Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

27.05.2020.


Vlada Crne Gore je u srijedu, 20. maja, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim se bliže uređuje ponašanje stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu sa epidemiološkim indikacijama i propisuju odgovarajuće mjere, radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Dopune su predložene u sklopu cjelovitog odgovora na epidemiološku situacije izazvanu pojavom zarazne bolesti novog koronavirusa.

U skladu sa propisanim pravilima ponašanja, radi dosljedne primjene Zakona, bilo je neophodno propisati vršenje inspekcijskog nadzora od strane inspektora nadležnih za oblasti na koje se ove mjere odnose i odgovarajuće prekršajne kazne u slučaju nepoštovanja zakonskih obaveza. Imajući u vidu značaj ovih mjera po javno zdravlje, propisuje se i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrana obavljanja djelatnosti za prekršaj pravnom licu i preduzetniku u trajanju do šest mjeseci, uz novčanu kaznu. Neke od privremenih mjera koje su propisane naredbama Ministarstva zdravlja, saglasno članu 55 stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti moraju se striktno poštovati i nadalje, u skladu sa epidemiološkim indikacijama, u cilju zaštite građana od prenosa zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom.

U sklopu mjera za ublažavanje negativnih posledica uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privrednu djelatnost Crne Gore, Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Ocijenjeno je neophodnim da se drugačije uredi pružanje usluga turističkih agencija koje su u potpunosti zaustavljene za vrijeme trajanja pandemije, kako bi se sa finansijskog aspekta stvorili uslovi za što brži nastavak njihovih privrednih aktivnosti. Predloženim dopunama Zakona predviđena je mogućnost da turističke agencije zadrže avans – depozit uplaćen od strane klijenata za sva putovanja koja su bila zakazana u periodu od 1. marta 2020. godine a koja su otkazana zbog globalne pandemije. Turistički vaučer bi predstavljao garanciju da putnik može da izabere novi datum putovanja za isti ili neki drugi aranžman. Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u značajnoj mjeri bi se pomoglo turističkim agencijama sa aspekta održavanja likvidnosti i ublažavanje negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19, a s druge strane, stvorili bi se uslovi da se otkazana putovanja ipak realizuju u drugom terminu.

U cilju oživljavanja turističke privrede nakon pandemije korona virusa, Vlada je donijela odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije. Privremeno oslobađanje će važiti za period od dana ukidanja privremenih mjera kojima se zabranjuje ulazak stranaca u Crnu Goru i međunarodni saobraćaj do 31. oktobra 2020. godine.

Vlada je usvojila Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja kojom je propisano da se potraživanja nastala u martu, aprilu i maju 2020. Godine, čija je naplata odložena za 90 dana od dana dospjeća, plaćaju u 24 jednake rate, od dana dospjeća obaveze. Uredbom se pruža podrška poreskim obveznicima u cilju prevazilaženja problema u poslovanju nastalih usled negativnih efekata izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19. Imajući u vidu da pravna, fizička lica i preduzetnici, usled novonastale situacije skoro tri mjeseca nijesu obavljali djelatnost za koju su registrovani ili su poslovali u manjem obimu, ocijenjeno je da ta lica nijesu u mogućnosti da dospjele obaveze izmire ni nakon isteka roka od 90 dana.

Usvojena je Informacija o zahtjevima za oslobađanje plaćanja zakupnine zakupcima, koji obavljaju svoje djelatnosti u prostorijama obrazovno-vaspitnih ustanova na osnovu ugovora o zakupu. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, koje imaju zaključene ugovore o zakupima da zakupce oslobode od plaćanja zakupnine na period od 16. marta do 1. juna 2020. godine. U Informaciji je navedeno da su, usljed novonastale situacije izazvane pandemijom bolesti izazvane virusom COVID-19 i mjerama koje je donijelo Nacionalno kordinaciono tijelo, mnoge stomatološke ordinacije, sportski klubovi i mali privredni subjekti su se našli u situaciji da imaju otežano ostvarivanje redovnih mjesečnih primanja.

U skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, Vlada je utvrdila Predlog zakona o kontroli izvoza roba dvostruke namjene. Donošenju ovog akta pristupilo se radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i odgovarajućom Uredbom EU kojom se uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, transporta, brokeringa i tranzita robe dvostruke namjene, a koja čini sastavni dio zajedničke trgovinske politike.

Cilj Predloga zakona, pored usaglašavanja nacionalnog sa EU zakonodavstvom, jeste i pružanje podrške opštim ciljevima politike EU kako su utvrđeni u članu 3. Ugovora o Evropskoj uniji, tj. "doprinijeti miru i sigurnosti, slobodnoj i poštenoj trgovini te borbi protiv terorizma i zaštiti ljudskih prava". Njime će se osigurati i da Crna Gora odgovorno postupa u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, posebno u pogledu neširenja oružja za masovno uništenje. Osim toga, Predlogom će se pojačati napori Crne Gore za sprečavanje nedržavnih subjekata da ostvare pristup osjetljivoj robi, čime će se doprinijeti borbi protiv terorizma.

