Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA


Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 50/2011 i 66/2012 i 34/2014).

Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. jula 2015.godine razmotrila je Informaciju o primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Tom prilikom, Vlada je donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da, najkasnije u decembru 2015. godine, pripremi i Vladi dostavi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, s tim da posebno preispita rješenja koja se odnose na postupak zapošljavanja, period zapošljavanja, izbor kandidata, ocjenjivanje, napredovanje, visoki rukovodni kadar, status, broj i mandat članova Komisije za žalbe, kao i uvođenje instituta vršioca dužnosti.

Postupajući u skladu sa utvrđenom obavezom, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija u međusektorskoj radnoj grupi.

Koje nevladine organizacije mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Za člana/icu Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe:

• izgradnja i razvoj nevladinih organizacija/nevladinog sektora,

• razvoj demokratije, ljudskih i manjinskih prava,

• unaprijeđenje sistema finansiranja nevladinih organizacija iz državnog budžeta.

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih

partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Uslovi za kandidate/ kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Potrebna dokumentacija

Nevladina organizacija, dužna je da, uz prijedlog kandidata/kinje, dostavi:

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kiinje za člana/cu radnog tijela;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe;

- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Rok i način predaje dokumentacije

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar sv. Petra Cetinjskog 22, Podgorica, sa napomenom "Direktoratu za državnu upravu i lokalnu samoupravu".

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Prijedlog za članove/ice Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Vebsajt MUP, 20.07.2015.