Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MEDIJIMA

21.02.2018.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo kulture upućuje

Javni poziv

Nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.

Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast medija.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe, ako ispunjava sljedeće kriterijume:


• je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/ice Radne grupe, dostavi:


• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje:


• crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:


• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
• biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se Ministarstvu kulture – Direktorat za medije, radnim danima od 7 do 15 časova ili putem pošte, na adresu:

Ministarstvo kulture Crne Gore
Njegoševa bb.
81 250 Cetinje

sa napomenom: "Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore".

Obrazac možete preuzeti ovdje.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo kulture, 19.02.2018.


Izvod iz vijesti