Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI

("Sl. list CG", br. 28/2012)

Član 1

Na robu koja se uvozi na carinsko područje Crne Gore plaća se carina po stopama i u iznosima utvrđenim Carinskom tarifom, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2

Carinsku tarifu čini nomenklatura roba i stope carine, propisane za pojedine robe utvrđene u toj nomenklaturi.

Nomenklatura, u smislu ovog zakona, obuhvata:

- naimenovanja odjeljaka, glava, razdjela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim numeričkim oznakama;

- napomene uz odjeljke i glave, napomene za tarifne podbrojeve i dodatne napomene;

- osnovna pravila i posebne odredbe za primjenjivanje Carinske tarife.

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) Tarifni broj je naimenovanje robe, koje obuhvata jedan ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom, kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva redni broj tarifnog broja u toj glavi:

2) Tarifni međupodbroj je naimenovanje robe koje obuhvata jedan ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom pošto se dalje raščlanjava na tarifne podbrojeve:

3) Tarifni podbroj je naimenovanje robe koje obuhvata jedan ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje šest cifara:

4) Tarifne oznake su numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi:

5) Tarifni stav obuhvata tarifnu oznaku sa osam cifara, naimenovanje tarifnog podbroja, jedinicu mjere i stopu, odnosno iznos carine propisane za robu iz tog tarifnog podbroja.

Član 4

Na robu koja se uvozi na carinsko područje Crne Gore, carina se obračunava i naplaćuje primjenom carinske stope određene u Carinskoj tarifi (kolona 4 - Stopa), na carinsku vrijednost robe (ad valorem carina).

Izuzetno, na robu za koju je u Carinskoj tarifi predviđen iznos carine po jedinici mjere (specifična carina), na iznos carine iz stava 1 ovog člana dodaje se i iznos carine po jedinici mjere obračunat na količinu robe koja se uvozi.

Ukupan iznos carine obračunat u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana ne smije preći iznos carine obračunat primjenom maksimalne stope utvrđene u Carinskoj tarifi (kolona 4 - Stopa), na carinsku vrijednost robe.

Ako je ukupno obračunati iznos carine iz st. 1 i 2 ovog člana veći od iznosa carine obračunatog primjenom maksimalne stope iz stava 3 ovog člana, naplatiće se iznos carine obračunat primjenom maksimalne stope.

Ako je ukupno obračunati iznos carine iz st. 1 i 2 ovog člana niži od iznosa carine obračunatog primjenom maksimalne stope naplatiće se iznos carine iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 5

Roba iz odjeljaka VII - XVIII Carinske tarife, koja predstavlja djelove za neposrednu ugradnju (bez dodatne obrade ili dorade) u proizvode iz odjeljaka XVI, XVII i XVIII Carinske tarife (mašine, aparati, uređaji, prevozna sredstva, instrumenti i dr.) može se na zahtjev carinskog obveznika svrstati u isti tarifni stav Carinske tarife u koji se svrstava proizvod koji se uvozi, pod uslovom da je za carinjenje prijavljen uvoz djelova koji se svrstavaju u pet ili više različitih tarifnih stavova Carinske tarife.

Djelovi za neposrednu ugradnju iz stava 1 ovog člana, mogu biti namijenjeni za održavanje proizvoda i izradu gotovih proizvoda, s tim da ukupna vrijednost djelova za izradu gotovih proizvoda po jedinici proizvoda u koje se ugrađuje, nije veća od vrijednosti djelova i materijala iz domaće proizvodnje koji se ugrađuju u taj proizvod.

Zahtjev za svrstavanje roba iz stava 1 ovog člana podnosi se carinskom organu, najkasnije do dana podnošenja uvozne carinske deklaracije.

Na djelove iz stava 1 ovog člana, primjenjuje se stopa carine utvrđena u Carinskoj tarifi za gotov proizvod.

Član 6

Proizvodi koji se privremeno uvoze radi oplemenjivanja, mogu se na zahtjev podnosioca uvozne carinske deklaracije, svrstati u tarifni stav proizvoda koji se dobija procesom oplemenjivanja.

Član 7

Nesastavljeni proizvodi, ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se djelovi uvoze sukcesivno mogu se, na zahtjev carinskog obveznika, svrstati u tarifni stav sastavljenog proizvoda, uz primjenu stope carine za sastavljeni proizvod.

Postupak carinjenja proizvoda iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Član 8

Carinsku tarifu kojom se utvrđuje visina carinskih stopa, u skladu sa obavezama preuzetim u okviru Svjetske trgovinske organizacije i drugim međunarodnim ugovorima koje je zaključila Crna Gora, donosi Vlada Crne Gore u novembru tekuće za narednu godinu.

Član 9

Danom primjene ovog zakona prestaju da važe Zakon o Carinskoj tarifi ("Službeni list RCG", br. 75/05 i 17/07), član 20. Carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06 i "Službeni list CG", broj 21/08), čl. 171, 172 i 173 Uredbe za sprovođenje carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 15/03, 81/06 i "Službeni list CG", broj 38/08) i Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Službeni list CG", broj 65/11).

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Prilog u PDF formatu preuzeti ovde