Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta Glavnog grada

23.12.2016.


Ustavnom sudu Podnijeta je inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe Statuta Glavnog grada ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 28/2006 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 39/2010 i 18/2012 - dalje: Statut) koja propisuje da je u Gradskoj opštini Tuzi u službenoj upotrebi i albanski jezik.

Podnosilac inicijative smatra da ova odredba nije u skladu sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI - dalje: Ustav) koji propisuje da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.

U inicijativi se navodi da odredba Statuta nije u skladu ni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005 i 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 - ispr., 38/2012, 10/2014, 57/2014 - dr. zakon i 3/2016) koji jamči manjinskim narodima zaštitu i unapređenje manjinskih prava u skladu sa Ustavom.

"Odredbe člana 16 stav 2 Statuta Glavnog grada koje se primjenjuju i na gradske opštine, u Gradskoj opštini Tuzi propisuju da je u službenoj upotrebi i albanski jezik, što se može tumačiti da je pored crnogorskog jezika, jedino jezik albanske nacionalne manjine u službenoj upotrebi u Gradskoj opštini Tuzi. Na području Gradske opštine Tuzi živi značajan broj bošnjačke nacionalne manjine, kojoj se moraju izričito osigurati sva prava garantovana Ustavom, međunarodnim dokumentima i zakonom, uključujući i pravo na svoj jezik, a to je bosanski jezik. Pravo na jezik je jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom i međunarodnim pravnim aktima, posebno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ovakvom odredbom derogirano je jedno od osnovnih manjinskih prava bošnjačkog naroda, a to je pravo na upotrebu svog jezika", piše u inicijativi.

Izjašnjenje na inicijativu sudu je uputio Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada.

"Osporavanom odredbom kojoj je propisano da je u Gradskoj opštini Tuzi, pored crnogorskog jezika, u službenoj upotrebi i albanski jezik, samo je konkretizovana odredba člana 11 stav 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl. list RCG", br. 31/2006, 51/2006 - odluka US, 38/2007 i "Sl. list CG", br. 2/2011 i 8/2011 - ispr.), kojoj je propisano da je u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjine čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima poslednjeg popisa, u službenoj upotrebi i jezik te manjine. S obzirom da na području GO Tuzi većinu stanovništva čine pripadnici albanskog naroda, nedvosmisleno proizilazi da je osporavana odredba zasnovana na zakonu, jer je bazirana na zakonom utvrđenom kriterijumu, odnosno postojanju većine pripadnika manjinskog albanskog naroda na osnovu kojeg je utvrđena službena upotreba albanskog jezika", piše u mišljenju Veselina Vukčevića.

On je zaključio da je osporena odredba u skladu sa zakonom i predložio Ustavnom sudu da ne prihvati inicijativu.

STATUT GLAVNOG GRADA ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 28/2006 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 39/2010 i 18/2012)

Član 16

Organi uprave Glavnog grada su dužni da pripadniku manjine obezbijede korišćenje i svog jezika i pisma u upravnom postupku, kod izdavanja javnih isprava i vođenja službene evidencije, u skladu sa zakonom.

U Gradskoj opštini Tuzi u službenoj upotrebi je i albanski jezik.

ZAKON O MANjINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA ("Sl. list RCG", br. 31/2006, 51/2006 - odluka US i 38/2007 i "Sl. list CG", br. 2/2011 i 8/2011 - ispr.)

Član 11

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili značajan dio stanovništva, prema rezultatima poslednjeg popisa, u službenoj upotrebi je i jezik tog manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Službena upotreba jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 2 ovog člana, podrazumijeva naročito: korišćenje jezika u upravnom i sudskom postupku i u vođenju upravnog i sudskog postupka, kod izdavanja javnih isprava i vođenje službenih evidencija, na glasačkom listiću i drugom izbornom materijalu i u radu predstavničkih tijela.

Na teritorijama lokalne samouprave iz stava 2 ovog člana imena organa koji vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, naziv naseljenih mjesta, trgova i ulica, ustanova, poslovnih i drugih firmi i toponima ispisuju se i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 22.12.2016.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija