fizičkom licu koje nije registrovano za obavljanje javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju, obavljanje djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju.

Vrste licenci za javni prevoz putnika i tereta

Član 18

Javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju prevoznik obavlja na osnovu licence za javni prevoz putnika ili tereta (u daljem tekstu: licenca).

Za javni prevoz putnika ili tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izdaje se licenca u međunarodnom drumskom saobraćaju za javni prevoz:

- putnika;

- tereta.

Za javni prevoz putnika ili tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju izdaje se licenca:

1) u unutrašnjem drumskom saobraćaju za javni prevoz:

- putnika;

- terete.

2) u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju za javni prevoz:

- linijski gradski i prigradski prevoz putnika;

- auto-taksi prevoz putnika.

Za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju limo servisom, izdaje se licenca za limo servis.

Licencu iz stava 2, stava 3 tačka 1 i stava 4 ovog člana izdaje Ministarstvo.

Licencu iz stava 3 tačka 2 ovog člana izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Prevoznik koji ima licencu za međunarodni drumski saobraćaj nije dužan da ima licencu iz stava 3 tačka 1 ovog člana.

Licenca nije potrebna za:

1) prevoz poštanskih pošiljki;

2) prevoz oštećenih, odnosno neispravnih vozila;

3) sopstvene potrebe;

4) vozila državnih organa, vozila kojima se obavlja komunalna djelatnost, medicinski i humanitarni prevoz i prevoz vozilima u slučaju elementarnih i drugih nepogoda;

5) vozila ili skup vozila kojima se obavlja prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone; i

6) vozila čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 40 km/h.

Uslovi za dobijanje licence

Član 19

Licenca se izdaje prevozniku koji ispunjava sljedeće uslove:

1) ima stvarno sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Crne Gore;

2) ima dobar ugled;

3) ima finansijsku sposobnost;

4) ima zaposleno odgovorno lice za prevoz koje je stručno osposobljeno;

5) ima vozila u svojini, zakupu ili lizingu;

6) ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz.

Linijski gradski, prigradski i auto-taksi prevoz može se obavljati samo na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za obavljanje linijskog gradskog, linijskog prigradskog i auto taksi-prevoza.

Stvarno sjedište, odnosno prebivalište prevoznika koji obavlja prevoz iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza ili auto taksi prevoza.

U stvarnom sjedištu, odnosno prebivalištu moraju se nalaziti poslovne prostorije (u svojini ili zakupu) u kojima se čuvaju poslovni dokumenti, računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i druga odgovarajuća tehnička oprema i dokumenti bitni za obavljanje djelatnosti javnog prevoza.

Odredba stava 1 tačka 3 ovog člana ne primjenjuje se za obavljanje auto-taksi prevoza.

Prevoznik koji je dobio licencu dužan je da obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave koji je izdao licencu, o promjeni stvarnog sjedišta odnosno prebivališta, najkasnije u roku od osam dana od dana promjene sjedišta odnosno prebivališta.

Dobar ugled

Član 20

Dobar ugled ima pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik, kao i zaposleno lice odgovorno za prevoz ako:

1) nije bilo osuđivano za krivična djela protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine, života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, prava iz rada, platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja, životne sredine;

2) mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;

3) nije osuđivano za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana.

Dobar ugled nema pravno, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik kao i zaposleno lice odgovorno za prevoz koje je u poslednje dvije godine više od dva puta, pravnosnažnom odlukom, bilo kažnjeno za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa ovim zakonom ili zakonom kojim je uređena bezbjednost saobraćaja, prevoz opasnih materija, radno vrijeme i pauze u toku radnog vremena mobilnih radnika, povredom prava po osnovu rada i nelegalnim zapošljavanjem, nelojalnom konkurencijom, korupcijom ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence, odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora.

Težim prekršajem iz stava 2 ovog člana, smatra se prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 1.500 eura ili većem, odnosno za fizičko lice u iznosu od 1.500 eura ili većem.

Lice iz stava 1 ovog člana koje je bilo osuđivano i kojem su prestale pravne posljedice osude ispunjava uslov u pogledu dobrog ugleda.

Finansijska sposobnost

Član 21

Finansijsku sposobnost ima pravno lice ili preduzetnik koje raspolaže imovinom u iznosu od 9.000 eura za prvo vozilo, odnosno 5.000 eura za svako sljedeće vozilo.

Finansijska sposobnost iz stava 1 ovog člana, dokazuje se jednom od sljedećih isprava:

1) izvodom iz akta o registraciji iz CRPS o visini osnivačkog kapitala;

2) kopijom bilansa stanja za proteklu godinu koja je podnesena poreskom organu;

3) ispravom o popisu pojedinih osnovnih sredstava, uključujući troškove nabavke ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu;

4) ispravom o svojini nad neopterećenim nepokretnostima kojima prevoznik odgovara za svoju djelatnost;

5) garancijom banke ili druge finansijske institucije;

6) polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Stručna osposobljenost lica odgovornog za prevoz

Član 22

Stručna osposobljenost lica odgovornog za prevoz stiče se stručnim osposobljavanjem i polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana sprovodi se u skladu sa programom o stručnom osposobljavanju za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju.

Ispit o stručnom osposobljavanju iz stava 1 ovog člana, nijesu dužna polagati lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu smjer drumskog saobraćaja ili najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju prevozom.

Licima koja ispunjavaju uslove iz stava 3 ovog člana izdaće se sertifikat o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Lica koja imaju visoku stručnu spremu saobraćajnog, mašinskog, ekonomskog i pravnog smjera oslobođena su polaganja dijela ispita o stručnoj osposobljenosti iz predmeta koje su tokom obrazovanja položili.

Lica koja podnose zahtjev za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, mogu posebno polagati samo dio koji se odnosi na prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Lice koje posjeduje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom drumskom saobraćaju može da upravlja prevozom i u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Stručno osposobljavanje i ispit o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana sprovodi Privredna komora i izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Za sprovođenje stručnog osposobljavanja i ispita o stručnoj osposobljenosti Privredna komora mora ispunjavati uslove iz člana 14 ovog zakona.

Za stručno osposobljavanje, polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana i izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju plaća se naknada čiju visinu utvrđuje Privredna komora uz saglasnost Ministarstva.

Sredstva od naknade prihod su Privredne komore.

Privredna komora izdaje sertifikate i vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u međunarodnom ili unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Lice odgovorno za prevoz može obavljati poslove upravljanja prevozom kod najviše dva domaća prevoznika čiji ukupni vozni park zajedno ne prelazi 50 vozila.

Program o stručnom osposobljavanju iz stava 2 ovog člana, odnosno skraćenom stručnom osposobljavanju iz člana 148 stav 3 ovog zakona, način sprovođenja i polaganja ispita, vođenja evidencije, sadržaj i obrazac sertifikata o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju propisuje Ministarstvo.

Vozila u svojini, zakupu ili lizingu

Član 23

Za dobijanje licence u drumskom saobraćaju prevoznik mora imati u svojini, zakupu ili lizingu:

1) u međunarodnom drumskom saobraćaju:

- za prevoz putnika najmanje jedan autobus;

- za prevoz tereta najmanje jedno teretno vozilo.

2) u unutrašnjem drumskom saobraćaju:

- za prevoz putnika najmanje jedan autobus;

- za prevoz tereta najmanje jedno teretno vozilo.

3) u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju:

- za linijski gradski i prigradski prevoz najmanje jedan autobus;

- za auto-taksi prevoz najmanje jedno vozilo.

4) za prevoz u limo servisu najmanje jedno putničko vozilo.

Ugovor o zakupu vozila mora da sadrži naročito: naziv zakupodavca i zakupca, registarsku oznaku vozila, broj šasije, vrijeme trajanja zakupa i visinu zakupnine, i mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeseci i ovjeren kod nadležnog suda ili notara.

Ugovor iz stava 2 ovog člana, dostavlja se organu uprave nadležnom za poslove naplate poreza.

U vozilu prevoznika koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga mora se nalaziti ugovor iz stava 2 ovog člana, odnosno lizingu, kao i izvod licence koji glasi na zakupca, odnosno korisnika lizinga.

Vozilo prevoznika koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.

Prevoznik mora povjeriti upravljanje vozilom u svojini, zakupu ili lizingu samo vozaču koji je kod njega zaposlen na osnovu ugovora o radu.

U vozilu prevoznika iz stava 6 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o radu i ovjerena kopija poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdata od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz.

Vozilo uzeto u zakup sa kojim prevoznik obavlja javni prevoz ne smije se davati u podzakup.

Izvod licence

Član 24

Izvod licence izdaje se na zahtjev prevoznika pojedinačno za svako motorno vozilo kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta na osnovu licence.

Prevozniku kojem je izdata licenca iz člana 18 stav 2, stav 3 tačka 1 i stava 4 ovog zakona za svako motorno vozilo izdaje se rješenjem Ministarstva izvod licence.

Domaći prevoznik dužan je da u vozilu kojim se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju ima original izvoda licence koji se odnosi na to vozilo.

Izvod licence izdaje se prevozniku na period za koji je izdata licenca i prevoznik ga ne smije prenositi na drugo lice.

Izvod licence može se izdati samo za vozilo za koje postoji odgovarajuća finansijska sposobnost u skladu sa članom 21 ovog zakona.

Izvod licence iz stava 1 ovog člana važi za skup vozila i kada priključno vozilo nije u svojini domaćeg prevoznika i nije zaključen ugovor o lizingu ili zakupu ili kada je priključno vozilo registrovano u drugoj državi.

Prevozniku kojem je izdata licenca iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona za svako motorno vozilo izdaje se rješenjem nadležnog organa lokalne uprave izvod licence.

Za izdavanje izvoda licence plaća se naknada.

Sredstva od naknade za izdavanje izvoda licence prihod su Budžeta, a sredstva od naknade za izdavanje izvoda licence koje izdaje nadležni organ lokalne uprave, prihod budžeta jedinice lokalne samouprave.

Visinu naknade za izdavanje izvoda licence propisuje Vlada.

Protiv rješenja iz st. 2 i 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Postupak dobijanja licence

Član 25

Licenca se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva prevoznika.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave za licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se isprave o ispunjavanju uslova iz člana 19 ovog zakona i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, odnosno nadležnog organa lokalne uprave.

Dokaz o upisu u CRPS i dokaz o plaćenim novčanim kaznama iz stava 3 ovog člana pribavlja Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave, po službenoj dužnosti.

Licenca se izdaje rješenjem.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja iz stava 5 ovog člana.

Licenca se izdaje na ime prevoznika na period od pet godina i prevoznik je ne smije prenositi na drugo lice.

Original licence prevoznik je dužan da čuva u prostorijama u kojima se nalazi njegovo stvarno sjedište.

Licenca i izvod licence mogu se produžiti na osnovu podnijetog zahtjeva Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence.

Uz zahtjev iz stava 10 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 19 ovog zakona i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, odnosno nadležnog organa lokalne uprave.

Dokaz o plaćenim novčanim kaznama iz stava 11 ovog člana, pribavlja Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave po službenoj dužnosti.

Domaći prevoznik koji prestane da obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta, dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, da obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave koji je izdao licencu i vrati licencu zajedno sa izvodima licence.

Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz st. 1 i 10 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Za izdavanje licence plaća se naknada čiju visinu utvrđuje Vlada.

Sredstva od naknade za izdavanje licence iz člana 18 st. 2, 3 i 4 ovog zakona prihod su Budžeta.

Sredstva od naknade za izdavanje licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona, prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave.

Promjena podataka

Član 26

Ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdata licenca prevoznik je dužan da pismeno obavijesti Ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana od dana nastale promjene.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na vozila Ministarstva, odnosno nadležni organ lokalne uprave izdaje novi izvod licence za to vozilo.

U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana koji se odnose na sadržaj licence izdaje se nova licenca i izvodi licence, za ostatak perioda na koji važi prethodna licenca.

Domaći prevoznik dužan je da vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz stava 3 ovog člana.

Izdavanje duplikata licence i izvoda licence

Član 27

Prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu, odnosno izvod licence oglasi nevažećim u "Službenom listu Crne Gore", u roku od osam dana od dana kada je licenca, odnosno izvod licence izgubljen, ukraden ili uništen.

Na osnovu dokaza iz stava 1 ovog člana Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave izdaju duplikat licence, odnosno duplikat izvoda licence.

Evidencija licenci

Član 28

Ministarstvo i nadležni organ lokalne uprave dužni su da vode evidenciju o izdatim licencama i izvodima licenci.

Obrazac i sadržaj licenci i izvoda licence, sadržaj i način vođenja evidencije licenci i izvoda licenci iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Registar prevoznika

Član 29

Prevoznici koji su dobili licencu upisuju se u registar prevoznika.

Registar prevoznika je jedinstveni nacionalni registar prevoznika koji vodi Ministarstvo.

U registar prevoznika upisuju se sljedeći podaci:

- naziv i sjedište odnosno ime i prebivalište prevoznika;

- ime i prezime lica odgovornog za prevoz;

- vrsta javnog prevoza za koji je licenca izdata;

- broj i datum izdavanja licence;

- datum isteka licence, odnosno izvoda licence;

- datum pravosnažne odluke o kažnjavanju za teži prekršaj iz člana 20 st. 2 i 3 ovog zakona;

- datum ukidanja licence;

- datum privremenog ukidanja licence, odnosno izvoda licence;

- datum isteka roka privremenog ukidanja licence, odnosno izvoda licence;

- datum izdavanja izvoda licence, registarska oznaka vozila, nosivost, godina proizvodnje, vrsta, marka i tip vozila, broj šasije sa VIN oznakom, tip motora, emisije buke i izduvnih gasova-Euro/Eko i datum prestanka važenja izvoda licence.

Registar prevoznika vodi se u elektronskoj formi na način koji omogućava povezivanje i razmjenu podataka sa registrima prevoznika država članica Evropske unije.

Registar prevoznika objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Bliži sadržaj i način vođenja registra prevoznika propisuje Ministarstvo.

Privremeno ukidanje licence

Član 30

Ministarstvo odnosno nadležni organ lokalne uprave koji je izdao licencu može privremeno ukinuti licencu rješenjem, na predlog Inspekcije za drumski saobraćaj odnosno komunalne inspekcije, ako je prevoznik u zadnje dvije godine više od dva puta pravosnažnom odlukom prekršajnog organa bio kažnjen za teži prekršaj iz člana 20 st. 2 i 3 ovog zakona.

Licenca se privremeno ukida prevozniku u trajanju najviše do šest mjeseci, ukoliko prevoznik u tom periodu može povratiti dobar ugled.

Prevoznik koji povrati dobar ugled nakon privremenog ukidanja licence, nastavlja da obavlja prevoz u skladu sa izdatim dozvolama i registrovanim i ovjerenim redovima vožnje.

Prevoznik je dužan da u roku od osam dana od dana prijema rješenja o privremenom ukidanju licence, vrati licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence.

Rok iz stava 2 ovog člana počinje da teče danom vraćanja licence.

Organ koji je izdao rješenje o privremenom ukidanju licence obavještava nadležnu inspekciju za drumski saobraćaj, odnosno komunalnu inspekciju.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Trajno ukidanje licence

Član 31

Licenca se trajno ukida rješenjem organa koji je izdao licencu ako:

1) prevoznik prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence;

2) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;

3) prevoznik obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom;

4) prevoznik prestane da obavlja djelatnost prevoza.

Prevoznik je dužan da u roku od osam dana od dana prijema rješenja o trajnom ukidanju licence, vrati licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence.

Organ koji je izdao rješenje o ukidanju licence obavještava nadležnu inspekciju za drumski saobraćaj, odnosno komunalnu inspekciju.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

IV. JAVNI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Način obavljanja javnog prevoza putnika

Član 32

Javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: javni prevoz putnika) obavlja se kao:

- linijski prevoz;

- vanlinijski prevoz; i

- posebni oblik prevoza.

Vozila u javnom prevozu putnika

Član 33

Javni prevoz putnika prevoznik ne smije obavljati putničkim automobilom, osim auto-taksi prevoz i šatl prevoz i limo servis.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje u vozilu kojim vrši javni prevoz putnika ne smije prevoziti više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Linijski prevoz putnika

Član 34

Linijski prevoz putnika je prevoz koji se obavlja na određenim relacijama, prema registrovanom redu vožnje, unaprijed utvrđenoj cijeni prevoza u skladu sa zakonom kojim su uređeni ugovori o prevozu u drumskom saobraćaju i u skladu sa opštim uslovima prevoza.

Linijski prevoz putnika, može se obavljati kao prevoz u:

- unutrašnjem drumskom saobraćaju;

- međunarodnom drumskom saobraćaju.

Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju obavlja se kao:

- međugradski prevoz;

- posebni međugradski prevoz;

- gradski i prigradski prevoz;

- posebni gradski i prigradski prevoz.

Linijski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: međunarodni linijski prevoz) između Crne Gore i drugih država, kao i tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore, obavljaju se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Opšte uslove iz stava 1 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Opšti uslovi prevoza objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

Linijski gradski i prigradski prevoz

Član 35

Linijski gradski prevoz putnika je prevoz koji se vrši na linijama na teritoriji grada, odnosno naseljenog mjesta.

Linijski prigradski prevoz putnika je prevoz koji se vrši na linijama između dva ili više naseljenih mjesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prevoz putnika iz st. 1 i 2 ovog člana prevoznik obavlja sa gradskim i prigradskim autobusima.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organ lokalne uprave može odrediti da se na pojedinim relacijama u prigradskom saobraćaju van gradske teritorije koriste mali autobusi, zbog ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta ili ukoliko je manje izražena potreba za prevozom putnika na tim relacijama.

Linijski gradski i prigradski prevoz putnika obavlja samo prevoznik kojem je nadležni organ jedinice lokalne uprave povjerio obavljanje te djelatnosti.

Linijski gradski i prigradski prevoz putnika obavlja se pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Organizaciju i način obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Red vožnje za linijski gradski i prigradski prevoz

Član 36

Linijski gradski i prigradski prevoz putnika prevoznik obavlja samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od nadležnog organa lokalne uprave.

