Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 42/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza da se funkcionisanje zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga izmijeni na način da se:

- u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi postepena dostupnost specijalističkih pregleda za sve pacijente,

- obezbijedi da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,

- na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istakne obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove,

- odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere,

- u domovima zdravlja sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima,

- nastavi sa radom u punktu za pacijente "sumnjive na infekciju virusom KOVID 19" koji je otvoren u zdravstvenom objektu Tološi,

- obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;

2) obaveza odgovornog lica u zdravstvenoj ustanovi da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera propisanih ovom naredbom.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaje da važi tačka 5 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 11. maja 2020. godine.