Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 60/2020 i 62/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, ulazak u Crnu Goru i odvijanje međunarodnog saobraćaja (drumski, željeznički i vazdušni) iz drugih država moguće je u zavisnosti od ispunjenosti sljedećih epidemioloških kriterijuma:

- broja aktivnih i novih slučajeva oboljelih od COVID-19;

- trenda kretanja broja lica oboljelih koronavirusom;

- mjera koje je preduzela treća država na praćenju i suzbijanju COVID-19 (testiranje, nadzor, praćenje kontakata, liječenje i izvještavanje).

U skladu sa epidemiološkim kriterijumima iz stava 1 ovog člana, Institut za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) sačinjava listu država:

1) sa kojima je dozvoljeno odvijanje međunarodnog saobraćaja i čiji rezidenti, crnogorski državljani i rezidenti Crne Gore mogu nesmetano ulaziti iz tih država i boraviti u Crnoj Gori, ako u periodu od 15 dana prije ulaska u Crnu Goru nijesu boravili u nekoj od država iz tač. 2 i 3 stava 2 ovog člana;

2) sa kojima je dozvoljeno odvijanje međunarodnog saobraćaja i čiji rezidenti, crnogorski državljani i rezidenti Crne Gore mogu ulaziti iz tih država i boraviti u Crnoj Gori, uz negativan rezultat PCR testa na SARS-Cov-2 ili Elisa test ne stariji od 72 časa, izdat od registrovane laboratorije, ako u periodu od 15 dana prije ulaska u Crnu Goru nijesu boravili u nekoj od država iz tačke 3 stava 2 ovog člana;

3) sa kojima nije dozvoljeno odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja, osim za:

- crnogorske državljane i rezidente Crne Gore koji mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, uz određivanje mjere samoizolacije ili karantina. Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije,

- nekomercijalni vazdušni saobraćaj i povremeni vazdušni pevoz (uključujući taksi prevoz, panoramske letove i sl), osim čarter prevoza, uz negativan rezultat PCR testa na SARS-Cov-2 ili Elisa test ne stariji od 72 časa, izdat od registrovane laboratorije,

- povremeni vazdušni čarter prevoz, uz negativan rezultat PCR testa na SARS-Cov-2 ili Elisa test putnika i posade vazduhoplova ne stariji od 72 časa, izdat od registrovane laboratorije, u skladu sa preporukama Instituta.

Državljani i rezidenti država iz stava 2 tačka 3 ovog člana mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, uz negativan rezultat PCR testa na SARS-Cov-2 ili Elisa test,ako su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u nekoj od država iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana.

Liste država iz stava 2 ovog člana Institut objavljuje na svojoj internet stranici jednom sedmično, a po potrebi i češće.

Član 1a

Nakon ulaska u Crnu Goru prema putnicima iz člana 1 stav 2 tačka 3 al. 2 i 3 i stav 3 ove naredbe se preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta.

Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, kao i boravak u hotelskom ili drugom smještaju, u skladu sa preporukama Instituta.

Član 2

Međunarodni pomorski saobraćaj iz država sa liste koju Institut sačinjava u skladu sa epidemiološkim kriterijumima iz člana 1 stav 1 ove naredbe, odvija se u skladu sa pravilima organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Član 3

Izuzetno od člana 1 ove naredbe, lica koja obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana, odnosno od posebnog ekonomskog interesa za državu, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori u skladu sa preporukama Instituta.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se na:

- zdravstvene radnike i lica sa istraživačkim zvanjem, odnosno sa naučnim zvanjem;

- lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

- diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojna lica i lica koja pružaju humanit ;

- određene kategorije putnika u tranzitu;

- lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga.

Član 4

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe:

- tač. 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 50/20, 53/20 i 57/20),

- tačka 1 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 16/20, 18/20, 28/20, 34/20, 39/20 i 51/20),

- tačka 1 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20, 39/20, 43/20 i 51/20),

- tačka 1 (u dijelu koji se odnosi na jahte) stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 14/20, 15/20, 17/20, 28/20, 34/20, 36/20, 39/20, 41/20, 51/20 i 54/20).

Član 5

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".