Prevoznik je dužan da objavi putem elektronskih ili štampanih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana, najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je u autobusu kojim se obavlja linijski gradski i prigradski prevoz putnika istaći tablu sa relacijom obavljanja prevoza u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i naznačenjem najmanje jednog usputnog stajališta koje bliže određuje itinerer.

Vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, mora imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik usluga prevoza ovjeren od nadležnog organa lokalne uprave.

Bliži izgled, sadržaj i obrazac reda vožnje u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja za linijski gradski i prigradski prevoz

Član 37

Prevoznik, odnosno vozno osoblje u linijskom gradskom i prigradskom prevozu ne smije u motornom vozilu da prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužno je da u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice i njegov prtljag.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu

Član 38

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika prevoznik, odnosno vozno osoblje obavlja na autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje za linijski gradski i prigradski prevoz

Član 39

Za vrijeme važenja reda vožnje linijski gradski i prigradski prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) preduzimanja mjera organa uprave nadležnog za policijske poslove ili organa lokalne uprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Saglasnost na izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 tačka 1 ovog člana, daje nadležni organ lokalne uprave.

Cjenovnik usluga u linijskom gradskom i prigradskom prevozu

Član 40

Cjenovnik usluga u linijskom gradskom i prigradskom prevozu utvrđuje prevoznik, pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje koji dostavlja nadležnom organu lokalne uprave na ovjeru.

Prodaja voznih karata za linijski gradski i prigradski prevoz

Član 41

Prevoznik je dužan da prodaje vozne karte za linijski gradski i prigradski prevoz posredstvom posrednika, u poslovnicama prevoznika i u autobusima.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su prodavati vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 40 ovog zakona.

Zabranjeno je fizičkom licu da vrši prodaju voznih karata iz stava 1 ovog člana.

Vozna karta za linijski gradski i prigradski prevoz

Član 42

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da putniku u linijskom gradskom i prigradskom prevozu izda voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza.

Posebni linijski gradski i prigradski prevoz

Član 43

Posebni linijski gradski i prigradski prevoz je prevoz koji je ugovoren za određenu kategoriju putnika.

Prevoznik prevoz iz stava 1 ovog člana, dužan je da obavlja na osnovu saglasnosti koju izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Nadležni organ lokalne uprave vodi evidenciju izdatih saglasnosti iz stava 2 ovog člana.

Način obavljanja posebnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Međugradski linijski prevoz

Član 44

Međugradski linijski prevoz je prevoz putnika između dvije ili više jedinica lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore.

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana, prevoznik obavlja sa međugradskim autobusima.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, međugradski linijski prevoz putnika između dvije susjedne jedinice lokalne samouprave može se obavljati prigradskim autobusima na relacijama koje nijesu duže od 30 km, kao i malim autobusima (klase B) u slučaju ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta ili manje izraženih potreba za prevozom putnika.

Međugradski linijski prevoz putnika vozilima iz stava 3 ovog člana, prevoznik obavlja na osnovu saglasnosti Ministarstva.

Saglasnost iz stava 4 ovog člana mora se nalaziti u autobusu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza.

Red vožnje za međugradski linijski prevoz

Član 45

Red vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika predlaže prevoznik.

Red vožnje iz stava 1 ovog člana, sadrži: naziv i sjedište prevoznika, relaciju na kojoj se vrši prevoz, registarski broj linije, redosljed autobuskih stanica i autobuskih stajališta i njihovu udaljenost od početne stanice ili autobuskog stajališta, vrijeme polaska i dolaska na svaku autobusku stanicu, odnosno stajalište, vremenski period u kome se održava linija, režim održavanja i rok važenja reda vožnje.

Red vožnje iz stava 1 ovog člana, mora da glasi na ime prevoznika i prevoznik ga ne smije prenositi na drugo lice.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Prevoznik je dužan da u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu, odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta i da udaljenost između autobuskih stanica i stajališta bude usklađena sa daljinarom i da uključi pretpostavljene gubitke vremena pri ulasku i izlasku putnika.

Na obrascu reda vožnje može se registrovati samo jedan polazak i jedan povratak.

Minimalno vrijeme trajanja vožnje iz stava 5 ovog člana na teritoriji Crne Gore, određuje se prema daljinaru koji utvrđuje Ministarstvo.

Obrazac reda vožnje iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Usklađivanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu

Član 46

Redovi vožnje u međugradskom linijskom prevozu se usklađuju.

Zahtjev za usklađivanje redova vožnje domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori.

Postupak usklađivanja redova vožnje sprovodi Privredna komora, na osnovu pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu.

Za usklađivanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu plaća se naknada Privrednoj komori.

Nakon sprovedenog postupka iz stava 3 ovog člana, Privredna komora aktom utvrđuje usklađene redove vožnje i objavljuje ih na svojoj internet stranici.

Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađivanju redova vožnje, Privredna komora dostavlja Ministarstvu, najkasnije 15 dana prije početka važenja reda na ovjeru.

Protiv akta iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objavljivanja akta na internet stranici Privredne komore.

Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje i visinu naknade iz stava 4 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Zahtjev za vanredno usklađivanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu može podnijeti jedinica lokalne samouprave, radi obezbjeđivanja prevoza između dvije susjedne jedinice lokalne samouprave.

Pravila iz stava 8 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

Obavljanje međugradskog linijskog prevoza

Član 47

Međugradski linijski prevoz putnika prevoznik obavlja na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje.

Prevoznik je dužan da objavi početak obavljanja prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je u autobusu kojim se obavlja međugradski linijski prevoz da istakne tablu sa relacijom u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koju bliže određuje itinerer.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja međugradskog linijskog prevoza, mora imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik ovjeren od Ministarstva.

Zabranjeno je prevozniku da obavlja međugradski linijski prevoz putnika sa istim autobusom istovremeno na osnovu dva ili više redova vožnje.

Registracija i ovjera redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu

Član 48

Prevoznik je dužan da podnose zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenog reda vožnje u međugradskom linijskom prevozu, najkasnije 15 dana prije početka važenja reda vožnje Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prevoznik dostavlja usklađene i važeće redove vožnje radi registracije i ovjere, kao i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva.

Dokaz o plaćenim novčanim kaznama iz stava 2 ovog člana za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno za preduzetnika iz prekršajne evidencije Ministarstva, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

Red vožnje u međugradskom linijskom prevozu registruje se samo na jednog prevoznika.

Redovi vožnje registruju se i ovjeravaju na period od godinu dana, sa početkom primjene od 1. juna tekuće do 31. maja naredne godine.

Ministarstvo vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu i objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije osam dana prije početka njihove primjene.

Ministarstvo primjerak registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu dostavlja inspekciji za drumski saobraćaj u roku od osam dana od dana početka važenja redova vožnje.

Za registraciju i ovjeru redova vožnje iz stava 1 ovog člana plaća se naknada.

Naknada iz stava 8 ovog člana prihod je Budžeta.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Visinu naknade za registraciju i ovjeru redova vožnje iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada.

Brisanje redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu

Član 49

Red vožnje u međugradskom linijskom prevozu Ministarstva, briše rješenjem iz evidencije registrovanih redova vožnje na predlog inspekcije za drumski saobraćaj, ukoliko prevoznik:

- ne otpočne da obavlja prevoz u roku od tri dana od dana koji je određen za početak primjene reda vožnje;

- obustavi obavljanje prevoza po registrovanom redu vožnje duže od tri dana uzastopno, odnosno sedam dana ukupno u toku važenja reda vožnje;

- ne obavlja polazak u vrijeme predviđeno registrovanim redom vožnje sa početne ili povratne autobuske stanice, duže od tri dana uzastopno, odnosno sedam dana ukupno u toku važenja reda vožnje.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo, po službenoj dužnosti, rješenjem briše red vožnje iz evidencije registrovanih redova vožnje, ukoliko su se stekli uslovi za brisanje reda vožnje koji su registrovani u prethodnom registracionom periodu iz kojih je proistekao važeći registrovani red vožnje.

Protiv rješenja iz st. 1 i 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Prevoznik je dužan da o prestanku obavljanja međugradskog linijskog prevoza u pisanoj formi obavijesti Ministarstvo i autobuske stanice najkasnije 30 dana prije prestanka obavljanja prevoza.

U slučaju iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo rješenjem briše red vožnje iz evidencije.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja u međugradskom linijskom prevozu

Član 50

Prevoznik, odnosno vozno osoblje u međugradskom linijskom prevozu ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja međugradskog linijskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međugradskom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međugradskom linijskom prevozu

Član 51

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međugradskom linijskom prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da obavlja na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje u međugradskom linijskom prevozu

Član 52

Za vrijeme važenja reda vožnje međugradski linijski prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) mjera organa uprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Na privremenu obustavu ili izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 ovog člana, saglasnost daje Ministarstvo u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti.

Prevoznik je dužan najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana se za vrijeme obavljanja prevoza mora nalaziti u vozilu.

Dostava reda vožnje, cjenovnika i voznih karata u međugradskom linijskom prevozu

Član 53

Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji.

Prevoznik utvrđuje cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika i dostavlja ga Ministarstvu na ovjeru pojedinačno za svaki red vožnje.

Cjenovnik usluga prevoznika u međugradskom linijskom prevozu putnika ne smije da sadrži cijene za relacije u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika, može da sadrži cijene za relacije u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa lokalne uprave.

Prodaja i izdavanje voznih karata u međugradskom linijskom prevozu

Član 54

Prevoznik prodaje vozne karte putnicima preko autobuskih stanica, turističkih agencija ili preko svojih poslovnica.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, na mjestima ulaska putnika u skladu sa redom vožnje gdje nema organizovane prodaje voznih karata, prevoznik vozne karte prodaje i u autobusima.

U cijenu vozne karte prodatu u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije, mora se uračunati stanična usluga, ukoliko vožnja počinje na autobuskoj stanici.

Uračunavanje stanične usluge iz stava 3 ovog člana, vrši se na osnovu zaključenog ugovora u pisanoj formi između prevoznika i turističke agencije ili autobuske stanice.

Izuzeto od stava 3 ovog člana u cijenu vozne karte prodatu u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije ne smije se uračunavati stanična usluga, ukoliko nije zaključen ugovor iz stava 4 ovog člana.

U slučaju iz stava 5 ovog člana, putnik staničnu uslugu plaća na autobuskoj stanici.

Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica vozne karte može prodavati i izdavati putem interneta.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje prodavati vozne karte u skladu sa cjenovnikom iz člana 53 stav 2 ovog zakona.

Alotman sjedišta u međugradskom linijskom prevozu

Član 55

Prevoznik je dužan sa autobuskom stanicom, odnosno turističkom agencijom da zaključi ugovor o pružanju usluga prodaje voznih karata u pisanoj formi kojim se utvrđuje broj i raspored sjedišta (u daljem tekstu: alotman sjedišta) za svaki registrovani red vožnje na osnovu koga se vrši prodaja voznih karata.

Turistička agencija i autobuska stanica ne smiju prodavati veći broj voznih karata od alotmana sjedišta, koji je utvrđen ugovorom iz stava 1 ovog člana.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, turistička agencija i autobuska stanica mogu prodavati veći broj voznih karata od alotmana sjedišta, koji je utvrđen ugovorom uz saglasnost prevoznika.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, prevoznik ne smije prodavati veći broj voznih karata od ukupnog alotmana sjedišta za registrovani red vožnje, na osnovu kojeg se vrši prodaja voznih karata.

Alotman sjedišta utvrđen od strane prevoznika ne smije biti veći od broja mjesta koji je označen u saobraćajnoj dozvoli vozila sa kojim se obavlja prevoz za registrovani red vožnje.

Vozna karta u međugradskom linijskom prevozu

Član 56

Putnik koji koristi međugradski linijski prevoz, mora da ima voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum i vrijeme izdavanja karte, vrijeme važenja karte, cijenu prevoza i podatke o uračunatoj, odnosno neuračunatoj staničnoj usluzi ili obavještenje o načinu plaćanju stanične usluge, a za prevoz putničkog prtljaga numerisanu potvrdu koja sadrži naziv, pečat prevoznika i visinu naknade za prevoz prtljaga.

Prevoznik i vozno osoblje dužno je da putniku u međugradskom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, izdaju čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz stava 1 ovog člana

Obavještenje o kašnjenju autobusa u međugradskom linijskom prevozu

Član 57

U slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, prevoznik je dužan da obavijesti autobuske stanice.

Posebni linijski međugradski prevoz

Član 58

Posebni linijski međugradski prevoz obavlja se na određenoj liniji.

Posebnim linijskim međugradskim prevozom obavlja se prevoz:

1) učenika i studenata od mjesta stanovanja do škole, odnosno fakulteta i nazad;

2) zaposlenih od mjesta stanovanja do mjesta rada i nazad;

3) lica sa invaliditetom i putnika kojima je potrebna posebna medicinska njega.

Posebni linijski međugradski prevoz putnika može da obavlja samo prevoznik koji ima licencu za prevoz putnika koju izdaje Ministarstvo.

Ugovor u posebnom linijskom međugradskom prevozu

Član 59

Posebni linijski međugradski prevoz putnika prevoznik obavlja autobusima na osnovu ugovora o prevozu zaključenog između korisnika prevoza i prevoznika.

Sastavni dio ugovora o prevozu iz stava 1 ovog člana je spisak putnika ovjeren od strane prevoznika i korisnika prevoza.

U toku obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana sa spiskom putnika ovjerenim od strane prevoznika i korisnika prevoza.

Prevoznik je dužan da u toku obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu ima istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom "posebni linijski prevoz".

Prevozniku je zabranjen prevoz putnika posebnim linijskim međugradskim prevozom koji nijesu upisani u spisak putnika.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika dužan je da vrši na mjestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1 ovog člana, kao i na autobuskim stajalištima.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da izda voznu kartu putniku za prevoz iz stava 1 ovog člana.

Saglasnost za obavljanje posebnog linijskog međugradskog prevoza

Član 60

Prevoznik je dužan da u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika, Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog međugradskog prevoza.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se ugovor o prevozu sa spiskom putnika.

Ministarstvo izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

Saglasnost iz stava 3 ovog člana, mora da sadrži vrijeme polaska i povratka, kao i režim održavanja linije.

Saglasnost iz stava 3 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza putnika.

O izdatim saglasnostima iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo vodi evidenciju.

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Prevoz dodatnim vozilima u linijskom međugradskom prevozu

Član 61

Linijski međugradski prevoz putnika na određenim linijama, može se povremeno obavljati po istom redu vožnje dodatnim autobusima (BIS prevoz), prema potrebi.

U autobusu prevoznika kojim se obavlja BIS prevoz, mora se nalaziti tabla sa natpisom "BIS PREVOZ" na prednjem vjetrobranskom staklu, sa brojem i oznakom BIS prevoza.

Međunarodni linijski prevoz putnika

Član 62

Međunarodni linijski prevoz putnika je prevoz putnika između dvije ili više država.

Prevoz iz stava 1 ovog člana prevoznik mora obavljati međugradskim autobusima.

Izuzetno od stava 2 ovog člana međunarodni linijski prevoz putnika između dvije države, može se obavljati malim autobusima (klasa B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta, uz saglasnost Ministarstva.

Saglasnost iz stava 3 ovog člana, mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza.

Red vožnje u međunarodnom linijskom prevozu

Član 63

Red vožnje u međunarodnom linijskom prevozu predlaže prevoznik.

Red vožnje iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i sjedište prevoznika, relaciju na kojoj se vrši prevoz, registarski broj linije, redosljed autobuskih stanica, graničnih prelaza i njihovu udaljenost od početne stanice, vrijeme polaska i dolaska za svaku autobusku stanicu, odnosno na granične prelaze, vremenski period u kome se održava linija, režim održavanja i rok važenja reda vožnje.

Red vožnje iz stava 1 ovog člana, mora da glasi na ime prevoznika i prevoznik ga ne smije prenositi na drugo lice.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Prevoznik je dužan da u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu, odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta i da udaljenost između autobuskih stanica bude usklađena sa daljinarom iz člana 45 stav 7 ovog zakona i da uključi pretpostavljene gubitke vremena pri ulasku i izlasku putnika.

Obrazac reda vožnje iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu

Član 64

Redovi vožnje u međunarodnom linijskom prevozu se usklađuju.

Zahtjev za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori.

Postupak usklađivanja redova vožnje sprovodi Privredna komora, na osnovu pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu.

Za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu plaća se naknada Privrednoj komori.

Nakon sprovedenog postupka iz stava 3 ovog člana, Privredna komora aktom utvrđuje usklađene redove vožnje i objavljuje ih na svojoj internet stranici.

Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađenim redovima vožnje, Privredna komora dostavlja Organu uprave.

Protiv akta iz stava 5 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objavljivanja akta na internet stranici Privredne komore.

Pravila iz stava 3 ovog člana i visinu naknade za usklađivanje redova vožnje utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Pravila iz stava 8 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

Registracija i ovjera redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu

Član 65

Domaći prevoznik podnosi zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu Ministarstvu, najkasnije 30 dana od dana završetka postupka usklađivanja, radi registracije i ovjere.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prevoznik dostavlja usklađene redove vožnje, kao i ugovore o zajedničkom obavljanju prevoza, zaključene sa stranim prevoznikom za sve priložene redove vožnje i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva.

Dokaz o plaćenim kaznama iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

Ministarstvo vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu i objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije osam dana od dana ovjere reda vožnje.

Prevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika u roku od šest mjeseci od dana registracije i ovjere reda vožnje.

Ukoliko prevoznik ne podnese zahtjev za izdavanje dozvole u roku iz stava 5 ovog člana, red vožnje se briše iz evidencije registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dozvola za međunarodni linijski prevoz

Član 66

Međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore, prevoznik mora obavljati na osnovu dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika koju izdaje Ministarstvo.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se rješenjem na zahtjev domaćeg, odnosno stranog prevoznika.

Strani prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, preko nadležnog organa države u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište.

Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana prilažu se: registrovan i ovjeren red vožnje, cjenovnik, itinerer, ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji za koju se traži dozvola, plan vremena vožnje i vremena odmora vozača i drugi dokazi u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, izdaje se domaćem i stranom prevozniku ako:

- imaju usklađen, registrovan i ovjeren red vožnje;

- imaju saglasnost država preko čijih teritorija se obavlja prevoz.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, izdaje se na ime prevoznika, na period do pet godina i prevoznik je ne smije prenositi na drugo lice.

Izuzetno od stava 6 ovog člana, Ministarstvo može izdati dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku na period od godinu dana, ukoliko nema interesovanja domaćih prevoznika za obavljanje prevoza na toj liniji.

Sastavni djelovi dozvole iz stava 1 ovog člana su ovjeren red vožnje, cjenovnik, itinerer i plan vremena vožnje i vremena odmora vozača.

Dozvola iz st. 6 i 7 ovog člana može se produžiti na zahtjev domaćeg prevoznika.

Zahtjev iz stava 9 ovog člana, podnosi se Ministarstvu najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja dozvole.

Uz zahtjev za produženje dozvole pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavlja se i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, koji po služenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo.

Prevoznik je dužan da preuzme sve potrebne dozvole za održavanje međunarodne linije od Ministarstva u roku od 30 dana od dana prikupljanja svih potrebnih dozvola za međunarodni linijski prevoz i da započne održavanje međunarodne linije u roku od 60 dana od dana preuzimanja dozvola.

Za izdavanje i produžavanje dozvole iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta.

Visinu naknade za izdavanje i produžavanje dozvola iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada.

Ministarstvo dužan je da dostavi inspekciji za drumski saobraćaj primjerak svake izdate dozvole sa sastavnim djelovima iz stava 8 ovog člana u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

Tranzitni linijski prevoz putnika

Član 67

Tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore strani prevoznik obavlja na osnovu dozvole za tranzit.

Dozvolu iz stava 1 ovog člana, stranom prevozniku, preko nadležnog organa države u kojoj ima sjedište, izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza.

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta.

Visinu naknade za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

Privremeni međunarodni linijski prevoz

Član 68

Međunarodni linijski prevoz putnika može se obavljati privremeno na određenoj liniji između Crne Gore i druge države sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor, na osnovu dozvole koja se izdaje na period do godinu dana.

Dozvolu iz stava 1 ovog člana, izdaje Ministarstvo na osnovu dogovora sa nadležnim organom te države.

Način obavljanja međunarodnog linijskog prevoza

Član 69

Prevoznik je dužan da međunarodni linijski prevoz putnika obavlja u skladu sa dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika.

Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u vozilu prevoznika se mora nalaziti original dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika, odnosno za tranzitni linijski prevoz putnika.

Domaći prevoznik je dužan da obavlja prevoz iz stava 1 ovog člana, na najmanje polovini od ukupnog broja godišnjih polazaka na odobrenoj međunarodnoj liniji, ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom ili samostalno održava najmanje isti broj linija, prema određenoj državi, kao i strani prevoznik u skladu sa ugovorom o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji.

Domaći prevoznik koji ima dozvolu za međunarodni prevoz putnika, dužan je da dostavlja Ministarstvu podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru polugodišnje, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka polugodišita za koje se izvještaj podnosi.

Domaći prevoznik koji obavlja međunarodni linijski prevoz putnika, dužan je da objavi početak obavljanja međunarodnog prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija.

Prevoznik je dužan da u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika istakne tablu sa relacijom u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koju bliže određuje itinerer.

Zabranjeno je prevozniku da obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore sa istim autobusom istovremeno na osnovu dvije ili više dozvola.

Ukidanje dozvole u međunarodnom linijskom prevozu

Član 70

Dozvola za međunarodni linijski prevoz i dozvola za tranzit ukinuće se rješenjem:

- domaćem prevozniku kojem je ukinuta licenca;

- domaćem prevozniku kojem je nadležni organ druge države na čijoj teritoriji se obavlja međunarodni prevoz ukinuo dozvolu koju mu je izdao;

- domaćem ili stranom prevozniku ukoliko prevoz putnika ne obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnih ugovora, na predlog inspekcije za drumski saobraćaj;

- domaćem ili stranom prevozniku, ukoliko ne preuzme sve potrebne dozvole za održavanje međunarodne linije i ne otpočne održavanje međunarodne linije u rokovima propisanim članom 66 stav 12 ovog zakona;

- domaćem ili stranom prevozniku ukoliko prestane da obavlja prevoz;

- stranom prevozniku ukoliko nadležni organ države u kojoj je registrovan strani prevoznik, ne izda dozvolu domaćem prevozniku.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo će ukinuti dozvolu za međunarodni linijski prevoz, koja je izdata na osnovu dozvole za prethodni period, ako je ukinuta.

U slučaju ukidanja dozvole domaćem prevozniku iz stava 1 alineja 3 ovog člana, Ministarstvo zatražiće od stranog prevoznika, preko nadležnog organa druge države, zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore.

Ako strani prevoznik u slučaju iz stava 2 ovog člana, u roku od tri mjeseca ne zaključi ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore, stranom prevozniku Ministarstvo odrediće novog domaćeg prevoznika, koji je podnio zahtjev za obavljanje prevoza na međunarodnoj liniji.

Prevozniku koji obavlja međunarodni linijski prevoz putnika kojem je ukinuta dozvola ne smije se u roku od dvije godine od dana ukidanja dozvole, registrovati i ovjeriti red vožnje na istoj liniji ili liniji čiji red vožnje sadrži više od 50% istih autobuskih stanica u odnosu na odobreni red vožnje koji je sastavni dio oduzete dozvole.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Bliže uslove o načinu određivanja novog domaćeg prevoznika utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Privremena obustava ili izmjena reda vožnje u međunarodnom linijskom prevozu

Član 71

Za vrijeme važenja reda vožnje međunarodni linijski prevoz putnika može se privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) sprovođenja mjera organa uprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Na privremenu obustavu ili izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 ovog člana, saglasnost daje Ministarstvo u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti.

Prevoznik je dužan najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana za vrijeme obavljanja prevoza mora se nalaziti u vozilu.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja u međunarodnom linijskom prevozu

Član 72

Prevoznik, odnosno vozno osoblje u međunarodnom linijskom prevozu ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja mjesta naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja međunarodnog linijskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da u međunarodnom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi svako lice na prevoz i njegov prtljag.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međunarodnom linijskom prevozu

Član 73

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međunarodnom linijskom prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da obavlja na autobuskim stanicama, u skladu sa dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika.

Dostava reda vožnja, cjenovnika i voznih karata u međunarodnom linijskom prevozu

Član 74

Prevoznik u međunarodnom linijskom prevozu putnika, dužan je da dostavi ovjerenu kopiju dozvole sa sastavnim djelovima i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji.

Prevoznik utvrđuje cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika i dostavlja Ministarstvu na ovjeru pojedinačno za svaki red vožnje.

Cjenovnik usluga prevoznika u međunarodnom linijskom prevozu putnika ne smije da sadrži cijene za relacije u međugradskom, prigradskom ili gradskom linijskom prevozu putnika.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika, može da sadrži cijene za relacije u međugradskom linijskom prevozu putnika, ukoliko unutar jednog sata prije i poslije vremena polaska sa autobuske stanice, nema registrovanog polaska u međugradskom prevozu putnika za istu relaciju.

Prodaja i izdavanje voznih karata u međunarodnom linijskom prevozu

Član 75

Prevoznik, turistička agencija ili autobuska stanica dužni su da prodaju i izdaju vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku iz člana 74 stav 2 ovog zakona.

Alotman sjedišta u međunarodnom linijskom prevozu

Član 76

Odredbe člana 55 ovog zakona primjenjuju se i na alotman sjedišta u međunarodnom linijskom prevozu.

Vozna karta u međunarodnom linijskom prevozu

Član 77

Putnik koji koristi međunarodni linijski prevoz mora da ima voznu kartu koja sadrži podatke iz člana 56 stav 1 ovog zakona.

Prevoznik i vozno osoblje dužno je da putniku u međunarodnom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, izdaju čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz stava 1 ovog člana.

Obavještavanje o kašnjenju autobusa u međunarodnom linijskom prevozu

Član 78

U slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 60 minuta, prevoznik je dužan da obavijesti autobuske stanice.

Prevoz dodatnim vozilima u međunarodnom linijskom prevozu

Član 79

Međunarodni linijski prevoz putnika na određenim linijama, ukoliko se ukaže potreba, može se povremeno obavljati po istom redu vožnje dodatnim autobusima (BIS prevoz).

Izuzetno od stava 1 ovog člana, prevoznik može obavljati BIS prevoz bez korišćenja pojedinih autobuskih stanica ako nema potrebe za ulaskom i izlaskom putnika.

U autobusu prevoznika kojim se obavlja BIS prevoz mora se nalaziti tabla sa natpisom "BIS PREVOZ" na prednjem vjetrobranskom staklu, sa brojem i oznakom BIS prevoz.

Vanlinijski prevoz putnika

Član 80

Vanlinijski prevoz putnika je prevoz unaprijed određene grupe putnika, bez usputnog ulaska i izlaska putnika, za koji se relacija, cijena prevoza i drugi uslovi utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza, koji mora biti zaključen prije ukrcavanja putnika u autobus u mjestu polaska i mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza.

Zabranjeno je prevozniku obavljanje vanlinijskog prevoza putnika suprotno stavu 1 ovog člana.

Prevoz iz stava 1 ovog člana može se obavljati kao:

- povremeni; i

- naizmjenični.

Vanlinijski prevoz putnika može se obavljati kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

U autobusu kojim prevoznik obavlja povremeni ili naizmjenični prevoz putnika mora se nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana i istaknuta tabla sa oznakom "VANLINIJSKI PREVOZ" u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje koji vrši prevoz iz stava 1 ovog člana ne može koristiti autobuske stanice ili autobuska stajališta linijskog prevoza, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Mjesto ukrcavanja i iskrcavanja putnika za prevoz iz stava 1 ovog člana određuje nadležni organ lokalne uprave na svojoj teritoriji.

Vanlinijski prevoz putnika, u slučaju otkazivanja ili promjene rute vazduhoplova, odnosno vozova, može se obavljati na osnovu ugovora o prevozu zaključenog sa korisnikom prevoza i spiska putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta).

U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz iz stava 8 ovog člana, mora se nalaziti ugovor o prevozu zaključen sa korisnikom prevoza i spisak putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta).

Ukrcavanje i iskracavanje putnika iz stava 8 ovog člana, vrši se na aerodromima, željezničkim stanicama, željezničkim stajalištima ili na lokacijama gdje saobraćajno tehnički uslovi dozvoljavaju bezbjedan ukrcaj i iskrcaj putnika, u skladu sa ugovorom o prevozu.

Zabranjeno je prevozniku u vanlinijskom prevozu putnika ukrcavanje i iskrcavanje putnika suprotno stavu 10 ovog člana.

Povremeni prevoz

Član 81

Povremeni prevoz putnika prevoznik može obavljati kao:

1) "kružna vožnja" zatvorenih vrata (izletnička vožnja, turističko putovanje), koja počinje i završava u mjestu polaska (mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište), pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom cijelim putem;

2) prevoz koji se sastoji od putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku, s tim da mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište;

3) prevoz pri kojem se polazno putovanje obavlja bez putnika, a povratno sa putnicima koji se preuzimaju na istom mjestu, na jedan od sljedećih načina da:

- je putnike prethodno dovezao isti prevoznik u Crnu Goru gdje se preuzimaju i vraćaju na teritoriju države u kojoj prevoznik ima sjedište;

- putnici sačinjavaju prethodno formiranu grupu na osnovu ugovora o prevozu, koji je zaključen prije njihovog dolaska u Crnu Goru, odakle se preuzimaju, radi prevoza na teritoriju države u kojoj strani prevoznik ima sjedište;

- su putnici pozvani da putuju iz Crne Gore na teritoriju države gdje prevoznik ima sjedište, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje ih je pozvalo;

4) tranzitni prevozi preko teritorije Crne Gore, ako se odnose na povremeni prevoz;

5) prevoz praznog autobusa, koji se koristi isključivo za zamjenu autobusa u kvaru ili oštećenog;

6) ostali prevozi putnika koji se obavljaju povremeno.

Povremeni prevoz putnika prevoznik ne može obavljati na istoj relaciji linijskog prevoza, u isto vrijeme odlaska i dolaska, kao ni na ista mjesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika.

Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje su potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa tim ugovorom.

Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom.

Naizmjenični prevoz

Član 82

Naizmjenični prevoz putnika je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska.

Mjesta polaska i dolaska su mjesta gdje putovanje počinje, odnosno gdje se završava, zajedno sa okolnim mjestima unutar radijusa od 20 km.

Grupa putnika koja je obavila putovanje u odlasku vraća se na polazište nekom kasnijom vožnjom.

Prva vožnja u povratku i posljednja u odlasku obavlja se praznim vozilom.

Dozvola za povremeni i naizmjenični prevoz putnika za stranog prevoznika

Član 83

Povremeni prevoz iz člana 81 stav 1 tač. 1 do 5 ovog zakona, strani prevoznik obavlja bez dozvole, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Povremeni prevoz putnika iz člana 81 stav 1 tačka 6 ovog zakona i naizmjenični prevoz putnika strani prevoznik, mora obavljati na osnovu dozvole za vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Ministarstvo posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište.

Dozvola iz stava 2 ovog člana, mora se nalaziti u vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza.

Dozvolu stranog prevoznika iz stava 2 ovog člana, prilikom ulaska u Crnu Goru, ovjerava organ uprave nadležan za poslove carine na graničnom prelazu.

Prevoznik je dužan, dozvolu stranog prevoznika iz stava 2 ovog člana, prilikom ulaska u Crnu Goru da ovjeri kod organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu.

Obrazac dozvole iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dokumentacija koja se mora nalaziti u autobusu

Član 84

U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju mora se nalaziti spisak putnika, potpisan i ovjeren od strane prevoznika.

U autobusu prevoznika kojim se obavlja vanlinijski prevoz u međunarodnom prevozu putnika, mora se nalaziti pravilno i potpuno popunjen putni list, koji je potpisan i ovjeren (stavljanjem pečata, datuma i potpisa) od strane prevoznika i organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu prilikom ulaska i izlaska vozila iz Crne Gore.

Putni list prevoznik je dužan popuniti prije početka putovanja u dva primjerka od čega se jedan primjerak mora nalaziti u vozilu, a drugi primjerak ostaje u stvarnom sjedištu prevoznika.

Putni list sadrži podatke o: vrsti prevoza, nazivu prevoznika ili drugog pravnog lica, itinereru, registarskom broju vozila, voznom osoblju i spisku putnika.

Putne listove na zahtjev domaćeg prevoznika, izdaje rješenjem Ministarstvo u vidu knjige putnih listova sa po 25 primjeraka duplikata putnih listova.

Domaći prevoznik knjigu putnih listova ne smije prenositi na drugo lice.

Za izdavanje knjige iz stava 5 ovog člana, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stava 7 ovog člana, propisuje Vlada.

Evidenciju o izdatim putnim listovima vodi prevoznik.

Obrazac putnog lista i način njegovog popunjavanja i vođenje evidencije propisuje Ministarstvo.

Dozvola za vanlinijski prevoz putnika za domaćeg prevoznika

Član 85

Domaći prevoznik za vanlinijski prevoz putnika za koji je međunarodnim ugovorom predviđena dozvola nadležnog organa druge države, podnosi zahtjev za izdavanje dozvole, posredstvom Ministarstva, nadležnom organu druge države.

Ukoliko je međunarodnim ugovorom predviđena razmjena dozvola za vanlinijski prevoz putnika, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom druge države, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola za jednu godinu.

Raspodjela dozvola (kritičnih i nekritičnih), koja je utvrđena u skladu sa stavom 2 ovog člana, domaćim prevoznicima vrši se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje Ministarstvo.

Na godišnji plan raspodjele dozvola može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana donošenja godišnjeg plana.

Raspodjela kritičnih dozvola vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- broja vozila registrovanih za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju, za koje prevoznik posjeduje izvode licence;

- kvaliteta voznog parka;

- broja zaposlenih vozača;

- broja ispravno iskorišćenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu;

- broja izrečenih novčanih kazni u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Nekritične dozvole raspodjeljuju se na osnovu podnijetog zahtjeva Ministarstvu.

Dodjelu dozvola iz stava 3 ovog člana vrši Ministarstvo.

Ministarstvo dodjeljuje rješenjem domaćem prevozniku dozvole iz stava 3 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 8 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Bliže kriterijume iz stava 5 ovog člana, način raspodjele i korišćenja razmijenjenih dozvola propisuje Ministarstvo.

Visinu naknade za izdavanje dozvola za vanlinijski prevoz putnika, utvrđuje Vlada.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja u vanlinijskom prevozu putnika

Član 85a

Prevoznik, odnosno vozno osoblje u vanlinijskom prevozu ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja mjesta naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja vanlinijskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja.

Auto-taksi prevoz

Član 86

Auto-taksi prevoz je vanlinijski javni prevoz putnika koji se obavlja u komercijalne svrhe.

Prevoznik auto-taksi prevoz obavlja putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača odnosno sa najmanje četvoro vrata.

Prevoznik auto-taksi prevoz obavlja na osnovu licence za auto-taksi prevoz koju izdaje nadležni organ lokalne uprave.

Auto-taksi prevoz obavlja se isključivo unutar teritorije jedinice lokalne samouprave koja je auto-taksi prevozniku izdala licencu.

Izuzetno od stava 4 ovog člana auto-taksi prevoz može se povremeno obavljati i sa teritorije jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz.

U slučaju iz stava 5 ovog člana auto-taksi prevoznik povratnu vožnju mora obavljati praznim vozilom.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku da vrši prijem putnika izvan teritorije jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku da obavlja auto-taksi prevoz koji ima elemente linijskog ili posebnog linijskog prevoza, kao što su gotovo ista relacija, približno isto vrijeme dolaska i odlaska kao i ista mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku korišćenje autobuskih stanica ili autobuskih stajališta prilikom obavljanja auto-taksi prevoza.

