Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i predlozi propisa


14.11.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

04.11.2019.

Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

14.10.2019.

Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena

Predlog zakona o zaštiti morske sredine

Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

14.10.2019.

Predlog zakona o kreditnim institucijama

Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka

Predlog zakona o zaštiti depozita

10.10.2019.

Predlog zakona o javnim nabavkama

Nacrt zakona o vodnim uslugama

01.10.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotora

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

23.09.2019.

Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

17.09.2019.

Nacrt zakona o upravljanju otpadom

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva

09.09.2019.

Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru

30.08.2019.

Nacrt zakona o dopunama zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

29.07.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

25.07.2019.

Nacrt zakona o standardizaciji

16.07.2019.

Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

08.07.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

01.07.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Nacrt zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

20.06.2019.

Nacrt zakona o dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

10.06.2019.

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu

29.05.2019.

Predlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama

23.05.2019.

Nacrt zakona o računovodstvu javnog sektora

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

20.05.2019.

Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica

Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

16.05.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

25.04.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

24.04.2019.

Nacrt sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu

16.04.2019.

Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi

15.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

12.04.2019.

Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

09.04.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima

28.03.2019.

Nacrt zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Nacrt zakona o računovodstvu javnog sektora

28.03.2019.

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

27.03.2019.

Nacrt zakona o alternativnim načinima rješavanja sporova

22.03.2019.

Nacrt zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

12.03.2019.

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

25.02.2019.

Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

14.02.2019.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

23.01.2019.

Nacrt zakona o elektronskoj upravi

14.01.2019.

Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja

09.01.2019.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru

Nacrt zakona o medijima

17.08.2018.

Nacrt zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima

24.07.2018.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

16.07.2018.

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

09.07.2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji

18.06.2018.

Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

15.06.2018.

Nacrt zakona o putevima

29.05.2018.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

15.05.2018.

Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu

26.04.2018.

Predlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju korupcije

13.02.2018.

Nacrt zakona o javnim nabavkama

15.01.2018.

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko pravnim odnosima

14.12.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA