Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O LIČNOJ KARTI

("Sl. list CG", br. 12/2007, 73/2010, 28/2011, 50/2012, 10/2014 i 18/2019)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Lična karta je elektronska javna isprava kojom građanin koji ima crnogorsko državljanstvo (u daljem tekstu: građanin) dokazuje identitet i državljanstvo.

Lična karta može se koristiti za prelazak državne granice u slučajevima i pod uslovima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Lična karta može se koristiti za elektronsku identifikaciju, elektronsko potpisivanje i druge namjene utvrđene zakonom.

Član 2

Građanin koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori obavezan je da ima ličnu kartu.

Građanin mlađi od 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu.

Član 3

Građanin može imati samo jednu ličnu kartu.

Nije dozvoljeno davanje lične karte na upotrebu drugom licu ili upotreba tuđe lične karte kao svoje.

Član 4

Građanin koji je navršio 18 godina života obavezan je da ima kod sebe ličnu kartu i da je, na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta, stavi na uvid u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 5

Podaci o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci), koji se prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste za izdavanje lične karte, mogu se koristiti za druge namjene, u skladu sa zakonom.

Član 5a

(brisano)

II. OBRAZAC I SADRŽAJ LIČNE KARTE

Član 6

Lična karta izdaje se na propisanom obrascu, u skladu sa ovim zakonom.

Obrazac lične karte sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv "Lična karta", oznaku za elektronsku ispravu, zaštitne elemente, rubrike za unos ličnih i drugih podataka, kao i čip u kojem su sadržani fotografija, otisak dva prsta, lični i drugi podaci, certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

Lični i drugi podaci iz stava 2 ovog člana su: prezime, ime, pol, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj lica, fotografija, potpis, datum izdavanja, datum prestanka važenja, broj lične karte, naziv organa koji je izdao ličnu kartu i mašinski čitljiv zapis.

Unošenje podataka i certifikata iz st. 2 i 3 ovog člana u obrazac lične karte vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Tehničke karakteristike čipa iz stava 2 ovog člana moraju da obezbijede cjelovitost, autentičnost i povjerljivost podataka koje sadrži.

Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo u skladu sa preporukama ISAO Dos 9303.

Obrazac lične karte propisuje Ministarstvo, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Član 6a

Usluge izrade, verifikacije, čuvanja i izdavanja certifikata iz člana 6 stav 2 ovog zakona (u daljem tekstu: usluge certifikovanja) vrši Ministarstvo.

Član 7

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i na engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku.

Za građane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj obrasca lične karte i podaci iz člana 6 st. 2 i 3 ovog zakona unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unose na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva.

Ministarstvo je dužno da u svim organizacionim jedinicama u prostoriji u kojoj građanin podnosi zahtjev za izdavanje lične karte, na vidnom mjestu u okviru šalter službe istakne obavještenje o pravu građanina da mu ime i prezime u sadržaju obrasca lične karte bude unijeto na jeziku i pismu koje zahtijeva.

U slučaju kad građanin zahtijeva unošenje prezimena i imena u obrazac lične karte na jeziku i pismu u skladu sa stavom 2 ovog člana, danom izdavanja lične karte, po službenoj dužnosti, izvršiće se unos prezimena i imena na tom jeziku i pismu i u matični registar rođenih.

Član 8

Obrazac lične karte izrađuje Ministarstvo.

Izradu obrazaca lične karte Ministarstvo može povjeriti pravnom licu, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i kontroliše dokumenta koja se odnose na postupak izrade, skladištenja i isporuke obrazaca lične karte.

III. IZDAVANjE LIČNE KARTE

Član 9

Lična karta se izdaje sa rokom važenja od deset godina.

Djetetu mlađem od četiri godine života lična karta se izdaje sa rokom važenja od četiri godine.

Građaninu starijem od 65 godina života lična karta se izdaje sa rokom važenja od 40 godina.

Lična karta izdata građaninu mlađem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju.

Lična karta izdata građaninu starijem od 18 godina života sadrži certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis.

Građanin stariji od 65 godina života može koristiti ličnu kartu do isteka roka njenog važenja i poslije isteka roka važenja certifikata unijetih u čip lične karte.

