Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Član 1

U Zakonu o državnoj upravi ("Sl. list RCG", br. 38/2003,"Sl. list CG", br. 22/2008 i 42/2011)u članu 11 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) odlučivanje i preduzimanje drugih upravnih aktivnosti u upravnim stvarima, u skladu sa zakonom;".

Član 2

Član 20 mijenja se i glasi:

"Odlučivanje i preduzimanje drugih upravnih aktivnosti u upravnim stvarima podrazumijeva donošenje upravnih akata, zaključivanje upravnog ugovora, zaštitu korisnika usluga od opšteg interesa, kao i preduzimanje drugih upravnih aktivnosti, u skladu sa zakonom."

Član 3

U članu 44 stav 5 riječi: "i pitanja prestanka i razrješenja starješine organa uprave shodno" brišu se.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Na pitanja prestanka mandata i razrješenja, kao i na ostvarivanje prava i obaveza starješine organa uprave shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost državnih službenika i namještenika, koje se odnose na kategoriju visokog rukovodnog kadra, osim odredbi koje se odnose na disciplinski postupak i ocjenjivanje."

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 7 i 8.

Član 4

Poslije člana 45 dodaje se novi član koji glasi:

Član 45a

U slučaju prestanka mandata starješini samostalnog organa uprave ili sekretaru, odnosno generalnom direktoru u ministarstvu ili pomoćniku starješine samostalnog organa uprave, Vlada može odrediti vršioca dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

U slučaju prestanka mandata starješini organa uprave u sastavu, resorni ministar može, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odrediti vršioca dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

U slučaju prestanka mandata pomoćniku starješine organa uprave u sastavu, resorni ministar može odrediti vršioca dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Za vršioca dužnosti može se odrediti lice koje ispunjava uslove propisane za starješinu samostalnog organa uprave, odnosno organa uprave u sastavu, odnosno visokog rukovodnog kadra u ministarstvu, samostalnom organu uprave ili organu u sastavu, iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.

Vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti starješine organa uprave, odnosno visokog rukovodnog kadra, iz st. 1, 2 i 3 ovog zakona.

Odredbe st. 1, 4 i 5 ovog člana, primjenjuju se i na određivanje, ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti vršioca dužnosti generalnog sekretara Vlade, zamjenika i pomoćnika generalnog sekretara Vlade."

Član 5

Član 51 mijenja se i glasi:

"Domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na slobodan pristup informacijama u posjedu organa državne uprave, u skladu sa zakonom."

Član 6

U članu 56 stav 1 riječi: "prigovore i" brišu se.

Član 7

Član 66 mijenja se i glasi:

"U pripremi propisa, kao i strateških, planskih i analitičkih dokumenata ministarstva su obavezna da međusobno sarađuju, odnosno pribavljaju mišljenja drugih zainteresovanih ministarstava."

Član 8

Član 80 mijenja se i glasi:

"Ministarstva i organi uprave dužni su da obezbijede saradnju sa nevladinim organizacijama, koja se ostvaruje naročito:

1) konsultovanjem nevladinih organizacija prilikom pripreme analitičkih i strateških dokumenata u određenoj oblasti i izrade nacrta propisa;

2) omogućavanjem učešća u radu radnih grupa i drugih radnih tijela za sagledavanje pitanja od zajedničkog interesa ili za normativno uređenje odgovarajućih pitanja.

Način i postupak ostvarivanja saradnje iz stava 1 tačka 1 ovog člana, kao i kriterijume i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela iz stava 1 tačka 2 ovog člana koje obrazuju ministarstva i organi uprave, utvrđuje Vlada."

Član 9

U članu 99 stav 1 mijenja se i glasi:

"O izuzeću ovlašćenog službenog lica koje vodi upravni postupak i donosi upravni aktu ministarstvu i organu u sastavu odlučuje ministar, a u samostalnom organu uprave odlučuje starješina tog organa, u skladu sa zakonom."

Član 10

Poslije člana 101v dodaje se novi član koji glasi:

"Član 101g

Podzakonski akt iz člana 80 stav 2 ovog zakona donijeće se, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se Uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012)."

Član 11

Poslije člana 103 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 103a

Vršioci dužnosti određeni prije stupanja na snagu ovog zakona mogu vršiti poslove vršioca dužnosti, najduže 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade, 21.04.2016.