Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 42/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza prevoznika da javni prevoz putnika u međugradskom autobuskom i kombi prevozu između jedinica lokalne samouprave vrše isključivo u okviru regiona, i to:

- u primorskom regionu između opština: Bar, Budva, Herceg-Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj i Prijestonice Cetinje,

- u središnjem regionu između: Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Danilovgrad, Tuzi, Nikšić, Šavnik i Plužine,

- u sjevernom regionu između opština: Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Kolašin, Plav, Rožaje, Andrijevica, Petnjica i Gusinje;

2) javni prevoz putnika iz tačke 1 ovog stava i javni prevoz putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu, obavlja se uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

3) obaveza obavljanja putničkog saobraćaja između jedinica lokalne samouprave iz tačke 1 ovog stava, a da se u putničkom motornom vozilu ne mogu u isto vrijeme prevoziti više od dva punoljetna lica, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na vozila pravnih lica kojima se vrši prevoz zaposlenih, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.);

4) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavlja, uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- tačka 2 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20 i 39/20),

- tačka 9 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 40/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 11. maja 2020. godine.