Ako građanin iz stava 6 ovog člana, po isteku roka važenja certifikata koji su unijeti u čip lične karte, želi i dalje da koristi certifikate, mora podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Član 10

Ličnu kartu izdaje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje lične karte (u daljem tekstu: zahtjev) podnosi se Ministarstvu prema prebivalištu građanina.

Građanin je obavezan da podnese zahtjev u roku od tri mjeseca poslije navršenih 18 godina života, ukoliko mu se lična karta izdaje prvi put.

Građanin je obavezan da podnese zahtjev za izdavanje lične karte, u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte.

Član 11

Građanin zahtjev podnosi lično, radi utvrđivanja identiteta.

Za građanina mlađeg od 18 godina života i drugog poslovno nesposobnog građanina, zahtjev podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prisustvo građanina kome se izdaje lična karta.

Ministarstvo izdaje potvrdu o prijemu zahtjeva.

Član 11a

Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućava se olakšan način podnošenja zahtjeva za upotrebu mobilne stanice radi uzimanja podataka za izdavanje lične karte.

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice radi uzimanja podataka za izdavanje lične karte, način podnošenja zahtjeva, postupanje po zahtjevu i način upotrebe mobilne stanice propisuje Ministarstvo.

Član 12

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: prezime, ime, ime roditelja, pol, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto, opština i država rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, jedinstvene matične brojeve roditelja, ukoliko su određeni, prebivalište i adresu stana, potpis i naznačenje jezika i pisma, u skladu sa članom 7 stav 2 na kojem će se unositi podaci u obrazac lične karte.

U zahtjevu građanin mora navesti tačne podatke.

Obrazac zahtjeva propisuje i izrađuje Ministarstvo.

Član 12a

Prilikom podnošenja zahtjeva građanin sa Ministarstvom zaključuje ugovor o izdavanju i korišćenju certifikata.

Bliži sadržaj ugovora iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove elektronske uprave i elektronskog poslovanja.

Član 13

Prilikom podnošenja zahtjeva od građanina se uzima: fotografija, otisak dva prsta i svojeručni potpis u digitalnoj formi.

Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina.

Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom.

Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven prilikom uzimanja fotografije.

Bliži način i uslove uzimanja podataka iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 14

Ministarstvo može da koristi podatke iz drugih propisanih evidencija, radi neophodne provjere podataka u postupku izdavanja lične karte.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Ministarstvo je obavezno da obezbijedi zaštitu podataka.

Član 15

Ministarstvo je obavezno da izda ličnu kartu, odnosno odluči po zahtjevu što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ministarstvo je obavezno da ličnu kartu izda i u kraćem roku ako je to propisano posebnim zakonom, kao i u hitnim slučajevima (liječenje, bolest, neodložni službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su za to ispunjeni uslovi koje propiše Ministarstvo.

Ministarstvo o zahtjevu odlučuje rješenjem.

O žalbi protiv rješenja iz stava 3 ovog člana odlučuje Ministarstvo.

Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Član 15a

Građanin nadoknađuje cijenu obrasca lične karte.

Način izdavanja lične karte i visinu cijene obrasca lične karte propisuje Ministarstvo.

IV. PRESTANAK VAŽENjA LIČNE KARTE

Član 16

Lična karta prestaje da važi istekom roka važenja.

Lična karta prestaje da važi prije isteka roka na koji je izdata:

1) prestankom državljanstva;

2) brisanjem iz evidencije prebivališta;

3) smrću;

4) ako se promijeni neki od ličnih podataka unijetih u ličnu kartu;

5) ako su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini;

6) ako građanin u bitnom promijeni lik;

7) ako je oglašena nevažećom.

Član 17

Građanin je obavezan da ličnu kartu, radi poništenja, preda Ministarstvu, danom prestanka državljanstva, odnosno brisanja iz evidencije prebivališta.

Član 18

U slučajevima iz člana 16 stav 2 tačka 4 ovog zakona, građanin je obavezan da ličnu kartu, radi poništenja i zamjene, preda Ministarstvu, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti akta o promjeni ličnog podatka unijetog u ličnu kartu.

Poništenje lične karte u slučajevima iz člana 17 ovog zakona i stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom Ministarstva.

