Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O AMNESTIJI LICA OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA PROPISANA ZAKONIMA CRNE GORE I LICA OSUĐENIH STRANOM KRIVIČNOM PRESUDOM KOJA SE IZVRŠAVA U CRNOJ GORI

("Sl. list CG", br. 39/2013)

Član 1

Oslobađaju se od izvršenja 25% izrečene kazne zatvora lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, kao i lica osuđena stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori.

Član 2

Licima koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena kaznom zatvora u trajanju do tri mjeseca za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu stupila na izdržavanje kazne, izrečena kazna zatvora zamjenjuje se uslovnom osudom, pri čemu se izrečena kazna zatvora uzima kao utvrđena i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo.

Za lica iz stava 1 ovog člana koja se nalaze na izdržavanju kazne obustavlja se izvršenje kazne, a preostali dio kazne zamjenjuje se uslovnom osudom, tako što se ostatak kazne uzima utvrđenim i određuje da se kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo.

Član 3

Amnestija se ne odnosi na lica:

1) koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakona SRJ ("Službeni list SFRJ", br. 44/76, 34/84, 74/87,57/89, 3/90, 39/90 i "Službeni list SRJ" br. 35/92, 37/93, 24/94 i 61/01) ili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i trgovina ljudima iz Krivičnog zakonika Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10), kao i za krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;

2) koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo teško ubistvo iz Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10,73/10, 32/11 i 64/11);

3) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela kriminalno udruživanje i stvaranje kriminalne organizacije iz Krivičnog zakonika Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04 i 47/06) i Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11 i 64/11);

4) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga iz Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11 i 64/11);

5) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivično djelo silovanje, prinuda na obljubu ili protivprirodni blud, obljuba ili protivprirodni blud nad nemoćnim licem, obljuba ili protivprirodni blud sa maloljetnim licem, obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom položaja, protivprirodni blud, bludne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja bluda iz Krivičnog zakona Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 42/93, 14/94, 27/94, 30/02, 56/03) i krivična djela silovanja, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom, obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa, posredovanje u vršenju prostitucije, prikazivanje pornografskog materijala djeci i proizvodnja i posjedovanje dječje pornografije i navođenje maloljetnog lica da prisustvuje vršenju krivičnog djela protiv polne slobode iz Krivičnog zakonika RCG ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10);

6) koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela dvobračnost, zaključenje ništavnog braka, omogućavanje zaključenja nedozvoljenog braka, vanbračna zajednica sa maloljetnikom, oduzimanje maloljetnog lica, promjena porodičnog stanja, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nedavanje izdržavanja, kršenje porodičnih obaveza, rodoskrvnjenje iz Krivičnog zakonika Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", broj 25/10);

7) kojima je data amnestija na osnovu Zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori ("Službeni list CG", br. 46/08 i 45/10);

8) protiv kojih je do dana, kao i na dan stupanja na snagu ovog zakona naređeno izdavanje potjernice zbog nejavljanja na izdržavanja kazne zatvora ili zbog bjekstva sa izdržavanja kazne zatvora, osim lica iz člana 2 ovog zakona. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija ili sud koji je naredio izdavanje potjernice dužan je da o tome obavijesti sud nadležan za primjenu amnestije, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4

Lica kojima je pravosnažnom presudom izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju se od izvršenja prethodne pojedinačno utvrđene kazne zatvora, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 5

Amnestija ne utiče na prava trećih lica zasnovana na osudi.

Član 6

O ispunjenju uslova iz amnestije odlučuje osnovni sud koji je nadležan za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, a o ispunjenju uslova za amnestiju lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori, odlučuje osnovni sud u sjedištu višeg suda nadležnog za poslove međunarodne krivično-pravne pomoći, i to: po službenoj dužnosti, na zahtjev osuđenog, državnog tužioca ili lica koje po Zakoniku o krivičnom postupku može podnijeti žalbu protiv presude.

Sud odlučuje rješenjem kojim utvrđuje procenat i vrijeme za koje se osuđeno lice oslobađa od izvršenja kazne.

Protiv rješenja o amnestiji može se izjaviti žalba nadležnom višem sudu, u roku od tri dana od prijema rješenja.

Žalba zadržava izvršenje rješenja.

Član 7

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija dužan je da obavijesti nadležni sud, u roku od 24 sata od stupanja na snagu ovog zakona, o osuđenim licima koja se nalaze na izdržavanje kazne zatvora, a podliježu amnestiji.

Ako osuđeni izdržava kaznu u drugoj državi obaviještenje se vrši preko Ministarstva pravde.

Član 8

O primjeni amnestije shodno se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".