Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

IZVJEŠTAJ O DOSTAVLJENIM PRIJEDLOZIMA, PRIMJEDBAMA I SUGESTIJAMA U TOKU JAVNE RASPRAVE NA TEKST NACRTA STRATEGIJE INOVATIVNE DJELATNOSTI (2016-2020)SA AKCIONIM PLANOM


Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", broj 12/2012), Ministarstvo nauke uputilo je Javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom, u periodu od 26. maja do 05. jula 2016. godine.

 Javna rasprava je sprovedena dostavljanjem prijedloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, i organizovanjem okruglog stola.

U toku javne rasprave pozitivna mišljenja o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom, dostavili su: Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Ministarstvo prosvjete; Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ministarstvo finansija; Zavod za intelektualnu svojinu; Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća; i Privredna komora Crne Gore.

Okrugli sto je organizovan u Podgorici, 08. jula 2016. godine, u Ministarstvu nauke, na kojem su predstavnici Radne grupe za izradu Strategije, Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije, iznijeli razloge za donošenje Strategije i predstavili najvažnije novine koje će se Strategijom utvrditi, a koje su usklađene sa EU strateškim okvirom i obrazložili sadržinu i osnovne institute koji su definisani u Nacrtu Strategije.

 U raspravi koja je uslijedila, više učesnika je pohvalilo donošenje Strategije inovativne djelatnosti, koja se po prvi put donosi u Crnoj Gori.

Predstavnici Radne grupe, Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije odgovorili su na postavljena pitanja, sugestije i primjedbe, uz zaključak da će primjedbe na Nacrt Strategije u toku javne rasprave, biti detaljno razmatrane.

 Po redosljedu prispijeća primjedbi Ministarstvo dostavlja sljedeće izjašnjenje:

 1. Na Nacrt Strategije primjedbu je dostavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava:

 - da u dijelu o kapacitetima za inovacije i tehnološki razvoj Crne Gore i jačanju potencijala za inovacije u privrednom sektoru, treba uključiti rodnu dimenziju kroz posebno afirmisanje ženskog preduzetništva i naučnog potencijala žena.

 Primjedba je prihvaćena.

 2. Na Akcioni plan Strategije primjedbu je dostavio Zavod za statistiku:

 - da je u Akcionom planu za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020), praćenje uspješnosti mjera koje podstiču inovacije, Zavod za statistiku je naveden kao nadležna institucija za izradu Plana za razvoj nacionalne statistike inovacija. Kako Zavod ne sprovodi istraživanje iz oblasti inovacija, a imajući u vidu da je za to istraživanje potrebno uspostaviti pravni osnov, metodologiju i statističke instrumente (upitnike, uputstva), mišljenja su da bi vremenski okvir koji je naveden u Akcionom planu za izradu Plana za razvoj nacionalne statistike inovacija, koji se odnosi na 2018. godinu, trebalo odgoditi za 2020. godinu. Pored toga, navode da je u Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 18 (od 25. juna 2013. godine), utvrđeno da će Zavod za statistiku biti spreman da sprovodi istraživanje iz oblasti inovacija danom pristupanja EU, kao i da uvođenje statistike inovacija nije predviđeno postojećim Programom zvanične statistike 2014-2018. godine. Narednim Programom Zavod će uzeti u razmatranje realizaciju ove aktivnosti.

 Primjedba nije prihvaćena iz razloga što su počele aktivnosti na izradi Plana za razvoj nacionalne statistike inovacija, uz podršku eksperta kroz IPA projekat, i očekuje se njegova konačna verzija do polovine 2017. godine. Pojašnjavamo da se ne radi o uvođenju statistike inovacija, već o izradi Plana za njeno uvođenje, jer je u Akcionom planu Strategije, u Mjeri 13: Unapređenje sistema statistike za oblast inovacija, utvrđena Aktivnost 13.1: Izrada Plana za razvoj nacionalne statistike inovacija. Vremenski rok za samo uvođenje statistike inovacija 2020. godine, može biti prihvatljiv.

 3. Na Nacrt Strategije primjedbu je dostavilo Ministarstvo ekonomije:

 - da se u okviru Strateškog cilja 1 Prioritet 2 Unapređenje infrastrukture za podršku inivacijama, uključi segment koji se odnosi na Biznis zone, koji je u nadležnosti Ministarstva ekonomije, a čiji razvoj u narednom periodu može doprinijeti razvoju infrastrukture za unapređenje inovativne djelatnosti preduzeća, i to:

Prioritet 2: Unapređenje infrastrukture za podršku inovacijama i tehnološkom
razvoju
 Neophodnu infrastrukturu za razvoj inovativnih djelatnosti moguće je ostvariti i kroz razvoj biznis zona. Biznis zona predstavlja jedinstven entitet na području lokalne samouprave, koji korisnicima pruža zajednički prostor i infrastrukturu uz mogućnosti korišćenja dodatnih poreskih i administrativnih olakšica na državnom i lokalnom nivou. Samim tim, u okviru zona moguće je pozicionirati i tehnološke parkove i biznis inkubatore koji će u smislu generatora inovativnih djelatnosti, uz olakšano poslovanje, osposobljavati kadar koji bi se mogao zaposliti u okviru proizvodnih preduzeća koja posluju u zoni i van nje. Takođe, pored specijalizovanog kadra, ove naučno tehnološke instutucije bi mogle biti umrežene i sa preduzećima u okviru zona, a u smislu outsorcinga pojedinih djelatnosti koje čine dio proizvodnog procesa.

 Primjedba je prihvaćena.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo nauke, 19.07.2016.