Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Član 1

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list CG", broj 64/2011) u članu 1 stav 2 i u drugim odredbama ovog zakona riječ: "odstranjivanje" u različitom padežu zamjenjuje se riječju "zbrinjavanje" u odgovarajućem padežu.

Član 2

U članu 2 stav 1 tačka 10 riječi: "otpad iz rudarstva," brišu se.

Član 3

U članu 3 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) deponija je stalno mjesto čija je primarna funkcija odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje, uključujućiinternu deponiju na kojoj proizvođač odlaže sopstveni otpad na mjestu nastanka, osim mjesta gdje se otpad priprema za dalji prevoz do mjesta obrade na drugim lokacijama i mjesta za skladištenje otpada prije njegove obrade za period do tri godine ili mjesta za skladištenje otpada prije njegovog zbrinjavanja za period do jedne godine;".

U tački 8 poslije riječi: "fizičko lice" dodaju se riječi: "ili preduzetnik".

U tački 18 poslije riječi: "selektivnog sakupljanja" dodaju se riječi: "uključujući komunalnu otpadnu ambalažu".

Poslije tačke 20 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"20a) objekat i/ili postrojenje za upravljanje otpadom iz rudarstva je svaka lokacija uključujući objekte, postrojenja, opremu i uređaje određene za obradu otpada iz rudarstva u čvrstom ili tečnom stanju, u rastvorima ili suspenzijama, kao i brane, jalovišta, akumulacije i sve druge građevine koje služe za očuvanje i obezbjeđenje stabilnosti tog objekta i/ili postrojenja;

20b) objekat i/ili postrojenje kategorije A za obradu otpada iz rudarstva je objekat i/ili postrojenje za otpad iz rudarstva:

-       za koji se na osnovu prethodne procjene opasnosti utvrdi da, propust ili greška u izgradnji (npr. urušavanje jalovišta, ili pucanje brane) može da prouzrokuje veliku nesreću, uzimajući u obzir faktore kao što su trenutna ili buduća veličina objekta i/ili postrojenja, količina otpada, lokacija objekata i/ili postrojenja i njegov uticaj na životnu sredinu, ili

-       u kojem se nalazi, odnosno proizvodi otpad koji se kada pređe propisane granične vrijednosti, smatra opasnim, ili

-       u kojem se nalaze supstance ili preparati, koje se kada pređu propisane granične vrijednosti, smatraju opasnim;"

Poslije tačke 29 dodaje se nova tačka koja glasi:

"29a) otpad iz rudarstva je otpad nastao istraživanjem, eksploatacijom (uključujući i fazu pripreme), obradom i skladištenjem organskih i neorganskih materija iz zemljišta kao što su fosilna goriva, rude metala, industrijski minerali i minerali koji se koriste u

građevinarstvu, kao i otpad nastao u kamenolomu, osim otpada koji je nastao prilikom istraživanja, eksploatacije i pripreme mineralne sirovine, koji nije u direktnoj vezi sa navedenim aktivnostima (otpadna ulja, hrana, dotrajala vozila i istrošene baterije i akumulatori) i otpada nastalog od ekstraktivne industrije koji može biti radioaktivan;".

Tačka 30 mijenja se i glasi:

"30) otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti su svaka mineralna, polusintetička, ili sintetička ulja u tečnom ili polutečnom stanju, industrijska, izolaciona (ulje koje se koristi u elektroenergetskim sistemima), odnosno termička ulja (ulje koje se koristi u sistemima za grijanje ili hlađenje), kao i tečnosti za hidraulične namjene (hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidruličnu transmisiju);".

U tački 37 riječi: "otpadna ulja" zamjenjuju se riječima: "otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti", a poslije riječi: "građevinski otpad," dodaju se riječi: "otpad iz rudarstva".

Tačka 43 mijenja se i glasi:

"43) privremeno, odnosno vremenski ograničeno skladištenje otpada je skladištenje otpada u određenom roku na mjestima gdje je otpad proizveden ili skladištenje tokom sakupljanja otpada, radi transporta do mjesta obrade otpada;".

Poslije tačke 56 dodaje se nova tačka koja glasi:

"56a) velika nesreća u upravljanju otpadom iz rudarstva je događaj izazvan propustom u radu ili nepravilnim radom objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva, koji izaziva kratkoročno i dugoročno veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu;".

Član 4

U članu 10 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Odredba stava 3 ovog člana ne odnosi se na izvornog proizvođača komunalnog otpada u domaćinstvima."

Član 5

Član 11 mijenja se i glasi:

‚‚Proširena odgovornost proizvođača i uvoznika Član 11

(1)  Privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, obrađuju, prodaju ili uvoze električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu (u daljem tekstu: proizvođač, odnosno uvoznik) imaju proširenu odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji nastaje od tih proizvoda.

(2)  Proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 ovog člana dužan je da:

1)    se upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti;

2)    vodi i čuva evidencije i prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni;

3)    vrši prihvat vraćenih proizvoda ili otpada koji preostaje nakon upotrebe tih proizvoda;

4)    naknadno upravlja otpadom i preuzima finansijsku odgovornost za te aktivnosti;

5)    pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz stava 1 ovog člana;

6)    dizajnira, odnosno projektuje proizvode na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i zbrinjavanje proizvoda koji je postao otpad sprovode na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, odnosno sa dužim vijekom upotrebe, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i zbrinjavanje.

(3)  Registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost vodi Agencija.

