Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2018. GODINI U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

29.01.2018.


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini ("Sl. list CG", br. 83/2017), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.i list CG", br. 37/2017), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti evropskih integracija

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici iz Ministarstva evropskih poslova, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti evropske integracije.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Komisije.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.

I - Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

• objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, do 1. marta u godini za koju se vrši raspodjela;

• objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;

• objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

• utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

• odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

• traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

• dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

• zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

• prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

• sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija;

II- Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti evropskih integracija;

• u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti evropskih integarcija;

• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

III –Uslovi za kandidate/kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje:

• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

• posjeduje iskustvo u oblasti evropskih integracija;

• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

IV – Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

• kopije akta o osnivanju i statuta;

• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti evropskih integracija;

• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Komisije;

• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti evropskih integracija;

• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Komisije.

V - Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva evropskih poslova na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova, Bulevar revolucije br. 15, 81000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evropskih integracija u 2018. godini"

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo evropskih poslova će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Po isteku ovog roka, Ministarstvo evropskih poslova će u roku od pet dana imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Komisije mogu se dostaviti na elektronsku adresu nada.vojvodic@mep.gov.me.


IZVOR: Ministarstvo evropskih poslova, 25.01.2018.