Obaveze auto-taksi prevoznika

Član 87

Auto-taksi prevoznik dužan je tokom jedne vožnje preuzeti, odnosno iskrcati putnika ili grupu putnika na jednom mjestu.

Auto-taksi prevoznik predlaže cjenovnik usluga prevoza.

Cjenovnik iz stava 2 ovog člana mora biti ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz.

Auto-taksi prevoznik može predložiti promjenu važećeg cjenovnika usluga prevoza.

Promijenjeni cjenovnik usluga prevoza, mora biti ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koji je izdao licencu, kojim se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza.

Auto-taksi prevoznik u putničkom vozilu kojim obavlja auto-taksi prevoz mora imati na vidnom mjestu ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar i istaknut cjenovnik iz stava 3 ovog člana.

Auto-taksi prevoznik na putničkom vozilu kojim obavlja auto-taksi prevoz na registracijskoj tablici mora imati posebnu registarsku oznaku (TX sa brojem).

Auto-taksi prevozniku za svako motorno vozilo koje ispunjava uslove za izdavanje izvoda licence, izdaje se uvjerenje o ispunjavanju uslova radi izdavanja posebne registarske oznake (TX sa brojem).

Auto-taksi prevoznik dužan je u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti auto taksi prevoznika u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti vratiti posebnu registarsku oznaku (TX sa brojem).

U slučaju promjene vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz prevoznik zadržava posebnu registarsku oznaku (TX sa brojem).

Auto-taksi prevoznik na krovu putničkog vozila kojim obavlja auto-taksi prevoz mora imati istaknutu oznaku "TAXI" sa brojem izvoda licence.

Vozač u putničkom vozilu kojim obavlja auto taksi prevoz mora imati na vidnom mjestu istaknutu auto taksi legitimaciju vozača.

Auto-taksi prevoznik je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar i dataksimetar drži uključen za vrijeme trajanja prevoza.

Auto-taksi prevoznik, za izvršenu uslugu prevoza, dužan je da naplati cijenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza.

Cijena prevoza iz stava 9 ovog člana mora biti usaglašena sa važećim cjenovnikom usluga auto-taksi prevoza.

Auto-taksi prevoznik odnosno vozač, dužan je da korisniku usluga auto-taksi prevoza izda račun za obavljeni prevoz u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata poreza, a koji sadrži: datum, kilometražu i cijenu prevoza.

Auto-taksi prevoz se obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Bliže uslove, organizaciju, radnu odjeću, optimalan broj auto-taksi vozila, minimalni broj auto-taksi vozila prilagođenih licima sa invaliditetom, minimalne i maksimalne cijene u okviru taksi tarife i način obavljanja auto-taksi prevoza propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Taksi tarifa je ukupna cijena auto-taksi prevoza koju čini zbir cijena: za start, po jednom pređenom kilometru, vremenu čekanja, dolasku na adresu, pozivu i komadu prtljaga koji se prevozi.

Obrazac cjenovnika usluga iz stava 2 i obrazac taksi legitimacije iz stava 12 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Posredovanje u ugovaranju auto taksi prevoza

Član 87a

Posredovanje u ugovaranju vožnji između auto taksi prevoznika i korisnika usluga može da vrši pravno lice ili preduzetnik, koji ima odobrenje za obavljanje poslova posredovanja u auto taksi prevozu (u daljem tekstu: dispečerski centar).

Zabranjeno je posredovanje u ugovaranju vožnji fizičkom licu koje nije registrovano za posredovanje u ugovaranju vožnji između auto-taksi prevoznika i korisnika usluga.

Auto-taksi prevoznik može osnovati sopstveni dispečerski centar ili koristiti usluge drugog dispečerskog centra.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ lokalne uprave, na čijoj teritoriji se vrši djelatnost.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se pravnom licu ili preduzetniku ako:

1) je registrovan u CRPS za posredovanje u ugovaranju prevoza;

2) ima stvarno sjedište iz člana 19 stav 4 ovog zakona;

3) ima zaposleno odgovorno lice za prevoz koje ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona;

4) ima ugovor o pružanju usluga dispečerskog centra zaključen sa auto taksi prevoznikom, sa spiskom vozila i njihovim brojevima licence i izvoda licence, koji su korisnici usluga dispečerskog centra.

O izdatim odobrenjima iz stava 1 ovog člana nadležni organ lokalne uprave vodi evidenciju.

Dispečerski centar dužan je da usluge posredovanja pruža samo licenciranim auto-taksi prevoznicima.

Dispečerski centar dužan je da vožnje dodjeljuje samo auto taksi vozilima sa važećim izvodom licence.

Ako dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdato odobrenje iz stava 5 ovog člana, dispečerski centar dužan je da pismeno obavijesti nadležni organ lokalne uprave u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Dispečerski centar je dužan da usluge posredovanja u ugovaranju vožnji pruža svim korisnicima pod jednakim uslovima.

Dispečerski centar mora dodjeljivati vožnje putem telefona, sms poruka, elektronskih aplikacija ili primopredajnim radio uređajima.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku da koristi usluge dispečerskog centra koji nema odobrenje za rad nadležnog organa lokalne uprave na čijoj teritoriji obavlja djelatnost.

Strani auto-taksi prevoznik

Član 88

Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji Crne Gore.

Prevozniku iz stava 1 ovog člana dozvoljeno je obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji Crne Gore ako je to potvrđeno međunarodnim ugovorom.

Prevozniku iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno da primi na prevoz putnike sa teritorije Crne Gore.

Uslovi za vozača u auto-taksi prevozu

Član 89

Vozač auto-taksi prevoza mora da ima auto-taksi legitimaciju.

Legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje organ lokalne uprave vozaču koji ima:

- vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije B, najmanje jednu godinu;

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja na putevima;

- uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju grada.

Ispit o poznavanju grada polaže se na osnovu programa koji utvrđuje nadležni organ lokalne uprave.

Ispit o poznavanju grada polaže se pred komisijom koju obrazuje nadležni organ lokalne uprave.

Nakon položenog ispita, vozaču auto-taksi prevoza organ lokalne uprave izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

Vozač je dužan da za vrijeme obavljanja auto-taksi prevoza nosi radnu odjeću.

Vozač je dužan da za vrijeme obavljanja auto-taksi prevoza u vozilu ima:

- auto-taksi legitimaciju;

- ugovor o radu;

- ovjerenu kopiju poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdatu od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz.

Auto taksi prevoznik ne smije povjeriti obavljanje auto-taksi prevoza vozaču koji je osuđivan kaznom zatvora duže od godinu dana za krivična djela protiv života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobraćaja.

Šatl prevoz

Član 90

Šatl prevoz je vanlinijski javni prevoz putnika koji obavlja prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana prevoznik vrši od aerodroma do registrovanih smještajnih kapaciteta na teritoriji Crne Gore i obratno.

Prevoz putnika iz stava 2 ovog člana, prevoznik mora započeti ili završiti na aerodromu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ukoliko ispred registrovanih smještajnih kapaciteta nema mogućnosti za prijem i iskrcavanje putnika, prevoznik prevoz putnika mora započeti ili završiti na stajalištima u neposrednoj blizini registrovanih smještajnih kapaciteta, koja odredi nadležni organ lokalne uprave.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u šatl prevozu prevoznik, odnosno vozno osoblje dužan je da vrši isključivo na mjestima u skladu sa st. 3 i 4 ovog člana.

Šatl prevoz prevoznik je dužan obavljati sa autobusima ili putničkim vozilima serijski proizvedenim sa osam ili devet sjedišta, računajući i sjedište vozača.

Prevoz iz stava 1 ovog člana, obavlja prevoznik, koji ima zaključen ugovor sa pravnim licem koje upravlja aerodromom na čijem području se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju, prema važećem cjenovniku usluga prevoza.

U toku obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana, prevoznik u vozilu na prednjem vjetrobranskom staklu u donjem desnom uglu mora imati istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom "SHUTTLE PREVOZ".

Cjenovnik za šatl prevoz

Član 91

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz predlaže cjenovnik usluga prevoza.

Cjenovnik prevoznika iz stava 1 ovog člana mora biti ovjeren od strane prevoznika i Ministarstva.

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz može predložiti promjenu važećeg cjenovnika usluga prevoza.

Promijenjeni cjenovnik prevoznika iz stava 2 ovog člana mora biti ovjeren od strane prevoznika i Ministarstva, kojim se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza.

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz, dužan je da u vozilu na vidnom mjestu istakne cjenovnik usluga.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje koje obavlja šatl prevoz, dužan je da putniku izda voznu kartu koja sadrži podatke: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza, i za prevoz putničkog prtljaga numerisanu potvrdu koja sadrži naziv, pečat prevoznika i visinu naknade za prevoz prtljaga u skladu sa ovjerenim cjenovnikom.

Obrazac cjenovnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Limo servis

Član 91a

Limo servis obavlja prevoznik koji ima licencu za limo servis.

Limo servis se obavlja putničkim vozilom koje pored sjedišta vozača ima najviše osam mjesta za putnike.

Licenca za limo servis izdaje se pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 ovog zakona, u skladu sa članom 25 ovog zakona.

Za svako pojedinačno vozilo kojim se obavlja limo servis Ministarstvo izdaje izvod licence, u skladu sa članom 24 ovog zakona.

Za obavljanje limo servisa prevozniku se izdaje izvod licence za putničko vozilo visoke klase, odnosno luksuzno putničko vozilo koje ima katalošku vrijednost veću od 25.000 eura i koje nije starije od sedam godina.

Prevoznik, odnosno vozač u limo servisu dužan je da cijenu prevoza obračuna po jedinici vremena (sat ili dan).

Prevoznik u limo servisu dužan je da ugovor o limo servisu zaključi na period od namjanje tri sata.

Ugovor iz stava 7 ovog člana za vrijeme obavljanja prevoza se mora nalaziti u vozilu kojim se obavlja limo servis.

Ugovor o limo servisu mora da sadrži: naziv i sjedište prevoznika, naziv korisnika usluga, spisak putnika, vrijeme trajanja usluga i cijenu pružanja usluga.

Prevoznik u limo servisu je dužan da naplati cijenu prevoza utvrđenu ugovorom iz stava 8 ovog člana.

Prevoznik, naplatu prevoza iz stava 9 ovog člana vrši bezgotovinskim plaćanjem.

U toku obavljanja limo servisa, prevoznik u vozilu na prednjem vjetrobranskom staklu u donjem desnom uglu mora imati istaknutu tablu sa natpisom "LIMO SERVICE".

Prevoznik u limo servisu obavlja prevoz samo ako je prevoz prethodno u pisanom obliku ugovoren i ako ugovor nedvosmisleno utvrđuje korisnika usluga, vrijeme trajanja usluga i cijenu pružanjanja usluga.

Zabranjeno je prevozniku da limo servis usluge nudi na javnim površinama.

Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljati prevoz putnika koji ima obilježje drugih vrsta prevoza, kao što su gotovo ista relacija, unaprijed definisano vrijeme polaska i dolaska, mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika, kao i odredišta.

Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljanje prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju, osim ako je to dozvoljeno međunarodnim ugovorom.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja u limo servisu

Član 91b

Prevoznik odnosno vozač limo servisa dužan je da u vozilu prilikom obavljanja limo servisa ima original ili kopiju ugovora o prevozu koji je elektronski popunjen i potpisan, ugovor o radu, ovjerenu kopiju poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdatu od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz i izvod licence.

Limo servis prevoznik ne smije povjeriti obavljanje limo servis prevoza vozaču, koji je osuđivan kaznom zatvora duže od godinu dana za krivična djela protiv života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobraćaja.

Prevoznik, odnosno vozač u limo servisu ne smije da u putničkom vozilu prevozi više lica od broja mjesta naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozač limo servisa dužan je da za vrijeme obavljanja limo servisa nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom.

Posebni oblici prevoza

Član 92

Prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju može se obavljati turističkim vozom, autobusom sa otvorenim krovom, zaprežnim i sličnim vozilima.

Uslove i način obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Zabranjeni oblici prevoza

Član 93

Zabranjen je prevoz putnika, putničkim vozilom ili autobusom u unutrašnjem ili međunarodnom prevozu, koji ima obilježje javnog prevoza, domaćim odnosno stranim licima, koja nemaju svojstvo prevoznika, ukoliko se prevoz obavlja dva ili više puta tokom dana, nedjelje ili mjeseca, na istom ili sličnom prevoznom putu ili se lica koja se prevoze ukrcavaju ili iskrcavaju na autobuskim stajalištima ili na istim ili sličnim mjestima ukrcavanja ili iskrcavanja, a lica koja se prevoze nijesu u srodstvu sa licem koje upravlja vozilom.

Zabrane iz stava 1 ovog člana, odnose se na prevoz:

- za koji se naplaćuje usluga prevoza; ili

- koji se obavlja na relacijama na kojima postoji linijski prevoz; ili

- "od vrata do vrata"; ili

- koji se obavlja na osnovu javnog oglašavanja; ili

- za koji lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, (zarade, penzije i druge naknade) finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja pređenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja pređenih kilometara evidentiranih u zapisniku o posljednjem tehničkom pregledu.

V. AUTOBUSKE STANICE, AUTOBUSKA STAJALIŠTA I POSLOVNICE PREVOZNIKA

Autobuske stanice

Član 94

Na autobuskoj stanici obavlja se prijem i otprema autobusa i putnika.

Djelatnost pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika obavljaju pravna lica ili preduzetnici koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice i imaju licencu za pružanje usluga autobuske stanice (u daljem tekstu: lice koje upravlja autobuskom stanicom).

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa opštim uslovima iz stava 4 ovog člana i prema cjenovniku usluga autobuske stanice.

Opšte uslove prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskoj stanici utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Zabranjeno je fizičkom licu koje nije registrovano za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice, obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika.

Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 95

Licenca za pružanje usluga autobuske stanice može se izdati pravnom licu ili preduzetniku, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) ima dobar ugled u skladu sa članom 20 ovog zakona;

2) ima zaposleno odgovorno lice koje organizuje prijem i otpremu autobusa i putnika koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 22 ovog zakona, odnosno da je stručno osposobljeno;

3) ima u svojini ili zakupu objekat sa istaknutim natpisom "autobuska stanica" sa naznačenjem mjesta i obezbijeđenim pristupom za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, sa:

- najmanje četiri natkrivena perona i druge saobraćajne površine i prilazni put;

- čekaonicom, garderobom, odgovarajućim brojem šaltera za prodaju karata, pružanje informacija i vršenje drugih poslova za potrebe prevoza;

- osvijetljenim prostorijama, peronima i čekaonicama sa obezbijeđenim grijanjem;

- postavljenim razglasnim uređajima za davanje obavještenja;

- istaknutim izvodom iz reda vožnje na vidnom mjestu u čekaonici, koji mora biti istaknut i na brajevom pismu;

- javnom telefonskom govornicom;

- bežičnim internetom;

- video nadzorom na peronima;

- časovnicima u čekaonici i na peronima koji pokazuju tačno vrijeme;

- istaknutim radnim vremenom u skladu sa redom vožnje;

- sanitarnim prostorijama.

Objekat iz stava 1 tačka 3 ovog člana mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim je uređena izgradnja objekata koji se odnose na pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana pravno lice ili preduzetnik može dobiti licencu za pružanje usluga autobuske stanice kategorije E ukoliko ima perone, iz stava 1 tačka 3 alineja 1 ovog člana, koji nijesu natkriveni.

Bliže uslove iz stava 1 tačka 3 ovog člana koje moraju ispunjavati autobuske stanice propisuje Ministarstvo.

Kategorizacija autobuske stanice

Član 96

Autobuske stanice se kategorišu u pet kategorija i označavaju se abecednim redom od A do E, s tim da oznaka A pripada najvećoj kategoriji.

Kategorizaciju iz stava 1 ovog člana, vrši Ministarstvo i donosi rješenje o kategorizaciji autobuske stanice.

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Kategorizacija iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu kriterijuma za kategorizaciju autobuskih stanica koje propisuje Ministarstvo.

Opšti akt autobuske stanice

Član 97

Na autobuskoj stanici lice koje upravlja autobuskom stanicom mora pružati usluge svim prevoznicima pod jednakim uslovima, u skladu sa opštim aktom autobuske stanice na koji saglasnost daje Ministarstvo.

Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži:

- način i uslove prijema putnika;

- način i uslove prihvata i otpreme autobusa;

- uslove za prijem i čuvanje prtljaga primljenih na prevoz;

- način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i način pružanja ostalih usluga autobuskih stanica.

Opšti akt iz stava 1 ovog člana donosi lice koje upravlja autobuskom stanicom.

Uz opšti akt Ministarstvu dostavlja se i cjenovnik usluga autobuske stanice.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da na vidnom mjestu istakne opšti akt, cjenovnik usluga autobuske stanice, pravila o opštim uslovima prevoza i opšti akt o uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskim stanicama.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom samostalno utvrđuje iznose cijena svih usluga koje pruža prevoznicima i putnicima u skladu sa kategorijom autobuske stanice.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom cijene usluga iz stava 6 ovog člana ne smije utvrditi u većem iznosu od maksimalne visine cijena iz stava 8 ovog člana.

Maksimalne visine cijena u zavisnosti od kategorije autobuske stanice utvrđuje Privredna komora uz saglasnost Ministarstva.

Postupak dobijanja licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 98

Licenca za pružanje usluga autobuske stanice izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva za dobijanje licence.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 95 ovog zakona, rješenje o kategorizaciji autobuske stanice i opšti akt autobuske stanice.

Licencu za pružanje usluga autobuske stanice rješenjem izdaje Ministarstvo.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od pet godina i lice koje upravlja autobuskom stanicom ne smije je prenositi na drugo lice.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da licencu za pružanje usluga autobuske stanice čuva u svom stvarnom sjedištu.

Licenca iz stava 1 ovog člana, može se produžiti na osnovu zahtjeva koji se podnosi najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence.

Licenca za pružanje usluga autobuske stanice neće se izdati i produžiti, ukoliko lice koje upravlja autobuskom stanicom i njegovo odgovorno lice nije izmirilo novčane kazne koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva.

Dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva po službenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo.

Za izdavanje i produžavanje licence iz stava 1 ovog člana plaća se naknada, koja je prihod Budžeta.

