Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE RANJIVIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE I GASA: Udruženje mladih sa hendikepom traži da bude uključeno u proces konsultacija prilikom pripreme Uredbe

23.01.2017.


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva nadležne državne organe da prilikom izrade Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje ranjivih kupaca električne energije i gasa i subvencijama za ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi na precizan i potpun način definiše navedene kategorije kupaca, te da u proces konsultacija prilikom pripreme Uredbe uključi i konsultuje organizacije osoba s invaliditetom.

"Podsjećamo da smo u junu prošle godine pozvali nadležne državne organe da u što kraćem roku donesu podzakonski akt kojim će se bliže odrediti korisnici, bliži uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava, odnosno zaštitu ranjivih kupaca električne energije u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016)",navode iz UMHCG.

Naime, novi Zakon u članu 198. definiše kategorije tzv. ranjivih kupaca kojima ne može biti uskraćeno, odnosno obustavljeno napajanje električnom energijom bez obzira na iznos duga po tom osnovu.

"Takođe, ukazujemo na činjenicu da kategorije koje prepoznaje član 198. Zakona moraju biti šire od kategorija koje prepoznaju propisi iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, odnosno obaveznog zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da su nerijetko mnogim građanima bez obzira na stepen ugroženosti ograničena prava iz ovih oblasti, usljed restriktivnog definisanja prava. U tom smislu smatramo da je neophodno postići konsenzus i sa predstavnicima nevladinih organizacija koje zastupaju kategorija građana koje prepoznaje i Zakon još jednom pozivamo ministarstvo ekonomije da nas uključi u ovaj proces", zaključeno je u saopštenju.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. list CG", br. 5/2016)

Snabdijevanje ranjivih kupaca

Član 198

(1) Ranjivi kupci koji su zdravstveno i socijalno ugroženi, u smislu ovog zakona, su domaćinstva u kojima žive lica:

1) sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja kod kojih može nastupiti ugroženost života ili zdravlja zbog ograničenja ili obustave snabdijevanja, i

2) koja su u stanju socijalne potrebe utvrđene od organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

(2) Ranjivi kupci koji su socijalno ugroženi su domaćinstva u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe utvrđene od nadležne javne ustanove, odnosno organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

(3) Propisom Vlade utvrđuju se:

1) bliži kriterijumi na osnovu kojih se određuju kupci iz kategorija iz st. 1 i 2 ovog člana, a koji se odnose na socijalno i zdravstveno stanje;

2) iznos ili visina subvencije za kupce iz stava 1 ovog člana;

3) granica mjesečne potrošnje električne energije ili gasa za koju se može ostvariti pravo na subvenciju.

(4) Kupce iz st. 1 i 2 ovog člana određuju do 31. jula tekuće, za narednu godinu organi državne uprave nadležni za poslove socijalnog staranja i zdravlja na osnovu kriterijuma iz stava 3 tačka 1 ovog člana i obavještenje o tim kupcima dostavljaju snabdjevaču iz člana 196 ovog zakona.

(5) Zabranjena je obustava snabdijevanja električnom energijom i gasom kupcima iz stava 1 ovog člana, a kupcima iz stava 2 ovog člana, od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije ili gasa.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.01.2017.


Naslov: Redakcija