Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika CG, Zakona o zaštiti kulturnih dobara

29.05.2017.


Vlada Crne Gore na održanoj 27. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Predložene izmjene su nastavak usaglašavanja domaćeg krivičnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, konvencijama Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, pravnim standardima Evropskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim dokumentima. Izmjenama je, između ostalog, predviđeno da se umjesto kazne zatvora od četrdeset godina uvodi kazna dugotrajnog zatvora koja može trajati od trideset do četrdeset godina, a može se propisati za najteža krivična djela, s tim da se ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara kojim je izvršeno usklađivanje sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016) i definisana rješenja za prevazilaženje određenih problema uočenih u praksi. Jedna od najznačajnijih novina je izmjena rokova za donošenje rješenja o utvrđivanju statusa kulturno dobro spomenicima kulture i za utvrđivanje granica zaštićene okoline. Predviđenim dopunama spomenici kulture, koji su stekli status po dosadašnjim propisima, stavljaju se pod pravnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju statusa kulturno dobro, čime se štite od devastacije.

Vlada je na sjednici zaokružila proces inoviranja pregovaračke strukture u oblasti vladavine prava izmjenom sastava radnih grupa za 23. i 24. poglavlje.

Nakon izvršenih izmjena, radna grupa za 23. poglavlje Pravosuđe i temeljna prava ima 70 članova. Sastav radne grupe je proširen i novim predstavnicima civilnog sektora, tako da su u sastav ušla četiri nova člana iz reda NVO, odnosno svi koji su prijavljeni na javni poziv a na predlog i po osnovu rješenja Ministarstva evropskih poslova. Radna grupa je proširena i jednim predstavnikom akademske zajednice dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Time će ova radna grupa imati 11 predstavnika civilnog sektora, koji svojom stručnošću i profesionalnim kvalitetima mogu značajno doprinijeti daljem procesu pregovora o članstvu u EU u ovoj oblasti.

Takođe, odlukom Vlade, je inovirana i radna grupa za 24. poglavlje Pravda, sloboda i bezbjednost, koja sada broji 41 člana, iako bez predstavnika nevladinih organizacija i pored objavljenog javnog poziva za ovu Radnu grupu i pređašnjeg kvalitetnog iskustva.

Vlada je ovim izmjenama još jednom pokazala otvorenost i inkluzivnost u odnosu na sve učesniku u procesu pregovora s Evropskom unijom nastavljajući politiku uključivanja civilnog društva u pregovaračku strukturu. Vlada izražava žaljenje što nije bilo podjednakog interesovanja predstavnika nevladinih organizacija za članstvo u obje radne grupe, odnosno za 24. poglavlje cijeneći da bi upravo u ovoj oblasti nevladin sektor ponudio ekspertizu koja bi dodatno pomogla daljem procesu pregovora u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti.

Nakon usvojenih izmjena, radnim grupama predstoji nastavak rada na sprovođenju akcionih planova za ta dva poglavlja, ispunjavanje zadatih privremenih mjerila i ostale aktivnosti u kontekstu rada Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sprovođenja Programa osposobljavanja i radnog angažovanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja sive ekonomije - "Stop sivoj ekonomiji". U diskusiji na ovu temu iskazana je snažna podrška realzaciji Programa, uz ocjenu da on predstavlja jedan od vidova podrške mladina, što je sadržano u važnim programskim ciljevima Vlade. Konstatovano je da u narednom periodu treba više raditi na kreiranju i drugih programa za mlade koji će im ponuditi kvalitetne mogućnosti za dalje profesionalno usavršavanje i radne angažmane.

Program, koji je prošle godine realizovan kao pilot projekat i pokazao dobre rezultate u smislu uključivanja mladih sa visokim obrazovanjem u tržište rada i kao doprinos efikasnijem radu inspekcijskih organa, i ove godine je namijenjen mladima do 30 godina života, sa radnim iskustvom od najmanje devet mjeseci. U periodu od juna do septembra sa evidencije nezaposlenih biće uključeno 100 lica na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći Upravi za inspekcijske poslove, Upravi policije i Poreske uprave u obavljanju poslova: registracije poreskih obveznika, obveznika uplate doprinosa, kontrole registracionih prijava i rješenja o registraciji, prijema i obrade poreskih prijava i drugih poslova inspekcijskih službi. Takođe, program će se realizovati u svim jedinicama lokalne samouprave.

Vlada je usvojila Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2017/2018. godinu, koji sadrži konkretne mere finansijske podrške za obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude, uz poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2016. godinu. U Izvještaju je, pored ostalog, navedeno da je za ovu namjenu u 2016. godini utrošeno ukupno 6,8 miliona eura.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25.05.2017.


Naslov: Redakcija