Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE KOMUNALNOG I NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA: Rok za podnošenje predloga je 8 dana

24.11.2016.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list Crne Gore", br. 7/2012), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obračuna i plaćanja naknade za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti upravljanja otpadom da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima upravljanja otpadom;

- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo iz oblasti upravljanja otpadom;

- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti upravljanja otpadom;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti upravljanja otpadom;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ul. IV Proleterske brigade broj 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu obračuna i plaćanja naknade za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada".

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 23.11.2016.