Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Usvojen veći broj informacija

30.04.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 119. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković usvojila Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore 2018-2020. godine, za 2018. godinu.

U raspravi je naglašeno da se obaveze predviđene ovim Programom realizuju planiranom dinamikom. Ostvareni su značajni rezultati, ali s obzirom na to da su obaveze uglavnom višegodišnjeg karaktera, konstatovano je da će i efekti biti vidljiviji u srednjem, odnosno dugom roku. Konstatovano je da su postavljeni ciljevi i, s tim u vezi, indikatori za praćenje progresa, u skladu su sa aktuelnim razvojnim politikama za pojedine oblasti djelovanja.

Godišnjim izvještajem prikazan je stepen realizacije u pogledu 6 utvrđenih Prioriteta, 44 postavljena cilja i 105 ključnih obaveza. Ukupan procenat realizacije u odnosu na 105 planiranih ključnih obaveza, iznosi 76 odsto, djelimično je realizovano 22 odsto, dok 2 odsto planiranih ključnih aktivnosti nije realizovano.

Vlada je utvrdila Predlog priloga 3 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - petlja Smokovac, I faza kojim Vlada i kineska kompanija CRBC (China Road and Bridge Corporation) regulišu izgradnju priključne saobraćajnice dužine 1,5 km koja produžava trasu Autoputa na 42,5 km i omogućava njegovo stavljanje u funkciju.

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je informisao Vladu da su pregovori sa izvođačem krenuli od početne tražene sume od 44 miliona eura, te da je kroz pregovore tražena cijena smanjena za više od 30 odsto.

Izvođač se usaglašenim predloženim ugovorom obavezuje da do 30. septembra 2020. izvede po cijeni od 30.456.569 eura na priključku pripremne i građevinske radove, da izmjesti dalekovod visokog napona i niskonaponsku mrežu te da obavi prvu fazu elektronašinskih instalacija i snabdijevanja vodom.

Usvojena je Informacija o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje s predlozima ugovora i aneksa. Imajući u vidu da se ovim Opština Bijelo Polje ne zadužuje dodatno, već se smanjuju mjesečna opterećenja po osnovu kreditnih obaveza, a samim tim i uravnotežuje njen budžet, data je saglasnost na reprogramiranje i refinansiranje kreditnih obaveza Opštine kod Societe Generale Montenegro banke i NLB banke a.d. Podgorica i refinansiranje kreditnih obaveza kod Komercijale banke AD Podgorica i Addiko banke putem zaključivanja novih Ugovora o kreditu sa Crnogorskom komercijalnom bankom a.d. Podgorica i NLB bankom a.d. Podgorica.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju nedostajućih sredstava za izmirenje duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju doo Podgorica prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje – DIGH-u, po utvrđenom diskontu i prihvatila Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza. Iskazujući odgovoran odnos prema korisnicima stanova, Vlada je dala saglasnost da se sredstva u iznosu od 1.500.000.00 eura uplate holandskom fondu - DIGH-u u cilju rješavanja pitanja dugovanja. Povodom ove tačke dnevnog reda donijeto je i više zaključaka kojima se, između ostalog, zadužuju nadležne institucije da trajno riješe odnos prema holandskom međunarodnom garantnom fondu za stanovanje – DIGH-u.

Usvojena je Informacija o nastavku realizacije Programa "Stop sivoj ekonomiji" u 2019. godini. Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da će nosilac Programa u 2019. godini biti Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a realizovaće ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije i Upravom carina. Učesnici programa će biti 190 lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje koja će programske aktivnosti sprovoditi u trajanju od osam mjeseci.

Programske aktivnosti usmjerene su na osposobljavanje i zapošljavanje mladih na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Poreske uprave, a po prvi put i Uprave carina na poslovima suzbijanja sive ekonomije. Ukupni troškovi za realizaciju programa procijenjeni su na iznos od 844.000,00 eura.

S obzirom na iskustvo u dosadašnjoj realizaciji Programa koji je sproveden u prethodne tri godine za 425 učesnika, u raspravi je izraženo uvjerenje da će njegovo sprovođenje doprinijeti kako, uključivanju u tržište rada još 190 nezaposlenih lica, tako i suzbijanju sive ekonomije.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv" i prihvatila Ugovor o finansiranju i projektu. Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da je Opština Kotor, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, KfW bankom i Vodacomom, nominovala ovaj projekat za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Upravni odbor WBIF-a pozitivno je ocijenio projekat i odlučeno je da će iznosom od 4,58 miliona eura biti finasirana izgradnja kanalizacione mreže u Risnu i Perastu, čime će biti riješeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima, što predstavlja prvu fazu cjelokupnog projekta.

