Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 27. juna 2016. godine održane sednice Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Zakonodavnog odbora, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmotreni amandmani na prijedloge zakona


 

Odbor za ljudska prava i slobode na održanoj 66. śednici razmotrio je amandmane na Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

Obrazloženje amandmana (2) koje su na Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović dao je predśednik Odbora dr Halil Duković. Saopštio je da se amandmanima predlaže uvođenje pretpostavljene saglasnosti za uzimanje organa, što znači da se uzimanje organa od umrle osobe ne može uraditi samo ako je osoba za života dala pisanu izjavu u kojoj se izričito protivi toj radnji. Takođe, dozvola najbližeg srodnika ili porodice je najbolji garant za otklanjanje svake sumnje u procesu uzimanja organa sa umrle osobe i bez ove dozvole, i pored pretpostavljene saglasnosti, ne mogu se uzeti organ ili organi sa umrle osobe.

Predstavnik predlagača ministar zdravlja dr Budimir Šegrt je istakao da trenutno u Crnoj Gori, u evidenciji kod izabranih ljekara, od donošenja važećeg Zakona od 2009. godine, postoji 314 potpisanih donatorskih kartica. Uputio je na evropsku praksu i zakonska rješenja Hrvatske, Italije, Francuske, Španije, Belgije, Poljske, Austrije, Švedske i Norveške u kojima je propisana pretpostavljena saglasnost. Prijedlog zakona je izuzetno dobro tehnički usklađen sa Direktivom Evropske komisije od 2013. godine kojom su precizno definisani čuvanje kvaliteta, sljedivost, bezbjednost, evidencije, informisanost. Transplantacija organa postaje aktuelna i gotovo svakodnevna terapijska metoda, a finansijski troškovi po tom osnovu su enormni, što dovodi u pitanje održivost postojećeg zdravstvenog sistema. Kako po važećem zakonskom rješenju Crna Gora nije članica Eurotransplanta, a imajući u vidu da je transplantacija za pojedine pacijente jedini vid liječenja i produžetka života, istima se, na njihov zahtjev, daje saglasnost za pokrivanje finansijskih troškova za liječenje u inostranstvu.

Pretpostavljena saglasnost otvara mogućnost da se sa većeg broja umrlih lica uzmu organi za presađivanje, uz prethodnu saglasnost članova uže porodice. U prethodnoj godini bilo je 6200 umiranja, a samo jedan procenat organa tih lica bi bio dovoljan za pokrivanje potreba Crne Gore za transplantaciju. Crna Gora bi, uz malu godišnju kontribuciju, mogla biti članica Eurotransplanta, uz 34 države, čime bi, kao mala država, imala veliku korist.

Amandmani (2) koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović su pravno-tehnički korigovani, sa čime se saglasio podnosilac amandmana. Odbor za ljudska prava i slobode je većinom glasova podržao korigovane amandmane (2) i predložio Skupštini da ih usvoji, a predstavnik predlagača se saglasio sa korigovanim amandmanima.

Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode je, radi usaglašavanja kaznenih odredbi, podnio Amandman sa kojim se saglasio predstavnik predlagača.

U okviru druge tačke dnevnog reda, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili:

- Izvještaj Odbora (sa Prijedlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu;

- Izvještaj Odbora (sa Prijedlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu i

- Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini sa Izvještajem Odbora (sa Prijedlogom zaključka).

Takođe, članovi Odbora su prihvatili Informaciju o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji "Zakon, politika, društvo i diskriminacija", održanoj 19. i 20. aprila 2016. godine u Podgorici, u organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, OEBS-a i Savjeta Evrope i Informaciju sa sastanka predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa advokatom specijalizovanim za prava osoba sa invaliditetom Džonom L.Vodačem, održanog 18. maja 2016. godine u Podgorici.

U okviru Tekućih pitanja, članovi Odbora su se upoznali sa Odgovorom zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Predstavke Biljane Jerković koju je Odbor, 30. maja 2016. godine, shodno Zaključku o postupanju po predstavkama, proslijedio Zaštitniku na postupanje. Odbor je obaviješten da je pred Institucijom u toku ispitni postupak po pritužbi Biljane Jerković iz Budve koja se i samostalno obratila pritužbom, a koja se odnosi na odugovlačenje izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Opštini Budva. Navodi se da su u toku ispitnog postupka zatražili izjašnjenje Opštine Budva koja im je dostavila odgovor, a Zaštitnik će u narednom periodu, shodno utvrđenim činjenicama obavijestiti Odbor i podnositeljku pritužbe o ishodu postupanja.

164. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na održanoj 164. śednici, razmotrio sljedeće amandmane:

- 32 amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i to: 26 amandmana koje su podnijeli poslanici/ce: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Danko Šarančić i Jelisava Kalezić; 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović; 2 amandmana koje je podnio poslanik Izet Bralić i amandman koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović;

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama koje su podnijeli poslanik/ce: Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković;

- 5 amandmana na Prijedlog zakona o sudskim vještacima, koji su podnijeli poslanici Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić;

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu koje su podnijeli poslanici: Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić;

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o tumačima, koje je podnio poslanik Andrija Popović;

- 2 amandmana na Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koji su podnijeli poslanik/ca dr Halil Duković i Marta Šćepanović;

- amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji su podnijeli poslanik/ca Zoran Jelić i Marta Šćepanović;

- amandman na Prijedlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, koji su podnijeli poslanik/ca Maida Bešlić i dr Filip Vuković.