Visinu naknade za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice propisuje Vlada.

Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ukidanje licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 99

Ministarstvo ukinuće licencu za pružanje usluga autobuske stanice rješenjem, ako:

- lice koje upravlja autobuskom stanicom prestane da ispunjava uslove iz člana 95 ovog zakona;

- se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;

- lice koje upravlja autobuskom stanicom prestane da pruža usluge autobuske stanice;

- lice koje upravlja autobuskom stanicom redovno ne ispunjava obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.

- obavlja usluge autobuske stanice suprotno izdatoj licenci.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana, dostavlja se inspekciji za drumski saobraćaj.

Pružanje usluga autobuske stanice

Član 100

Prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika dužan je da koristi autobusku stanicu utvrđenu redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika, dužni su da zaključe ugovor o pružanju usluga autobuske stanice najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza po registrovanom redu vožnje za period njegovog važenja u skladu sa ovim zakonom i opštim uslovima iz člana 94 stav 4 ovog zakona.

Ugovor između lica koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznika iz stava 2 ovog člana mora da sadrži: naziv lica koje upravlja autobuskom stanicom i korisnika usluga (prevoznika), rok i način obračuna pruženih usluga, rok izmirivanja međusobnih novčanih obaveza, rok za uplatu sredstava od prodatih karata prevozniku, alotman sjedišta za svaki registrovani red vožnje.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, koje u rokovima utvrđenim ugovorom iz stava 2 ovog člana ne uplaćuje sredstva od prodatih karata, ne smije da naplaćuje staničnu uslugu prihvata i otpreme autobusa, do izmirivanja obaveza od prodatih karata.

U slučaju iz stava 4 ovog člana lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da prevoznicima omogući nesmetan prihvat i otpremu autobusa, do izmirivanja obaveza od prodatih karata

Lice koje upravlja autobuskom stanicom ne smije naplatiti staničnu uslugu prevozniku za period za koji nije izmirio novčane obaveze, prema prevozniku od prodatih karata.

Prihvat i otprema autobusa

Član 101

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, lice koje upravlja autobuskom stanicom može prihvatati i otpremati autobuse u vanlinijskom prevozu putnika u skladu sa raspoloživim brojem perona, koji moraju biti posebno označeni.

Zabranjeno je licu koje upravlja autobuskom stanicom da prihvata i opslužuje teretna i druga motorna vozila (osim vozila sa prvenstvom prolaza i radna vozila) na njenoj saobraćajnoj površini i peronima.

Obaveza nošenja radne odjeće i oznaka

Član 102

Lica koja neposredno rade sa strankama na autobuskoj stanici, dužna su da za vrijeme rada nose radnu odjeću koja je označena u skladu sa opštim aktom iz člana 97 ovog zakona.

Saobraćajni dnevnik

Član 103

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da vodi saobraćajni dnevnik (evidenciju) o dolascima i polascima autobusa pravilno i potpuno, u skladu sa ovim zakonom.

Lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji, u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, najkasnije do desetog tekućeg za prethodni mjesec.

Način vođenja dnevnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ovjeravanje putnog naloga

Član 104

Vozač autobusa dužan je da prijavi autobuskoj stanici vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa, radi ovjeravanja putnog naloga.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je neposredno prije polaska autobusa postavljenog na peron da ovjeri putni nalog prevoznika u skladu sa redom vožnje.

Lice iz stava 2 ovog člana ne smije da ovjeri putni nalog za autobus koji nije postavljen na peronu.

Obavještenje o kašnjenju autobusa

Član 105

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da obavijesti putnike o nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji, odnosno kašnjenju autobusa u skladu sa čl. 57 i 78 ovog zakona, nakon prijema obavještenja prevoznika.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, može po prijemu obavještenja iz stava 1 ovog člana, uključiti drugog prevoznika za obavljanje prevoza, na račun prevoznika koji je bio dužan obaviti prevoz, i dužan je uzdati odgovarajuću potvrdu.

Potvrda iz stava 2 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza.

Autobuska stajališta

Član 106

Autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina određena za zaustavljanje autobusa, koja omogućava bezbjedno ukrcavanje i iskrcavanje putnika.

Autobuska stajališta pored državnih puteva određuje Ministarstvo, a pored opštinskih puteva nadležni organ lokalne uprave.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice za korišćenje autobuskog stajališta prevozniku ili putniku ne smije naplaćivati naknadu.

Poslovnica prevoznika za prodaju voznih karata

Član 107

Poslovnica prevoznika za prodaju voznih karata je poslovni prostor u kojem prevoznik neposredno pruža usluge prodaje sopstvenih voznih karata putnicima, prema registrovanom redu vožnje i ovjerenom cjenovniku.

Zabranjeno je prevozniku da u svojim poslovnicama vrši prodaju voznih karata za drugog prevoznika.

Izuzetno od stava 2 ovog člana prevoznik može prodavati voznu kartu za svog kooperanta u međunarodnom linijskom prevozu putnika.

Poslovnica iz stava 1 ovog člana mora da ispunjava minimalno-tehničke uslove u pogledu opreme i uređenja prostora, koji se utvrđuju rješenjem Ministarstva.

Zabranjeno je prevozniku da u svojoj poslovnici pruža usluge prodaje voznih karata bez rješenja Ministarstva.

Rješenje iz stava 5 ovog člana izdaje se na ime prevoznika i prevoznik ga ne smije prenositi na drugo lice.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Minimalno-tehničke uslove iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

VI. JAVNI PREVOZ TERETA

Vrste javnog prevoza tereta

Član 108

Javni prevoz tereta je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta, cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza.

Javni prevoz tereta obavlja se u međunarodnom drumskom saobraćaju i u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Za vrijeme obavljanja prevoza tereta iz stava 2 ovog člana u vozilu prevoznika se mora nalaziti teretni list.

Teretni list je isprava koja mora da sadrži: datum i mjesto izdavanja, podatke o pošiljaocu, podatke o prevozniku, registarsku oznaku vozila, datum i mjesto utovara tereta, podatke o primaocu, mjesto istovara, podatke o količini i vrsti tereta, spisak isprava koje se prilažu uz teretni list, prevozne i druge troškove.

Dozvola za međunarodni prevoz tereta

Član 109

Javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: međunarodni prevoz tereta) prevoznik obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prevoz obavlja bez dozvole.

Ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola iz stava 1 ovog člana za narednu godinu sa nadležnim organima drugih država.

Dozvole iz stava 1 ovog člana, mogu se izdavati kao pojedinačne, vremenske, multilateralne dozvole i dozvole za obavljanje kombinovanog prevoza.

Za izdavanje dozvole iz stava 3 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta.

Prevoznik je dužan da međunarodni prevoz tereta obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Visinu naknade iz stava 4 ovog člana propisuje Vlada.

Raspodjela dozvola za međunarodni prevoz tereta

Član 110

Raspodjela dozvola domaćim prevoznicima za međunarodni prevoz tereta (kritičnih i nekritičnih), dobijenih razmjenom u skladu sa članom 109 stav 2 ovog zakona, obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje Organ uprave.

Na godišnji plan raspodjele dozvola, može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana donošenja plana.

Raspodjela kritičnih stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- broja vozila registrovanih za obavljanje prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, za koje prevoznik posjeduje izvode licence;

- kvaliteta voznog parka;

- iskorišćenosti voznog parka;

- broja zaposlenih vozača;

- broja ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu;

- broja izrečenih novčanih kazni u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Nekritične dozvole raspodjeljuju se na osnovu podnijetog zahtjeva Organu uprave.

Prevoznik pri vršenju međunarodnog prevoza tereta u vozilu mora imati pravilno popunjenu dozvolu za međunarodni prevoz tereta, dnevnik putovanja i potvrdu o usaglašenosti s tehničkim odredbama emisije buke i emisijom izduvnih gasova i sa sigurnosnim zahtjevima za vozila u skladu sa Vodičem za korisnike multilateralna kvota ECMT/CEMT dozvola.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, ovjerava se pečatom u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Organ uprave rješenjem dodjeljuje domaćem prevozniku dozvole iz stava 1 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Dozvola iz stava 1 ovog člana neće se izdati domaćem prevozniku koji nije izmirio novčane kazne koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva.

Organ uprave dužan je da godišnji izvještaj o izdatim dozvolama iz stava 1 ovog člana dostavi Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Bliže kriterijume za raspodjelu kritičnih stranih dozvola domaćim prevoznicima, postupak i način korišćenje dozvola, obrazac dnevnika putovanja, obrazac potvrda o usaglašenosti s tehničkim odredbama emisije buke i emisijom izduvnih gasova i sa sigurnosnim zahtjevima za vozila u skladu sa Vodičem za korisnike multilateralna kvota ECMT/CEMT dozvola, izgled i način upotrebe pečata koji se stavlja na dozvolu propisuje Ministarstvo.

Korišćenje stranih dozvola

Član 111

Prevoznik dozvolu za međunarodni prevoz tereta mora da koristi za vozilo za koje je izdat izvod licence, odnosno odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe.

Prevoznik za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru tog prevoza, je dužan u vozilu kojim obavlja prevoz imati stranu dozvolu za međunarodni prevoz tereta.

Prevoznik, odnosno vozno osoblje pri obavljanju međunarodnog prevoza tereta dužan je da pravilno i tačno popuni dozvolu, odnosno dnevnik putovanja.

Prevoznik odnosno vozno osoblje pri obavljanju međunarodnog prevoza tereta ne smije mijenjati podatke unesene u dozvoli, odnosno dnevniku putovanja.

Prevoznik je dužan da koristi dozvolu u skladu sa svrhom za koju je izdata.

Prevozniku je zabranjen prenos dozvola iz člana 110 ovog zakona na drugog prevoznika.

Dozvola za stranog prevoznika

Član 112

Strani prevoznik koji ima sjedište u državi sa kojom je zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta može obavljati prevoz u Crnoj Gori:

- ako ima dozvolu za prevoz tereta koju izdaje Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim organom države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, ili

- bez dozvole, ukoliko je međunarodnim ugovorom određeno da se prevoz obavlja bez dozvole.

Strani prevoznik, odnosno vozač koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom dužan je da ima dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

U vozilu stranog prevoznika za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta na teritoriji Crne Gore, mora da se nalazi pravilno i tačno popunjena dozvola za međunarodni prevoz tereta, ovjerena od organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, mora da glasi na ime stranog prevoznika čijim se vozilom obavlja međunarodni prevoz tereta.

Zabranjen je prenos dozvola iz stava 1 ovog člana na drugog prevoznika.

Posebna dozvola za stranog prevoznika

Član 113

Ako je strani prevoznik iz države sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta, organ uprave nadležan za poslove carine na graničnom prelazu izdaće posebnu dozvolu za prevoz tereta.

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, plaća se propisana administrativna taksa.

Strani prevoznik, odnosno vozač dozvolu iz stava 1 ovog člana dužan je da ima u vozilu prilikom obavljanja prevoza.

Izvještaj o izdatim dozvolama organ uprave nadležan za poslove carina dostavlja Organu uprave najkasnije do desetog tekućeg za prethodni mjesec.

Prevoz tereta bez dozvole za stranog prevoznika

Član 114

Strani prevoznik može obavljati međunarodni prevoz tereta bez dozvole za međunarodni prevoz tereta, pod uslovom reciprociteta za prevoz:

1) tereta do ili od aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;

2) opreme na autobuskim prikolicama i prtljaga bilo kojom vrstom motornog vozila sa aerodroma kao odredišta ili polazišta;

3) poštanskih pošiljki;

4) havarisanih vozila ili vozila za popravku;

5) servisno-remontnih vozila za popravke motornih vozila u kvaru;

6) praznog teretnog vozila, radi zamjene teretnog vozila u kvaru, preuzimanja tereta na prevoz iz vozila u kvaru i nastavak putovanja tim vozilom uz dozvolu za međunarodni prevoz izdatu za havarisano vozilo;

7) humanitarnih pošiljki u hitnim slučajevima, naročito u slučaju elementarnih nepogoda;

8) pčela i ribljeg mlađa;

9) posmrtnih ostataka;

10) tereta teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolice, ne prelazi 6 tona ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3,5 tona;

11) skupocjene robe (dragocjenih metala) specijalnim vozilima pod pratnjom;

12) umjetničkih predmeta i djela za izlaganje na izložbama i sajmovima ili za trgovinske namjene;

13) reklamnog materijala i predmeta namijenjenih isključivo reklami i informisanju;

14) pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske, cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi, kao i onih koji su namijenjeni filmskim, radijskim i televizijskim snimanjima;

15) rezervnih djelova za brodove i letjelice;

16) stvari u odgovarajućim vozilima prilikom selidbe.

Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u teretnom vozilu prevoznika mora se nalaziti dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola.

Dozvola za vanredni prevoz

Član 115

Za međunarodni vanredni prevoz tereta na teritoriji Crne Gore, pored dozvole iz člana 112 stav 1 ovog zakona, strani prevoznik mora imati u teretnom vozilu i dozvolu za vanredni prevoz tereta koju izdaje Organ uprave, u skladu sa zakonom kojim su uređeni putevi.

Dozvole iz stava 1 ovog člana, moraju se nalaziti u vozilu prevoznika prilikom obavljanja prevoza.

Zabrana ulaska za stranog prevoznika

Član 116

Zabranjen je ulazak u Crnu Goru stranom prevozniku vozilom koje ne ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima u pogledu zaštite životne sredine i bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

Mjere u slučaju krize na tržištu

Član 117

U slučaju krize ili ozbiljnih poremećaja na tržištu prevoza tereta u Crnoj Gori, koji je nastao zbog obavljanja međunarodnog prevoza tereta i kabotaže, Vlada može naložiti sprovođenje mjera radi zaštite domaćih prevoznika.

Mjere iz stava 1 ovog člana mogu trajati najviše šest mjeseci sa mogućnošću jednomjesečnog produženja.

Krizom iz stava 1 ovog člana smatra se poremećaj u funkcionisanju privrede na duži period, a koji za posljedicu ima veliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta, čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, s tim da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj djelatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja.

Mjere iz stava 1 ovog člana, predlaže Ministarstvo u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove ekonomije i predstavnicima Privredne komore.

Prilikom predlaganja mjera organi iz stava 4 ovog člana mogu ostvariti saradnju sa nadležnim organima drugih država.

VII. TERETNE STANICE

Usluge teretne stanice

Član 118

Usluge prihvata i otpreme teretnih vozila i tereta, opsluživanje vozila i voznog osoblja teretnih vozila, skladištenje tereta i obavljanje drugih poslova u vezi sa prevozom tereta vrše teretne stanice.

Djelatnost pružanja usluga teretne stanice u javnom prevozu tereta, obavljaju pravna lica ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice i koji imaju licencu za pružanje usluga teretne stanice koju izdaje Organ uprave (u daljem tekstu: lice koje upravlja teretnom stanicom).

Zabranjeno je fizičkom licu koje nije registrovano za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice, obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice u javnom prevozu tereta.

Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice

Član 119

Licenca za pružanje usluga teretne stanice izdaje se pravnom licu ili preduzetniku, koji ispunjava sljedeće uslove:

1) ima dobar ugled u skladu sa članom 20 ovog zakona;

2) ima zaposleno odgovorno lice za prevoz tereta koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 22 ovog zakona;

3) ima u svojini ili zakupu objekat teretnog terminala sa:

- odgovarajućom površinom za parkiranje vozila;

- prostorom za skladištenje tereta;

- mehanizacijom za pretovar tereta;

- manipulativnim površinama;

- prostorijama za carinske, špediterske i agencijske poslove;

- prostorijama za boravak i smještaj voznog osoblja;

- javnom govornicom;

- sanitarnim čvorom.

Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje Organ uprave.

Na izdavanje licence za pružanje usluga teretne stanice shodno se primjenjuje odredba člana 98 ovog zakona.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od pet godina i lice koje upravlja teretnom stanicom ne smije je prenositi na drugo lice.

Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da licencu iz stava 1 ovog člana čuva u svom stvarnom sjedištu.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu podnijetog zahtjeva uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice.

Za izdavanje licence iz stava 1 ovog člana plaća se naknada koja je prihod Budžeta.

Visinu naknade iz stava 7 ovog člana propisuje Vlada.

Bliže uslove iz stava 1 tačka 3 ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice propisuje Ministarstvo.

Ukidanje licence za pružanje usluga teretne stanice

Član 120

Licencu za pružanje usluga teretne stanice Ministarstva ukinuće rješenjem ako:

- lice koje upravlja teretnom stanicom prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 119 ovog zakona;

- se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;

- lice koje upravlja teretnom stanicom redovno ne izvršava obaveze utvrđene ovim zakonom.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se inspekciji za drumski saobraćaj.

Opšti akt teretne stanice

Član 121

Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da pruža usluge pod jednakim uslovima svim prevoznicima u skladu sa opštim aktom teretne stanice.

Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži:

- način i uslove prijema tereta;

- način i uslove prihvata, čuvanja i otpreme teretnih vozila;

- način i uslove skladištenja tereta i način pružanja ostalih usluga teretnih terminala.

Na opšti akt iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Ministarstvo.

Uz opšti akt iz stava 1 ovog člana, Ministarstvu dostavlja se i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice.

Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da na vidnom mjestu istakne opšti akt i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice.

VIII. PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

Vrste prevoza za sopstvene potrebe

Član 122

Prevoz za sopstvene potrebe može obavljati pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice i to prevoz:

- tereta koji je u njegovoj svojini ili koji je prodao, kupio, iznajmio, unajmio, proizveo, preradio ili opravio;

- zaposlenih ili drugih lica u vezi sa obavljanjem djelatnosti za koju je registrovan, kao i članova porodice zaposlenih, radi odlaska na odmor i rekreaciju.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu smatra se prevoznikom.

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe

Član 123

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice prevoz za sopstvene potrebe obavlja na osnovu odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ lokalne uprave na čijoj teritoriji pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe ima sjedište ili prebivalište.

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, mora se nalaziti u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana.

Prevoz iz člana 122 stav 1 alineja 1 ovog zakona vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, može se vršiti bez odobrenja.

