Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o zaštiti lica i imovine, Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

19.03.2018.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 68. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekomomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o zaštiti lica i imovine, kojim se uređuje djelatnost zaštite koju ne obezbjeđuje država, uslovi i način vršenja poslova zaštite. U raspravi je naglašeno da će detaljno i precizno normativno uređenje ove oblasti, uz uspostavljanje visokih standarda za sve privredne subjekte koji se bave djelatnošću zaštite lica i imovine, doprinijeti podizanju stepena opšte bezbjednosti u Crnoj Gori.

Utvrđen je Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći, koji predstavlja osnovu za stvaranje savremenog mehanizma baziranog na novoj perspektivi održivog razvoja i doprinos Crne Gore ispunjavanju globanih strateških ciljeva, kao i ispunjenju obaveza u procesu evropskih integracija i jačanju bilateralnih i međunarodnih odnosa Crne Gore u okviru međunarodne zajednice. Zakonom se, između ostalog, propisuje da je cilj pružanja humanitarne pomoći u partnerskim zemljama zaštita i spašavanje ljudskih života, sprečavanje i ublažavanje patnji i očuvanje ljudskog dostojanstva u toku i nakon nesreća ili katastrofa izazvanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem ili nekim drugim nepredviđenim okolnostima. Predlog je usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije, smjernicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, kao i strategijskim aktima Ujedinjenih nacija.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Izmjenama je predviđeno da se rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci za rad zdravstvenim radnicima kojima je izdata licenca po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona, produžuje do 30. septembra 2018. godine. Dopunama se propisuje obaveza zdravstvenih radnika koji su zahtjev za izdavanje licence za rad podnijeli Ljekarskoj komori, a o kojima nije odlučeno do dana stupanja na snagu ovog Zakona, da zahtjev za izdavanje licence podnesu Komori do 30. septembra 2018. godine. Takođe, izvršena je dopuna Zakona i u odnosu na izdavanje licence za rad zdravstvenim radnicima koji su stekli obrazovanje na medicinskom fakultetu i neposredno obavljaju zdravstvenu djelatnost na osnovu rješenja Ministarstva zdravlja kojim je utvrđeno da ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti. Predloženom odredbom propisuje se obaveza ovih zdravstvenih radnika da zahtjev za izdavanje licence podnesu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, kao i rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona za izdavanje licence od strane Ljekarske komore.

Na sjednici je donijet Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za 2018. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu. Akcioni plan treba da omogući efikasniju realizaciju poslova, zadataka i utvrđenih prioriteta i pruži osnovu za izradu godišnjih programa rada organizacionih jedinica Uprave policije i sinhronizovanje rokova realizacije pojedinih aktivnosti, što mu daje značajnu koordinativnu funkciju putem definisanih rokova, nosilaca i saradnika u pojedinim aktivnostima.

Vlada je donijela Akcioni plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina, za 2018. i 2019. godinu, i usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za 2017. godinu. Imajući u vidu da su međudržavni bilateralni sporazumi o radmisiji, kao i Sporazum o readmisiji s EU, obavezali Crnu Goru da na svoju teritoriju prihvati lica koja nezakonito borave u drugim državama, Akcionim planom definisane su mjere koje imaju za cilj poboljšanje stepena reintegracije crnogorskih državljana povratnika, sa precizno određenim zadacima, rokovima i nosiocima aktivnosti.

Donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018. godine, za 2018. godinu, i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana u 2017. godinu. Slijedeći načelo "Niko ne smije živjeti u strahu zbog svoje različitosti i biti nevidljiv", politika Vlade u oblasti ostvarivanja ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba se realizuje implementacijom strateškog koncepta i širokog dijapazona konkretnih aktivnosti nadležnih državnih organa, definisanih u godišnjim akcionim planovima. Osnovni cilj ovih dokumenata je da se na sistematičan i sveobuhvatan način osigura društvena inkluzija seksualnih manjina i obezbijedi puno poštovanje njihovih ljudskih prava i sloboda na svim nivoima, bez diskriminacije.

Vlada je usvojila Informacija o ispunjenju i izmjenama odredbi Ugovora o kreditu između Evropske investicione banke i Kontrole letenja Srbija i Crna Gora - SMATSA doo, zaključenog 10. maja 2005. godine, a za koji je Država Crna Gora izdala garanciju. Vlada je prihvatila Pismo saglasnosti između Evropske investicione banke i Kontrole letenja Srbija i Crna Gora u vezi ispunjenja i izmjena odredbi Ugovora o kreditu.

Takođe, Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2018. godinu.

Na sjednici je usvojena Informacija o produženju roka za dostavljanje "Projektantske dokumentacije" od strane kompanije OHM Mamula Montenegro. U tom kontekstu,Vlada se saglasila da se rok produži za 90 dana, od dana izdavanja saglasnosti na idejno rješenje projekta rekonstrukcije i izgradnje hotela na ostrvu Lastavica sa tvrđavom "Mamula".

Prilikom usvajana Zapisnika sa 67. sjednice, Vlada je odložila verifikaciju zaključka povodom Predloga pojedinačnog kolektivnog ugovora kod poslodavca Javne ustanove Centar za kulturu Tivat, koji je razmatran pod 34. tačkom dnevnog reda.


IZVOR: Vebsajt Skupštine CG, 15.03.2018.


Naslov: Redakcija