Vlada je donijela Uredbu o kriterijumima za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenih u organima državne uprave za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Pored ostalog, propisano je da u mirovnu misiju i drugu aktivnost u inostranstvu može biti upućeno lice samo ako je pripremljeno, obučeno i opremljeno u skladu sa standardima međunarodne organizacije pod čijim mandatom se misija, odnosno aktivnost izvodi. Priprema, obučavanje i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu vrši se u skladu Zakonom o zaštiti i spašavanju, a obuhvata upoznavanje sa mandatom i ciljevima misije, podacima o zemlji u kojoj se misija izvodi, osnovama međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o oružanim konfliktima, kao i zdravstvenu, psihološku i preventivnu imunološku pripremu. Obuka se može vršiti u Crnoj Gori ili u inostranstvu.

Donijeta je Uredba o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga. Uredbom se jasno definiše način i na bazi kojih se troškova mogu utvrđivati cijene komunalnih usluga, čime će se omogućiti bolje poslovanje komunalnih preduzeća i viši nivo i pouzdanost usluga.

Vlada je razmotrila i usvojila Koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen. Nakon što je prethodni Tender za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen proglašen neuspjelim, jer do naznačenog roka za podnošenje ponuda, 28. februara 2020. godine nije pristigla nijedna ponuda, prema sugestiji Vlade pristupilo se izmjeni Koncesionog akta, u smislu povećanja koncesionog područja na stanici Kuk. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pripremilo novi Koncesioni akt kojim je obuhvat koncesije proširen tako da granice koncesionog područja osim lokaliteta za izgradnju terminala Kuk, sada obuhvataju i prostor potreban za smještanje pratećih sadržaja (parkinga, restorana i sl.). Ministarstvo je zaduženo da sprovede neophodne aktivnosti na objavljivanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Hotelsko turističkog preduzeća "Miločer" društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva. Kako bi se utvrdila tržišna vrijednost imovine preduzeća, izvršilo usklađivanja stvarnog stanja sa poslovnom evidencijom i izvršio upis kapitala preduzeća kod CRPS-a, Društvo je angažovalo nezavisne licencirane ovlašćene procjenitelje za procjenu materijalne imovine - nekretnina i opreme i procjenu kapitala Druš¸¸tva. Osnovni kapital procijenjen je na iznos od 7.341.491,84, a, s obzirom na to da je imovina društva u cjelosti izdata u dugoročni zakup na period od 42 godine, počev od 2007. godine, privrednom društvu Adriatic Properties d.o.o., tržišna vrijednost nepokretnosti je dobijena kroz primjenu prinosnog pristupa. Takođe, uvažavajući svrhu izrade procjene, predmetne nekretnine su posmatrane sa stanovišta zatečenog stanja ("as is"), bez obzira što u ovom trenutku iste nijesu u svojoj najboljoj upotrebi, već se očekuje maksimiziranje njihove produktivnosti kroz izgradnju i dodatna investiranja od strane Zakupca.

Donijet je Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Druga faza) koji treba da omogući Crnoj Gori da ubrzano smanji potrošnju i eliminiše iz upotrebe preostale količine HCFC supstanci do 2025. godine, odnosno prije roka koji propisuje Montrealski protokol. Na ovaj način pored ispunjavanja obaveza shodno odredbama Montreaskog protokola, implementacija Plana pomoći će Crnoj Gori i u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz pravne EU tekovine u ovoj oblasti.

Vlada je razmotrila i utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Povod za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je Odluka Vlade CG o davnju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora, za eksploataciju solarne energije i izgradnju solarnih sistema instalisane snage veće od 200 MW. Ugovorom o zakupu zemljišta u državnoj svojini je definisana izgradnja 2 faze solarne elektrane: Faza I – min. instalisane snage 50 MW; Faza II – do ukupno planirane instalisane snage veće od 200 MW. Zemljište za izgradnju solarne elektrane je dato u zakup Konzorcijumu koji čine Elektroprivreda (EPCG), finski Fortum i kompanija Sterling and Wilson. Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP-a je povećanje planiranih kapaciteta za ekspoloataciju solarne energije i obezbeđenje planskih preduslova za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini. Konceptom Izmjena i dopuna PUP-a se predlaže povećanje zone za izgradnju solarne elektrane sa 467 ha na 1.019 ha, tj. kapaciteta solarne elektrane sa 118 MW na 262 MW.

Prihvaćena je Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje kreditnog aranžmana za "Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa". U tom kontekstu, Vlada je, kao osnovu za pregovore, prihvatila Nacrt Ugovora o zajmu između Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Vlada je usvojila Informaciju o izradi pravilnika o primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga sa prijedlozima pravilnika. Takođe, Vlada se upoznala sa pravilnicima koje je donijelo Ministarstva finansija.

Usvojen je Program adaptiranja zdravstvenog sistema na klimatske promjene u Crnoj Gori za period 2020-2022. godine sa Akcionim planom za period 2020-2021. godine. Finansijskim okvirom za sprovođenje programa predviđeno je izdvajanje u ukupnom iznosu od 300.000,00 eura, koji će se obezbijediti iz redovnog budžeta zdravstvenog sistema Crne Gore, finansijskog učešća SZO i donacija.

