Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON

O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

("Sl. list RCG", br. 80/2004, "Sl. list CG", br. 41/2010, 40/2011 - dr. zakon i 56/2013)

 

I OPŠTE ODREDBE

Sadržaj zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pružanje usluga na razdaljinu, uz naknadu, putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka na lični zahtjev korisnika (u daljem tekstu: usluge informacionog društva), odgovornost davalaca usluga informacionog društva i pravila u vezi sa zaključivanjem ugovora u elektronskoj formi.

Oblasti na koje se ne primjenjuje zakon

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na: zaštitu podataka, oporezivanje, notarsku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, kao ni na igre na sreću sa novčanim ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- podatak - informacija, poruka i dokument sačinjen, poslat, primljen, zabilježen, skladišten ili prikazan elektronskim, optičkim ili sličnim sredstvom, uključujući prenos internetom, elektronsku poštu i telefaksove;

- usluga informacionog društva - usluga koja se pruža na razdaljinu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtjev korisnika, a posebno internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na internetu, reklamiranje posredstvom interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbjeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika;

- davalac usluga - pravno ili fizičko lice koje pruža usluge informacionog društva;

- korisnik usluga - svako fizičko ili pravno lice koje zbog profesionalnih ili drugih ciljeva koristi usluge informacionog društva;

- ugovor u elektronskoj formi - ugovor koji pravna i fizička lica zaključuju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektronskim putem uz korišćenje elektronskih, optičkih ili sličnih sredstava, uključujući prenos internetom;

- komercijalna poruka - poruka u bilo kojem obliku, oblikovana da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu djelatnost, osim podataka:

- koji omogućavaju neposredan pristup aktivnostima pravnog ili fizičkog lica, uključujući adrese, domene ili adrese za elektronsku poštu;

- koji se odnose na robu, usluge ili ugled lica, prikupljene samostalno, posebno ako je učinjeno bez razmatranja finansijskih rezultata;

- potrošač - svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju, poslovnoj aktivnosti ili preduzetničkoj djelatnosti.

Primjena propisa

Član 4

Davalac usluga informacionog društva sa sjedištem u Crnoj Gori dužan je da postupa i pruža usluge u skladu sa zakonom.

Davaoci usluga sa sjedištem u državi članici Evropske unije

Član 5

Davalac usluga informacionog društva koji ima sjedište u državi članici Evropske unije dužan je da usluge u Crnoj Gori pruža u skladu sa propisima kojima su uređene oblasti:

1) autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine;

2) emisije elektronskog novca;

3) zajedničkih ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti i njihovo reklamiranje;

4) djelatnost osiguravajućih društava;

5) formalnih ugovora o sticanju ili prenosu prava na nepokretnostima;

6) potrošačkih ugovora;

7) slobode ugovornih strana na izbor prava koje će se primjenjivati na ugovor;

8) dozvoljenosti netraženih komercijalnih poruka elektronskom poštom.

Sloboda pružanja usluga

Član 6

Pružanje usluga informacionog društva slobodno je.

Za pružanje usluga informacionog društva nije potrebna posebna dozvola, odobrenje ili koncesija.

Djelatnost davaoca usluga informacionog društva registrovanog na teritoriji Crne Gore prilikom upisa u odgovarajući registar označava se nazivom: usluge informacionog društva.

Sloboda pružanja usluga davaoca usluga sa sjedištem u državi članici Evropske unije

Član 6a

Organ državne uprave nadležan za informaciono društvo (u daljem tekstu: nadležni organ) može preduzeti jednu ili više mjera ograničenja slobode pružanja usluga informacionog društva davaocu usluga sa sjedištem u državi članici Evropske unije, čija usluga predstavlja ozbiljnu opasnost za:

1) pravni poredak, a naročito za sprovođenje istražnih radnji, otkrivanje i gonjenje izvršilaca krivičnih djela, zaštitu maloljetnika i borbu protiv izazivanja mržnje ili netrpeljivosti po osnovu rase, pola, vjere ili nacionalnosti i kršenja dostojanstva ličnosti;

2) zaštitu javnog zdravlja, odnosno života i zdravlja ljudi;

3) zaštitu bezbjednosti i odbranu Crne Gore;

4) zaštitu potrošača, koja uključuje i investitore.

Nadležni organ je dužan da, o namjeri da preduzme mjere iz stava 1 ovog člana, obavijesti nadležni organ države članice Evropske unije i Evropsku komisiju.