Prevoz iz člana 122 stav 1 alineja 2 ovog zakona vozilom serijski proizvedenim sa najviše osam ili devet sjedišta uključujući i sjedište vozača, može se vršiti bez odobrenja.

Nadležni organ lokalne uprave vodi evidenciju o izdatim odobrenjima iz stava 1 ovog člana.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana neće se izdati ukoliko pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nije izmirilo novčane kazne koje su evidentirane kod nadležnog organa lokalne uprave.

Obrazac odobrenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Visinu naknade za izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe, utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Način obavljanja prevoza za sopstvene potrebe

Član 124

Vozač koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili vlasnik tereta koji prevozi.

Prilikom obavljanja prevoza za sopstvene potrebe u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica moraju se nalaziti:

- odobrenje iz člana 123 stav 1 ovog zakona;

- zaključen ugovor o radu za vozača, osim za fiziko lice;

- teretni list za prevoz tereta vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg;

- putni list za prevoz lica, vozilom serijski proizvedenim sa devet sjedišta uključujući i sjedište vozača u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

- odgovarajuće dozvole za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Spisak lica

Član 125

U autobusu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, mora se nalaziti spisak lica sačinjen prije početka obavljanja prevoza, potpisan i ovjeren od strane lica iz člana 122 stav 1 ovog zakona.

Dokaz o pravu prevoza

Član 126

Lica koja se prevoze vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe moraju da imaju identifikacione karte ili drugi dokaz o pravu na prevoz koje je dužno da izda lice koje vrši prevoz za sopstvene potrebe.

Vozilo za obavljanje prevoza

Član 127

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja prevoz za sopstvene potrebe vozilom koje mora biti u svojini, zakupu ili lizingu.

Ako pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja prevoz za sopstvene potrebe vozilom u zakupu, u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza mora se nalaziti ugovor o zakupu, ovjeren kod nadležnog suda ili notara.

Vozilo pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica iz stava 1 ovog člana mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje vrši prevoz iz člana 122 ovog zakona dužno je imati na bočnim stranama vozila ispisan naziv pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koje vrši prevoz kao i u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla autobusa i teretnog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora istaknuti tablu sa natpisom "PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE".

Prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom saobraćaju

Član 128

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja na osnovu dozvole koja se izdaje po postupku za izdavanje dozvola za međunarodni javni prevoz putnika, odnosno tereta, u skladu sa ovim zakonom, ako je međunarodnim ugovorom predviđeno da se prevoz obavlja na osnovu dozvole.

Dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje Organ uprave.

Dozvola iz stava 1 ovog člana neće se izdati ukoliko pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nije izmirilo novčane kazne koje su evidentirane kod Ministarstva.

Ako međunarodnim ugovorom nije utvrđena obaveza pribavljanja dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u autobusu, odnosno teretnom vozilu lica iz stava 1 ovog člana, moraju posjedovati u vozilu dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe.

Zabrane obavljanja prevoza

Član 129

Putničkim vozilom, autobusom ili teretnim vozilom kojim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja prevoz za sopstvene potrebe zabranjeno je obavljati prevoz putnika, odnosno tereta u komercijalne svrhe.

Razmjena informacija

Član 130

Ministarstvo je dužno da razmjenjuje podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o stručnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obavještenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim mjerama sa nadležnim organima drugih država, na principu reciprociteta.

Razmjena informacija između Ministarstva i nadležnih organa druge države

Član 131

Ministarstvo je dužno je da obavještava nadležne organe države na čijoj teritoriji se nalazi sjedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo, o povredama zakona i sporazuma o uređivanju prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju i preduzetim mjerama.

IX. NADZOR

Vršenje nadzora

Član 132

Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa iz oblasti drumskog saobraćaja u odnosu na javni prevoz putnika i tereta, pružanje usluga autobuskih i teretnih stanica i prevoz za sopstvene potrebe i šatl prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i međunarodnom drumskom saobraćaju kao i limo servisu vrši Ministarstvo.

Nadležni organ lokalne uprave vrši nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na javni prevoz putnika i prevoz za sopstvene potrebe u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju, kao i javni prevoz tereta i auto taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadzor nad primjenom člana 9 ovog zakona vrši i organ uprave nadležan za policijske poslove.

Inspekcijski nadzor

Član 133

Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti Ministarstva iz člana 132 stav 1 ovog zakona vrši inspektor za drumski saobraćaj (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 ovog zakona vrši komunalni inspektor.

Komunalni nadzor u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 na obezbjeđivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ovog zakona vrši komunalni policajac.

Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti organa uprave nadležnog za policijske poslove iz člana 132 stav 3 ovog zakona vrši ovlašćeno službeno lice organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Ovlašćenje inspektora

Član 134

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor odnosno komunalni inspektor je ovlašćen da:

1) zaustavlja i pregleda: motorna vozila kao i njihovu unutrašnjost; autobuske stanice; autobuska stajališta; teretne stanice; stvarno sjedište prevoznika; ugovore; prevozne isprave; licence; izvode licence; dozvole; odobrenja, rješenje, redove vožnje, poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u poslovanje prevoznika, lica koje upravlja autobuskom stanicom ili teretnom stanicom, kao i da utvrđuje identitet tih lica i lica zatečenih u motornom vozilu;

2) naredi otklanjanje nedostataka u vezi: ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje javnog prevoza putnika i tereta; prevoza za sopstvene potrebe; uslova za rad autobuskih stanica i teretnih stanica; u vezi ispunjavanja uslova za pravna lica ovlašćena od strane Ministarstva, uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila; pridržavanja reda vožnje; izvršavanja zadataka i poslova stručnog i voznog osoblja.

Mjere i radnje inspektora

Član 135

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor odnosno komunalni inspektor preduzima i sljedeće mjere i radnje:

1) isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju, odnosno prevoz za sopstvene potrebe suprotno ovom zakonu i drugim propisima, odredi mjesto parkiranja vozila, oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 48 sati, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila u trajanju od sedam dana, odnosno do 30 dana ukoliko zabranjenu radnju ponovi, pri čemu sve posljedice i troškove nastale u vezi isključenja snosi prevoznik;

2) zabrani: vršenje prevoza u unutrašnjem drumskom saobraćaju i korišćenje objekata i sredstava, ako se prevoz obavlja, odnosno objekti i sredstva koriste suprotno propisima;

3) isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju odnosno prevoz za sopstvene potrebe suprotno ovom zakonu i drugim propisima, odredi mjesto parkiranja vozila, oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 48 sati, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila u trajanju od sedam dana, odnosno do 30 dana ukoliko zabranjenu radnju ponovi, pri čemu sve posljedice i troškove nastale u vezi isključenja snosi prevoznik;

4) zabrani: vršenje prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju i korišćenje objekata i sredstava, ako se prevoz obavlja, odnosno objekti i sredstva koriste suprotno propisima; dalje kretanje putevima Crne Gore stranom prevozniku i sprovede ga na granični prelaz na koji je ušao, ako u vozilu nema original dozvolu za prevoz; dalje obavljanje međunarodnog prevoza domaćem prevozniku koji nema original dozvolu za međunarodni prevoz. Ministarstvo, odnosno Organ uprave u slučajevima iz ove tačke donosi rješenje o oduzimanju dozvole najkasnije u roku od tri dana od dana privremenog oduzimanja koje je konačno u upravnom postupku. Izuzetno, ukoliko je to u interesu obavljanja prevoza, organ uprave može izreći opomenu prevozniku i vratiti mu privremeno oduzetu dozvolu;

5) privremeno oduzme dozvolu u međunarodnom drumskom saobraćaju za prevoz ukoliko posumnja u njenu ispravnost, odnosno ukoliko prevoznik obavlja prevoz suprotno ovom zakonu ili međunarodnom ugovoru, o čemu bez odlaganja obavještava Ministarstvo, odnosno Organ uprave;

6) zabrani pristup stranom prevozniku na teritoriju Crne Gore u slučaju težih ili ponovljenih povreda ovog zakona ili međunarodnih ugovora. Ministarstvo u slučajevima iz ove tačke može izreći privremenu zabranu obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore za period od tri do dvanaest mjeseci, s tim da ako se ova mjera izriče prvi put, njeno trajanje ne može biti duže od šest mjeseci.

Službeno odijelo inspektora

Član 136

Ministarstvo propisom određuje službeno odijelo inspektora, oznake na službenom vozilu i signalizaciju koju je inspektor dužan koristiti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Carinski nadzor

Član 137

Nadležni organ carinske službe na graničnom prelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor ovlašćen je:

- da pregleda da li prevoznik ima dozvolu i druge isprave propisane ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, kao i da li prevoznik obavlja prevoz u skladu sa tim ispravama;

- da zabrani dalje kretanje vozila stranom prevozniku, ukoliko utvrdi da strani prevoznik prilikom ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore, nema u stranom vozilu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave;

- zabrani izlazak vozila iz Crne Gore domaćem prevozniku, odnosno utvrdi povrede odredaba ovog zakona, ukoliko domaći prevoznik prilikom izlaska iz Crne Gore odnosno ulaska u Crnu Goru, nema izvod iz licence u vozilu, original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave.

Nadležni organ carinske službe će o zabrani ili utvrđenim povredama iz stava 1 ovog člana u roku od 24 sata obavijestiti Ministarstvo.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 138

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) povjeri upravljanje vozilom vozaču koji ne ispunjava uslove iz člana 10 stav 1 ovog zakona (član 10 stav 2);

2) obavlja kabotažu ili prevoz iz ili za treće države (član 16 stav 1);

3) obavlja kabotažu koja nije utvrđena međunarodnim ugovorom ili ako nema dozvolu za kabotažu (član 16 stav 2);

4) obavlja prevoz putnika i tereta bez dozvole za obavljanje prevoza za treće države ili iz trećih država u Crnu Goru, na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora (član 16 stav 8);

5) obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju bez licence za javni prevoz putnika ili tereta (član 18 stav 1);

6) vozilo koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga nije registrovano na teritoriji Crne Gore (član 23 stav 5);

7) red vožnje iz člana 45 stav 1 ovog zakona koji glasi na ime prevoznika prenese na drugo lice (član 45 stav 3);

8) međugradski linijski prevoz putnika obavlja bez registrovanog i ovjerenog reda vožnje (član 47 stav 1);

9) obavlja međugradski linijski prevoz putnika sa istim autobusom istovremeno na osnovu dva ili više redova vožnje (član 47 stav 6);

10) red vožnje is člana 63 stav 1 ovog zakona koji glasi na ime prevoznika prenese na drugo lice (član 63 stav 3);

11) međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore obavlja bez dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika koju izdaje Ministarstvo (član 66 stav 1);

12) dozvolu iz člana 66 stav 1 ovog zakona prenese na drugog prevoznika (član 66 stav 6);

13) tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore obavlja bez dozvole za tranzit (član 67 stav 1);

14) međunarodni linijski prevoz putnika ne obavlja u skladu sa dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika (član 69 stav 1);

15) obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore sa istim autobusom istovremeno na osnovu dvije ili više dozvola (član 69 stav 7);

16) auto-taksi prevoz ne obavlja putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača odnosno sa najmanje četvoro vrata (član 86 stav 2);

17) auto-taksi prevoz obavlja bez licence za auto-taksi prevoz koju izdaje nadležni organ lokalne uprave (član 86 stav 3);

18) auto-taksi prevoz ne obavlja isključivo unutar teritorije jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz (član 86 stav 4);

19) u slučaju iz člana 86 stav 5 ovog zakona povratnu vožnju ne obavlja praznim vozilom (član 86 stav 6);

20) vrši prijem putnika izvan teritorije jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz (član 86 stav 7);

21) obavlja linijski prevoz putnika auto-taksi vozilom (član 86 stav 8);

22) obavlja auto-taksi prevoz koji ima elemente linijskog ili posebnog linijskog prevoza, kao što su gotovo ista relacija, približno isto vrijeme dolaska i odlaska kao i ista mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika (član 86 stav 9);

23) koristi autobusku stanicu ili autobusko stajalište prilikom obavljanja auto-taksi prevoza (član 86 stav 10);

24) tokom jedne vožnje ne preuzme, odnosno ne iskrca putnika ili grupu putnika na jednom mjestu (član 87 stav 1);

25) cjenovnik usluga prevoza nije ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koja je izdala licencu za auto-taksi prevoz (član 87 stav 3);

26) promijenjeni cjenovnik usluga prevoza nije ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koji je izdao licencu za auto-taksi prevoz, kojim se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza (član 87 stav 5);

27) u putničkom vozilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz nema na vidnom mjestu ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar i istaknut cjenovnik usluga prevoza (član 87 stav 6);

27a) u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti auto taksi prevoznika u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti ne vrati posebnu registarsku oznaku (TX sa brojem) (član 87 stav 9);

28) prilikom otpočinjanja prevoza ne uključi taksimetar i ako taksimetar ne drži uključen za vrijeme trajanja prevoza (član 87 stav 13);

29) za izvršenu uslugu prevoza ne naplati cijenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza (član 87 stav 14);

30) cijena prevoza u iznosu koju pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza nije usaglašena sa važećim cjenovnikom usluga prevoza (član 87 stav 15);

30a) posreduje u ugovaranju vožnji između auto-taksi prevoznika i korisnika usluga, bez odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u auto-taksi prevozu (član 87a stav 1);

30b) usluge posredovanja pruža nelicenciranim auto-taksi prevoznicima (član 87a stav 7);

31) obavlja auto-taksi prevoz na teritoriji Crne Gore (član 88 stav 1);

32) primi na prevoz putnike sa teritorije Crne Gore (član 88 stav 3);

33) šatl prevoz obavlja bez licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju (član 90 stav 1);

34) šatl prevoz putnika ne vrši od aerodroma do registrovanih smještajnih kapaciteta na teritoriji Crne Gore i obratno (član 90 stav 2);

35) prevoz putnika iz člana 90 stav 2 ovog zakona ne započne ili ne završi na aerodromu (član 90 stav 3);

36) šatl prevoz putnika obavlja bez zaključenog ugovora sa pravnim licem koje upravlja aerodromom na čijem području se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju, prema važećem cjenovniku usluga prevoza (član 90 stav 7);

36a) obavlja limo servis bez licence za limo servis (član 91a stav 1);

36b) cijenu prevoza ne obračuna po jedinici vremena (sat ili dan) (član 91a stav 6);

36c) ne naplati cijenu prevoza utvrđenu ugovorom iz člana 91a stav 8 ovog zakona (član 91a stav 10);

36d) naplatu prevoza iz člana 91a stava 9 ovog zakona ne vrši bezgotovinskim plaćanjem (član 91a stav 11);

36e) limo servis usluge nudi na javnim površinama (član 91a stav 14);

36f) obavlja prevoz putnika koji ima obilježje drugih vrsta prevoza, kao što su gotovo ista relacija, unaprijed definisano vrijeme polaska i dolaska, mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika, kao i odredišta (član 91a stav 15);

36g) obavlja limo servis prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju, a koji nije dozvoljen međunarodnim ugovorom (član 91a stav 16);

37) postupi suprotno članu 93 ovog zakona;

38) djelatnost pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika obavlja a nije registrovano za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice i nema licencu za pružanje usluga autobuske stanice (član 94 stav 2);

39) licencu za pružanje usluga autobuske stanice prenese na drugo lice (član 98 stav 5);

40) u rokovima utvrđenim ugovorom o pružanju usluga autobuske stanice ne uplaćuje sredstva od prodatih karata, a naplaćuje staničnu uslugu prihvata i otpreme autobusa, do izmirivanja obaveza od prodatih karata (član 100 stav 4);

41) u slučaju iz člana 100 stav 4 ovog zakona prevozniku ne omogući nesmetan prihvat i otpremu autobusa do izmirivanja obaveza od prodatih karata (član 100 stav 5);

42) naplati staničnu uslugu prevozniku za period za koji nije izmirio novčane obaveze prema prevozniku od prodatih karata (član 100 stav 6);

43) ne vodi saobraćajni dnevnik (evidenciju) o dolascima i polascima autobusa pravilno i potpuno (član 103 stav 1);

44) za korišćenje autobuskog stajališta prevozniku ili putniku naplaćuje naknadu (član 106 stav 3);

45) u svojim poslovnicama vrši prodaju voznih karata za drugog prevoznika (član 107 stav 2);

46) u svojoj poslovnici pruža usluge prodaje voznih karata bez rješenja Ministarstva (član 107 stav 5);

47) rješenje Ministarstva iz člana 107 stav 5 ovog zakona prenese na drugo lice (član 107 stav 6);

48) javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja bez dozvole za međunarodni prevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prevoz obavlja bez dozvole (član 109 stav 1);

49) prenese dozvole iz člana 110 ovog zakona na drugog prevoznika (član 111 stav 6);

50) obavlja prevoz tereta u Crnoj Gori suprotno članu 112 stav 1 alineja 1 ovog zakona;

51) obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom a nema dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno (član 112 stav 2);

52) dozvola iz člana 112 stav 1 alineja 1 ovog zakona ne glasi na ime stranog prevoznika čijim se vozilom obavlja međunarodni prevoz tereta (član 112 stav 4);

53) se dozvola iz člana 113 stav 1 ovog zakona ne nalazi u vozilu prilikom obavljanja prevoza (član 113 stav 3);

54) za međunarodni vanredni prevoz tereta na teritoriji Crne Gore, pored dozvole iz člana 112 stav 1 ovog zakona, nema u teretnom vozilu i dozvolu za vanredni prevoz tereta koju izdaje Organ uprave, u skladu sa zakonom kojim su uređeni putevi (član 115 stav 1);

55) se dozvole iz člana 115 stav 1 ovog zakona ne nalaze u vozilu prilikom obavljanja prevoza (član 115 stav 2);

56) obavlja djelatnost pružanja usluga teretne stanice u javnom prevozu tereta a nije registrovan za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice i nema licencu za pružanje usluga teretne stanice koju izdaje Organ uprave (član 118 stav 2);

57) licencu iz člana 119 stav 1 ovog zakona, koja se izdaje na period od pet godina, prenese na drugo lice (član 119 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 800 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 36b, 37, 44, 51 i 53 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 2.000 eura.