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Odbor nije razmotrio sljedeće amandmane:

- 5 amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama, koje je podnio poslanik Srđan Milić;

- 6 amandmana na Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti, koji su podnijeli poslanik/ca Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović;

- amandman na Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, koji je podnio poslanik Miloš Konatar;

- amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić;

- Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Srđan Milić.

52. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu je vodio objedinjenu raspravu o Izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2015. godinu i o stanju u Vojsci Crne Gore u 2015. godini i u vezi sa tim usvojio Izvještaj sa zaključcima.

Nakon sveobuhvatne rasprave, u prisustvu ministra odbrane i načelnika Generalštaba, Odbor je većinom glasova prihvatio izvještaje i u vezi sa tim usvojio zaključke. Odbor je, između ostalog, upoznat sa težišnim aktivnostima u izvještajnom periodu na planu politike odbrane, planiranja sistema odbrane, te realizacije razvojnih programskih ciljeva, kao i dodijeljenih misija i zadataka saglasno raspoloživim ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima, a u sklopu procesa sprovođenja sveobuhvatnih reformi sistema odbrane, te razvoja relevantnih vojnih sposobnosti i preuzimanja obaveza iz okvira budućeg punopravnog članstva u NATO-u.

U kontekstu rasprave o Izvještaju o stanju u Vojsci Crne Gore u 2015. godini Odbor je konstatovao da je Vojska Crne Gore kroz primjenu Strategijskog pregleda odbrane, te kontinuiranog jačanja odnosa sa NATO i ostvarenog nivoa sposobnosti doprinijela unapređenju stabilnosti i bezbjednosti na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Odbor je većinom glasova podržao Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnu operaciju Evropske unije EU NAVFOR – ATALANTA.

Takođe, Odbor za bezbjednost i odbranu je usvojio i Izvještaj o (svom) radu za proteklu godinu, kao i Plan parlamentarnog nadzora za 2016. godinu.

59. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotreni amandmani na više prijedloga zakona i Prijedlog zakona o izmjenama zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je 59. śednicu na kojoj je razmotrio amandmane na više prijedloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu šeste redovne śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016 godini. Razmotreni su po jedan amandman na Prijedlog zakona o zaštiti prirode i Prijedlog zakona o biocidnim proizvodima, koje je podnijela Vlada Crne Gore, podnosilac prijedloga zakona. Odbor je prihvatio podnijete amandmane i oni, shodno Poslovniku, postaju sastavni dio prijedloga zakona o čemu Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je odlučio da podnese jedan amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu koje je predlagač zakona prihvatio.

Takođe, Odbor je razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojim se pozitivni Zakon usaglašava sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015).

64. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na održanoj śednici, razmotrio Strategiju zaštite od nasilja u porodici 2016-2020 sa Akcionim planom i Informaciju o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014. godinu, koje je pripremilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a usvojila odnosno donijela Vlada Crne Gore.

Strategijom su definisani sljedeći ciljevi:

  • usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • poboljšanje stručnih kapaciteta i multidisciplinarni pristup u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite od nasilja u porodici;
  • podizanje nivoa javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici;
  • poboljšan sistem institucionalne zaštite od nasilja u porodici i
  • unaprijeđen pristup pravdi i pravna zaštita od nasilja u porodici.

Informacija o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014. godinu sadrži pregled mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2014. godinu. Pored aktivnosti državnih organa i institucija predstavljene su i aktivnosti NVO sektora, koje se bave zaštitom od nasilja u porodici, bez obzira da li su rađene u partnerskoj saradnji sa državnim organima ili samostalno.

Odboru su, takođe, predstavljene i Smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koje čine skup različitih aktivnosti, usmjerenih ka različitim činiocima i ciljnim grupama, i neophodno ih je realizovati na kvalitetan način da bi se smanjio problem rodno zasnovanog nasilja.

Članu/icama Odbora Strategiju i Informaciju predstavio je načelnik Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Igor Vučinić, a Smjernice načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između śednica.

Śednici su prisustvovale: saradnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative, Nikšić Fana Delija i savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji EU u Crnoj Gori Barbara Rotovnik.

75. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na održanoj 75. śednici, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je razmotrio šest amandmana na Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti, koje su podnijeli poslanici prof. dr Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović.

Amandmani nijesu dobili potrebnu većinu glasova, te Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao matični odbor, ne predlože Skupštini da ih usvoji.

Takođe, amandmani nijesu dobili pozitivno mišljenje predlagača, odnosno Vlade Crne Gore i o njima će odlučiti Skupština Crne Gore.

Izvor: Press služba Skupštine, 27.06.2016.