Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 40/2020 i 42/2020 - dr. naredba)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace, da svoj rad organizuju na način da:

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača na ulasku/izlasku iz objekta, dezninfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

- ograniče broj potrošača koji se istovremeno mogu nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između potrošača, odnosno potrošača i zaposlenih,

- svi zaposleni, uključujući i prodavce na zelenim pijacama, i potrošači nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvima Instituta,

- da se u većim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo (marketi, supermarketi, hiper marketi i sl.), pored mjera iz al. 1, 2 i 3 tačke 1 ovog člana, obezbijedi kontrola broja potrošača koji ulaze, odnosno izlaze iz objekta, a zaposleni koji rade na kasi moraju biti odvojeni od potrošača prozirnim pleksiglas pločama/panelima,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu,

- na ulazu u prodajni objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu;

2) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave zanatskom djelatnošću, servisiranjem i održavanjem opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina i tehničkim pregledom vozila da rad organizuju na način da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi samo jedan korisnik usluge, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga, odnosno korisnika i pružaoca usluga, uz korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni i korisnici usluga su u obavezi da nose zaštitne maske;

3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju frizerske i kozmetičke usluge da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga, a ako to nije moguće da obezbijede pregradu između radnih stolica (od neupijajućeg materijala u visini od najniže dva metra) i da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni i korisnici usluga su u obavezi da nose zaštitnu masku, a u slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu, kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni su u obavezi da nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja. Korisnici usluga fitnes centara i teretana su u obavezi da prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju adekvatnim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, uključujući i druge mjere, u skladu sa uputstvom Instituta;

5) zabranjeno je priređivanje igara na sreću u kazinima, a ostali priređivači igara na sreću (kladionice i kockarnice) obavezni su da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara i da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni i igrači u ovim objektima su u obavezi da nose zaštitne maske i poštuju mjere fizičke distance od najmanje dva metra, a igrači moraju da koriste svoju olovku. Igrači u objektu u kome se priređuju igre na sreću u obavezi su da poslije svakog korišćenja aparata za igre i igraćih pomagala adekvatnim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju aparat, u skladu sa uputstvom Instituta;

6) obaveza državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, banaka, pošti i drugih pravnih lica da u šalter salama organizuju rad sa građanima, na način da u isto vrijeme u sali može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga, da postave paravan (od providnog neupijajućeg čvrstog materijala) između zaposlenog i korisnika usluge, obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta i da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta;

7) obaveza ustanova kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije) da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta i da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta;

8) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;

9) (prestalo da važi)

10) obaveza taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz unutar teritorije jedinice lokalne samouprave (gradski taksi prevoz) da prevoz lica vrše na način da u vozilu budu najviše dva lica koja su smještena na zadnjem sjedištu vozila i da ta lica i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta;

11) obaveza pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da rad organizuju na način da u objektu u kome se vrši iznajmljivanje vozila na deset kvadratnih metara površine može da se nalazi samo jedno lice, da zaposleni i korisnici usluga obavezno nose zaštitne maske unutar objekta za iznajmljivanje vozila, kao i da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta i da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluga u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa uputstvom Instituta;

12) obaveza pravnih lica koja osposobljavaju kandidate za vozače (auto škole) da rad organizuju na način da u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita na četiri kvadratna metra površine prostorije može da se nalazi samo jedno lice i da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz ovih prostorija. Zaposleni i korisnici usluga obavezni su da nose zaštitne maske, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra. Auto škole u obavezi su da prije i nakon korišćenja vozila za praktičnu obuku kandidata i polaganje praktičnog dijela vozačkog ispita izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta;

13) mogućnost poljoprivrednih proizvođača i lica koja imaju kuće/vikendice, sa zemljištem u drugim opštinama da se prevezu do svog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno kuće/vikendice, uz odgovarajuću potvrdu, koju treba popuniti i preuzeti sa sajta Instituta i odštampati, uz obavezno izbjegavanje kontakta sa drugim licima (osim članova porodičnog domaćinstva) i uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance od najmanje dva metra, prilikom obavljanja poslova na poljoprivrednom gazdinstvu. Ova potvrda će biti predmet kontrole, u odnosu na podatke sadržane u potvrdi, kao i stvarnom boravku na navedenoj adresi;

14) mogućnost lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolov, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo. Lica koja imaju ove dozvole obavezna su da ih nose sa sobom;

15) obaveza zaposlenih u javnom sektoru da tokom rada u zatvorenom prostoru nose zaštitne maske;

16) od zabrane kretanja i zadržavanja na svim javnim površinama više od jednog lica, izuzimaju se članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, uz obavezno držanje fizičke distance od najmanje dva metra u odnosu na druga lica;

17) obaveza poslodavaca da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima iz stava 1 ovog člana, osim za tač. 13, 14 i 16 obezbijede korišćenje zaštitne maske i sredstava za dezinfekciju, kao i drugih mjera propisanih ovom naredbom;

18) odgovornost poslodavca da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca, propisanih ovom naredbom.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- tač. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 15/20, 27/20, 33/20, 36/20 i 39/20),

- tačka 3 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 16/20, 18/20, 28/20, 34/20 i 39/20),

- tač. 1, 3 i 9 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 17/20 i 18/20),

- tač. 2 i 3, alineja 4 tačke 5, al. 7 i 9, alineja 10 (u dijelu koji se odnosi na kladionice i kockarnice) i al. 11 i 12 tačke 8 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20),

- tačka 6 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20 i 39/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 4. maja 2020. godine.