Za isti prekršaj iz stava 1 ovog člana učinjene po treći put pravnom licu, odnosno preduzetniku, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 3, 11, 13, 14, 37 i 48 ovog člana, učinjene od strane stranog pravnog lica, uz novčanu kaznu, izreći će se zaštitna mjera oduzimanje predmeta (vozilo) kojim je prekršaj učinjen do okončanja sudskog postupka ili do polaganja odgovarajućeg jemstva, kao i privremeno mu zabraniti ulazak u Crnu Goru u trajanju od 30 dana do dvije godine.

Privremeno oduzeto vozilo iz stava 6 ovog člana, ostavlja se na odgovarajući obezbijeđen parking pri čemu sve posljedice i troškove u vezi oduzimanja vozila snosi prevoznik.

Član 139

Novčanom kaznom u iznosu od 1.200 eura do 7.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) povjeri upravljanje vozilom vozaču kojem nijesu prestale pravne posljedice osude za jedno od krivičnih djela protiv: života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobraćaja (član 10 stav 3);

2) se u vozilu koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga ne nalazi ugovor o zakupu iz člana 23 stav 2 ovog zakona, odnosno lizingu, kao i izvod licence koji glasi na zakupca, odnosno korisnika lizinga (član 23 stav 4);

3) vozilo uzeto u zakup sa kojim obavlja javni prevoz da u podzakup (član 23 stav 8);

4) u vozilu kojim se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju nema original izvoda licence koji se odnosi na to vozilo (član 24 stav 3);

5) prenese na drugo lice izdati izvod licence, koji mu je izdat na period za koji je izdata licenca (član 24 stav 4);

6) prenese na drugo lice licencu, koja mu je izdata na period od pet godina (član 25 stav 8);

7) original licence ne čuva u prostorijama u kojima se nalazi njegovo stvarno sjedište (član 25 stav 9);

8) pismeno ne obavijesti Ministarstvo odnosno nadležni organ lokalne uprave o promjeni podataka, u roku od osam dana od dana nastale promjene, ukoliko dođe do promjene podataka na osnovu kojih je izdata licenca prevoznika (član 26 stav 1);

9) obavlja javni prevoz putnika putničkim automobilom, osim obavljanja auto-taksi prevoza, šatl prevoza i limo servis (član 33 stav 1);

10) linijski gradski ili prigradski prevoz putnika ne obavlja sa gradskim ili prigradskim autobusima (član 35 stav 3);

11) obavlja linijski gradski i prigradski prevoz putnika a nadležni organ jedinice lokalne samouprave mu nije povjerio obavljanje te djelatnosti (član 35 stav 5);

12) linijski gradski i prigradski prevoz putnika obavlja bez registrovanog i ovjerenog reda vožnje od nadležnog organa lokalne uprave (član 36 stav 1);

13) se ne pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje (član 36 stav 3);

14) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika ne obavlja na autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje (član 38);

15) ne prodaje vozne karte za linijski gradski i prigradski prevoz posredstvom posrednika, poslovnicama prevoznika i u autobusima (član 41 stav 1);

16) ne prodaje vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 40 ovog zakona (član 41 stav 2);

17) obavlja posebni linijski gradski i prigradski prevoz bez saglasnosti koju izdaje nadležni organ lokalne uprave (član 43 stav 2);

18) međugradski linijski prevoz putnika ne obavlja međugradskim autobusima (član 44 stav 2);

19) međugradski linijski prevoz putnika vozilima iz člana 44 stav 3 ovog zakona obavlja bez saglasnosti Ministarstva (član 44 stav 4);

20) se saglasnost iz člana 44 stav 4 ovog zakona ne nalazi u autobusu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza (član 44 stav 5);

21) se ne pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje (član 47 stav 3);

22) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međugradskom linijskom prevozu ne obavlja na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje (član 51);

23) ne dostavi ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji (član 53 stav 1);

24) cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika sadrži cijene za relacije u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika (član 53 stav 3);

25) ne prodaje vozne karte putnicima preko autobuskih stanica, turističkih agencija ili preko svojih poslovnica (član 54 stav 1);

26) na mjestima ulaska putnika u skladu sa redom vožnje gdje ima organizovane prodaje voznih karata, vozne karte prodaje u autobusima (član 54 stav 2);

27) u cijenu vozne karte prodate u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije nije uračunalo staničnu uslugu, ukoliko vožnja počinje na autobuskoj stanici (član 54 stav 3);

28) u cijenu vozne karte prodate u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije uračuna staničnu uslugu, a nije zaključen ugovor iz člana 54 stav 4 (član 54 stav 5);

29) za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje ne prodaje vozne karte u skladu sa cjenovnikom ovjerenim od Organa uprave (član 54 stav 8);

30) ne zaključi ugovor o pružanju usluga prodaje voznih karata, sa autobuskom stanicom, odnosno turističkom agencijom, u pisanoj formi kojim se utvrđuje broj i raspored sjedišta za svaki registrovani red vožnje na osnovu koga se vrši prodaja voznih karata (član 55 stav 1);

31) proda veći broj voznih karata od alotmana sjedišta koji je utvrđen ugovorom iz člana 55 stav 1 ovog zakona (član 55 stav 2);

32) u slučaju iz člana 55 stav 3 proda veći broj voznih karata od ukupnog alotmana sjedišta za registrovani red vožnje, na osnovu kojeg se vrši prodaja voznih karata (član 55 stav 4);

33) je utvrđeni alotman sjedišta veći od broj mjesta koji je označen u saobraćajnoj dozvoli vozila sa kojim se obavlja prevoz za registrovani red vožnje (član 55 stav 5);

34) posebni linijski međugradski prevoz putnika obavlja autobusima bez ugovora zaključenog između korisnika prevoza i prevoznika (član 59 stav 1);

35) se u toku obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza u vozilu ne nalazi ugovor iz člana 59 stav 1 ovog zakona sa spiskom putnika ovjerenim od strane prevoznika i korisnika prevoza (član 59 stav 3);

35a) u toku obavljanja prevoza iz člana 59 stav 1 ovog zakona na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu nema istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom "posebni linijski prevoz" (član 59 stav 4);

36) prevozi putnike posebnim linijskim međugradskim prevozom, koji nijesu upisani u spisak putnika (član 59 stav 5);

37) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika ne vrši na mjestima koja su utvrđena ugovorom iz člana 59 stav 1 ovog zakona, kao i na autobuskim stajalištima (član 59 stav 6);

38) u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o posebnom linijskom međugradskom prevozu putnika, Ministarstvu, ne podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog međugradskog prevoza (član 60 stav 1);

39) se saglasnost iz člana 60 stav 3 ovog zakona ne nalazi u vozilu za vrijeme obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza putnika (član 60 stav 5);

40) međugradski linijski prevoz putnika ne obavlja sa međugradskim autobusima (član 62 stav 2);

41) međunarodni linijski prevoz putnika između dvije države, obavlja malim autobusima (klasa B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta, bez saglasnosti Ministarstva (član 62 stav 3);

42) se dozvola za tranzit ne nalazi u vozilu prevoznika za vrijeme obavljanja prevoza (član 67 stav 3);

43) se za vrijeme obavljanja prevoza iz člana 69 stav 1 ovog zakona u vozilu ne nalazi original dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika, odnosno za tranzitni linijski prevoz putnika (član 69 stav 2);

44) ne obavlja međunarodni linijski prevoz putnika, na najmanje polovini od ukupnog broja godišnjih polazaka na odobrenoj međunarodnoj liniji, ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom ili samostalno ne održava najmanje isti broj linija, prema određenoj državi, kao i strani prevoznik, u skladu sa ugovorom o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji (član 69 stav 3);

45) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u međunarodnom linijskom prevozu ne obavlja na autobuskim stanicama, u skladu sa dozvolom za međunarodni prevoz putnika (član 73);

46) u međunarodnom linijskom prevozu putnika ne dostavi ovjerenu kopiju dozvole sa sastavnim djelovima i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji (član 74 stav 1);

47) cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika sadrži cijene za relacije u međugradskom, prigradskom ili gradskom linijskom prevozu putnika (član 74 stav 3);

48) ne prodaje i ne izdaje vozne karte u međunarodnom linijskom prevozu u skladu sa odredbama člana 54 ovog zakona, odnosno prema cjenovniku usluga (član 75);

49) obavlja povremeni prevoz putnika na istoj relaciji linijskog prevoza, u isto vrijeme odlaska i dolaska, i na istim mjestima vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika (član 81 stav 2);

50) ne obavlja povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje su potpisnice Interbus ugovora, u skladu sa tim ugovorom (član 81 stav 3);

51) ne obavlja povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora, u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom (član 81 stav 4);

52) povremeni prevoz putnika iz člana 81 stav 1 tačka 6 i naizmjenični prevoz putnika, ne obavlja na osnovu dozvole za vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (član 83 stav 2);

53) se dozvola za vanlinijski prevoz putnika ne nalazi u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza (član 83 stav 4);

53a) vožnju dodijeli auto-taksi vozilu koje nema važeći izvod licence (član 87a stav 8);

53b) u slučaju promjene podataka na osnovu kojih je izdato odobrenje iz člana 87a stav 5 ovog zakona, pisanim putem ne obavijesti nadležni organ lokalne uprave u roku od osam dana od dana nastale promjene (član 87a stav 9);

53c) usluge posredovanja u ugovaranju vožnji ne pruža svim korisnicima pod jednakim uslovima (član 87a stav 10);

53d) ne dodjeljuje vožnje putem telefona, sms poruka, elektronskih aplikacija ili putem primopredajnih radio uređaja (član 87a stav 11);

53e) koristi usluge dispečerskog centra koji nema odobrenje za rad nadležnog organa lokalne uprave na čijoj teritoriji obavlja djelatnost (član 87a stav 12);

54) povjeri obavljanje auto-taksi prevoza vozaču koji je osuđivan kaznom zatvora duže od godinu dana za krivična djela protiv života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobraćaja (član 89 stav 8);

55) prevoz putnika ne započne ili ne završi na stajalištima u neposrednoj blizini registrovanih smještajnih kapaciteta, koja je odredio nadležni organ lokalne uprave, ukoliko ispred registrovanih smještajnih kapaciteta nema mogućnosti za prijem i iskrcavanje putnika (član 90 stav 4);

56) ne obavlja šatl prevoz sa autobusima ili putničkim vozilima serijski proizvedenim sa osam ili devet sjedišta, računajući i sjedište vozača (član 90 stav 6);

57) u toku obavljanja šatl prevoza u vozilu na prednjem vjetrobranskom staklu u donjem desnom uglu nema istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom "SHUTTLE PREVOZ" (član 90 stav 8);

57a) obavlja limo servis putničkim vozilom koje pored sjedišta vozača ima više od osam mjesta za putnike (član 91a stav 2);

57b) ugovor iz stava 7 ovog člana za vrijeme obavljanja prevoza ne nalazi u vozilu kojim se obavlja limo servis (član 91a stav 8);

57c) obavlja prevoz koji nije predhodno u pisanom obliku ugovoren i/ili ako ugovor nedvosmisleno ne utvrđuje korisnika usluga, vrijeme trajanja usluga i cijenu pružanja usluga (član 91a stav 13);

57d) u vozilu prilikom obavljanja limo servisa nema original ili kopiju ugovora o prevozu koji je elektronski popunjen i potpisan, ugovor o radu, ovjerenu kopiju poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdatu od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz i izvod licence (član 91b stav 1);

57e) povjeri obavljanje limo servis prevoza vozaču, koji je osuđivan kaznom zatvora duže od godinu dana za krivična djela protiv života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira ili bezbjednosti javnog saobraćaja (član 91b stav 2);

58) ne pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa opštim uslovima iz člana 94 stav 4 ovog zakona i prema cjenovniku usluga autobuske stanice (član 94 stav 3);

59) na autobuskoj stanici ne pruža usluge svim prevoznicima pod jednakim uslovima, u skladu sa opštim aktom autobuske stanice na koji saglasnost daje Ministarstvo (član 97 stav 1);

60) cijene usluga utvrdi u većem iznosu od maksimalne visine cijena iz člana 97 stav 8 ovog zakona (član 97 stav 7);

61) licencu za pružanje usluga autobuske stanice ne čuva u svom stvarnom sjedištu (član 98 stav 6);

62) ne zaključi ugovor o pružanju usluga autobuske stanice najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza po registrovanom redu vožnje za period njegovog važenja u skladu sa ovim zakonom i opštim uslovima iz člana 94 stav 4 ovog zakona (član 100 stav 2);

63) ne vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika (član 101 stav 1);

63a) prihvata i opslužuje teretna i druga motorna vozila (osim vozila sa prvenstvom prolaza i radna vozila) na njenoj saobraćajnoj površini i peronima (član 101 stav 3);

64) po prijemu obavještenja iz člana 105 stav 1 ovog zakona, uključilo drugog prevoznika za obavljanje prevoza, na račun prevoznika koji je bio dužan obaviti prevoz, a ne izda odgovarajuću potvrdu (član 105 stav 2);

65) se potvrda iz člana 105 stava 2 ovog zakona ne nalazi u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza (član 105 stav 3);

66) međunarodni prevoz tereta ne obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta u skladu sa ovim zakonom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom (član 109 stav 5);

67) pri vršenju međunarodnog prevoza tereta u vozilu nema pravilno popunjenu dozvolu za međunarodni prevoz tereta, dnevnik putovanja i potvrdu o usaglašenosti s tehničkim odredbama emisije buke i emisijom izduvnih gasova i sa sigurnosnim zahtjevima za vozila u skladu sa Vodičem za korisnike multilateralna kvota ECMT/CEMT dozvola (član 110 stav 5);

68) dozvolu za međunarodni prevoz tereta ne koristi za vozilo za koje izdat izvod licence, odnosno odobrenje za obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe (član 111 stav 1);

69) nema u vozilu kojim obavlja prevoz stranu dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru tog prevoza (član 111 stav 2);

70) ne popuni pravilno i tačno dozvolu, odnosno dnevnik putovanja pri obavljanju međunarodnog prevoza tereta (član 111 stav 3);

71) mijenja podatke unesene u dozvoli, odnosno dnevniku putovanja pri obavljanju međunarodnog prevoza tereta (član 111 stav 4);

72) ne koristi dozvolu u skladu sa svrhom za koju je izdata (član 111 stav 5);

73) se u vozilu za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta na teritoriji Crne Gore ne nalazi pravilno i tačno popunjena dozvola za međunarodni prevoz tereta, ovjerena od organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu (član 112 stav 3);

74) za vrijeme obavljanja prevoza iz člana 114 stav 1 ovog zakona u teretnom vozilu se ne nalazi dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola (član 114 stav 2);

75) uđe u Crnu Goru vozilom koje ne ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima u pogledu zaštite životne sredine i bezbjednosti u drumskom saobraćaju (član 116);

76) licencu za pružanje usluge teretne stanice ne čuva u svom stvarnom sjedištu (član 119 stav 5);

77) ne pruža usluge pod jednakim uslovima svim prevoznicima u skladu sa opštim aktom teretne stanice (član 121 stav 1);

78) prevoz za sopstvene potrebe obavlja bez odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe (član 123 stav 1);

79) prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja bez dozvole koja se izdaje po postupku za izdavanje dozvola za međunarodni javni prevoz putnika, odnosno tereta, u skladu sa ovim zakonom, ako je međunarodnim ugovorom predviđeno da se prevoz obavlja na osnovu dozvole (član 128 stav 1);

80) obavlja prevoz putnika, odnosno tereta u komercijalne svrhe, putničkim vozilom, autobusom ili teretnim vozilom kojim obavlja prevoz za sopstvene potrebe (član 129);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 37, 66, 70, 71 i tač. 78, 79 i 80 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 14, 22, 45 i 57d ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura.

