Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV OVLAŠĆENIM PREDLAGAČIMA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DVA ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


Administrativni odbor Skupštine Crne Gore shodno članu 24 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013), uputio je ponovni Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Poziv je upućen:

1. nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, za jednog člana; i

2. udruženjima komercijalnih emitera, za jednog člana.

Predloženi kandidat za člana Savjeta mora biti iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Agencije, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i koji imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Članovi Savjeta ne mogu biti:

1) poslanici i odbornici;

2) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;

3) funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

4) vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih AVM usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);

5) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;

6) lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tač. 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

Nevladina organizacija, kao ovlašćeni predlagač, mora da ispunjava uslov da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta.

Ovlašćeni predlagač iz stava 1 ovog javnog poziva je dužan da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:

1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;

2) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

3) dokaz (potvrda) o dužini radnog iskustva iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Agencije;

4) izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji sukob interesa iz stava 3 ovog Javnog poziva (član 17 Zakona o elektronskim medijima);

5) odluku organa upravljanja predlagača o određivanju kandidata za člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, uz predlog kandidata za člana Savjeta Agencije dostave i:

1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;

2) osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;

3) izvještaj o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog javnog poziva mogu zajedno ili odvojeno predložiti kandidata za člana Savjeta.

Ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača iz člana 19 stav 1 Zakona o elektronskim medijima.

Za pravna lica, ovlašćene predlagače, nadležni organi upravljanja predlažu kandidata za člana Savjeta Agencije za elektronske medije.

Pozvani subjekti za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta dužni su da predlog za kandidata za člana Savjeta dostave Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore, na obrascu, sa traženom dokumentacijom (original ili ovjerena kopija), u zatvorenoj koverti, najkasnije u roku od 45 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, kako bi Administrativni odbor Skupštine Crne Gore blagovremeno proveo postupak utvrđivanja liste kandidata za imenovanje dva člana Savjeta.

Napomena:

- Potrebno je finansijske izvještaje ovjeriti kod nadležnog poreskog organa;

- Rok za podnošenje prijave na Javni poziv se računa od posljednjeg dana objavljivanja u štampanim medijima;

- Neblagovremenu i nepotpunu dokumentaciju Odbor neće razmatrati.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 23.12.2015.