(4)  Za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost proizvođač odnosno uvoznik podnosi zahtjev Agenciji.

(5)  Granične vrijednosti prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima proizvoda iz stava 1 ovog člana koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda utvrđuju se propisom Ministarstva.

(6)  Način vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, način označavanja, način vođenja registra i sadržaj zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i način vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada iz člana 11a stav 2 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva."

Član 6

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

"Organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada Član 11a

(1)  Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada u skladu sa čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona na način da sam osnuje i obezbijedi funkcionisanje sistema ili da se uključi u sistem kojim upravlja privredno društvo koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.

(2)  Organizovanim sistemom iz stava 1 ovog člana može da upravlja privredno društvo koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada koji vodi Agencija.

(3)  Za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 odnosno privredno društvo iz stava 2 ovog člana podnosi zahtjev Agenciji.

(4)  Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana dostavljaju se:

1)    podaci o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);

2)    ugovor sa jednim ili više proizvođača, odnosno uvoznika, koji su u prethodne tri godine stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet najmanje 30% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u Crnu Goru i kojim je naročito utvrđeno prenošenje prava i obaveza za organizovanje obavljanja aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog člana;

3)    specifikacija vrsta otpada za koje se, u ime proizvođača, odnosno uvoznika, organizuje obavljanje aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona i preuzimaju obaveze iz čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona; i

4)    dokaz o upisu u registar sakupljača i/ili dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.

(5)  Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada utvrđuje Agencija.

(6)  Rješenje o upisu u registar iz stava 5 ovog člana, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(7)  Agencija će izbrisati iz registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođača odnosno uvoznika ili privredno društvo iz stava 2 ovog člana,ako su u prethodne dvije godine proizvođači, odnosno uvoznici sa kojima je zaključio ugovor iz stava 4 tačka 2 ovog člana stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet manje od 25% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni tokom te dvije godine."

Član 7

U članu 13 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana odvojeno sakupljanje komunalnog otpada obavezno je."

U stavu 3 riječ "Prerada" zamjenjuje se riječima: "Sakupljanje i prerada".

U stavu 4 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "uz prethodnu saglasnost Ministarstva.".

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 8

U članu 14 stav 1 alineja 1 mijenja se i glasi:

" - najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;".

Član 9

U članu 17 stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru i u zatvorenom prostoru i postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 31ovog zakona."

Član 10

U članu 18 riječi: "komunalnim otpadom" zamjenjuju se riječima: "komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama."

Član 11

U članu 19 stav 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo otpada proizvedenog na teritoriji Crne Gore i procjenu vrste i količine (mase) otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 5 ovog člana u Crnoj Gori i porijeklo tog otpada;"

U tački 2 riječi: "recikliranja otpada" zamjenjuju se riječima: "recikliranja cjelokupne količine (mase) otpada procijenjene".

U tački 3 poslije riječi: "količinu" dodaje se riječ "(masu)". Tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) kriterijume za određivanje broja, raspored i kapacitet budućih postrojenja za zbrinjavanje otpada i/ili postrojenja za preradu otpada;"

U tački 8 riječ "pregled" zamjenjuje se riječima: "podjelu poslova i". U tački 11 riječ "rehabilitaciju" zamjenjuje se riječju "rekultivaciju". Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

"11a) rokove za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona".

Član 12

U članu 22 stav 1 riječ "komunalnim" briše se.

U stavu 3 riječi:"i kanalizacionim muljem" i riječi: " i voda" brišu se. Poslije stava 3 dodaje se novi stavkoji glasi:

"(4) Plan upravljanja kanalizacionim muljem priprema Ministarstvo".

Ustavu 4tačka 1 poslije riječi "količinu" dodaje se riječ "(masu)", a riječ "komunalnog" briše se.

U tački 2 riječ "komunalnog", riječ "većih" i riječ "komunalni" brišu se.

U tač. 3 i 4 riječi: "komunalnim kanalizacionim muljem" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "kanalizacionim muljem" u odgovarajućem padežu.

U tački 5 riječ "komunalnog" i riječ "većih" brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 13

Naziv člana 23 mijenja se i glasi: "Lokalni plan". U stavu 5tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo komunalnog otpada proizvedenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave i procjenu vrste i količine (mase) komunalnog otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 1 ovog člana i njegovo porijeklo;".

Poslije tačke 2dodaju se tri nove tačke koje glase:

"2a) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rekultivaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama, kao i sanaciju i rekultivaciju privremenog skladišta komunalnog otpada iz člana 78 ovog zakona;

2b) lokacije postojećih postrojenja za preradu građevinskog otpada koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama (u daljem tekstu: neopasni građevinski otpad) i objekata za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponije za inertni otpad, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađena postrojenja za preradu građevinskog otpada i objekte za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponiju za inertni otpad u skladu sa zakonom, lokaciju za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada u skladu sa članom 78a ovog zakona;

2c) način organizovanja i obavljanja poslova upravljanja otpadom sa dijela teritorije jedinice lokalne samouprave koje je zaštićeno područje ili područje morskog dobra;".

Tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) način i program odvojenog sakupljanja i transporta komunalnog i građevinskog otpada iz domaćinstava i od proizvođača koji ne podliježu obavezi donošenja plana upravljanja otpadom, uključujući i kabasti i drugi komunalni i građevinski otpad koji nije moguće odložiti na mjestima predviđenim za odlaganje komunalnog i građevinskog otpada;".

