Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O RADU


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (" Sl.list CG ", br. 7/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima iz oblasti rada da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u radnoj grupi za izradu Predloga Zakona o radu koju obrazuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Zadatak radne grupe je da pripremi tekst Predloga Zakona o radu.

Za člana radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnosti u vezi sa sa zadatkom radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi članovi političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa sjedištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladina organizacija, uz predlog kandidata za člana radne grupe, dostavlja:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopiju akta o osnivanju i statut;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine oirganizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici,odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dostavlja i :

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radne grupe;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radnog tijela.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

Predlaganje kandidata sa dokumentacijom dostavlja se na adresu Ministarstva, Rimski trg broj 46,
81000 Podgorica, sa napomenom, predlaganje kandidata za članove Radne grupe".

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalnog staranja, 29.4.2015.