Ako nadležni organ države članice Evropske unije ne preduzme odgovarajuće mjere u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja iz stava 2 ovog člana, nadležni organ može preduzeti mjere ograničenja slobode pružanja usluga informacionog društva, uz obavještavanje nadležnog organa države članice Evropske unije i Evropske komisije.

Izuzetno od st. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ može preduzeti mjere iz stava 1 ovog člana, bez prethodnog obavještenja o preduzimanju mjera nadležnog organa države članice Evropske unije, ako postoji ozbiljna opasnost od nastanka štete zbog odlaganja preduzimanja mjera.

U slučaju iz stava 4 ovog člana nadležni organ je dužan da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana preduzimanja mjera, obavijesti nadležni organ države članice Evropske unije u kojoj davalac usluga ima sjedište i Evropsku komisiju, sa obrazloženjem razloga za hitno preduzimanje mjera.

Nadležni organ je dužan da o prestanku mjere ograničenja pružanja usluge informacionog društva, nakon prestanka razloga radi kojih je mjera preduzeta, odluči bez odlaganja, na zahtjev podnosioca zahtjeva, odnosno Evropske komisije.

Mjere ograničenja slobode pružanja usluga

Član 6b

Mjere ograničenja iz člana 6a stav 1 ovog zakona su:

1) objavljivanje obavještenja o mogućim nedozvoljenim radnjama davaoca usluga informacionog društva i o postupku za njihovo obustavljanje;

2) nalog davaocu usluga da preduzme mjere za otklanjanje utvrćenih nepravilnosti;

3) zabrana vršenja određenih radnji;

4) blokada rada računara, odnosno baza podataka i perifernih uređaja;

5) privremena zabrana vršenja djelatnosti;

6) podnošenje krivične ili druge odgovarajuće prijave;

7) nalog pravnom licu koje vrši javne usluge (pružanje usluga elektronskih komunikacija i sl.) da davaocu usluga, kojem je izrečena mjera zabrane vršenja djelatnosti, obustavi isporuku, odnosno pružanje usluga neophodnih za obavljanje djelatnosti.

Mjere iz stava 1 ovog člana preduzimaju se po službenoj dužnosti ili na zahtjev pravnog, odnosno fizičkog lica čija prava su ugrožena, odnosno povrijeđena, primjereno opasnosti zbog čijeg otklanjanja se mjera preduzima.

II OBAVEZA INFORMISANjA I KOMERCIJALNA PORUKA

Obavezne informacije

Član 7

Davalac usluga informacionog društva dužan je da bez naknade, u obliku i na način koji je neposredno i stalno elektronski dostupan korisnicima i nadležnim organima državne uprave, učini dostupnim sljedeće podatke:

1) ime i prezime za fizičko lice, odnosno naziv davaoca usluga;

2) prebivalište za fizičko lice, odnosno sjedište za pravno lice ili poslovnu jedinicu u Crnoj Gori (mjesto, ulica i broj);

3) ostale podatke o davaocu usluga na osnovu kojih korisnik sa njim može brzo i nesmetano ostvariti komunikaciju, uključujući elektronsku adresu;

4) broj pod kojim je upisan u odgovarajući registar, odnosno drugu identifikacionu oznaku u registru, ako je upisan u registar;

5) podatke (naziv i sjedište) o nadležnom organu, ako djelatnost davaoca usluga podliježe službenom nadzoru;

6) u pogledu posebno regulisanih djelatnosti, odnosno profesija:

- profesionalna ili slična institucija kod koje je davalac usluga registrovan;

- profesionalni naziv i država koja ga je odobrila;

- uputstva o profesionalnim pravilima u državi u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti;

7) poreski broj ako je davalac usluga obveznik plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Ako davalac usluga informacionog društva navodi cijene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno iskazane, a posebno mora naznačiti da li su u navedene cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

Komercijalna poruka

Član 8

Davalac usluga informacionog društva dužan je obezbijediti da svaki podatak iz komercijalne poruke, koji je dijelom ili u cjelini usluga informacionog društva, zadovoljava uslove:

1) da je komercijalnu poruku moguće kao takvu jasno identifikovati u trenutku kada je korisnik primi;

2) da je lice u čije ime je sačinjena komercijalna poruka moguće jasno identifikovati;

3) da svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalne poruke (uključujući popuste i poklone) mora kao takav biti jasno identifikovan;

4) da poziv za promotivno takmičenje i igre sadrži jasno i nedvosmisleno predočene uslove, odnosno pravila.

Netražena komercijalna poruka

Član 9

Korišćenje elektronske pošte ili drugih ekvivalentnih sredstava u svrhu slanja netražene komercijalne poruke (neželjene elektronske poruke) dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kojem je takva vrsta poruke namijenjena, u skladu sa zakonom kojim su uređene elektronske komunikacije.