U tački 5 poslije riječi: "komunalnim otpadom" stavlja se tačka zarez, a preostali dio teksta briše se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) način odvojenog sakupljanja i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog otpada sadržanog u komunalnom otpadu koji se odlaže na deponijama; "

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(7) Nacrt lokalnog plana jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se jednim dijelom nalaze zaštićena područja ili područje morskog dobra dostavlja na mišljenje pravnom licu koje upravlja tim područjem.

(8) Mišljenje iz stava 7 ovog člana daje se u roku od 15 dana od dana prijema nacrta lokalnog plana."

Dosadašnji stav 7 postaje stav 9.

Član 14

U nazivu člana i u članu 24 poslije riječi "komunalnim" dodaju se riječi: "i neopasnim građevinskim".

Član 15

U članu 25 stav 1 riječi: "do 30. juna" zamjenjuju se riječima: "do 30. novembra".

St. 4, 5 i 6 mijenjaju se i glase:

"(4) Izvještaje iz stava 3 ovog člana pripremaju organi državne uprave nadležni za poslove zdravlja i veterinarstva i dostavljaju Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

(5)  Sastavni dio godišnjeg izvještaja iz stava 1 ovog člana čini i izvještaj o sprovođenju plana upravljanja kanalizacionim muljem koji sačinjava Ministarstvo.

(6)  Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana usvaja nadležni organ jedinice lokalne samouprave najkasnije do 20. maja tekuće za prethodnu godinu."

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(7) Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi u elektronskoj i pisanoj formi Ministarstvu i Agenciji, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

(8) Bliži sadržaj izvještaja iz st. 1, 3 i 5 ovog člana i način njihovog dostavljanja utvrđuje se propisom Ministarstva."

Član 16

U članu 26 stav 3 poslije riječi "komunalni" dodaju se riječi: "i građevinski".

Član 17

U članu 27 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2) Proizvođač otpada dužan je da u plan upravljanja otpadom unese promjene koje se odnose na podatke iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 18

U članu 28 tačka na kraju stava 1 zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: "u roku od 20 dana od dana podnošenja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada."

U stavu 5 prije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

"-predloženi plan upravljanja otpadom nije sačinjen u skladu sa članom 27 ovog zakona;" Dosadašnje al. 1 i 2 postaju al. 2 i 3.

Član 19

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

" (2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti."

U dosadašnjem stavu 2 riječ "mjestu" zamjenjuje se riječju "objektu", a riječi: "za postrojenja," brišu se.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"(6) Agencija ukida dozvolu iz stava 1 ovog člana i vrši brisanje iz registra izdatih dozvola, ako privredno društvo i preduzetnik iz stava 1 ovog člana ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom."

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 3, 4,5,6, 8 i 9."

Član 20

U članu 32 stav 1 tačka 2 poslije riječi "količine" dodaje se riječ "(mase)".

U stavu 2 riječi: "uz korišćenje energije" zamjenjuju se riječju "otpada", a riječi: "visoknivo energetske efikasnosti" zamjenjuju se riječima: "nivo energetske efikasnosti utvrđen u podzakonskom aktu iz člana 6 stav 4 ovog zakona, a koji nije manji od 0,65".

Član 21

U članu 33 stav 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) podatke o identifikaciji postrojenja, odnosno objekta za preradu i/ili odstranjivanje otpada (broj katastarske i urbanističke parcele);".

U tački 3 riječi: "sa osnovnim hemijskim sastavom" brišu se. U tački 4 poslije riječi "količine" dodaje se riječ "(mase)".

U stavu 3 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) upotrebna dozvola za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;".

U tački 5 riječi: "zaštite od havarija (udesa, požara)" zamjenjuju se riječima: "za zaštitu i spašavanje u slučaju udesa".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) List nepokretnosti i dokaze iz stava 3 tač. 1a i 3 ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti."

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 22

U članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2) Zabranjeno je privrednom društvu ili preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"(3) Prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana mora da ima:

-       kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona,

-       formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 5.

Član 23

U članu 37 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"(3) Privredna društva i preduzetnike Agencija će brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada ako ne ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona i druge uslove utvrđene ovim zakonom i u slučaju izricanja mjere zabrane rada."

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 24

U članu 38 stav 2 tačka 2 riječi: " i osnovni hemijski sastav" brišu se. Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

"7) polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima."

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(3) Nakon upisa u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36stav 1 ovog zakona polisu osiguranja iz stava 2 tačka 7 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.

(4) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 3 ovog člana Agencija će privredno društvo li preduzetnika brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada."

U stavu 3 riječi: "odnosno transport otpada" zamjenjuju se riječima: "odnosno preko čije teritorije će se vršiti transport otpada".

Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.

Član 25

U članu 39 stav 2 riječ "Potvrdu", zamjenjuje se riječju "Rješenje", a riječi: "30 dana" zamjenjuju se riječima: "20 dana".

Član 26

U članu 40 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

" (2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti."

Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koja glase:

"(5) Uz zahtjev iz stava 4 ovog člana dostavlja se polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.

(6)  Nakon upisa u registar trgovaca ili posrednika polisu osiguranja iz stava 5 ovog člana privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.

(7)  Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 4 ovog člana Agencija će privredno

društvo ili preduzetnika brisati iz registra trgovca i posrednika."

U stavu 5 poslije riječi: "vođenja registra" dodaju se riječi: "i sadržaj zahtjeva za upis u registar".