Član 19

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, na zahtjev građanina ili na inicijativu državnog organa, organa lokalne samouprave i drugog pravnog lica, utvrđuje da li su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini ili je građanin u bitnom promijenio lik, o čemu obavještava građanina radi zamjene lične karte i određuje rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte, koji ne može biti kraći od 15 dana.

Ako građanin ne postupi u smislu stava 1 ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku važenja lične karte.

Član 20

Lična karta se oglašava nevažećom u slučaju njenog nestanka.

Građanin je obavezan da nestanak lične karte odmah prijavi Ministarstvu.

Podnošenje prijave o nestanku lične karte vrši se na način propisan odredbama člana 10 stav 2 i člana 11 ovog zakona.

Prijava iz stava 3 ovog člana predaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

Član 21

U slučaju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo donosi rješenje o oglašavanju lične karte nevažećom u roku od osam dana.

Broj lične karte koja je oglašena nevažećom objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Troškove objavljivanja iz stava 2 ovog člana plaća građanin.

Član 21a

Nakon što je lična karta prestala da važi, ta činjenica se unosi u evidenciju o izdatim ličnim kartama po službenoj dužnosti i automatski se vrši opoziv certifikata sadržanih u toj ličnoj karti.

Opoziv certifikata iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži datum i vrijeme opoziva, a proizvodi dejstvo od trenutka unošenja u evidenciju opozvanih certifikata.

V. OGRANIČENjE KORIŠĆENjA LIČNE KARTE ZA PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Član 22

Ministarstvo, na zahtjev suda, donosi rješenje o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice, ako je:

1) protiv građanina pokrenut krivični postupak,

2) građanin osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca.

Ministarstvo, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, ako je to neophodno radi sprječavanja širenja zarazne bolesti, donosi rješenje o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice.

Rješenje iz st. 1 i 2 ovog člana važi šest mjeseci i dostavlja se građaninu, organu koji je podnio zahtjev i organu uprave nadležnom za poslove nadzora državne granice.

Organ po čijem zahtjevu je donijeto rješenje o zabrani korišćenja lične karte može obnavljati zahtjev za zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice dok budu postojali razlozi iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 23

Organ iz člana 22 stav 4 ovog zakona obavezan je da obavijesti Ministarstvo o prestanku razloga za zabranu korišćenja lične karte za prelazak državne granice.

Ministarstvo je obavezno da, na zahtjev građanina, donese rješenje o prestanku zabrane korišćenja lične karte za prelazak državne granice ako su prestali razlozi iz člana 22 st. 1 i 2 ovog zakona.

VI. EVIDENCIJA, KORIŠĆENjE I BEZBJEDNOST PODATAKA

Član 24

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim ličnim kartama, podacima unijetim u obrazac lične karte, o podnijetim zahtjevima za izdavanje lične karte, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev i otisku dva prsta, o prestanku važenja lične karte, razlozima i datumu prestanka važenja, o ličnim kartama koje su oglašene nevažećim, o zabranama korišćenja lične karte za prelazak državne granice, razlozima i prestanku važenja zabrane, o trajanju zabrane i organima koji su podnijeli zahtjev, kao i o izrađenim obrascima lične karte (u daljem tekstu: evidencija).

Evidencija je elektronski vođena baza podataka.

Sastavni dio evidencije su podaci i dokumenta o ličnim kartama koje su izdate prije početka primjene ovog zakona.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije propisuje Ministarstvo.

Član 25

Ministarstvo obezbjeđuje zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili neovlašćenog gubitka, pristupa, izmjene ili distribucije.

Lični podaci čuvaju se deset godina nakon isteka roka važenja lične karte.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Ministarstvo uništava podatke o zabrani korišćenja lične karte za prelazak državne granice, po isteku jedne godine od prestanka zabrane.

Član 26

Podatke iz evidencije, osim otiska prstiju i potpisa, može koristiti Ministarstvo za izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada i organ uprave nadležan za poslove policije u izvršavanju zakonom utvrđenih poslova.

Državni organi, organi lokalne uprave i drugi organi i organizacije mogu koristiti podatke iz evidencije, osim biometrijskih podataka, za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.

