Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o akademskom integritetu

30.07.2018.


Vlada Crne Gore je na 87. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila i usvojila Informaciju o programu sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja i naložila nadležnim institucijama da obave sve neophodne pretpostavke kako bi program mogao početi da se primjenjuje 1. oktobra 2018. godine.

Program ekonomskog državljanstva će biti dostupan za najviše 2.000 najreferentnijih aplikanata iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji i to tokom ograničenog perioda od tri godine.

Zainteresovani pojedinci će imati sljedeću opciju: da ulože 250.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strsne Vlade u nerazvijenom području Crne Gore ili 450.000 eura u neki od razvojnih projekata prethodno odobren od strane Vlade u razvijenom području Crne Gore.

Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu do 100.000 eura po podnesenom zahtjevu. Naknada će biti usmjerena u poseban fond za razvoj nerazvijenih područja.

Programom će upravljati posebna Vladina agencija koja će angažovati unaprijed odobrene marketing agente. Marketing agenti će biti zaduženi za uspješnu promociju ovog programa i privlačenje zainteresovanih investitora. Vlada će takođe angažovati renomirane Due Dilligence agente specijalizovane za provjeru zainteresovanih aplikanata kao i neku od renomiranih revizorskih kuća / pravnih savjetnika da obavlja sve ostale potrebne provjere zainteresovanih kandidata.

Ovaj novi program je dio neprekidnih napora Vlade da privuče neposredna strana ulaganja.

Vlada očekuje da će ovaj program dovesti do povećanja privrednih aktivnosti i kretanja kapitala.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Izmjenjenom Odlukom je propisano da će kriterijume, način i postupak izbora aplikanata predložiti organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma i to u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Utvrđen je Predlog strategije nacionalne bezbjednosti – najvažniji strateški dokument kojim se utvrđuje bezbjednosna politika Crne Gore i definišu mehanizmi i instrumenti za ostvarivanje i zaštitu nacionalnih bezbjednosnih interesa. Takođe, Strategija predstavlja polazni osnov za izradu svih ostalih strateških dokumenatai planova iz domena bezbjednosne politike. Dokument predstavlja reviziju Strategije iz 2008. godine i reflektuje potrebu za redefinisanjem bezbjednosnih odgovora Crne Gore u svijetlu konstantnih i dubokih promjena u savremenom bezbjednosnom okruženju, ali i činjenice da je naša država učlanjenjem u NATO ostvarila jedan od dva ključna vanjskopolitička cilja i postala integralni dio kolektivnog sistema bezbijednosti.


Vlada je jednoglasno podržala imenovanje
dr Veselina Veljovića za direktora Uprave policije. Premijer, potpredsjednici i predstavnici svih koalicionih partnera izrazili punu podršku kandidatu ističući njegovu stručnost, iskustvo, rezultate, dokazane sposobnosti i odanost Državi.


