Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačen veći broj inicijativa za ocjenu ustavnosti zakonskih akata, ukinute odredbe čl. 108, 110 i 111 Zakona o sprječavanju korupcije

24.04.2017.


Ustavni sud Crne Gore, je na VI sjednici održanoj 21. aprila 2017. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda:

            I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 11/13 i 30/15, većinom glasova, donio rješenje kojim se ne prihvataju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 9 i 10 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja ("Sl. list CG", br. 29/2013 i 16/2016 - dr. zakon);

•           u predmetu U-I broj 28/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 69 stav 6 i člana 261 st. 4 i 5 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon);

•           u predmetu U-I broj 41/14, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 10, 23 i 47 Zakona o turističkim organizacijama ("Sl. list RCG", br. 11/2004 i 46/2007 i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon i 45/2014);

•           u predmetu U-I broj 13/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 197i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US, 42/2016 i 55/2016);

•           u predmetu U-II broj 55/16, 38/12 i 41/12, donio odluku kojom se ukida Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Budva ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 47/2016), koju je donio Predsjednik opštine Budva i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Odluke;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

•           u predmetu U-II broj 31/14, 37/14 i 26/15 donio rješenje kojim se obustavlja postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže, br. 01-3594/1, od 24. juna 2015. godine, koju je donio Odbor direktora DOO "Vodovod i kanalizacija", iz Budve i pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže, br. 01-3889/1, od 30. juna 2016. godine, koju je donio Odbor direktora DOO "Vodovod i kanalizacija", iz Budve;

•           u predmetu U-II broj 34/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o bližem određivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. list CG", br. 46/2014 i 45/2016), koji su donijeli Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija;

•           u predmetu U-II broj 33/16, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 7 stav 2 u dijelu koji glasi: "u skladu sa odlukom Savjeta", člana 15 stav 1 tačka 8, člana 19 tačka 5 u dijelu koji glasi: "uz saglasnost Savjeta Agencije" i tačke 6 Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, br. 299/13, od 27. februara 2013. godine, koji je donio Savjet Agencije i ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba član 15 stav 1 tačka 9 i člana 33 stav 3 istog Statuta;

•           u predmetu U-II broj 43/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 38/2016), koju je donio Predsjednik opštine Rožaje;

•           u predmetu U-II broj 45/16, donio rješenje kojom se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine premija i naknada za ostvarene sportske rezultate ("Sl. list Opštine Budva", br. 5/2009), koju je donijela Skupština opštine Budva;;

•           u predmetu U-II broj 6/17, donio rješenje kojom se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 14 Pravilnika o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu ("Sl. list RCG", br. 73/2004 i "Sl. list CG", br. 13/2011 - odluka US i 53/2012), koji je donijelo Ministarstvo pomorstva i saobraćaja;

•           u predmetu U-I broj 4/15 i 23/16, donio odluku kojom se ukidaju odredbe čl. 108, 110 i 111 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014) i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

•           u predmetu U-I broj 3/15, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 10 stav 1, člana 13 stav 3 i člana 14 u dijelu koji glasi: "u Banci", Kolektivnog ugovora, br. 3359, od 23. oktobra 2010. godine, koji su zaključili Sindikalna organizacija Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica i Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke;;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Kolektivni ugovor.

•           u predmetu U-I broj 52/15, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 4a stav 1 alineja 1 i člana 5 stav 1 alineja 1 Odluke o auto-taksi prevozu ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 3/07, 32/11, 18/14, 26/14 i 28/16), koju je donijela Skupština opštine Tivat i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 21.04.2017.


Naslov: Redakcija