Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

27.02.2018.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti komunalnih djelatnosti da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana/icu radne grupe.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima komunalnih djelatnosti;

- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosnoi namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti vezano za poznavanje:

 uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti,

 načina organizovanja obavljanja komunalnih djelatnosti (individualne i zajedničke komunalne potrošnje) imajući u vidu njihove specifičnosti,

 načina izrade tarifnog sistema i standarda za obavljanje komunalnih djelatnosti,

 opreme i sredstava koji se koriste u obavljanju komunalnih djelatnosti, kao i vlasništva nad komunalnom infrastrukturom;

 utvrđivanje indikatora za praćenje obavljanja komunalnih djelatnosti i dr.

- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti klimatskih promjena;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana/icu radne grupe;

- biografiju kandidata/kinje sa podacima o iskustvu u vezi sa projektima iz klimatskih promjena;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ica ili namještenik/ica;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

Rok za podnošenje predloga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ul. IV Proleterske brigade br. 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom "Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima."

Predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 26.02.2018.