Utvrđen je
Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike Crne Gore za period 2018-2021. godine, kao dokument kojim obuhvata srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrdjeni limiti potrošnje, obavezujući za 2019. godinu, a indikativni za naredni srednjoročni period. Smjernicama je projektovan nastavak ekonomskog rasta temeljenog na rastu investicione aktivnosti i domaće tražnje, kao i pozitivne dinamike na strani neto izvoza. Ekonomski rast će u 2018. godini iznositi 4,6% nominalno i 3% realno. Prosječan rast ekonomije u srednjem roku do 2021.godine će iznositi 4,05% nominalno i 2,8% realno. Ekonomskom rastu doprinijeće i rast javnih prihoda koji će u 2021. godini iznositi 2,16 milijardi eura. Javna potrošnja će imati opadajući trend smanjujući se na 1,97 milijardi eura u 2012.godini ili sa 47,08% BDP u 2018. godini, na 39,7% BDP u 2021. godini, čemu će doprinijeti smanjenje tekuće, ali i kapitalne potrošnje po završetku prioritetne dionice autoputa. Smjernicama je predviđeno da se tekuća budžetska potrošnja finansira iz izvornih prihoda. Takođe je ispunjeno prvo numeričko fiskalno pravilo kojim se propisuje da budžetski gotovinski deficit neće biti veći od 3% BDP. Konrketnije, deficit javnih finansija u 2018. godini će iznositi 2,2% BDP u 2018. i 1,8% BDP u 2019. godini, dok će 2020. i 2021. godine, javne finansije biti u suficitu od 3,9% BDP i 3,8% BDP respektivno. Shodno drugom fiskalnom kriterijumu koji se odnosi na javni dug, od 2019.godine će se uspostaviti opadajući trend javnog duga, prvenstveno zbog završetka prioritetne dionice autoputa, dostižući nivo od 65,3% BDP u 2020. i 60,5% BDP u 2021. godini. To je mnogo brži trend opadanja javnog duga nego što je predviđeno Fiskalnom strategijom Vlade iz 2017.godine, ali nešto sporiji u odnosu na Program ekonomskih reformi za 2018.godinu.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o akademskom integritetu, koji se prvi put donosi ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Zakon će doprinijeti da crnogorski visokoobrazovni sistem bude transparentniji i prepoznatljiviji kao sistem u kojem se fundamentalne vrijednosti visokog obrazovanja dosljedno poštuju. Na ovaj način će Crna Gora posebnim zakonom prva urediti oblast akademskog integriteta, oblike kršenja, kao i postupak utvrđivanja kršenja akademskog integriteta po prijedlogu koji može podnijeti svako fizičko ili pravno lice. Zakonom je, pored ostalog, predviđeno osnivanje Etičkog komiteta, kao i etičkih odbora na ustanovama, umjesto dosadašnjeg suda časti. Primarni cilj predloženog Zakona je dalje unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju sa stanovišta transparentnijeg rada, produkovanje kvalitetnog kadra i stvaranje sveukupnog ambijenta u kojem će poštovanje etičkih načela biti jedna od ključnih misija svake ustanove.

Donijeta je Odluka o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinukoji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis. Na predlog UCG ukupan broj planiranih studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije koji će se finansirali iz Budžeta povećan je za 23, dok je broj planiranih samofinansirajućih studenata povećan za 75 u odnosu na 2017/2018. godinu. U skladu sa tim, predviđen je upis ukupno 2.447 studenata, 1.237 koji će se finanisrati iz Budžeta i 1.210 samofinansirajućih. Radi implementacije principa afirmativne akcije povećan je ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto.

Vlada je donijela
Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika. Uredbom se preciziraju kriterijumi za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika i način njihove isplate.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2018. godinu. Imajući u vidu potrebe tržišta rada i iskorišćenost kvote dozvola za pojedine namjene, a radi omogućavanja nesmetanog poslovanja privrednih subjekata, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je predložilo povećanje broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2018. godinu, tako da umjesto 18.185 dozvola, godišnja kvota za 2018. godinu iznosi 23.185. U diskusiji je istaknuto da je riječ o blagovremenoj reakciji Vlade u odnosu na potrebe tržišta rada i posloavaca, ali da Vlada takođe registruje veoma neodogovran odnos i prema radnicima koji dobiju dozvolu pogotovo sa stanovišta nivoa prijavljenih zarada, ali i istovremeno neprijavljivanja Poreskoj upravi svih konih koji su dobioli radnu dozvolu. Vlada je u tom kontekstu najavila veoma rigorozne kontrole svih subjekata uključenih u proces zapošljavanja stranaca.

Vlada je donijela Strategiju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018 - 2022. godine koja utvrđuje razvojne prioritete, odnosno strateške ciljeve i odgovarajuće operativne ciljeve u oblasti politike MMSP i predstavlja, u najvećoj mjeri, kontinuitet politike definisan prethodnom startegijom. Struktura strateških ciljeva je postavljena tako da se fokus politike usmjeri ka efikasnijom sprovodjenju podsticajnih programa i mjera podrške MMSP, uz uključivanje novih ciljnih grupa. Vizija Strategije je razvijena tržišna ekonomija, koja ima konkurentan sektor MMSP, u kojoj je prihvaćen koncept održivog razvoja zasnovanog na znanju i inovativnosti i koji doprinosi jačanju Crne Gore kao preduzetničkog društva. Za ostvarivanje vizije, definisano je pet strateških ciljeva u okviru kojih su definisani operativne ciljevi i mjere za unapređenje konkurentnosti MMSP u srednjoročnom periodu: unapređenje poslovnog ambijenta; unapređenje pristupa izvorima finansija za MMSP; razvoj preduzetničkih znanja, vještina i kompetencija – usklađenost sa potrebama tržišta rada; jačanje konkurentnosti MMSP; promocija preduzetništva mladih, žena i socijalnog preduzetništva.