Organi i organizacije iz st. 1 i 2 ovog člana obavezni su da obezbijede zaštitu podataka koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i prosljeđivanja, u skladu sa zakonom.

Podaci iz evidencije mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, bez oznake identiteta građanina na kojeg se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

Član 27

Građanin ima pravo da traži obavještenje koji se podaci o njemu prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste, ko ih obrađuje i u koje svrhe i po kom osnovu, kao i o korisnicima ličnih podataka i osnovu korišćenja, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Građanin ima pravo da traži izmjenu netačnih ili zastarjelih podataka koji se na njega odnose i poništenje podataka koji se vode suprotno zakonu.

Ministarstvo je obavezno da, po zahtjevu građanina iz st. 1 i 2 ovog člana, dostavi obavještenje u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana ne plaća se naknada ili administrativna taksa.

Član 28

Zaposleni u Ministarstvu, organu uprave nadležnom za poslove policije, kao i lica koja koriste podatke iz evidencije, ne smiju saopštavati lične podatke koje su saznali u vršenju svojih poslova.

Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka radnog odnosa.

Lice iz stava 1 ovog člana može biti oslobođeno obaveze čuvanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 29

Novčanom kaznom u iznosu od 60 eura do 180 eura kazniće se za prekršaj građanin, ako:

1) sa sobom ne nosi ličnu kartu (član 4);

2) na zahtjev lica ovlašćenog za utvrđivanje identiteta odbije da stavi na uvid ličnu kartu (član 4);

3) ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku (član 10 stav 3 );

4) u zahtjevu za izdavanje lične karte navede netačne podatke (član 12 stav 2).

Član 30

Novčanom kaznom u iznosu od 120 eura do 300 eura kazniće se za prekršaj građanin, ako:

1) svoju ličnu kartu da na upotrebu drugom licu ili upotrijebi tuđu ličnu kartu kao svoju (član 3 stav 2);

2) ima više od jedne lične karte (član 3 stav 1);

3) ne podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku od osam dana od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte (član 10 stav 4);

4) u propisanom roku ne preda ličnu kartu Ministarstvu (član 17 i član 18 stav 1);

5) ne prijavi nestanak lične karte (član 20 stav 2).

Član 31

Novčanom kaznom u iznosu od 180 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj lice koje saopšti lične podatke o građaninu koje je saznalo u vršenju svojih poslova (član 28 stav 1).

Član 31a

Novčanom kaznom od 200 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organizacionoj jedinici Ministarstva, ako u prostoriji u kojoj građani podnose zahtjev za izdavanje lične karte ne istakne obavještenje iz člana 7 stav 3 ovog zakona.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32a

Podzakonski akti iz člana 1 la i člana 15 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32b

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o ličnoj karti ("Službeni list CG", br. 12/07, 73/10, 28/11, 50/12 i 10/14) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33

Lične karte izdate po Zakonu o ličnoj karti ("Službeni list RCG", br. 20/93) mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja, a najduže tri godine od početka primjene ovog zakona.

Postupci za izdavanje i zamjenu lične karte započeti prije početka primjene ovog zakona, a nijesu okončani, okončaće se po ovom zakonu.

Član 33a

Lične karte izdate po Zakonu o ličnoj karti ("Službeni list RCG", broj 20/93), koje nijesu zamijenjene do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se upotrebljavati najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Član 33b

Lične karte izdate u skladu sa Zakonom o ličnoj karti ("Službeni list CG", br. 12/07, 73/10, 28/11, 50/12 i 10/14) mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja, a najduže pet godina od početka primjene ovog zakona.

Član 34

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o osnovnim podacima za ličnu kartu ("Službeni list SFRJ", br. 6/73) i prestaje da važi Zakon o ličnoj karti ("Službeni list RCG", br. 20/93) i propisi donijeti na osnovu tog zakona.

Član 34a

Primjena člana 29 stav 1, člana 30 stav 1 i člana 31 ovog zakona odlaže se do dana početka primjene Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o ličnoj karti

("Sl. list CG", br. 73/2010)

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o ličnoj karti

("Sl. list CG", br. 50/2012)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti

("Sl. list CG", br. 10/2014)

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti

("Sl. list CG", br. 18/2019)

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon godinu dana od dana stupanja na snagu.