Netražene komercijalne poruke moraju biti jasne i prepoznatljive neposredno po njihovom prijemu.

Pružalac usluga koji šalje netražene komercijalne poruke elektronskom poštom dužan je da uspostavi evidenciju korisnika svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke.

Pružalac usluga netraženih komercijalnih poruka ne smije korisnicima iz stava 3 ovog člana elektronskim putem upućivati te poruke.

III ISPRAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Forma i punovažnost ugovora

Član 10

Ugovor se može zaključiti elektronskim putem, odnosno u elektronskoj formi.

Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektronskim putem, odnosno u elektronskoj formi.

Kada se elektronska poruka, odnosno elektronska forma koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom ugovoru ne može se osporiti punovažnost samo zbog toga što je u elektronskoj formi.

Ugovori na koje se ne primjenjuje zakon

Član 11

Odredba člana 10 stav 3 ovog zakona ne primjenjuje se na:

1) imovinske, predbračne, odnosno bračne ugovore i druge ugovore koji su uređeni zakonom koji reguliše porodične odnose;

2) ugovore o raspolaganju imovinom za koje je potrebno odobrenje centra za socijalni rad;

3) ugovore o ustupanju i raspodjeli imovine za života, ugovore o doživotnom izdržavanju i sporazume koji se odnose na nasljeđivanje, ugovore o odricanju od nasljedstva, ugovore o prenosu nasljednog dijela prije diobe, poslove zavještanja i druge ugovore koji su uređeni zakonom koji reguliše nasljeđivanje;

4) ugovore o poklonu;

5) ugovore o prenosu prava svojine na nepokretnostima ili druge pravne poslove kojima se uređuju stvarna prava na nepokretnostima, osim ugovora o zakupu nepokretnosti;

6) ugovore za koje je posebnim zakonom propisano da se sačinjavaju u formi notarskog akta, odnosno isprave;

7) ugovore o jemstvu, ako je jemac lice koje djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti.

Supsidijarna primjena propisa

Član 12

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na pravne odnose nastale iz ili u vezi sa ugovorima zaključenim elektronskim putem ili u elektronskoj formi primjenjuju se opšti propisi koji regulišu ugovorne odnose.

Elektronski potpis

Član 13

Kada se kao pretpostavka punovažnosti i nastanka ugovora zahtijeva potpis lica, smatra se da taj uslov zadovoljava elektronska poruka potpisana naprednim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom.

Obavezni podaci i obavještenja prije zaključenja ugovora

Član 14

Davalac usluga informacionog društva dužan je potencijalnom korisniku usluga, prije zaključenja ugovora o pružanju usluga informacionog društva, obezbijediti bez naknade na jasan, razumljiv, nedvosmislen i trajan način podatke i obavještenja o:

1) postupcima koji slijede kod zaključivanja ugovora;

2) ugovornim odredbama;

3) opštim uslovima poslovanja, ako su sastavni dio ugovora;

4) jezicima ponuđenim za zaključenje ugovora;

5) kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupaju davaoci usluga i kako se ti kodeksi mogu pregledati elektronskim putem;

6) čuvanju zaključenog ugovora i da li će taj ugovor biti dostupan.

Davalac usluga informacionog društva dužan je potencijalnom korisniku usluga, prije zaključenja ugovora, obezbijediti tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka u poruku prije njene predaje ili slanja.

Ugovorne strane koje nijesu potrošači u međusobnim ugovornim odnosima mogu ugovoriti odstupanje od odredaba st. 1 i 2 ovog člana.

Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana ne primjenjuju se na ugovore zaključene putem elektronske pošte ili njoj odgovarajućeg oblika lične komunikacije.

Dostupnost ugovora

Član 15

Davalac usluga informacionog društva dužan je obezbijediti da ugovorne odredbe i odredbe opštih uslova poslovanja koje su sastavni dio ugovora zaključenih u elektronskoj formi budu dostupne korisnicima usluga na način koji omogućava njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje.

Potvrda prijema

Član 16

Davalac usluga informacionog društva dužan je, bez odlaganja, elektronskim putem - posebnom elektronskom porukom, potvrditi prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za zaključenje ugovora.

Ugovorne strane koje nijesu potrošači u međusobnim ugovornim odnosima mogu ugovoriti odstupanje od odredbe stava 1 ovog člana.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na ugovore zaključene putem elektronske pošte ili njoj odgovarajućeg oblika lične komunikacije.

