Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj upravi, Predlog zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

20.11.2017.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 50. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj upravi. Izmjenama se propisuje obaveznost međusobne usklađenosti strategija i programa, kao i njihova usaglašenost s planskim i strateškim dokumentima kojima se utvrđuju opšti pravci razvoja Crne Gore i finansijskim strateškim dokumentima. Time je ustanovljen i pravni osnov za izradu podzakonskog akta kojim će se detaljno urediti postupak izrade, sprovođenja i provjere usklađenosti strateških dokumenata.

Utvrđen je i Predlog zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Donošenjem ovog zakona se usklađuje nacionalno zakonodavstvo sa relevantnim međunarodnim propisima i standardima. Iako naš pravni sistem ne poznaje institut smrtne kazne, ovu oblast je neophodno zakonski urediti zbog tranzita i međunarodne trgovine robama i uslugama ove vrste.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora između Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi Garancije zasnovane na javnoj politici (PBG-Policy Based Guarantee) i prihvatila predloge ključnih dokumenata koji predstavljaju osnov za finalizaciju procesa dodjele Garancije Crnoj Gori. Riječ je o Garanciji IBRD, kao institucije u sklopu Svjetske banke, koja će, u sklopu odgovornog i održivog upravljanja javnim javnim finansijama, omogućiti dobijanje povoljnijih uslova za planirani reprogam duga u 2019. i 2020. godini.

U diskusiji je istaknuto da su se, zahvaljujući efektima mjera fiskalne konsolidacije i izvanrednim finansijskim rezultatima ostvarenim u ovoj godini, koji prevazilaze i najoptimističnije procjene, stekli uslovi za nastavak snažne podrške Svjetske banke realizaciji Vladine reformske politike u oblasti stabilizacije javnih finansija i racionalizacije potrošnje. Darko Radunović, ministar finansija, ovlašćen je da, u ime Vlade Crne Gore, dostavi svu potrebnu dokumentaciju Svjetskoj banci, radi donošenja konačne odluke.

U okviru procesa evropske integracije, Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Finansijskog sporazuma 2014-2020 između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o podršci za poljoprivredu i ruralni razvoj Ipard II u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II), s predlogom Sporazuma. U okviru nove finansijske perspektive 2014-2020, Evropska komisija je kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj za Crnu Goru opredijelila 39 miliona eura. Sporazumom se bliže propisuju finansijske obaveze Unije po pitanju sprovođenja programa Ipard II i definišu odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta za dvije mjere programa Ipard II: Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Ukupni indikativni iznos troškova za sprovođenje programa Ipard II u Crnoj Gori za period 2014-2020 je 86.811.578,00 eura, od čega 39.000.000,00 eura su ukupna bespovratna sredstava EU, 35.727.264,00 eura treba da obezbijede poljoprivredni proizvođači i 12.084.314,00 eura će se izdvojiti iz nacionalnog budžeta.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Donošenje Odluke će doprinijeti da se na sveobuhvatan i kvalitetan način nastavi sa sprovođenjem ključnog strategijskog dokumenta koji se odnosi na informisanje javnosti o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i boljem razumijevanju procesa evropske integracije kod građana.

Takođe, donijeta je i Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke. Odlukom je utvrđena značajana izmjena personalnog sastava, u cilju efikasnijeg praćenja novonastalih okolnosti i izazova pregovaračkog procesa u ovoj oblasti, posebno imajući u vidu da je on sada u mnogo zahtjevnijoj fazi nego što je bio tokom važenja prethodne odluke.

U skladu sa ranije usvojenom Procjenom uticaja na baštinu za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o izradi prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, kojom se od zabrane građenja izuzima prostor obuhvaćen urbanističkim projektima za Perast i Staro jezgro Kotora. Takođe, propisano je da se zabrana građenja se ne odnosi ni na objekte koji se rekonstruišu radi održavanja i korišćenja u okviru postojećih gabarita, a koji su izgrađeni u skladu sa zakonom, kao ni na objekte podzemne komunalne infrastrukture.

Vlada je donijela Odluku o visini troškova obrazovanja, osposobljavanja i provjere znanja lica zaduženih za prevoz opasnih materija, kojom su konkretizovane Zakonom propisane obaveze privrednih društava ili preduzetnik koje se bavi prevozom opasnih materija.

