Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 3) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020 i 46/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 53/2020), odnosno 5. juna 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 43/2020, 46/2020 i 53/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa unutrašnji saobraćaj (drumski, željeznički i pomorski) obavlja se uz primjenu privremenih mjera, i to:

1) obavezu prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom) i željezničkom saobraćaju obavljaju uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut);

2) obavezu taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika vrše na način da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta;

3) (prestalo da važi)

4) obavezu prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu), u skladu sa uputstvom Instituta.

5) obavezu prevoznika da javni prevoz putnika u međugradskom linijskom saobraćaju do 1. oktobra 2020. godine obavlja na osnovu plana održavanja polazaka koji donosi organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja;

6) registrovani i ovjereni redovi vožnje u međugradskom linijskom prevozu kojima rok važenja ističe 31. maja 2020. godine smatraju se važećim do 31. maja 2021. godine;

7) usklađivanje, registracija i ovjera novih i starih redova vožnje sa promjenom u međugradskom linijskom saobraćaju sprovodiće do 20. juna 2020. godine;

8) naplata naknade za izdavanje licenci, izvoda licenci, registraciju i ovjeru redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu i knjige putnih listova obustavlja se do 31. decembra 2020. godine.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene tač. 2, 3 i 4 stava 1 člana 1 ove naredbe (15. maj 2020. godine) prestaju da važe:

- tačka 2 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 19/20 i 20/20),

- tačka 10 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 40/20 i 43/20) i

- tač. 3 i 4 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj 8-501/20-129/830 od 8. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 42/20).

Danom početka primjene tačke 1 stava 1 člana 1 ove naredbe (18. maj 2020. godine) prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj 8-501/20- 129/830 od 8. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 42/20) i

- tačka 2 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 17/20 i 18/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 15. maja 2020. godine, osim tačke 1 stava 1 člana 1, koja će se primjenjivati od 18. maja 2020. godine.