Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JP MORSKO DOBRO: Raspisan Javni poziv za zakup privremenih objekata u Kotoru - Rok za prijavu 18. februar 2016. godine


Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) raspisalo je poziv za javno nadmetanje za zakup lokacija u Kotoru, prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od ove do 2018. godine.

 Riječ je o zakupu zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Kotor.

U pozivu se navodi da se privremene lokacije daju u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti, a početna cijena godišnjeg zakupa data je pojedinačno za svaku lokaciju prema cjenovniku početnih naknada za 2013. godinu.

Javnim pozivom u zakup su ponuđene 33 privremene lokacije. Najveća godišnja cijena zakupa iznosi devet hiljada eura za privremenu lokaciju za montažni objekat sa terasom i dva parking prostora na lokaciji Verige u Kostanjici, površine 190 metara kvadratnih.

Privremena lokacija za montažni objekat sa terasom u Dobroti, površine za objekat 22 metra kvadratna i terase od 100 kvadrata daje se u zakup po cijeni od 6,55 hiljada eura.

Najniža cijena zakupa iznosi 278 eura za privremenu lokaciju za konzervator za prodaju sladoleda u Stolivu.

Godišnja zakupnina uvećana za iznos obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV) plaća se u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše tri rate, od kojih prva dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi JPMD orginalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine uvećane za PDV.

U pozivu se navodi da se ugovori zaključuju za tekuću godinu računajući od zaključenja ugovora do 31. decembra uz mogućnost produženja za period od dvije godine.

Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije u neposrednom zaleđu ili bude usvojena planska dokumentacija koja isključuje korišćenja morskog dobra, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva preduzeća i građani koji blagovremeno dostave pisanu prijavu sa potrebnom dokumentacijom.

Prijave za javno nadmetanje podnose se svakog radnog dana od osam do 16 sati od objavljivanja poziva zaključno sa 18. februarom 2016. godine.

Javno nadmetanje će se obaviti 19. februara u 14 sati u hotelu Blue Star u Budvi.

Učesnik koji ponudi najveći iznos naknade proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom.

Ponuđač koji ponudi najveći iznos zakupnine potpisuje izjavu kojom je i potvrđuje. Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od deset dana od nadmetanja zaključi ugovor o zakupu zemljišta predmetne lokacije.

U slučaju da prvorangirani ponuđač odustane od zakupa, odnosno ukoliko ne potpiše ugovor u predviđenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a JPMD ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne lokacije sa drugim ponuđačem koji je ponudio iznos naknade koja je po visini odmah iza najveće ponuđene naknade.

Izvor: Vebsajt CdM, 28.01.2016.