Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju transportne zajednice, o izmjenama i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima i Zakona o investicionim fondovima

25.12.2017.


Vlada Crne Gore je na održanoj 55. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković donijela Strategiju naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 s Predlogom akcionog plana.

Strategijom su, sa ciljem dinamičnijeg razvoja naučnoistraživačkog i inovativnog sistema, utvrđene nove mjere i instrumenti usmjereni ka boljem kvalitetu istraživanja, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju mogućnosti za pristup savremenim tehnologijama i velikim međunarodnim infrastrukturama. U skladu sa tim, definisana su tri ključna cilja: razvoj ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja i jačanje sinergije između nauke i ekonomije. Aktivno učestvovanje u programima Evropske unije iz ove oblasti stvara mogućnost za nova ulaganja, saradnju i bolju povezanost na međunarodnom nivou, dok će uvođenja inovacija u poslovne procese poboljšati konkurentnost privrede.

Imajući u vidu značaj sajber bezbjednost kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, donijeta je Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021 koja je kompatibilna sa konceptima najrazvijenijih zemalja članica Evropske unije i NATO-a u ovoj oblasti. Dokumentom je definisano osam strateških ciljeva za unapređenje nacionalne sajber odbrane, i to: oslanjanje na evropske i evroatlantske koncepte, snaženje kapaciteta za sajber odbranu, centralizacija sajber ekspertize i resursa, snaženje međuinstitucionalne saradnje, zaštita podataka, edukacija u oblasti sajber bezbjednosti, jačanje partnerstava javnog i privatnog sektora, i snaženje regionalne i međunarodne saradnje. Ovako utvrđen strateški okvir je kompatibilan sa konceptima najrazvijenijih zemalja članica Evropske unije i NATO-a u ovoj oblasti.

Vlada je donijela Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023. godine. Strategija predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Ključni segment strategije je prevencija novih rizika i smanjenje postojećih, kroz implementaciju integrisanih sveobuhvatnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, ekoloških i drugih mjera, sprečava i smanjuje izloženost i ranjivost društva od rizika od katastrofa, povećava pripremljenost za reagovanje i obnovu, a time povećava i stabilnost samog društva.

U raspravi je istaknuto da će Crna Gora biti prva država Zapadnog Balkana koja će imati jednim dokumentom obuhvaćene sve oblasti koje se odnose na smanjenje rizika od prirodnih i drugih katastrofa. Ciljevi Strategije su usklađeni sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa, kao i sa globalnim naporima i zahtjevima međunarodne zajednice, Evropske komisije i Programa Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa i globalnog zagrijavanja.

Usljed personalnih promjena u pojedinim ministarstvima i drugim institucijama i u nazivu organa uprave nadležnog za zaštitu životne sredine, donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za smanjenje rizika od katastrofa.

Utvrđeni su predlozi zakonâ o izmjenama i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima i Zakona o investicionim fondovima. Utvrđenim izmjenama otklanjaju se određeni regulatorni nedostaci na osnovu preporuka iz Izvještaja MONEYVAL-a o evaluaciji sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i poboljšava se sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori u sektoru u kojem nadzor vrši Komisija za hartije od vrijednosti. U tom smislu, poboljšava se nadzorna funkcija ovog organa tako što se uvodi jasan pravni osnov kojim se ojačava kontrolni kapacitet Komisije i proširuju njena ovlašćenja da izriče nadzorne mjere u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u poslovanju društava za upravljanje.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju transportne zajednice. Ugovor o uspostavljanju transportne zajednice jedan je od ključnih političkih procesa u okviru Agende povezivanja i Berlinskog procesa, kojim se teži jačanju regionalne saradnje u oblasti saobraćaja, ali i saradnje sa Evropskom unijom, te kvalitetnijem povezivanju zemalja Zapadnog Balkana saobraćajnom i energetskom infrastrukturom, sa svrhom unapređenja ekonomskog razvoja i rasta i podsticanja investicija, uz usklađivanje regulatornih politika u ovim oblastima. Ugovor promoviše stvaranje transportne zajednice u oblasti drumskog, željezničkog, saobraćaja unutrašnjim plovnim putevima i pomorskog saobraćaja, kao i razvoj transportne mreže između Evropske unije i strana ugovornica (zemlje Zapadnog Balkana).

