Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 42/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i zaštitu stanovništva od ove zarazne bolesti, obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da se vjerski obredi u vjerskim objektima obavljaju, na način da:

1) tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koji se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra;

2) na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku;

3) na ulazu u vjerski objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koji istovremeno mogu biti unutar vjerskog objekta;

4) lica u vjerskom objektu nose zaštitne maske, osim vjerskih službenika koji učestvuju u vršenju vjerskih obreda;

5) se na otvorenom prostoru koji pripada vjerskom objektu, može nalaziti do 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra;

6) odgovorno lice u vjerskom objektu obezbijedi dosljedno poštovanje mjera propisanih ovom naredbom.

Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremene mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 21/20),

- tačka 3 (u dijelu koji se odnosi na vjerske obrede) stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 14/20, 15/20, 17/20, 28/20, 34/20, 36/20, 39/20 i 41/20),

- alineja 5 (u dijelu koji se odnosi na vjerske obrede) tačke 8 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 11. maja 2020. godine.