Osnovni cilj Uredbe o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2018. godinu koja je donijeta na sjednici je dalje nesmetano odvijanje trgovine robom između Crne Gore i njenih trgovinskih partnera, kao i ispunjavanje zahtjeva koji proizilaze iz ITA 2 Sporazuma u vezi sa liberalizacijom trgovine proizvodima informacionih tehnologija.

Donijeta je i Uredba o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore. U skladu sa Ugovorom, osnovni plan otplate predvidio je da se, u prvom koraku, do 1.5.2018. godine sa A2A na Crnu Goru prenese 17.252.885 akcije EPCG, što je i realizovano, čime je država postala vlasnik 70,1 odsto akcija kompanije. Drugi korak podrazumijeva postupak sticanja sopstvenih akcija, koji sprovodi EPCG, čime se udio A2A sa trenutnih 28 odsto smanjuje na oko 18 odsto i trebao bi biti realizovan do 31.7.2018. godine. Paralelno je predviđeno da se do 10. jula izvrši isplata neto dobiti EPCG ostvarene u prethodnom periodu akcionarima. S obzirom na to da sticanje sopstvenih akcija i raspodjela dobiti zavise od odluke Skupštine akcionara EPCG-a, koja je usljed objektivnih okolnosti zakazana tek za 20. avgust 2018. godine, pokazalo se da nije moguće ispoštovati rokove iz drugog koraka. Stoga je sa A2A usaglašeno da strane produže prvobitno dogovorene rokove za ove dvije aktivnosti. Tim povodom Vlada je ovlastila Dragicu Sekulić, ministarku ekonomije da sa ovlašćenim zastupnikom A2A razmijeni pismo u vezi sa Ugovorom, kojim se rok za realizaciju drugog koraka produžava do 30. septembra 2018. godine, a rok za raspodjelu dobiti EPCG-a utvrđuje kao 30 dana od dana sjednice Skupštine akcionara EPCG-a.


Usvojena je
Informacija o programima intenzivne revitalizacije distributivne mreže. Vlada je podržala Program intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže i preporučila Regulatornoj agenciji za energetiku da sagleda mogućnost njegovog uključenja u investicione planove mrežnih operatora, posebno vodeći računa o fer raspodjeli troška korišćenja elektrodistributivnog sistema. Vlada je pozdravila napore medaždmenta CEDIS-a na izradi plana i poručila da će sav svoj potencijal staviti CEDIS-u na raspolaganje kako bi plan mogao biti realizovan u naredne tri godine. Vlada očekuje od CEDIS-a uspješnu realizaciju plana vrijednog 80 miliona eura kao pretpostavku za kvalietniji život gađana i podizanje životnog standarda i poretpostavku za pokretanje biznisa.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na integraciji regionalnog energetskog tržišta u 2018. godini. Države Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa su se obavezale da u period do 2016. i do 2020. godine sprovedu set mjera za regionalnu i nacionalnu reformu, a koje imaju za cilj razvoj tržišta električne energije i koje se između ostalog bave dodjelom i obračunom kapaciteta, spajanju tržišta i balansnim tržištima. Regionalne mjere se fokusiraju na jačanje regionalnih institucija i saradnje, dok nacionalne mjere imaju za cilj uklanjanje nacionalnih prepreka za razvoj regionalnog tržišta električne energije. U cilju integracije regionalnog energetskog tržišta neophodno je sprovesti niz sinhronizovanih aktivnosti koje se odnose na bliže definisanje nacionalnog pravno-regulatornog okvira kroz zakonska i podzakonska akta i kreiranje setova harmonizovanih regionalnih metodologija i pravila, što zahtijeva koordinisanu saradnju relevantnih institucija i energteskih subjekata kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Informacija sadrži pregled aktivnosti značajnih za povezivanje Crne Gore sa regionalnim energetskim tržištem u prethodnom periodu, sa trenutnim statusom.