Imajuću u vidu da su na ovaj način obezbijeđena sredstva samo za izgradnju jednog dijela pomenute investicione mjere, planirano je da se na osnovu već dodijeljenih donatorskih sredstava i već pripremljene projektne dokumentacije, kandiduje i preostali dio projekta, kako bi se dobila finansijska sredstva u potpunom iznosu od 9,1 milion eura i na taj način zaokružio sistem, u smislu povezivanja kanalizacione mreže naselja Risna i Perasta na centralni kanalizacioni sistem Opštine Kotor i zajedničko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" i konzorcijuma Prve banke AD Podgorica i Erste banke AD Podgorica i prihvatila je Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu između JP "Regionalni vodovod Crne Gore" i konzorcijuma Prve banke AD Podgorica i Erste banke AD Podgorica i dala saglasnost na kreditno zaduženje JP Regionalnog vodovoda u iznosu od 10.000.000,00 eura.

Usvojena je Informacija o korišćenju lučkog područja i infrastrukture i obavljanju djelatnosti od strane "Luka Bar" AD i prihvaćen Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 237 od 15.01.2008. godine. Luka Bar je u proteklom periodu obavljala na ustupljenom području lučku djelatnost, ali, imajući u vidu da u ovoj godini ističe vremenski period na koji joj je inicijalno dodijeljeno pravo korišćenja morskog dobra, pristupilo se odgovarajućem regulisanju daljeg formalno-pravnog osnova za korišćenje lučkog područja i obavljanje lučke djelatnosti.

Zaključivanjem Aneksa IV Ugovora o korišćenju morskog dobra, Luka Bar bi preuzela obavezu da u periodu za koji se produžava pravo korišćenja, zaključno sa 31.12.2037. godine, investira 61.133.000,00 eura. Investicionim programom predviđeno je značajno ulaganje u lučku infrastrukturu, lučku suprastrukturu, lučku mehanizaciju, unapređenje sistema zaštite životne sredine, unapređenje sistema bezbjednosti, ulaganje u informaciono-komunikacione tehnologije, kao i ulaganje kroz međunarodne projekte.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - Kamenovo II", za dio Kamenovo - Vrijesno, Opština Budva. Cilj izmjena i dopuna da se ponude planska rješenja za realizaciju luksuznih turističkih sadržaja koji će obezbijediti visokokvalitetnu valorizaciju prostora. Krajnji cilj je izgradnja turističkog kompleksa koji će imati arhitektonsku specifičnost, ekskluzivnost i autentičnu ponudu, uz zaštitu postojećeg zelenila i svih prirodnih resursa na ovom prostoru. Obezbijediće se i očuvanje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Donijeta je Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Pitomine", Opština Žabljak. Vizija razvoja prostora u obuhvatu dokumenta treba da prati viziju razvoja Žabljaka, a DUP će biti kvalitetna osnova za korišćenje potencijala, održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i unapređenje ovog područja.

Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36". Radi se o području koje je u neposrednom kontaktu sa područjima niza planskih dokumentata, koji zajedno čine turistički kompleks Luštica Development. Imajući u vidu činjenicu da intenzivna realizacija aktivnosti u zoni naselja Marina na projektu Luštica Bay, koji između ostalog uključuju izgradnju hotela "Chedi", glavne Marine, kao i rezidencijalnih objekata u okviru faze I, iziskuje dobro izbalansiran i realan plan svih infrastrukturnih i sadržaja komunalnih usluga, potrebnih za adekvatno funkcionisanje izgrađenih i budućih kapaciteta, ukazala se potreba za dodatnim planiranjem dijela infrastrukturnih i servisnih sadržaja u toj zoni. Kroz izmjene i dopune DSL su obezbjeđeni uslovi za valorizaciju predmetnog prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Osnovni cilj izmjena i dopuna je korigovanje bitnih elemenata funkcionalnosti prostora iskazanih prethodnim planom. U tom smislu, težilo se korekciji zoniranja turističke namjene i njenog pozicioniranja na adekvatnoj lokaciji, povećanju slobodnih i javnih površina, povezivanjem pješačkih površina i formirajući par trgova/ pjaceta kao adekvatnih prostora mediteranske urbologije.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2018. godinu. Predstavljajući Izvještaj navedeno je da je Evropskom sudu tokom 2018. godine podnijeto ukupno 318 predstavki protiv Crne Gore.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Izmjene i dopune donose se u cilju potpune usaglašenosti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike, sa Odlukom Savjeta EU.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji, nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. maja 2018. godine do 23. februara 2019. godine.

Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2018. godinu. Konstatovano je da je realizacija mjera i aktivnosti definisanih Akcionim planom tokom 2018. godine uslovila trend oporavka indikatora tržišta rada, pri čemu je realizovano 78 odsto planiranih aktivnosti, djelimično je realizovano 12 dosto aktivnosti, dok nije realizovano 10 odsto planiranih aktivnosti. Navedeno je da je 16.448 osoba zaposleno u 2018. - stopa rasta zaposlenosti je 9,3 odsto. Registrovan je i pozitivan trend u prvom kvartalu 2019. - krajem marta tekuce godine 15.093 više zaposlenih, odnosno rast od 8,4 odsto u osdnosu na isti period prosle godine. Takođe, u 2018. smanjena je i stopa registrovane nezaposlenosti kod ZZZCG sa 22 odsto u 2017., na 17,8 odsto u 2018. godini, a na kraju marta tekuce godine dodatno je smanjena na 16,3 odsto.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25.04.2019.


Naslov. Redakcija