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3,4, 8 i 9.

Član 27

U članu 42 stav 3 briše se.

Član 28

U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi: " (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana:

-       evidenciju o neopasnom otpadu radi vođenja godišnje statistike otpada nijesu dužni da vode proizvođači otpada iz stava 1 ovog člana sa manje od deset zaposlenih koji nemaju obavezu izrade plana upravljanja otpadom proizvođača otpada iz člana 26 stav 1 ovog zakona, i

-       evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave dužan je da vodi nadležni organ lokalne uprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 ovog zakona i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona."

Stav 7 mijenja se i glasi:

"Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, a godišnji izvještaj nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana dužan je da dostavi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave."

U stavu 9 poslije riječi "sadržaj" dodaju se riječi: "djelovodnika i", riječ "njegovog" zamjenjuje se riječju "njihovog", a riječi: "st. 6 i 7" zamjenjuju se riječima: "stava 7".

Poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:

"(10) Metodologija za utvrđivanje sastava i količina (mase) komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave uvrđuje se propisom Ministarstva."

Član 29

U članu 46 stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) Privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36 stav 1 ovog zakona dužan je da vrši sakupljanje, odnosno prevoz otpada od električnih i elektronskih proizvoda na način koji omogućava sprovođenje postupka pripreme za ponovnu upotrebu i preradu otpadnih komponenti ili cijelih električnih i elektronskih uređaja."

U stavu 4 riječi: "prerađuje otpad" zamjenjuju se riječima: "ima dozvolu za preradu otpada".

St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

"(6) Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se iz domaćinstava:

-       do 14. avgusta 2021. godine, sakupi najmanje 40% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine, i

-       poslije 14. avgusta 2023. godine, sakupi najmanje 65% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine.

(7) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, do 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:

-       prerade 80% prosječne mase po uređaju i najmanje 75% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;

-       prerade najmanje 75% prosječne mase po uređaju i najmanje 65% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju, otpadne opreme za zabavu i otpadnih fotonaponskih panela;

-       prerade najmanje 70% prosječne mase po uređaju i najmanje 50% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjetljenje, električnih i elektronskih alata, igračaka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor."

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

"(8) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da poslije 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi povećanja svih procenata iz stava 7 ovog člana za najmanje 10%."

Dosadašnji stav 8 postaje stav 9.

Član 30

U nazivu člana 52 i u članu 52 riječi: "otpadna ulja" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti" u odgovarajućem padežu.

Član 31

Poslije člana 52 dodaje se novi član koji glasi:

"Otpadna jestiva ulja i masti

Član 52a

(1)  Zabranjeno je ispuštanje otpadnih jestivih ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnimobjektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanalizacionu mrežu i kontejnere, odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode.

(2)  Imalac otpadnog jestivog ulja i masti iz stava 1 ovog člana dužan je da otpadna jestiva ulja i masti sakuplja odvojeno od drugih vrsta otpada.

(3)  Imalac otpadnog ulja iz stava 2 ovog člana dužan da sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.".

Član 32

U članu 54 stav 1 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "u skladu sa članom 14 alineja 2 ovog zakona".

U stavu 3 riječi: "na zemljištu gradilišta" zamjenjuju se riječima: "na lokaciji za koju je dobijena građevinska dozvola (gradilište)".

U stavu 6 riječi: "Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja" zamjenjuju se riječima: "Proizvođač građevinskog otpada koji nastaje od".

U stavu 7 riječi: "investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta" zamjenjuju se riječima: "proizvođač građevinskog otpada".

Poslije stava 7 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(8) Saglasnost na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 6 ovog članadaje:

-       Agencija, ako građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ uprave,

-       organ lokalne uprave, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne

uprave.

(9) Na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 7 ovog člana saglasnost daje Agencija."

Stav 8 mijenja se i glasi:

" (10)Proizvođač građevinskog otpada dužan je da planom upravljanja građevinskim otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje upravljanje neopasnim građevinskim otpadom na način utvrđen u članu 14 alineja 2 ovog zakona".

Dosadašnji st. 8 i 9 postaju st. 10 i 11.

Član 33

U nazivu člana i u članu 58 riječ "komunalni" u različitom padežu briše se.

Član 34

Član 59 mijenja se i glasi:

"Obrada mulja i upotreba obrađenog mulja Član 59

(1)  Obrada mulja vrši se biološkom, hemijskom ili termičkom obradom, skladištenjem u periodu koji nije kraći od šest mjeseci ili bilo kojim drugim postupkom kojim se smanjuje njegova podložnost fermentaciji i mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

(2)  Obrađeni mulj iz stava 1 ovog člana se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati:

1)    u poljoprivredi;

2)    na zelenim površinama i parkovima;

3)    za potrebe rekultivacije zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti;

4)    na deponijama kao prekrivni sloj;

5)    za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora;

6)    za povrat energije spaljivanjem i/ili suspaljivanjem u skladu s čl. 65, 66 i 67 ovog zakona.

(3)  Obradu mulja mora da vrši privredno društvo ili preduzetnik iz člana 31 ovog zakona (u daljem tekstu: obrađivač mulja).

(4)  Obrađivač mulja dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:

1)    količinu proizvedenog obrađenog mulja;

2)    sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja;

3)    način obrade mulja;

4)    količinu isporučenog obrađenog mulja;

5)    ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj;

6)    lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti.