Usvojena je Informacija o inicijativi za izgradnju vjetroelektrane Brajići. U Informaciji se navodi da je u komunikaciji sa potencijalnim investitorima izraženo interesovanje za raspisivanje tendera za izbor investitora za izgradnju vjetroelektrane i zakupa zemljišta na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar. Iskazana je spremnost za realizaciju vjetroelektrane ukupne instalisane snage od 75 MW, čime se očekuje iznos direktnih ulaganja preko 100 mil. eura. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo ekonomije da formira Komisiju, u čijem sastavu će učestvovati predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva ekonomije, za izradu tenderske dokumentacije za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj imovini u cilju izgradnje vjetroelektrane na teritoriji opština Budva i Bar.

Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o planu privatizaciju za 2078. godinu. Na predlog Savjeta za privatizaciju u Plan privatizacije za 2018. godinu bude uvrštena i privatizacija, akcionarskog društva Castelo Montenegro AD – Pljevlja u kojem je Država vlasnik 86,8123 odsto akcijskog kapitala, a za čiju je kupovinu zaainteresovanost iskazala njemačka kompanija Kohler Verpackungstechnik.

Usvojena je Informacija o implementaciji obaveza preuzetih Anex-om II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gorei Konzorcijuma koji čine "Northstar" d.o.o. Podgorica i "Equest Capital Limited" Jersey, UK broj 01-8193/1 od 14.09.2009. godine. Tim povodom Vlada je konstatovala da je Konzorcijum prije roka ispunio sve ugovorne obaveze i usvojila Protokol o saradnji na rješavanju infrastrukturnih pitanja.

Vlada je razmotrila i usvojila Program podsticajnih, mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu za čiju realizaciju je opredijeljeno ukupno 645.000,00 eura. Cilj Programa je obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.


U okvuru realizacije evropske agende, Vlada je usvojila
Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava za period januar - jun 2018. s Četvrtim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije. Usvojen je i Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period januar - jun 2018.

Takođe, Vlada je usvojila i informacije o planu ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje pregovora u poglavljima 9 – Finansijske usluge, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za 33 pregovaračka poglavlja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Jovanu Bojović, dosadašnju savjetnicu u Kabinetu predsjednika Vlade, na dužnost zamjenice šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore.

Na lični zahtjev, zbog prelaska na drugu dužnost, razriješen je Miodrag Radović dužnosti zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije.

Vlada je imenovala Savjet Agencije za zaštitu konkurencije, u sastavu: predsjednik, Miodrag Vujović, članovi: - Jovana Tošković i Novo Radović. Za v.d. direktora Agencije određena je Lepa Aleksić.

Na lični zahtjev zbog prelaska na novu dužnost Zorica Kovačević je razriješena dužnosti direktorice Kliničkog centra Crne Gore. Na tu dužnost imenovan je dr Jevto Eraković. Umjesto njega za člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore, imenovan je dr Nermin Abdić.

Vlada je predlažila Skupštini akcionara Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, predstavnike državnog kapitala, izabere: Samira Hodžića, Đoka Krivokapića, Ljuba Kneževića i dr Ranka Milovića, dosadašnje članove odbora direktora ovog društva i Prof.dr Vladana Radulovića.

Skupštini akcionara Prekookeanske plovidba AD Bar predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora kao predstavnike državnog kapitala, izabere: Dina Tutundžića, Đoka Đinovića i Dobrila Gojkovića.

Na dužnost generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljen je Ćazim Hodžić, na dužnost generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma imenovan je postavljen je Ešef Husić, na dužnost generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljen je Igor Građević.

Zbog prelaska na drugu dužnost Ana Vukadinović je razriješena dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova. Za v.d. generalnog direktora određen je Veljko Milonjić. Za v.d. generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, određena je dr Mevlida Gusinjac.

Vlada je, nastavljajući praksu koju je na početku mandata uveo premijer Duško Marković, izdvojila iz Tekuće budžetske rezerve 6.000 € za trojke Irme i Demira Mukovića iz Podgorice – po 2.000 € za svako od troje djece rođene 20. juna.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 27.07.2018.


Naslov: Redakcija