Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NVO ZA PEDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA STICANJE SREDSTAVA IZ JAVNIH PRIHODA ZA USTANOVE KOJE REALIZUJU JAVNO VAŽEĆE OBRAZOVNE PROGRAME


Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože jednog kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe.

Za člana/icu Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata / kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:

 • upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova/ ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ iceorgana političkih partija, javni funkcioneri/ ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ ce ili namještenici/ ce.

Kandidat za člana/icu Radne grupe može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin / ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • nije član/ ica organa političke partije, javni funkcioner/ ka, državni službenik/ ca ili namještenik/ ca.

Nevladina oranizacija je dužna da uz prijelog kandidata/kinje dostavi:

 • kopiju rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ ice organa političkih partija, javni fukcioneri/ ke, rukovodeća licaili državni službenici/ ce ili namještenici/ ce;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe;
 • biografiju kandidata/kirije, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član/ ica organa političke partije, javni funkcioner/ ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca;
 • izjavu kandidata / kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može, putem javne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju, mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na Arhivu Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Durovića b.b, Podgorica, sa napomenom: predlaganie kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe, kao i na e–mail adresu: mps@gov.me.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Tri dana po isteku navedenog roka na internet stranici Ministarstva prosvjete objaviže se lista kandidata/ kandidatkinja, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, potom u roku od 5 (pet) dana starješina organa će izvršiti izbor kandidata.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete, 20.06.2016.