(5)  Evidenciju iz stava 4 ovog člana vodi proizvođač kanalizacinog mulja ukoliko vrši obradu mulja.

(6)  Obrađivač mulja dužan je da Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave na čijoj teritoriji vrši obradu mulja dostavi podatke iz evidencije iz stava 4 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

(7)  Obrađivač mulja dužan je da licu koje koristi obrađeni mulj dostavi podatke o sastavu i karakteristikama mulja iz stava 4 tačka 2 ovog člana.

(8)  Način ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastav i karakteristike obrađenog mulja, sadržaj i metode analize obrađenog mulja, način ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaj i metode analize zemljišta i uslove korišćenja obrađenog mulja, utvrđuju se propisom Ministarstva uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i energetiku.".

Član 35

Član 61 mijenja se i glasi:

"Obaveze korisnika obrađenog mulja Član 61

(1)  Prije upotrebe obrađenog mulja za namjene iz člana 59 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona korisnik obrađenog mulja dužan je da obezbijedi analizu zemljišta na kojem će se obrađeni mulj koristiti.

(2)  Stručno mišljenje o mogućnosti korišćenja obrađenog mulja daje naučnoistraživačka ustanova koja se bavi pitanjima zemljišta ili drugo pravno lice koje ima odgovarajući kadar, opremu i posjeduje naučnu i informacionu dokumentaciju i koje ovlasti organ državne uprave nadležan sa poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom.

(3)  Korisnik obrađenog mulja dužan je da:

-       vodi evidenciju koja sadrži rezultate analiza obrađenog mulja iz člana 59 stav 4 ovog zakona i analize zemljišta iz stava 1 ovog člana,

-       pripremi godišnji izvještaj o količini obrađenog mulja i lokacijama (katastarska opština i katastarska parcela), na kojima je koristio obrađeni mulj.

(4)  Evidenciju i godišnji izvještaj iz stava 3 ovog člana korisnik obrađenog kanalizacionog mulja dužan je da dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.".

Član 36

U nazivu člana 63 riječ " voda" zamjenjuju se riječju "Ministarstva".

U stavu 2 riječi: "voda obezbjeđuje uslove i stara" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo obezbjeđuju uslove i staraju".

Član 37

Poslije člana 63 dodaje se novi član koji glasi:

"Otpad iz rudarstva Član 63a

(1)  Proizvođač otpada iz rudarstva dužan je da donese plan upravljanja otpadom iz rudarstva i plan za sprječavanje velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva.

(2)  Preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, objekat i/ili postrojenje za obradu otpada iz rudarstva i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada iz rudarstva.

(3)  Zabranjeno je upravljanje otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz st. 1 i 2 ovog člana.

(4)  Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Agencija.

(5)  Dozvolom iz stava 2 ovog člana određuje se:

-       kategorija objekta i/ili postrojenja za obradu otpada iz rudarstva,

-       vrsta otpada iz rudarstva koji se obrađuje u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava,

-       procijenjena količina otpada iz rudarstva u m3 koja će se obrađivati u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava,

-       način obrade otpada iz rudarstva i metode kontrole,

-       postupci nadzora rada i održavanja objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava,

-       uslovi koje privredno društvo iz stava 2 ovog člana mora da ispuni da bi se moglo pristupiti zatvaranju objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava, kao i mjere za sprječavanje štetnog uticaja objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva na životnu sredinu i zdravlje ljudi nakon zatvaranja.

"

(6)  Dozvola iz stava 2 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva, uz koji se prilaže polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima i imovini.

(7)  Agencija vodi registar objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i obezbjeđuje dostupnost podataka iz evidencije zainteresovanoj javnosti.

(8)  Ako je objekat i/ili postrojenje za otpad iz rudarstva kategorije A akumulacija u kojoj je prisutan cijanid, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 2 ovog člana dužan je da, koristeći najbolje dostupne tehnologije, obezbijedi da koncentracija lako topivih cijanida u akumulaciji ne prelazi 10 mg/l.

(9)  Uslove, način i postupak obrade otpada iz rudarstva, sadržaj plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjere i postupke za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu,

i       sadržaj plana i izvještavanje u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz

rudarstva,klasifikaciju, odnosno kategoriju objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslove i način zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva propisuje organ državne uprave nadležan za poslove eksploatacije mineralnih sirovina uz saglasnost Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.

(10) Sadržaj zahtjeva i dokumentaciju potrebnu za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva propisujeMinistarstvo."

Član 38

U članu 73 stav 2 riječ "fizički" zamjenjuje se riječju "mehanički", a riječ "obrađuje" zamjenjuje se riječju "prerađuje".

Član 39

U članu 74 stav 1 tač. 3 i 8 riječ "Agenciju" zamjenjuje se riječima: "ekološkog inspektora".

Član 40

Član 77 mijenja se i glasi: "(1) Otpad se skladišti:

1) vremenski ograničeno:

-       tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji nije duži od godinu dana;

-       na skladištu obrađivača otpada na period koji nije duži od tri godine;

2)    vremenski neograničeno u podzemnom skladištu.

(2)  Izuzetno od stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, izvoznik opasnog otpada skladišti opasni otpad na period koji nije duži od 18 mjeseci.

(3) Skladištenje otpada se vrši u skladu sa:

-       planom upravljanja otpadom proizvođača otpada;

-       dozvolom za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada.

(4)  Otpad se skladišti u objektu koji ima upotrebnu dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

(5)  Otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad mora da ima odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje.

