Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA O ODLAGANjU NAPLATE CARINE I POREZA NA DODATU VRIJEDNOST NASTALIH PRILIKOM UVOZA PROIZVODA

("Sl. list CG", br. 37/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se odlaganje naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda (u daljem tekstu: carinski dug) dužnicima kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti usljed epidemije zarazne bolesti COVID19, a koji dospijevaju za naplatu u aprilu i maju 2020. godine.

Član 2

Carinski dug odlaže se i plada u roku od 60 dana, od dana prihvatanja carinske deklaracije.

Član 3

Radi odlaganja naplate carinskog duga uvoznik je dužan da na ime osiguranja pladanja odloženog carinskog duga obezbijedi bankarsku garanciju ("na prvi poziv" i "bez prigovora"), koja odgovara iznosu odloženog carinskog duga. Kada je pladanje carinskog duga, u skladu sa carinskim propisima, preuzelo trede lice, a uvoznik nije obezbijedio bankarsku garanciju, lice koje je preuzelo dug dužno je da obezbijedi bankarsku garanciju.

Za vrijeme odložene naplate carinskog duga nede se obračunavati kamata.

Član 4

Radi odlaganja naplate carinskog duga dužnik podnosi organu uprave nadležnom za poslove carine prijavu za odloženo pladanje carinskog duga, datu na obrascu 1 koja je sastavni dio ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Obrazac 1

UPRAVA CARINA CRNE GORE

PRIJAVA
za odloženu naplatu carinskog duga

Odlaganje naplate carinskog duga (carine i poreza na dodatu vrijednost) dospjelog u
mjesecu_________2020. godine

PODACI O DUŽNIKU

1. Naziv dužnika

______________________________________

2. Poreski identifikacioni broj (PIB)

______________________________________

3. Sjedište dužnika

______________________________________

4. Šifra djelatnosti

______________________________________

5. Evidencioni broj garancije

______________________________________

 

Podnosilac:________________________________

Adresa:___________________________________________

E-mail adresa:_____________________________________

Telefon:__________________________________________