Ugovor će zamijeniti Memorandum o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u Jugoistočnoj Evropi koji je potpisan u Luksemburgu, 11. juna 2004. godine, od strane vlada Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Srbije i Kosova, kao i Evropske komisije, a koji je do sada predstavljao kamen-temeljac politike djelovanja Evropske Unije prema zemljama Zapadnog Balkana u oblasti saobraćaja.

Usvojena je Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2017.

Prilikom predstavljanja Informacije istaknuto je da Crna Gora u kontinuitetu pokazuje uspjeh u korištenju sredstava IPA-e, što predstavlja potvrdu spremnosti administracije da postepeno preuzme samostalno upravljanje finansijskom podrškom Evropske unije. To potvrđuje podatak da je od 235 miliona eura izdvojenih za period 2007-2013, Crna Gora iskoristila više od 90 odsto raspoloživih sredstava bespovratne podrške. U pravcu nastavka uspješnog korištenja dostupnih sredstava za period 2014-2020, u kojem Crna Gora raspolaže sa značajno uvećanim iznosom od 270,5 miliona eura, već je isprogramirano preko 120 miliona eura u okviru nacionalnih programa za 2014, 2015, 2016. i 2017. Ova sredstva su usmjerena na podršku najvažnijim reformama koje će Crna Gora sprovoditi u okviru pregovaračkog procesa, ali i na dalje jačanje infrastrukture. Konstatovano je i da je uspješno korištenje sredstava EU u pretpristupnom periodu je doprinijelo dinamičnijem pregovaračkom procesu. Ovo ujedno predstavlja i snažan podsticaj da s istim entuzijazmom nastavi rad na ispunjenju strogih zahtjeva i standarda EU u oblasti kohezijske politike u godinama koje slijede.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu Finansijskog sporazuma između Evropske komisije, Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije, za Akcioni program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2015-2017, za alokaciju 2016 u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II), s Predlogom sporazuma i prihvatila predloženi Finansijski sporazum. Potpisivanjem ovog sporazuma biće omogućena realizacija aktivnosti čiji je opšti cilj poboljšanje socio-ekonomske situacije u programskim područjima kroz snaženje saradnje i zajedničkih inicijativa u sljedećim prioritetnim sektorima: zapošljavanje, mobilnost radne snage, te socijalne i kulturne inkluzije sa obje strane granice, zaštita životne sredine i promocija turizma, kulturne I prirodne baštine od obostranog interesa za građane Srbija i Crne Gore. Programsko područje obuhvata geografsku teritoriju u Sjevernom i Centralnom regionu Crne Gore i jugozapad Srbije. Ukupni procijenjeni troškovi alokacije za 2016. godinu za ovaj Program iznose 1.411.764 eura, dok je maksimalni doprinos Evropske unije ovom Akcionom program određen na 1.200.000 eura. Od država korisnica Ipe II ne zahtijevaju se nikakvi finansijski doprinosi.

Usvojena je Informacija o Predlogu memoranduma o razumijevanju između Ministarstva odbrane Crne Gore i NATO Organizacije za komunikacije i informacije (The NATO Communications and Information Organisation – NCIO) koju predstavlja NATO Agencija za komunikacije i informacije (The NATO Communication and Information Agency – NCIA) u vezi saradnje u oblasti C4ISR aktivnosti i Predlogu tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i NATO Agencije za komunikacije i informacije (NCIA) o pružanju usluga za period od 1. januara 2017. do 31. decembra 2027. godine s Predlogom memoranduma.

Potpisivanjem Memoranduma se ostvaruje dodatni nivo interoperabilnosti sa NATO-m, kroz korišćenje razvijenih programa NATO Agencije za komunikacije i informacije na nacionalnom nivou. Pored toga, Tehničkim sporazumom definisani su opšti uslovi i procedure za pružanje usluga u oblasti Sistema za komunikacije i informacije, kako bi se, po potrebi, unaprijedila saradnja između ugovorenih strana u cilju poboljšanja interoperabilnosti, koherentnosti i kohezije CIS aktivnsoti širom Alijanse.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji MONDEM programa s Predlogom sporazuma zajedničkom finansiranju između Ministarstva odbrane i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Imajući u vidu da se MONDEM program, koji je posvećen razvoju kapaciteta za demilitarizaciju i sigurno skladištenje lakog naoružanja i konvencijalne municije, završava 31. decembra 2018. godine, predstavnici Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori su predložili da OEBS obezbijedi sredstva u iznosu od 243.722,94 eura za završetak uništavanja viškova ubojnih sredstava, dok će OEBS u saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, obezbijediti 300.00 eura za izgradnju nove ograde oko skladišta Brezovik. Tim povodom, Vlada je prihvatila Sporazum o zajedničkom finansiranju između Ministarstva odbrane i UNDP-a i dala saglasnost da se 100.000 eura, iz budžetskih sredstava Ministarstva odbrane za 2017. godinu, uplati u fond MONDEM programa u cilju njegovog uspješnog završetka. Preostali dio sredstava u iznosu od 200.000 EUR obezbjeđuje OEBS.