(6)  Bliži uslovi koje treba da ispunjava objekat za skladištenje otpada, način i uslovi skladištenja različitih vrsta otpada utvrđuju se propisom Vlade.

(7)  Ispunjenost uslova utvrđenih propisom iz stava 6 ovog člana utvrđuje Agencija."

Član 41

U članu 78 stav 3 poslije riječi: "sa područja jedinice lokalne samouprave", dodaju se riječi: "i subjekta koji upravlja privremenim skladištem".

St. 7 i 8 brišu se.

Dosadašnji stav 9 postaje stav 7.

Član 42

Poslije člana 78 dodaju se tri nova člana koja glase:

"Privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otada

Član 78a

(1)  Proizvođač građevinskog otpada neopasni građevinski otpad može:

-       predati privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje građevinskog otpada, ili

-       privremeno skladištiti prije predaje na obradu privrednom društvu ili preduzetniku iz alineje 1 ovog stava.

(2)  Privremeno skladištenje iz stava 1 alineja 2 ovog člana može se vršiti najduže dvije godine od dana prijema neopasnog građevinskog otpada.

(3)  Lokaciju na kojoj će se privremeno skladištiti neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave i subjekta koji upravlja privremenim skladištem određuje skupština jedinice lokalne samouprave.

(4)  Skupština jedinice lokalne samouprave može za lokaciju za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada odrediti i posebnu zonu u okviru lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada iz člana 78 stav 3 ovog zakona.

(5)  Lokacija iz stava 3 ovog člana mora da:

-       bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica i nekontrolisano odlaganje otpada;

-       bude opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti;

-       ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada;

-       ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine.

(6)  Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi vođenje evidencije o prijemu neopasnog građevinskog otpada na lokaciji iz stava 3 ovog člana.

(7)  Evidenciju iz stava 6 ovog člana vodi subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada.

(8)  Način privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada iz stava 1 alineja 2 ovog člana i uslove zaštite životne sredine propisuje jedinica lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

Naknada za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada Član 78b

(1)  Izuzetno od člana 78 stav 2 i člana 78a stav 2 ovog zakona, komunalni, odnosno neopasni građevinski otpad može se privremeno skladištiti na period duži od godinu odnosno dvije godine, pod uslovom da se za komunalni otpad koji je uskladišten duže od godinu dana na lokaciji iz člana 78 stav 3 ovog zakona i za neopasni građevinski otpad koji je uskladišten duže od dvije godine za svaku godinu plaća naknada u iznosu od 10 € po toni komunalnog, odnosno neopasnog građevinskog otpada.

(2)  Naknadu iz stava 1 ovog člana plaća subjekat koji upravlja privremenim skladištem iz člana 78 stav 3, odnosno člana 78a stav 3 ovog zakona.

(3)  Sredstva od naknade iz stava 1 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore i mogu se koristiti samo za izgradnju postrojenja za obradu otpada, nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport otpada i sanaciju i rekultivaciju neuređenih odlagališta.

(4)  Način obračuna i plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Plan sanacije lokacije za privremeno skladištenje Član 78 c

(1)  Subjekat koji upravlja privremenim skladištem iz člana 78 stav 3 i člana 78a stav 3 ovog zakona sačinjava plan sanacije lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada, odnosno neopasnog građevinskog otpada u roku utvrđenim Državnim planom.

(2)  Plan sanacije lokacije iz stava 1 ovog člana sadrži i održavanje, nadzor i kontrolu sanirane lokacije u trajanju od najmanje tri godine.

(3)  Saglasnost na plan sanacije lokacija iz stava 1 ovog člana daje Agencija u roku od 30 dana od dana dostavljanja plana sanacije na saglasnost.

(4)  Nakon isteka roka za privremeno skladištenje komunalnog, odnosno neopasnog građevinskog otpada subjekat iz stava 1 ovog člana odgovoran je za održavanje, nadzor i kontrolu sanirane lokacije u trajanju od najmanje tri godine."

Član 43

U članu 85 stav 2 mijenja se i glasi:

" (2) Posebnu naknadu za upravljanje otpadom iz stava 1 ovog člana plaćaju proizvođači odnosno uvoznici iz člana 11 stav 1 ovog zakona."

Poslije stava 2 dodaje se pet novih stavova koji glase:

" (3) Naplatu posebne naknade za upravljanje otpadom vrše organ uprave nadležan za naplatu poreza i organ uprave nadležan za poslove carina na osnovu obračuna koji podnosi proizvođač odnosno uvoznik iz stava 2 ovog člana.

(4)  Za proizvode iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji se uvoze, obračun i plaćanje posebne naknade vrši se prilikom uvoza sa obračunom i plaćanjem carinskog duga u skladu sa carinskim propisima.

(5)  Izuzetno od stava 3 ovog člana, posebna naknada za ambalažu plaća se na osnovu obračuna koji uvoznik vrši tromjesečno.

(6)  Proizvođač, odnosno privredno društvo ili preduzetnik koji proizvodi ili unapređuje, odnosno obrađuje ili prodaje proizvod iz člana 11 stav 1 ovog zakona sačinjava obračun posebne naknade koji dostavlja organu uprave nadležnom za naplatu poreza tromjesečno.

(7)  Izuzetno od stava 2 ovog člana, posebna naknada za upravljanje otpadom ne plaća se za proizvode iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji se uvoze radi prerade ili oplemenjivanja, izvoza, ponovnog izvoza i za proizvode koji su oslobođeni plaćanja carine."

