Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 35/2020, 39/2020 i 44/2020)

Član 1

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) i 2) (brisano)

3) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 18. maja 2020. godine.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 26/20, 28/20, 31/20 i 33/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Samostalni član Naredbe o izmjeni
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

("Sl. list CG", br. 44/2020)

Član 2

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".