Informacija o elektronskom registru licenci, koja je usvojena na sjednici, sadrži detaljan pregled dosadašnjih aktivnosti i predlog mjera za efikasnu realizaciju uspostavljanja elektronskog procesa licenciranja na portalu e-uprave. U tom smislu, planirano je da se na portalu e-uprave kreiraju elektronske usluge u cilju objavljivanja informacija o biznis licenciranju i njihove dostupnosti svim zainteresovanim stranama u procesu. Uspostavljanjem elektronskog registra za izdavanje biznis licenci sve informacije o biznis licenciranju biće dostupne i u on-line formi, uz mogućnost popunjavanje elektronskih obrazaca. U skladu sa navedenim, Vlada je zadužila nadležna ministarstva da formiraju projektni tim koji će biti zadužen za realizaciju ovog zadatka.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi produžetka Programa osposobljavanja i radnog angažovanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja sive ekonomije - "Stop sivoj ekonomiji". Polazeći od ocjene da je realizacija ove aktivnosti doprinijela stvaranju kvalitetnijeg tržišnog ambijenta, efikasnijem radu institucija, podizanju povjerenja građana u institucije, kao i efikasnijem budžetskom prihodovanju, Vlada je odlučila da se Program produži do kraja godine i za to izdvoje potrebna finansijska sredstva.

U okviru praćenja tekućih obaveza, Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore br.072985 od 5.oktobra 2017. godine i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane. Zadužena je Uprava za vode da zaključi ugovor sa izabranim ponuđačem za uklanjanje i deponovanje viška materijala iz prostora desnog rukavca Bojane, uz ocjenu da se zbog hidrometeoroloških uslova radovima mora pristupiti u najkraćem roku.

Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o organizaciji Igara malih država Evrope 2019. godine sa predlogom za finansijsku podršku. Tim povodom, Vlada je odlučila da Crnogorskom olimpijskom komitetu, iz budžeta za tekuću godinu, izdvoji iznos od 300.000 eura za organizaciju Igara čiji je domaćin Crna Gora. Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo sporta da od Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao glavnog organizatora manifestacije, pribavi detaljnu specifikaciju ukupnih troškova, sa detaljnim obrazloženjem, na osnovu čega bi u naredne dvije godine trebalo da budu definisani model i iznos budžetskih izdvajanja za kofinansiranje ove sportske manifestacije.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju jahte "Jadranka" koja je za potrebe predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita izgrađena 1977. godine u brodogradilištu u Kraljevici, Republika Hrvatska.

S obzirom da je ovlašćeni sudski vještak konstatovao da brod nije u plovnom stanju i da nije sposoban za plovidbu; da je životni vijek broda istekao, odnosno da je njegova amortizacija 100 odsto; da je stanje konstruktivnih elemenata je loše, a da su propulzioni strojevi van pogona već 5 godina; da biulaganja u brod radi izvođenja neophodnih radova i dovođenja u stanje sposobnosti plovidbe premašili njegovu tržišnu vrijednost kao i da ne bi bilo rentabilno i ekonomski isplativo ulagati u brod imajući u vidu njegov životni vijek, tržišnu vrijednost sličnih brodova, namjenu i dr; kao i imajući u vidu da su propuštanja na nadgrađu velika i da realno postoji opasnost od izbijanja požara na brodu s obzirom da se atmosferske padavine slivaju na električne instalacije i uređaje; Vlada je oglasila brod suvišnim za potrebe državnih organa Crne Gore i zadužila Ministarstvo odbrane da, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon), a na osnovu procjene sudskog vještaka, jahtu "Jadranka" ponudi na prodaju putem javnog oglašavanja po početnoj cijeni od 80.000 eura koliko iznosi procjena vještaka.

U slučaju neuspješne prodaje jahte "Jadranka" putem javnog oglašavanja, Ministarstvo odbrane je zaduženo da formira komisiju koja će odrediti vrste metalnih i drugih sirovina koje se mogu dobiti od broda i početne pojedinačne cijene dobijenih metalnih i drugih sirovina, u skladu sa cijenama na tržištu i brod ponuditi na prodaju kao dotrajalu – otpadnu jahtu.


IZVOR: Vebsajt Vebsajt Vlade, 16.11.2017.


Naslov: Redakcija