U stav 4 riječi: "stava 3" zamjenjuju se riječima: "stava 8".

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 8, 9 i 10.

Član 44

Član 86 mijenja se i glasi: "

(1)  Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo, organi državne uprave nadležni za oblast poljoprivrede, šumarstva, energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplatu poreza i carinjenje robe i nadležni organi lokalne uprave.

(2)  Poslove inspekcijskog nadzora, ekološki inspektor vrši za:

-       opasni otpad,

-       industrijski otpad, uključujući otpad iz neorganskih i organskih hemijskih i termičkih procesa, osim otpada iz rudarstva,

-       posebne vrste otpada, osim kanalizacionog mulja,

-       poslove koji se vrše na lokaciji sanitarne deponije ili privremenog skladišta ili drugog postrojenja u kome se vrši prerada i/ili zbrinjavanje komunalnog i građevinskog otpada za dvije ili više opština.

(3)  Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i neopasni građevinski otpad vrši komunalni inspektor, osim za poslove iz stava 2 alineja4 ovog člana.

(4)  Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredne svrhe vrši fitosanitarni inspektor.

(5)  Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za pošumljavanje goleti vrši inspektor šumarstva.

(6)  Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za povrat energije vrši elektroenergetski inspektor.

(7)  Poslove inspekcijskog nadzora za otpad iz rudarstva vrši inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.

(8)  Poslove inspekcijskog nadzora za odlaganje otpada u zoni putnog pojasa vrši saobraćajni inspektor.

(9)  Poslove inspekcijskog nadzora o postojanju oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 ovog

zakona vrši inspektor nadležan za nadzor tog proizvoda, odnosno grupe proizvoda u pogledu bezbjednosti i usklađenosti sa propisanim zahtjevima. "

Član 45

Poslije člana 88 dodaje se pet novih članova koji glase:

"Ovlašćenje fitosanitarnog inspektora Član 88a

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, fitosanitarni inspektor ima:

1)    ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu obrađenog kanlizacionog mulja u poljoprivredi i za zalene površine i parkove i

2)    dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe ukoliko obrađeni kanalizacioni mulj ne odgovara propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom.

Ovlašćenja inspektora šumarstva Član 88b

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor šumarstva ima:

1)    ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za rekultivaciju zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti i upotrebu na deponijama kao završni prekrivni sloj;

2)    dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za rekultivaciju zemljišta ukiljučujući i pošumljavanje goleti ukoliko obrađeni kanlizacioni mulja ne odgovora propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom.

Ovlašćenja elektroenergetskog inspektora Član 88c

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, elektroenergestki inspektor ima:

1)    ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za povrat energije spaljivanjem i suspaljivanjem u skladu s čl. 65 do 67 ovog zakona.

2)    dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za spaljivanje i suspaljivanje iz tačke 1 ovog člana ukoliko obrađeni kanlizacioni mulja ne odgovora propisanom kvalitetu.

Ovlašćenja inspektora za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike Član 88d

(1)  Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor za rudarstvo, geologiju

i       ugljovodonike ima ovlašćenja da kontroliše da li se upravlajnje otpadom iz rudarstva vrši se u skladu sa planom upravljanja otpadom iz rudarstva i dozvolom za preradu i/ili odstranjivanje otpada iz rudarstva.

(2)  Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodinke, pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora:

-       naredi zabranu obavljanja poslova upravljanja otpadom iz rudarstva ukoliko se upravljanje otpadom iz rudarstva ne obavlja u skladu sa zakonom;

-       naredi otklanjanje nedostatka u upravljanju otpadom iz rudarstva iz alineje 1 ovog stava.

Ovlašćenje saobraćajnog inspektora Član 88e

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, saobraćajni inspektor ima ovlašćenje da spriječi odlaganje otpada u zoni putnog pojasa i naredi ukljanjanje odloženog otpada u zoni putnog pojasa."

Član 46

U članu 90 stav 1poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

"5a) ne pripremaju i ne dostavljaju godišnje izvještaje o otpadu Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu i ne pripremaju i ne dostavljaju izvještaj o komunalnom otpadu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 44 stav 7);"

Tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) miješa otpadno ulje za podmazivanje i tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

"10a) upravlja otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz člana 63a st. 1 i 2 (član 63a stav 3);"

Član 47

U članu 91 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se tri nove tačke koje glase:

"1a) se ne upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti (član 11 stav 2 tačka 1);

1b) ne vodi i/ili ne čuva evedencije i/ili ne prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni (član 11 stav 2 tačka 2); 1c) ne pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i/ili ne identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i/ili ne označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 (član 11 stav 2 tačka5);

U članu 91 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) pali otpad na otvorenom prostoru i/ili u zatvorenom prostoru i/ili postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 31ovog zakona (član 17 stav 3);"

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

"5a) u plan upravljanja otpadom ne unese promjene koje se odnose na podatke iz člana 27 stav 1, u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene (član 27 stav 2);"

Poslije tačke 9 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

"9a) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 31 stav 2),

9b) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 36 stav 2),

9c) prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada nema kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona i/ili formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona (član 36 stav 3)9d) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 40 stav 2);"

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

"11a) otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda ne odvoji i/ili ih ne obradi na način iz člana 52 ovog zakona (član 46 stav 5);"

Tačke 26 i 27 mijenjaju se i glase:

"26) ispušta otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti u vode i/ili na zemjište i/ili u zemljište (član 52 stav 1);

