Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 6) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020 i 39/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020), odnosno 4. maja 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tačke 2) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020 i 40/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020 - dr. naredba i 42/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije;

2) (prestalo da važi)

3) zabrana prisustva i zadržavanja na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama;

3a) zabrana prisustva i zadržavanja lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima.

4) privremena spriječenost za rad koju je osiguranicima utvrdila nadležna ljekarska komisija, produžava se do 15. maja 2020. godine, a privremenu spriječenost za rad preko 30 dana, na zahtjev osiguranika i na osnovu uputa izabranog doktora, nadležna ljekarska komisija produžava do 15. maja 2020. godine;

5) obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemiloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

6) (prestalo da važi)

7) (brisano)

8) obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim do 1. juna 2020. godine, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

9) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 1. juna 2020. godine;

10) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me

11) sanitarne knjižice koje posjeduju određena lica, a kojima je istekao rok važenja, smatraju se važećim do 30. juna 2020. godine.

Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 18. maja 2020. godine, osim za mjere iz tač. 8, 9 i 11 ovog stava.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Samostalni član Naredbe o dopuni
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

("Sl. list CG", br. 24/2020)

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".