Usvojena je Informacija o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama. Imajući u vidu da je se oko 2.000 učenika 67 osnovnih škola već takmiči u košarci i odbojci po novom sistemu, a da školski sport, kao oblast od javnog interesa, predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u kreiranju uslova za razvoj rekreativnog i profesionalnog sporta, cilj je da se, kroz navedeni projekat uključi što veći broj djece u aktivno bavljenje sportom i stvaranje zdravog i fizički aktivnog građanstva. U skladu sa tim, Ministarstvo sporta je školama uključenim u sistem školskih sportskih takmičenja, na ime naknade nastavnicima za vannastavne sportske aktivnosti opredijelilo sredstva u ukupnom iznosu od 6.318 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima Ministarstva kulture na sprovođenju mjera utvrđenih Akcionim planom za realizaciju odluka koje se odnose na područje Kotora usvojenih u Istanbulu u julu 2016. godine, od strane Komiteta UNESCO. Ministarstvo kulture i Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaduženi su da nastave aktivnosti na realizaciji ovog plana u 2018. godini i a nadležnim organima Opštine Kotor je preporučeno da nastave aktivnosti iz domena njihove nadležnosti, koje su u funkciji realizacije ovog Akcionog plana.

U cilju uspješne pripreme i realizacije učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi "EXPO 2020 Dubai". Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi "EXPO 2020 Dubai". Organizacioni odbor, na čelu sa potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutinom Simovićem, ima zadatke koji se odnose na pripremu i praćenju realizacije Plana učešća Crne Gore na izložbi, utvrđivanje organizacije rada učešća i donošenje svih odluka značajnih za ispunjavanje ciljeva nastupa naše zemlje na EXPO-u.

Vlada je usvojila Informaciju o problemima u radu JU Narodni muzej Crne Gore. Prilikom predstavljanja ove Informacije naglašeno je da bez obzira na sve dosadašnje napore, kontrole Ministarstva kulture i revalorizacije kao i druge postupke, stvarno stanje muzejskih predmeta, posebno onih sa statusom kulturno dobro, nije utvrđeno. Broj muzejskih predmeta je sporan u pogledu postojeće muzejske dokumentacije, naročito nakon izvršenog postupka revalorizacije. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da joj, do kraja januara 2018. godine, dostavi predlog za formiranje Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog fonda, kao i za utvrđivanje stanja, broja i vrijednosti muzejskog materijala u JU Narodni muzej Crne Gore Narodnog muzeja.

U okviru redovnog kvartalnbog izvještavanja, usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u četvrtom kvartalu 2017. godine, koja sadrži pregled svih aktivnosti na realizaciji prioritetnim projekta u ovoj oblasti.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma. Informacija sadrži pregled aktivnosti na realizaciji pojedinih projekata u skladu sa ugovornim obavezama, sa trenutnim statusom i narednim fazama za njihovu realizaciju. U raspravi je naglašeno da se većina projekata realizuju ugovorenom dinamikom i u skladu sa Investicionim programima.

Vlada je donijela odluke o izmjeni Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera i Odluke o izmjeni Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, kojim se vrši usklađivanje sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na odredbe o definisanim grupama poslova, zvanjima i koeficijentima.

Radi rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u Minstarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, Vlada je usvojila Informaciju o uplati finansijskih sredstava Stambenoj zadruzi "Odbrana" i dala saglasnost Minstarstvu odbrane da se u tu svrhu uplate sredstva iz ostvarenih prihoda u iznosu od 300.000 eura.

U okviru kadrovskih pitanja Branislav Todorović imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 21.12.2017.


Naslov: Redakcija