27) obradu otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti nastalih tokom procesa proizvodnje ne povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti, ako nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa članom 52 st.2, 3 i 4 ovog zakona (član 52 stav 5);"

Poslije tačke 27 dodaju se tri nove tačke koje glase:

"27a) ispušta otpadna jestiva ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanalizacionu mrežu i kontejnere,odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode (član 52a stav 1);

27b) ne sakuplja otpadna jestiva ulja i masti iz člana 52 stav 1 ovog zakona odvojeno od drugih vrsta otpada (član 52a stav 2);

27c) sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada (član 52a stav 3);"

Poslije tačke 39 dodaju se dvije nove tačke koje glase: "39a) ne vrši obradu mulja (član 59 stav 3);

39b) ne vodi evidenciju koja naročito sadrži: količinu proizvedenog obrađenog mulja i/ili sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja i/ili način obrade mulja i/ili količinu isporučenog obrađenog mulja i/ili ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj i/ili lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti (član 59 stav 4);"

Poslije tačke 46 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"46a) prije upotrebe obrađenog mulja u poljoprivredi i/ili na zelenim površinama i/ili parkovima ne obezbijedi analizu zemljišta na kojem će se obrađeni mulj koristiti (član 61 stav 1);

46b) evidenciju i/ili godišnji izvještaj iz člana 61 stava 3 ne dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 61 stav 4);"

Tačke 55 i 56 se mijenju i glase:

"55) otpad skladišti vremenski ograničeno tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji je duži od godinu dana (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 1); 56) otpad skladišti vremenski ograničeno na skladištu obrađivača otpada na period koji je duži od tri godine (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 2);"

Poslije tačke 56 dodaju se tri nove tačke koje glase:

"56a) skladišti opasni otpad na period koji je duži od 18 mjeseci (član 77 stav 2);

56b) otpad skladišti u objektu koji nema upotrebnu dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata (član 77 stav 4);

56c) otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad nema odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje (član 77 stav 5);"

U članu 91 stav 4 poslije broja "26", dodaje se broj "27a,".

Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:

Član 91a

"(1) Novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ako:

1)            lokalni plan, radi ocjene usaglašenosti sa Državnim planom, ne dostavi na saglasnost Ministarstvu (član 23 stav 4);

2)            godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana ne dostavi u elektronskoj i pisanoj formi Ministarstvu i Agenciji, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 25 stav 7);

3)                            izuzetno od člana 44 stav 1 ne vodi evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona (član 44 stav 2 alineja 2)."

4)                            lokacija iz člana 78 stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje privremenog skladišta (član 78 stav 4 al. 1, 2 i 3);

5)                            lokacija iz člana 78a stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada (član 78a stav 5 al. 1, 2 i 3)."

6)                            subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada ne vodi evidenciju o prijemu neopasnog građevinskog otpada iz člana 78a stav 6 (član 78a stav 7)."

Član 48

Čl. 96 i 97 brišu se.

Član49

Poslije člana 98 dodaju se tri nova člana koja glase:

"Član 98a

Lokacija na kojoj se privremeno skladišti komunalni otpad i neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave urediće se u skladu sa članom 78, odnosno članom 78a ovog zakona u roku od šest, odnosno devet mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Privremeno skladištenje komunalnog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona vršiće se u roku utvrđenim Državnim planom.

Član 98b

(1)  Ponovna upotreba i reciklaža papira, metala, plastike i stakla u procentima iz člana 14 ovog zakona mora se dostići do 2020. godine.

(2)  Cilj iz člana 14 alineja 1 ovog zakona ostvaruje se na način što će se za ponovnu upotrebu i recikliranje pripremiti najmanje:

- 25% otpadnog materijala do 31.decembra 2017. godine;

- 35% otpadnog materijala do 31.decembra 2018. godine;

- 45% otpadnog materijala do 31.decembra 2019. godine;

- 50% otpadnog materijala do 31.decembra 2020. godine.

(3)  Cilj iz člana 14 alineja 2 ovog zakona imalac neopasnog građevinskog otpada ostvariće na način što će se za ponovnu upotrebu i recikliranje pripremiti najmanje:

- 10% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2017. godine;

- 30% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2018. godine;

- 50% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2019. godine;

- 70% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2020. godine.

(4)  Radi dostizanja nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, procentualni nivo količina biološko razgradivog otpada u iznosu od:

- 75% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2018. godine;

- 50% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2021. godine;

- 35% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2025. godine.

Član 98c

(1)  Nadležni organ lokalne uprave dužan je da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši popis neuređenih odlagališta komunalnog otpada na svom području i u roku od godinu dana sačini program sanacije tih odlagališta i uvrsti ga u lokalni plan iz člana 23 ovog zakona.

(2)  Lokacije koje ne ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom, na kojima je u skladu sa odlukama nadležnog organa jedinice lokalne samouprave vršeno odlaganje otpada, jedinice lokalne samouprave su dužne da saniraju i rekultivišu u roku utvrđenim Državnim planom.

(3)  Jedinice lokalne samouprave dužne su da, za lokacije iz stava 2 ovog člana koje imaju 100 do1000 m3 otpada urade plan sanacije, odnosno projekat sanacije za lokacije preko 1000 m3 otpada.".

Član 50

Poslije člana 100 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 100a

Podzakonski akti za donošenje ovog zakona donijeće se u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 51

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore."

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 28.09.2015.