Član 140

Novčanom kaznom u iznosu od 700 eura do 3.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) vozilo kojim se obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju ili prevoza za sopstvene potrebe, pored uslova utvrđenih zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima ne ispunjavaju i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove koje propisuje Ministarstvo (član 7 stav 1);

2) na bočnim stranama autobusa, teretnog i putničkog vozila kojim obavlja javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe, nije ispisan naziv i sjedište prevoznika, odnosno pravnog lica ili preduzetnika, na način utvrđen propisom Ministarstva (član 8 stav 1);

2a) na bočnim stranama putničkog vozila kojim obavlja auto taksi prevoz, nije ispisan broj licence za auto taksi prevoz i naziv jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu (član 8 stav 3);

3) na autobusu, teretnom i putničkom vozilu kojim obavlja javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe ima ispisane druge natpise suprotno propisu Ministarstva (član 8 stav 4);

4) u vozilu kojim vrši javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe se ne nalazi uredno popunjen putni nalog (član 9 stav 1);

5) putni nalog ne sadrži: naziv prevoznika, marku i registarski broj vozila, ime i prezime lica koja upravljaju vozilom, podatke o relaciji na kojoj se vrši prevoz, registarski broj linije, potpis i ovjeru ovlašćenog lica prevoznika, potvrdu o tehničkoj ispravnosti, za teretna vozila i podatke o težini i vrsti tereta koji se prevozi, i licima koja su u pratnji tereta kao i vrijeme važenja putnog naloga (član 9 stav 2);

6) ne vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima (član 9 stav 4);

7) povjeri upravljanje vozilom u svojini, zakupu ili lizingu vozaču koji nije kod njega zaposlen na osnovu ugovora o radu (član 23 stav 6);

7a) u svom vozilu nema ugovor o radu, kao i ovjerenu kopiju poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdatu od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz (član 23 stav 7);

8) ne vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz člana 26 stav 3 ovog zakona (član 26 stav 4);

9) u roku od osam dana od dana prijema rješenja o privremenom ukidanju licence ne vrati licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence (član 30 stav 4);

10) u roku od osam dana od dana prijema rješenja o trajnom ukidanju licence ne vrati licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence (član 31 stav 2);

11) u vozilu kojim vrši javni prevoz putnika prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 33 stav 2);

12) ne objavi putem elektronskih ili štampanih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz člana 36 stav 1 ovog zakona, najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza (član 36 stav 2);

13) u autobusu kojim se obavlja linijski gradski i prigradski prevoz putnika ne istakne tablu sa relacijom obavljanja prevoza u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i naznačenjem najmanje jednog usputnog stajališta koja bliže određuje itinerer (član 36 stav 4);

14) u linijskom gradskom i prigradskom prevozu u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 37 stav 1);

15) u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, ne primi na prevoz svako lice i njegov prtljag (član 37 stav 3);

16) utvrđeni cjenovnik usluga u linijskom gradskom i prigradskom prevozu, ne dostavi nadležnom organu lokalne uprave na ovjeru, pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje (član 40);

17) putniku u linijskom gradskom i prigradskom prevozu ne izda voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza (član 42);

18) ne objavi početak obavljanja međugradskog linijskog prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija (član 47 stav 2);

19) u autobusu kojim obavlja međugradski linijski prevoz ne istakne tablu sa relacijom u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koju bliže određuje itinerer (član 47 stav 4);

20) za vrijeme obavljanja međugradskog linijskog prevoza, nema u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik prevoznika koji je ovjerio Ministarstvo (član 47 stav 5);

21) u međugradskom linijskom prevozu u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 50 stav 1);

22) u međugradskom linijskom prevozu, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, ne primi svako lice na prevoz i njegov prtljag (član 50 stav 3);

23) utvrđeni cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika, ne dostavi Ministarstvu na ovjeru pojedinačno za svaki red vožnje (član 53 stav 2);

24) putniku u međugradskom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, ne izda čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz člana 56 stava 1 ovog zakona (član 56 stav 2);

25) u slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, ne obavijesti autobuske stanice (član 57);

26) ne izda voznu kartu putniku za posebni linijski međugradski prevoz putnika (član 59 stav 7);

27) se u autobusu kojim se obavlja BIS prevoz, ne nalazi tabla sa natpisom "BIS PREVOZ" na prednjem vjetrobranskom staklu, sa brojem i oznakom BIS prevoza (član 61 stav 2);

28) ima dozvolu za međunarodni prevoz putnika a nije dostavio Ministarstvu podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru polugodišnje, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka polugodišta za koje se izvještaj podnosi (član 69 stav 4);

29) obavlja međunarodni linijski prevoz putnika a nije objavio početak obavljanja međunarodnog prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija (član 69 stav 5);

30) u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika ne istakne tablu sa relacijom u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koja bliže određuje itinerer (član 69 stav 6);

31) u međunarodnom linijskom prevozu u motornom vozilu prevoze više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 72 stav 1);

32) u međunarodnom linijskom prevozu putnika, u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, ne primi na prevoz svako lice i njegov prtljag (član 72 stav 3);

33) utvrđeni cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika, ne dostavi Ministarstvu na ovjeru pojedinačno za svaki red vožnje (član 74 stav 2);

34) putniku u međunarodnom linijskom prevozu, po ulasku u autobus, ne izda čitko popunjenu voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga iz člana 77 stava 1 ovog zakona (član 77 stav 2);

35) u slučaju nemogućnosti obezbjeđivanja polaska na liniji prema redu vožnje ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se očekuje kašnjenje autobusa duže od 60 minuta, ne obavijesti autobuske stanice (član 78);

36) se u autobusu kojim se obavlja BIS prevoz, ne nalazi tabla sa natpisom "BIS PREVOZ" na prednjem vjetrobranskom staklu, sa brojem i oznakom bis prevoza (član 79 stav 3);

37) obavlja vanlinijski prevoz putnika suprotno članu 80 stav 1 ovog zakona (član 80 stav 2);

38) se u autobusu kojim obavlja povremeni ili naizmjenični prevoz putnika ne nalazi ugovor iz člana 80 stav 1 ovog zakona i nije istaknuta tabla sa oznakom "VANLINIJSKI PREVOZ" u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla (član 80 stav 5);

39) vrši vanlinijski prevoz i koristi autobuske stanice ili autobuska stajališta linijskog prevoza, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 80 stav 6);

39a) se u autobusu kojim obavlja vanlinijski prevoz iz člana 80 stav 8 ovog zakona, ne nalazi ugovor o prevozu zaključen sa korisnikom prevoza i spisak putnika koji je ovjerio korisnik prevoza, na osnovu dokaza o pravu na prevoz (avionska ili vozna karta) (član 80 stav 9);

39b) u vanlinijskom prevozu putnika ne ukrcava i iskrcava putnike na način propisan u članu 80 stav 10 ovog zakona (član 80 stav 11);

40) dozvola stranog prevoznika iz člana 83 stav 2 ovog zakona, prilikom ulaska u Crnu Goru, nije ovjerio kod organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu (član 83 stav 6);

41) u autobusu kojim obavlja vanlinijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju se ne nalazi spisak putnika, potpisan i ovjeren od strane prevoznika (član 84 stav 1);

42) u autobusu kojim obavlja vanlinijski prevoz u međunarodnom prevozu putnika se ne nalazi pravilno i potpuno popunjen putni list koji je potpisan i ovjeren (stavljanjem pečata, datuma i potpisa) od strane prevoznika i organa uprave nadležnog za poslove carine na graničnom prelazu prilikom ulaska i izlaska vozila iz Crne Gore (član 84 stav 2);

43) nije popunio prije početka putovanja putni list u dva primjerka od čega se jedan primjerak ne nalazi u vozilu a drugi primjerak ostaje u stvarnom sjedištu prevoznika. (član 84 stav 3);

44) knjigu putnih listova prenese na drugo lice (član 84 stav 6);

44a) u vanlinijskom prevozu u motornom vozilu prevozi više lica od broja mjesta naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 85a stav 1);

45) na krovu putničkog vozila kojim obavlja auto-taksi prevoz nema istaknutu oznaku "TAXI" sa brojem izvoda licence (član 87 stav 11);

46) korisniku usluge auto-taksi prevoza ne izda račun za obavljeni prevoz u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata poreza, a koji sadrži: datum, kilometražu i cijenu prevoza (član 87 stav 16);

47) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u šatl prevozu ne vrši isključivo na mjestima u skladu sa članom 90 st. 3 i 4 ovog zakona (član 90 stav 5);

48) cjenovnik usluga prevoza nije ovjeren od strane prevoznika i Ministarstva (član 91 stav 2);

49) promijenjeni cjenovnik usluga prevoza nije ovjeren od strane prevoznika i Ministarstva, kojim se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza (član 91 stav 4);

50) obavlja šatl prevoz a u vozilu na vidnom mjestu nije istaknuo cjenovnik usluga (član 91 stav 5);

51) obavlja šatl prevoz a putniku ne izda voznu kartu koja sadrži podatke: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza, i za prevoz putničkog prtljaga numerisanu potvrdu koja sadrži naziv, pečat prevoznika i visinu naknade za prevoz prtljaga u skladu sa ovjerenim cjenovnikom (član 91 stav 6);

51a) ugovor o limo servisu ne zaključi na period od najmanje tri sata (član 91a stav 7);

51b) ugovor o limo servisu ne sadrži naziv i sjedište prevoznika, naziv korisnika usluga, spisak putnika, vrijeme trajanja usluga i cijenu pružanja usluga (član 91a stav 9);

51c) obavlja limo servis, a u vozilu na prednjem vjetrobranskom staklu u donjem desnom uglu nema istaknutu tablu sa natpisom "LIMO SERVICE" (član 91a stav 12);

51d) u limo servisu u putničkom vozilu prevozi više lica od broja mjesta naznačenih u saobraćajnoj dozvoli (član 91b stav 3);

52) na vidnom mjestu ne istakne opšti akt, cjenovnik usluga autobuske stanice, pravila o opštim uslovima prevoza i opšti akt o uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskim stanicama (član 97 stav 5);

53) obavlja linijski prevoz putnika a ne koristi autobusku stanicu, utvrđenu redom vožnje, odnosno dozvolom za međunarodni linijski prevoz putnika (član 100 stav 1);

54) Ministarstvu ne dostavi izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji, u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, najkasnije do desetog tekućeg za prethodni mjesec (član 103 stav 2);

55) neposredno prije polaska autobusa postavljenog na peron, ne ovjeri putni nalog prevoznika u skladu sa redom vožnje (član 104 stav 2);

56) ovjeri putni nalog za autobus koji nije postavljen na peron (član 104 stav 3);

57) ne obavijesti putnike o nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji, odnosno kašnjenju autobusa u skladu sa čl. 57 i 78 ovog zakona, nakon prijema obavještenja prevoznika (član 105 stav 1);

58) za vrijeme obavljanja prevoza tereta iz člana 108 stav 2 ovog zakona u vozilu se ne nalazi teretni list (član 108 stav 3);

59) na vidnom mjestu nije istaklo opšti akt i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice (član 121 stav 5);

60) se u vozilu ne nalazi odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe za vrijeme obavljanja prevoza za sopstvene potrebe (član 123 stav 3);

61) prilikom obavljanja prevoza za sopstvene potrebe u vozilu se ne nalazi: odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, zaključen ugovor o radu za vozača osim za fizičko lice, teretni list za prevoz tereta vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, putni list za prevoz lica, vozilom serijski proizvedenim sa više od devet sjedišta uključujući i sjedište vozača u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i odgovarajuće dozvole za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno (član 124 stav 2);

62) u autobusu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi spisak lica sačinjen prije početka obavljanja prevoza, potpisan i ovjeren od strane lica iz člana 122 stav 1 ovog zakona (član 125);

63) za lica koja se prevoze vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe ne izda identifikacione karte ili drugi dokaz o pravu na prevoz (član 126);

64) obavlja prevoz za sopstvene potrebe vozilom koje nije u svojini, zakupu ili lizingu (član 127 stav 1);

65) obavlja prevoz za sopstvene potrebe vozilom u zakupu, a u vozilu, za vrijeme obavljanja prevoza ne nalazi se ugovor o zakupu, ovjeren kod nadležnog suda ili notara (član 127 stav 2);

66) vozilo kojim obavlja prevoz za sopstvene potrebe nije registrovano na teritoriji Crne Gore (član 127 stav 3);

67) nema ispisan na bočnim stranama vozila naziv pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koje vrši prevoz ili ako u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla autobusa i teretnog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe nije istaknuta tabla sa natpisom "PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE" a vrši prevoz za sopstvene potrebe (član 127 stav 4);

68) ne posjeduje u vozilu dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe ako međunarodnim ugovorom nije utvrđena obaveza pribavljanja dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u autobusu odnosno teretnom vozilu (član 128 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 800 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 600 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 2a, 3, 13, 19, 26, 39, 46, 47 i tač. 60 do 68 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 11, 14, 15, 17, tač. 20, 21 22, 24, 31, 32, 34, 44a i 51 i 51c ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 300 eura.

Član 141

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju, a nije registrovano za obavljanje javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju (član 17 stav 2);

1a) posreduje u ugovaranju vožnji između auto taksi prevoznika i korisnika usluga, a nije registrovano za posredovanje u ugovaranju vožnji između auto taksi prevoznika i korisnika usluga (član 87a stav 2);

2) obavlja djelatnost pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika (član 94 stav 5);

3) obavlja djelatnosti pružanja usluga teretne stanice u javnom prevozu tereta (član 118 stav 3).

Stranom fizičkom licu koji ponovi prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može se privremeno zabraniti ulazak u Crnu Goru u trajanju do dvije godine.

Novčane kazne za prekršaj fizičkog lica

Član 142

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) nema u vozilu licencu profesionalnog vozača prilikom obavljanja prevoza (član 11 stav 2);

2) u autobusu za vrijeme obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, nema ovjeren i registrovan red vožnje i ovjeren cjenovnik usluga prevoza od nadležnog organa lokalne uprave (član 36 stav 5);

3) ne prijavi autobuskoj stanici vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa, radi ovjeravanja putnog naloga (član 104 stav 1);

4) obavlja prevoz za sopstvene potrebe a nije u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili nije vlasnik tereta koji prevozi (član 124 stav 1);

Prekršaj vozača

Član 143

Novčanom kaznom u iznosu od 100 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) ne nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom za vrijeme obavljanja gradskog i prigradskog prevoza putnika (član 37 stav 2);

2) ne nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom za vrijeme obavljanja međugradskog linijskog prevoza putnika (član 50 stav 2);

3) ne nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom za vrijeme obavljanja međunarodnog linijskog prevoza putnika (član 72 stav 2);

3a) ne nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i sa naznačenim imenom i prezimenom voznog osoblja za vrijeme obavljanja vanlinijskog prevoza (član 85a stav 2);

3b) u putničkom vozilu kojim obavlja auto taksi prevoz nema na vidnom mjestu istaknutu auto taksi legitimaciju vozača (član 87 stav 12);

3c) nema auto taksi legitimaciju (član 89 stav 1);

3d) za vrijeme obavljanja auto taksi prevoza ne nosi radnu odjeću (član 89 stav 6);

3e) za vrijeme obavljanja auto taksi prevoza u vozilu nema auto taksi legitimaciju, ugovor o radu i ovjerenu kopiju poreske potvrde poslodavca o zaposlenom izdatu od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz (član 89 stav 7);

3f) za vrijeme obavljanja limo servisa ne nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i svojim imenom i prezimenom (član 91b stav 4);

4) ne nosi radnu odjeću koja je označena u skladu sa opštim aktom iz člana 97 ovog zakona za vrijeme rada a neposredno radi sa strankama na autobuskoj stanici (član 102).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa

Član 144

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", broj 45/05 i "Službeni list CG", br. 75/10, 38/12 i 18/14).

Donošenje podzakonskih akata

Član 144a

Podzakonski akt iz člana 87 stav 20 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Obaveze od dana pristupanja Evropskoj uniji

Član 145

Od dana pristupanja Evropskoj uniji:

- međunarodni prevoz putnika i tereta obavljaće se na osnovu licence Evropske unije;

- vozilima za međunarodni prevoz tereta mogu upravljati vozači koji nijesu državljani države članice Evropske unije na osnovu potvrde za vozača koju izdaje organ uprave;

- prevoznici koji nemaju stvarno sjedište u Crnoj Gori, a koji posjeduju licencu Evropske unije, mogu na teritoriji Crne Gore obavljati unutrašnji prevoz putnika i tereta (kabotažu), po principu reciprociteta;

- međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore obavljaće se na osnovu dozvole nadležnog organa Evropske unije;

- strani prevoznici mogu koristiti vozila za prevoz tereta koja su uzeta u zakup bez vozača, na osnovu ugovora o zakupu;

- predlog mjera u slučaju krize ili ozbiljnih poremećaja na tržištu prevoza tereta dostavljaće se nadležnoj komisiji Evropske unije na saglasnost;

- u licencu profesionalnog vozača upisivaće se kod 95 iz člana 13 stav 11 ovog zakona.

Usklađivanje poslovanja

Član 146

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju javni prevoz putnika i tereta i lica koja upravljaju autobuskim i teretnim stanicama dužna su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 1 ovog člana koja u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovim zakonom prestaju sa obavljanjem djelatnosti.

Rok za usklađivanje poslovanja

Član 146a

Pravna lica i preduzetnici koji su do stupanja na snagu ovog zakona obavljali auto taksi prevoz, limo servis i prevoz za sopstvene potrebe dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Nastavak obavljanja poslova

Član 147

Vozači vozila u javnom prevozu putnika i tereta koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljali poslove vozača, a nemaju školsku spremu propisanu članom 10 ovog zakona nastavljaju sa radom.

Rok za sticanje licence i sertifikata

Član 148

Vozači koji su obavljali prevoz putnika i tereta u javnom prevozu do stupanja na snagu ovog zakona i kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, a posjeduju vozačku dozvolu za upravljanje vozilima jedne od kategorija C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ili D+E dužni su da pribave licencu profesionalnog vozača u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaće se vozaču koji je završio skraćenu početnu obuku u skladu sa Programom iz člana 12 ovog zakona i dobio sertifikat o skraćenoj početnoj stručnoj osposobljenosti.

Lica koja su obavljala poslove odgovornog lica za prevoz koje je stručno osposobljeno za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju do stupanja na snagu ovog zakona dužna su da završe skraćeno stručno osposobljavanje za drumski saobraćaj u skladu sa članom 22 stav 14 ovog zakona u roku od godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sticanje licence i sertifikata po skraćenoj početnoj obuci

Član 148a

Vozači koji su do stupanja na snagu ovog zakona obavljali prevoz putnika i tereta i kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje dužni su da završe skraćenu početnu obuku u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, radi sticanja licence profesionalnog vozača.

Lica koja su obavljala poslove odgovornog lica za prevoz putnika i tereta dužna su da završe skraćeno stručno osposobljavanje za drumski saobraćaj u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Važenje izdatih licenci, izvoda licenci i dozvola za javni prevoz

Član 149

Licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i dozvole za međunarodni prevoz putnika i tereta koje su izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate.

Važenje izdatih licenci

Član 149a

Licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju i dozvole za međunarodni prevoz putnika koje su izdate do stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdate.

Važenje redova vožnje

Član 150

Prevoz putnika u međugradskom prevozu vršiće se prema redovima vožnje koji su registrovani i ovjereni do stupanja na snagu ovog zakona najkasnije do 31. maja 2018. godine.

Započeti postupci

Član 151

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Početak obavljanja poslova

Član 151a

Odredba člana 11 i druge odredbe ovog zakona, kojima su nadležnosti Organa uprave prenesene na Ministarstvo primjenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Primopredaja registra prevoznika, redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika i dozvola u međunarodnom linijskom prevozu putnika, kao i pripadajuće dokumentacije između Organa uprave i Ministarstva izvršiće se do 1. januara 2020. godine.

Postupci koji su započeti do roka iz stava 1 ovog člana okončaće se pred Organom uprave.

Prestanak važenja

Član 152

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", broj 45/05 i "Službeni list CG", br. 75/10, 38/12 i 18/14).

Prestanak važenja propisa

Član 152a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58 stav 1 u dijelu koji se odnosi na iznajmljivanje putničkih vozila sa vozačem, član 59 stav 2 alineja 4 i član 60 stav 2 alineja 5 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18, 13/18 i 25/19).

Stupanje na snagu

Član 153

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".