Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA: Podnijeto preko 50 hiljada zahtjeva za legalizaciju

30.05.2019.


U Crnoj Gori značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo je postupak legalizacije, ukazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), navodeći da je podnijeta oko 51 hiljada zahtjeva, a da prema dostupnim podacima ima oko 60 hiljada nelegalnih priključaka na struju.

Iz MORT-a su ukazali da su zadovoljni rezultatima u dijelu sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019 - ispr. - dalje: Zakon) koji se odnosi na postupak legalizacije.

"Podnijeta je oko 51 hiljada zahtjeva za legalizaciju, a prema dostupnim podacima u Crnoj Gori ima oko 60 hiljada nelegalnih priključaka na struju, što ukazuje da je značajan procenat vlasnika bespravnih objekata pokrenuo postupak legalizacije", naveli su iz MORT-a.

Prema njihovim riječima, obrada zahtjeva predstavlja izazov za administracije na lokalnom nivou jer je u pitanju nova procedura i ne postoji praksa u postupanju.

Iz MORT-a su objasnili da postupak predviđa utvrđivanje ispunjenosti više uslova - usklađenost objekta sa parametrima planskog dokumenta, riješene imovinsko pravne odnose na zemljištu i objektu, što podrazumijeva postupanje više nadležnih organa i uključenost i volju podnosilaca zahtjeva –bespravnih graditelja.

Kako su ukazali sve to ukazuje da je to složena upravna procedura i da se ne može očekivati da će se završiti u kratkom roku, naročito jer problem bespravne gradnje postoji više decenija.

"Na osnovu podataka prikupljenih od jedinica lokalne samouprave, ukupno je obrađeno oko 29 hiljada zahtjeva za legalizaciju", rekli su iz tog Vladinog resora.

Oni su naveli da je što se tiče kontrole prostora, orto foto snimanje čitave teritorije Crne Gore završeno prošle godine.

"Dok je snimanje kritičnih zona uglavnom u južnom i centralnom dijelu Crne Gore završeno skoro istovremeno sa istekom roka za prijavu objekata za legalizaciju", naveli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, u decembru prošle godine izvršena je primopredaja podataka orto foto snimanja teritorije Crne Gore.

Nedavno je, kako su ukazali iz MORT-a od Jedinice za kontrolu kvaliteta i prihvaćen Tehnički izvještaj o izradi orto foto snimka pa će se snimak testirati na Geoportalu i staviti u upotrebu.

"Važno je naglasiti da što se tiče kazni, za one vlasnike bespravnih objekata koji nijesu podnijeli zahtjev i za one objekte koji se ne mogu legalizovati, Zakonom predviđena obaveza plaćanja naknade za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave, ali i plaćanje uvećanog poreza za bespravni objekat", kazali su iz MORT-a.

Oni su ukazali da je kao krajnja mjera, a u pojedinim slučajevima i jedina –kada su objekti na infrastrukturnim koridorima, predviđeno uklanjanje objekta u skladu sa zakonom, za koje troškove snose vlasnici bespravnih objekata.

Opštine su shodno Zakonu obavezne da donesu podzakonska akta kojim će se utvrditi visina naknade za korišćenje prostora te da pristupe sprovođenju istih.

Naknadu će plaćati vlasnici bespravnih objekata koji su evidentiran na orto-foto snimku, a za te objekte nije podnijet zahtjev za legalizaciju, i vlasnici bespravnih objekata za koji je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

"Naknada će se plaćati na godišnjem nivou, a visina naknade po m2 bespravnog objekta može iznositi od 0,5 odsto do dva odsto prosječne cijene građenja m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje", navode iz MORT-a.

Godišnja naknada za korišćenje prostora, može iznositi od 3,5 EUR do 14,20 EUR po m², u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

U Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, prosječna cijena građenja stanova u novogradnji za prošlu godinu iznosi 710 EUR za metar kvadratni - za Glavni grad prosječna cijena građenja iznosi 620, za Primorski region 945, za Središnji region 541, a za Sjeverni 527 EUR.

"Ovaj prihod, kao i drugi prihodi u postupku legalizacije je prihod jedinica loklane samouprave i shodno Zakonu ima preciznu namjenu: koristi se za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja", navode iz MORT-a.

Oni su objasnili da je cilj koji očekuju od sprovođenja procesa legalizacije uređen i opremljen prostor i kao rezultat toga podizanje kvaliteta života građana.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.05.2019.


Naslov: Redakcija