Vlada je usvojila Informaciju o nedostajućim sredstvima za završetak radova na saobraćajnici za potrebe zajedničkog graničnog prelaza,,Vraćenovići" i zadužila Upravu za saobraćaj da izvrši hitnu nabavku za radove predviđene predmjerom i da izvrši plaćanje izvođaču za izvedene radove iz sredstava Kapitalnog budžeta za 2020. godinu, do visine 370.000,oo eura. Ugovorena vrijednost radova na samom graničnom prelazu iznosi 1.878.182,75 eura. Izgradnja objekta je počela 28.02.2020. godine i odvija se u dvije faze – prva faza do 01. juna tekuće godine, kada će se stvoriti uslovi da se nakon 90 dana od zatvaranja, omogući međugranični saobraćaj i promet i druga faza do 28.02.2021. godine, kada je krajnji rok za završetak radova.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija u 2019. godini. U Izvještaju je ocijenjeno da je Savjet značajno unaprijedio dinamiku komunikacije između organa držane uprave i NVO. Takođe, svojim preporukama i zaključcima utiče na organe uprave da kvalitetnije realizuju politike u oblasti saradnje sa nevladinim organizacijama, prvenstveno Zakona o nevladinim organizacijama i Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. U 2019. godini sedam (78%) od devet preporuka i zaključaka Savjeta je realizovano, a dvije (22 %) su nerealizovane. Preporuke i sugestije da se intenzivira realizacija aktivnosti iz oblasti socijalnog preduzetništva, filantropije i volonterizma koje su upućene nosiocima aktivnosti iz Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO nijesu u dovoljnoj mjeri realizovane, što utiče na ukupan stepen realizacije Strategije, te izaziva stagnaciju napredovanja u oblasti uloge NVO u socio-ekonomskom razvoju društva. Preporuke i sugestije Savjeta date u odnosu na oblasti finansijske održivosti nevladinih organizacija i učešća NVO u kreiranju javnih politika pozitivno su uticale na odnos organa da primijene mjere kako bi se uočeni izazovi prevazišli u narednom periodu.

Vlada je usvojila Izvještaj o finansiranju projekata i programa NVO u 2018. godini. U Izvještaju je navedeno da je u 2018. godini objavljeno 30 javnih konkursa, od kojih tri u oblasti zaštita lica sa invaliditetom. Ukupno je opredijeljeno 3.579.771,73 eura za raspodjelu. Raspodijeljeno je ukupno 3.392.362,12 eura, od koji za oblast zaštita OSI 850.223,68 eura. Podsjeća se da je Izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama uveden novi model finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta. Cilj primjene centralizovane faze programiranja i decentarlizovane faze raspodjele sredstava za projekte i programe NVO je doprinos kvalitetnijoj realizaciji javnih politika i ostvarenju strateških ciljeva u različitim oblastima od javnog interesa. Država obezbjeđuje sredstva za (ko)finansiranje projekata i programa koje realizuju nevladine organizacije u ukupnom iznosu od najmanje 0,5% tekućeg državnog budžeta.

Usvojena je Informacija o pristupanju Konvenciji o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) radi sticanja statusa punopravnog člana Crne Gore u OIML-u. Punopravnim članstvom u OIML-u, Crna Gora bi ostvarila brojne benefite, kao što su: učešće u donošenju odluka na najvišem nivou u oblasti zakonske metrologije, učešće u donošenju prioriteta za tehnički rad OIML-a, redovno informisanje u vezi sa novim tehnologijama, načinima za ocjenjivanje usaglašenosti, vrstama mjerila, pristup informacijama o radu OIML-a i svim publikacijama koje izdaje, učešće u tehničkom radu projektnih grupa OIML-a i sl.

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Elektrana Mišnića" na dijelu vodotoka Mišnića potok i prihvatila Predlog ugovora o koncesiji.

Usvojen je Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta "Portonovi" Kumbor, Herceg Novi, za period od 01.01.2019. - 31.12.2019. godine. Nadzorni organ izvršio je uvid u ugovore koje je Investitor zaključio u izvještajnom periodu za poslove izrade projektne dokumentacije, revizije projektne dokumentacije, izvođenja radova kao i konsultantskih usluga. Ukupan iznos ugovorenih usluga iznosi 18.872.978,79 eura. U periodu od početka izvođenja radova za prvih šest godina tj. do dana 31.12.2018. godine ukupan iznos ugovorenih poslova na izradi projektne dokumentacije, revizije projektne dokumentacije, vršenje usluga stručnog nadzora, izvođenja radova i konsultantskih usluga je 379.092.000,04 eura bez uračunatog PDV-a, a zaključno sa danom 31.12.2019. godine 397.964.978,83 eura bez uračunatog PDV-a, dok je Investitor, saglasno finasijskim iskazima, zaključno sa danom 31.12.2019. godine realizovao iznos od 543.851.199,02 eura sa uračunatim PDV-om.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25.05.2020.


Naslov: Redakcija