Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013 i 9/2015), u članu 17 stav 3 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

" 9a) obezbjedjivanja pristupa sistemu za prenos prirodnog gasa i električne energije".

U tački 10 riječi: "1) do 9) " zamjenuje se riječima : " 1) do 9a) ".

Član 2

U članu 24a stav 1 tačka 16 mijenja se i glasi:

"16) hrane za životinje, sredstava za ishranu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja."

Član 3

U članu 25 stav 1 tačka 12a riječi:" ili treće strane" zamjenjuju se riječima:" kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države".

Član 4

U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

"9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to: a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz

inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;

b)    pošiljke neznatne vrijednosti;

c)    predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;

d)    predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;

e)    roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori,pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;

f)     poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;

g)    predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;

h)    roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičkoscenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

"13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice

Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima."

U stavu 2 riječi : " i 12)" zamjenjuju se riječima: "12) i 13)."

Član 5

U članu 37 stav 1 poslije riječi : " oporezive djelatnosti" dodaju se riječi: "za koju se plaća PDV."

Član 6

Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 71a

Odredba člana 28 stav 1 tačka 13) ovog zakona primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana prijema Crne Gore u Organizaciju Sjevernoatlantskog saveza(NATO)".

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 29.12.2015.