Trenutak zaključenja ugovora

Član 17

Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog trenutka kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kojem su upućene može pristupiti.

Kod potrošačkih ugovora nije dozvoljeno isključiti primjenu odredbe stava 2 ovog člana.

IV. ODGOVORNOST DAVALACA USLUGA-POSREDNIKA

Isključenje odgovornosti

Član 18

Davalac usluga informacionog društva, koji korisniku usluga pruža samo uslugu prenosa elektronske poruke kroz komunikacionu mrežu ili omogućava pristup komunikacionoj mreži, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, ako nije:

1) inicirao prenos;

2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;

3) izuzeo ili izmijenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata;

4) odabrao korisnika prenosa.

Prenos poruka i pružanje pristupa porukama iz stava 1 ovog člana moraju biti obavljeni na način koji omogućava automatsko, posredničko i privremeno skladištenje prenesenih poruka i u njima sadržanih podataka i moraju biti privremeno skladištene samo u vremenskom periodu koji je neophodan za prenos poruka.

Privremeno skladištenje podataka (caching)

Član 19

Davalac usluga informacionog društva koji podatke, unesene od strane korisnika, prenosi posredstvom komunikacione mreže nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje, koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika, ako:

1) ne mijenja podatke;

2) uvažava uslove za pristup podacima;

3) postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka;

4) ne utiče na izbor tehnologije za prikupljanje podataka, a koja je široko prihvaćena i primijenjena u oblasti tehnologije prikupljanja podataka;

5) ukloni ili onemogući pristup podacima koje je skladištio odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih ili je sud, odnosno drugi nadležni organ naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.

Trajnije skladištenje podataka (hosting)

Član 20

Davalac usluga informacionog društva koji skladišti podatke pružene od strane korisnika, na zahtjev korisnika, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka, ako:

1) nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podatka i postupcima za naknadu štete iz nedopuštenog djelovanja korisnika ili sadržaja skladištenih podataka;

2) odmah, nakon saznanja da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku, ukloni ili onemogući pristup tom podatku.

Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučajevima kada je korisnik usluge lice zavisno na bilo koji način od davaoca usluge (privredna društva koja imaju udjele jedno u drugom, privredna društva u kojima udjele imaju ista fizička lica i sl.).

Linkovi

Član 21

Davalac usluga informacionog društva koji posredstvom elektronskog upućivanja omogući pristup trećim podacima nije odgovoran za te informacije, ako:

1) nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka u tim informacijama;

2) odmah, nakon saznanja da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku, ukloni ili onemogući pristup podacima.

Obavezna obavještenja

Član 22

Prilikom pružanja usluge informacionog društva davalac usluga koji skladišti podatke nije dužan pregledati podatke koje je skladištio, prenio ili učinio dostupnim, odnosno ispitivati okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno djelovanje korisnika.

Davalac usluga informacionog društva koji skladišti podatke mora po saznanju, bez odlaganja obavijestiti nadležni državni organ ako utvrdi:

- postojanje osnovane sumnje da korišćenjem njegove usluge korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;

- postojanje osnovane sumnje da je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.

Davalac usluga informacionog društva koji skladišti podatke dužan je, na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predočiti sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih djela, odnosno zaštita prava trećih lica.

IVa SARADNjA I RJEŠAVANjE SPOROVA

Obavještavanje

Član 22a

Nadležni organ ostvaruje saradnju sa nadležnim organom države članice Evropske unije i Evropskom komisijom u oblasti usluga informacionog društva, radi elektronske razmjene:

1) opštih informacija o ugovornim pravima i obavezama, postupcima po žalbama i drugim pravnim sredstvima;

2) potrebnih informacija koje se odnose na organe, udruženja i organizacije nadležne za pružanje dodatnih informacija;

3) podataka na zahtjev države članice Evropske unije ili Evropske komisije i pružanje pomoći.

Nadležni organ dostavlja podatke, potrebne za kontakt, državi članici Evropske unije i Evropskoj komisiji (ime i prezime lica, elektronsku adresu i adresu preko koje se ostvaruje kontakt).

Nadležni organ dobijene pravosnažne odluke nadležnih državnih organa i arbitraže, odnosno posredovanja objavljuje na svojoj internet stranici, u skladu sa zakonom kojim je uređeno pravo na pristup informacijama.

Podatke o značajnijim odlukama iz stava 3 ovog člana i informacije o uobičajenoj praksi u vezi sa elektronskim poslovanjem i uslugama informacionog društva nadležni organ po potrebi dostavlja Evropskoj komisiji.

Nadležni organ sačinjava izvještaj o ugovorima koji se ne mogu zaključivati u elektronskom obliku, sa obrazloženjem razloga, koji dostavlja Vladi Crne Gore i Evropskoj komisiji.

Izvještaj iz stava 5 ovog člana sačinjava se i dostavlja najmanje jednom u tri godine.

Kodeks ponašanja

Član 22b

Nadležni organ inicira izradu i usvajanje kodeksa ponašanja trgovačkih, profesionalnih i udruženja potrošača, naročito u odnosu na zaštitu prava maloljetnika, lica sa invaliditetom i zaštitu i poštovanje dostojanstva ličnosti.

Nadležni organ prati sprovođenje kodeksa iz stava 1 ovog člana i njihov uticaj na praksu elektronskog poslovanja i usvojene kodekse objavljuje na svojoj internet stranici.

Sudska zaštita

Član 22c

Nadležni sudovi su dužni da sporove po tužbama za zaštitu prava u oblasti informacionog društva rješavaju po hitnom postupku.

Nadležni sud može, na zahtjev stranke u sporu, odlučiti da se pravosnažna odluka objavi na odgovarajući način o trošku stranke koja traži objavljivanje.

Nadležni sud je dužan da pravosnažne odluke koje se odnose na sporove u vezi sa elektronskom trgovinom dostavlja nadležnom organu.

Vansudsko rješavanje sporova

Član 22d

Davalac i korisnik usluga informacionog društva rješavanje međusobnih sporova mogu urediti ugovaranjem postupka arbitraže, odnosno posredovanja, u skladu sa zakonom.

Nadležna arbitraža, odnosno posrednik može,na zahtjev stranke u postupku, odlučiti da se odluka objavi na odgovarajući način o trošku stranke koja traži objavljivanje.

Arbitraža, odnosno posrednik dužan je da odluke dostavlja nadležnom organu, u skladu sa zakonom kojim je uređen arbitražni postupak, odnosno posredovanje, kao i da taj organ obavještava o uobičajenoj praksi u vezi sa elektronskim poslovanjem.

V NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 23

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove, preko inspektora za usluge informacionog društva (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa zakonom.

Radi vršenja nadzora, davaoci usluga informacionog društva dužni su ovlašćenim licima nadležnog organa omogućiti pristup računarskoj opremi i uređajima, kao i bez odlaganja pokazati ili dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju u vezi sa predmetom nadzora.

VI PREKRŠAJI U SPROVOĐENjU ZAKONA

Radnje prekršaja

Član 24

Novčanom kaznom od 500 eura do 17.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - davalac usluga informacionog društva, ako:

1) korisnicima i nadležnim organima državne uprave, bez naknade, ne učini dostupnim propisane informacije u obliku i na način koji je neposredno i stalno elektronski dostupan (član 7);

2) pošalje netraženu komercijalnu poruku bez prethodnog pristanka lica kojem je takva poruka namijenjena (član 9 stav 1);

3) ne uspostavi evidenciju korisnika svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke (član 9 stav 3);

4) korisnicima svojih usluga koji su izjavili da ne žele da primaju neželjene komercijalne poruke, elektronskim putem uputi neželjene komercijalne poruke (član 9 stav 4);

5) potencijalnom korisniku usluga, prije zaključenja ugovora o pružanju usluga informacionog društva, ne obezbijedi, bez naknade, na jasan, razumljiv i nedvosmislen način, propisane podatke i obavještenja (član 14 stav 1);

6) ne omogući pristup odredbama ugovora i opštih uslova poslovanja na način koji omogućava da ih korisnik može skladištiti, ponovo koristiti i reprodukovati (član 15);

7) po saznanju i bez odlaganja ne obavijesti nadležni državni organ o nedopuštenim aktivnostima ili podacima korisnika njegove usluge ili ne predoči sve podatke saglasno odgovarajućem sudskom, odnosno upravnom aktu na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih djela odnosno zaštita prava trećih lica (član 22 st. 2 i 3);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 4.000 eura.

Ako prekršaj iz stava 1 ovog člana učini fizičko lice - davalac usluga informacionog društva, kazniće se novčanom kaznom od 50 eura do 1.100 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana u slučaju posebno teških povreda ili ponavljanja povreda može se izreći zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci

VII PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 25

Odredbe čl. 5, 6a, 66 i 22a primjenjivaće se od dana prijema Crne Gore u članstvo Evropske unije.

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o elektronskoj trgovini

("Sl. list CG", br. 56/2013)

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 111 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".