Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju i o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

30.09.2019.


Vlada Crne Gore je na 136. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotora. Predložene izmjene i dopune doprinijeće boljem očuvanju prirodnog i kulturno-istorijskog područja, uklanjanju potencijalnih biznis-barijera i preciznijem definisanju procesa izrade Pojedinačne procjene uticaja na baštinu.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju. U skladu sa preporukama iz Izvještaja eksperata Evropske komisije, koji su zaduženi za utvrđivanje stepena implementacije legislative EU navedene u Aneksu I ECAA Sporazuma, Predlogom se preciznije definišu pravila koja se odnose na operatore aerodroma i operatere vazduhoplova u dijelu slobodnog formiranja cijene prevoza u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i transparentnog iskazivanja svih stavki za obračun cijene prevoza, kao i propisivanje adekvatne kazne za nepoštovanje odredbi za koje je tokom primjene utvrđeno da ih treba propisati kao prekršaje.

Vlada je donijelaProgram poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2020-2022. godina s Akcionim planom 2020-2022. godina.

Na osnovu Zakona o akademskom integritetu Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Etičkog komiteta. Etički komitet ima sedam članova koji čine istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.

Vlada je usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unaprjeđenje. U Analizi je konstatovano da je pojednostavljivanje administrativnih procedura pri ostvarivanju upravnih usluga i digitalizacija javne uprave i dalje jedan od najvažnijih prioriteta u agendi Vlade Crne Gore. U skladu sa tim u Analizi su pobrojane aktivnosti realizovane u III kvartalu i predstavljeni osnovni rezultati istraživanja o stepenu korišćenja e-usluga i podaci o broju podnijetih zahtjeva u prva tri kvartala 2019. godine koji pokazuju pozitivni trend u korišćenju e-usluga na portalu e-uprave.


Ministarstvo javne je zaduženo da, do kraja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke zaposlenih u javnoj upravi za primjenu propisa iz oblasti elektronskog poslovanja koji su neophodni za razvoj e-uprave. Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo javne uprave su zaduženi da da nastave realizaciju aktivnosti na uspostavljanju servisa za upis djece u osnovne škole i predškolske ustanove, kako bi ovaj servis bio aktivan na portalu e-uprave u 2020. godini. Radni tim je zadužen da, u skladu sa predlozima iz Analize stanja e-usluga, nastavi aktivnosti na realizaciji mjera za unaprjeđenje stanja e-usluga.

Usvojena je Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima sa pregledom ključnih aktivnosti u III kvartalu 2019. godine. Informacija obuhvata glavne aktivnosti koje su se odvijale u tekućem kvartalu, a koje mogu imati uticaj na efikasnost u korišćenju fondova pretpristupne podrške. Na temelju aktivnosti koje su sprovođene od strane relevantnih IPA institucija za pojedinačne programe, Direktorat za upravljačku strukturu pripremio je sveobuhvatan pregled i posebno istakao ključne rizike u sistemu na koje treba obratiti pažnju u predstojećem periodu.

Vlada je donijela Plan pripreme zimske turističke sezone za 2019/2020. godinu. U diskusiji je ocijenjeno da je prethodnih godina ostvaren trend ranijeg početka i produžetka ljetnje turističke sezone, tako da je očigledan napredak u pravcu ostvarivanja jednog od strateških ciljeva, da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija. U tom smislu, povezivanje ponude primorskog regiona i sjevera, kroz paket aranžmane kombinovanog boravka turista sa pratećim sadržajima, rezultiraće boljim ekonomskim efektima za lokalnu zajednicu i državu.

Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada "Čelinska kosa", opština Bijelo Polje s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Programskim zadatkom definisano da je cilj izrade dokumenta da se kroz analizu planiranih sadržaja i shodno razvojnim potrebama, ponude planska rješenja kojima bi se stvorili preduslovi za izgradnju Regionalne deponije čvrstog otpada, kao i izgradnju postrojenja za neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom. S tim u vezi, Vlada je donijela Odluku kojom se za snabdjevača bira Elektroprivreda Crne Gore AD i prihvatila tekst Ugovora o povjeravanju poslova snabdijevanja. Ranjivi kupci koji su zdravstveno i socijalno ugroženi, u skladu sa Zakonom o energetici, su domaćinstva u kojima žive lica: sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja kod kojih može nastupiti ugroženost života ili zdravlja zbog ograničenja ili obustave snabdijevanja, i koja su u stanju socijalne potrebe utvrđene od organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja, dok se ranjivim kupcima koji su socijalno ugroženi smatraju domaćinstva u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe utvrđene od nadležne javne ustanove, odnosno organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

Usvojena je Informacija o poslovanju privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu iz nadležnosti Ministarstva ekonomije. Privredna društva u većinskom državnom vlasništvu koja svoju djelatnost obavljaju u sektorima energetike, rudarstva, trgovine, poštanske djelatnosti, radio-difuzije, crne metalurgije i proizvodnje odjeće 2018. godinu su završila sa značajno boljim poslovnim rezultatima u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni realizovani prihod je 545 miliona eura i isti je uvećan za 9,6 odsto. Zbirna neto dobit iznosi 60,2 miliona eura. U odnosu na 2017. godinu ukupni učinak ovih privrednih društava je bolji za 44,2 miliona eura (383 odsto), a 21,2 miliona eura (54,5 odsto) je iznad planiranog. Kapitalne investicije u iznosu od 71 miliona eura (34 odsto više nego 2017. godine), kao i desetine razvojnih projekata koji su realizovani ili su započeti u prošloj godini, garancija su kontinuiteta razvoja i stabilizacije trenda rasta prihoda koje ova preduzeća ostvaruju. Naglašeno je da su ove kompanije potvrdili visok stepen društvene odgovornosti opredijelivši ukupno 660 hiljada eura za projekte od opšteg interesa u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i izgradnje infrastrukture od opšteg interesa.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu. Izradom Strategije pametne specijalizacije Crna Gora se priključila inicijativi Evropske unije kojom se potencira novi model ekonomskog razvoja na nacionalnom ili regionalnom nivou zasnovan na ciljanoj podršci naučno-istraživačkim i inovativnim aktivnostima. Strategija utvrđuje prioritete razvoja, čiji je cilj izgradnja konkurentske prednosti kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama s potrebama privrede, odgovarajući na koherentan način na rastuće mogućnosti i razvoj tržišta, a čime se izbjegava preklapanje i fragmentacija politika. Akcionim planom definisane su konkretne aktivnosti čijom implementacijom bi trebao da se riješi problem nedovoljne iskorišćenosti potencijala i komparativne prednosti zemlje ili regiona kroz podsticanje inovacija, kao i nedovoljnih javnih i privatnih ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Vlada je donijela Odluku o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji za otklanjanje posljedjica prošlonedjeljnog zemljotresa i poplava koje su uslijedile nakon zemljotresa.

Iskazujući prepoznatljivu solidarnost, i poseban senzbilitet prema prijateljima i susjedima, Vlada je odlučila da uputi pomoć prema specifikaciji Vlade Albanije što podrazumijeva, među ostalim, šatore, ćebad, odjeću, hranu i sredstva za higijenu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 26.09.2019.


Naslov: Redakcija