Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

DOPUŠTENOST JAVNOG OBJAVLjIVANjA LIČNOG IMENA I MJESTA BORAVKA LICA KOJA SE NALAZE U SAMOIZOLACIJI

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

čl. 13 i 18


Javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja, nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

"Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama obratilo se Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Zahtjevom kojim se traži mišljenje da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017 - dalje: Zakon) javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja. Takođe, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti navodi da je pojava koronavirusa i njegovo širenje u Crnoj Gori, dovela do velikog broja lica kojima je sanitarna inspekcija propisala mjere samoizolacije. I pored brojnih preduzetih mjera informisanja i edukacije javnosti, kao i preporuka i naredbi koje je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, registrovane su i brojne pojave nepoštovanja propisane mjere samoizolacije. Nacionalno koordinaciono tijelo smatra da bi se javnim objavljivanjem ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, značajno doprinijelo unapređenju poštovanja mjera samoizolacije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja, ukoliko je to saglasno sa Zakonom.

Postupajući u skladu sa članom 50. tačka 3) Zakona u kojem se navodi da Agencija daje mišljenja u vezi sa primjenom ovog zakona, a na osnovu predmetnog zahtjeva, Savjet Agencije je mišljenja da javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja, nije u suprotnosti sa Zakonom.

Evropska konvencija o ljudskim pravima ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 9/2003) u članu 8. propisuje da svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske. Javna vlast se ne miješa u vršenje ovog prava, osim ako je takvo miješanje predviđeno zakonom i ako je to neophodna mjera u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbjednosti, javne bezbjednosti, ekonomske dobrobiti zemlje, sprječavanja nereda ili sprječavanja zločina, zaštite zdravlja i morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

Članom 10. tačka 2) Zakona definisano je da se obrada ličnih podataka vrši bez saglasnosti lica ako je to neophodno radi zaštite života i drugih vitalnih interesa lica koje nije u mogućnosti da lično da saglasnost. Istim članom tačkom 4. definisano je da se obrada ličnih podataka vrši bez saglasnosti lica ako je to neophodno radi obavljanja poslova od javnog interesa ili u vršenju javnih ovlašćenja koja su u djelokrugu rada, odnosno nadležnosti rukovaoca zbirke ličnih podataka ili treće strane, odnosno korisnika ličnih podataka. Prema članu 9. tačka 2) obrada ličnih podataka je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši na ličnim podacima.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 3/2016, 39/2016, 2/2017, 44/2018 i 24/2019 - dr. zakoni) u članu 6. daje pravo građanima da budu obaviješteni o zaštiti svog zdravlja za slučaj epidemija i drugih većih nepogoda i nesreća.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. list CG", br. 12/2018) u članu 18. propisuje da se prikupljanje, obrada i razmjena ličnih podataka vrši saglasno ovom zakonu i zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zakon o zbirkama podataka u oblasti zdravstva ("Sl. list CG", br. 80/2008 i 40/2011 - dr. zakon) članom 6. definiše da se na pitanja prikupljanja, obrade i davanja ličnih podataka sadržanih u zbirkama podataka, primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita ličnih podataka i zakona kojim se uređuju statistička istraživanja. Takođe, član 48. propisuje da Institut za javno zdravlje može, za potrebe epidemioloških i drugih istraživanja, da sakuplja i podatke u vezi sa zdravstvenom zaštitom pojedinaca. U ovom slučaju, davaoci zdravstvene zaštite su dužni da na zahtjev Instituta za javno zdravlje dostavljaju i druge podatke, pored podataka utvrđenih ovim zakonom.

Zakon propisuje da se podaci o ličnosti moraju obrađivati na pošten i zakonit način. Lični podaci ne mogu se obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom. Svrhu i način obrade ličnih podataka utvrđuje rukovalac zbirke ličnih podataka, ako nijesu propisani zakonom, a rukovalac zbirke ličnih podataka može biti državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave ili lokalne uprave, privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koji vrše obradu ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom.

Obrada podataka o zdravstvenom stanju građana spada u posebnu kategoriju ličnih podataka. Članom 13. Zakona posebne kategorije ličnih podataka mogu se obrađivati bez izričite saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju kad je obrada ličnih podataka neophodna radi otkrivanja, prevencije i dijagnostikovanja bolesti i liječenja lica, kao i radi upravljanja zdravstvenim službama, ako te podatke obrađuje zdravstveni radnik ili drugo lice koje ima obavezu čuvanja tajne i kad je to neophodno radi zaštite života ili drugih vitalnih interesa lica na koje se odnose lični podaci ili drugog lica koje ima obavezu čuvanja tajne.

Član 18. propisuje da se lični podaci mogu koristiti samo za vrijeme potrebno za ostvarivanje svrhe koja je navedena u zahtjevu za davanje podataka na korišćenje, a da po proteku tog vremena, korisnik ličnih podataka je dužan da briše lične podatke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Pojava virusa COVID-19 u Crnoj Gori, koji je WHO proglasila pandemijom zbog lakoće načina širenja, jeste situacija koja u potpunosti opravdava mišljenje da javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a sve u cilju zaštite javnog zdravlja, nije u suprotnosti sa Zakonom."

 

(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, br. 01-11-2261-2/20 od 21.3.2020. godine)