Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o turizmu i ugostiteljstvu, o lokalnoj samoupravi, o reprezentativnosti sindikata, donijete Odluka o obrazovanju komisije za izradu Građanskog zakonika, Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

18.12.2017.


Vlada Crne Gore održala je 14. decembra 2017. godine 54. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Sa ciljem usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, unapređenja turističke privrede na pricipima održivog razvoja i otvraranja novih radnih mjesta utvrđen je Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu s Izvještajem s javne rasprave. Predloženim zakonom se kvalitetnije uređuje oblast pružanja usluga i turizmu ugostiteljstvu, definišu novi modeli poslovanja, pojednostavljuju procedure poslovanja, i uvodi elektronsko poslovanje. Osim toga, stvaraju se uslovi za podršku domaćim i inostranim investitorima za realizaciju visokokvalitetnih projekata u cilju podizanja kvaliteta smještajnih kapaciteta, podstiče razvoja turizma u nedovoljno razvijenim područjima i implementiraju standardi Evropske unije zasnovani na principima održivog razvoja turizma.

Utvrđen je i Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se dodatno unapređuje zakonodavni okvir za uspješno funkcionisanje sistema lokalne samouprave, odnosno preciznije regulišu normativne pretpostavke za ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu na načelima demokratije, depolitizacije, autonomnosti, profesionalizacije, efikasnosti, zakonitosti i ekonomičnosti.

Predloženim zakonom se preciziraju jasni rokovi za konstituisanje skupštine, izbor predsjednika skupštine i predsjednik opštine i sprečava odlaganje rada sjednica skupštine propisivanjem jasnih rokova za sazivanje i održavanje redovnih sjednica. Jača se i funkcija menadžera prelaskom sa sadašnje administrativne na menadžersko-razvojnu funkciju. Načelo profesionalnosti se unapređuje regulisanjem sistema zapošljavanja u skladu sa principom zasluga i postupka provjere sposobnosti, kao i propisivanjem novih pravila i procedura za popunu radnih mjesta u lokalnoj upravi. Unapređuju se planiranje i kontrola zapošljavanja u opštinama kroz donošenje kadrovskog plana kojim se obezbjeđuje blagovremeno planiranje i zapošljavanja u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opština.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju komisije za izradu Građanskog zakonika. Prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda naglašeno je da je izrada Građanskog zakonika projekat od državnog interesa jer će doprinijeti povećanju pravne i socijalne sigurnosti svih pravnih subjekata, međusobnoj harmonizaciji pravnih rješenja, kao i njihovoj harmonizaciji sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i standardima i evropskim zakonodavstvom. Sve to će, kako je istaknuto, ubrzati i neophodne integracione procese i dalji razvoj Crne Gore, njenih građana i pravnih lica.

Donijetom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Centar za tražioce azila se iz Ministarstva rada i socijalnog staranja izmješta u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, ukida se Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, organ koji je do sada bio u sastavu Ministarstva ekonomije, a formira se u istom ministarstvu Direktorat za investicije i razvoj malih i srednjih preduzeća.

Utvrđen je Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata s Izvještajem sa javne rasprave kojim se na sistematičniji način uređuje postupak za utvrđivanje i preispitivanje reprezentativnosti sindikata, kako kod poslodavca, tako i na nivou grane djelatnosti, grupe, odnosno podgrupi djelatnosti. Izmjenama će ovaj Zakon biti usklađen sa Zakonom o upravnom postupku (""Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017).

Vlada je usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2017. godine prema kojoj je sezona bila uspješnija nego prethodna jer je za prvih osam mjeseci, u kolektivnom smještaju, realizovano je 17,26% (694.706) više turista i 10,54% (3.001.773) više noćenja i prema kojoj je pozitivan trend turističkog prometa nastavljen je i u oktobru kada je u kolektivnom smještaju registrovano 20,7% (68.135) više turista i 15,2% (195.076) više noćenja u odnosu na oktobar 2016.

Ukazano je da su izražena sezonalnost i neravnomjeran regionalni razvoj i dalje su prisutni, što nameće potrebu da se nastavi sa aktivnostima na diverzifikaciji i obogaćivanju turističke ponude uz dalje poboljšanje saobraćajne dostupnosti posebno u pred i post sezoni. Cilj koji se želi postići je turistički razvoj koji će se bazirati na prirodnim resursima uz poštovanje osnovnih smjernica održivog razvoja, kojim će se doprinijeti da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija, a građanima donijeti poboljšanje životnog standarda.

Predsjednik Vlade je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, ocijenio da je protekla turistička sezona najbolja do sada. Posebno uspješnim u protekloj turističkoj sezoni ocijenjen je aspekat bezbjednosti i sigurnosti budući da nije bilo nikakvih bezbjednosnih izazova u turističkim centrima, ni tragičnih saobraćajnih nesreća, a da su, sa druge strane, naše granice bile među najotvorenijim u Evropi na kojima je čekanje bilo daleko kraće nego u pojedinim državama čak među članicama Šengen zone koje su uvele dodatne granične kontrole.

Usvojena je Informacija o sprovedenim aktivnostima tokom ljetnje požarne sezone 2017. godine u kojoj je konstatovano da su ljetos klimatski uslovi izazvali esktremno visoke temperature vazduha i deficit padavina što je generisalo visok indeks opasnosti od požara da je realizovan niz predviđenih preventivnih protivpožarnih aktivnosti, ali su i pored preduzetih mjera, koje su sproveli državni organi i lokalne samouprave, dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature uslovile da relativno rano, početkom jula Crnu Goru, posebno Centralni i Južni region, zahvate požari širih razmjera. U diskusiji je ocijenjeno da je, uprkos izazovima, odgovor nadležnih službi bio adekvatan, da su sačuvani ljudski životi i imovina kao i da je nova pozicija članice NATO-a pomogla Crnoj Gori jer su nam pritekle u pomoć države saveznice. Ocijenjeno je da se pokazala potreba snaženja kapaciteta, posebno na preventivnom djelovanju, što je Vlada na vrijeme prepoznala predvidjevši u 2018. godini dodatna budžetska sredstva za ove potrebe.

Vlada je donijela Plan pripreme zimske turističke sezone za 2017/2018 godinu koji sadrži pregled realizovanih aktivnosti kao i aktivnosti koje će se realizovati tokom sezone u cilju stvaranja uslova za njeno nesmetano odvijanje i obogaćivanje turističke ponude Crne Gore. Ukazano je, između ostalog, da je stavljanje u punu funkciju skijališta od velikog značaja za uspješnost sezone, ali i da je neophodno raditi i na obezbjeđenju kvalitetnih smještajnih kapaciteta sa sadržajima koji će i u situacijama kada skijališta zbog vremenskih uslova ne mogu biti aktivna, pružiti uslugu koja će zadržati goste, kao i da diverzifikacija ponude generiše veće prihode i produženje sezone.

Vlada je usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2017, kojom su prikazana ekonomska kretanja u prvih devet mjeseci 2017. godine, pregled strukturnih politika i reformi ostvarenih u 2017. godini sa predlozima za njihovo unapređenje, u skladu sa kretanjima i potencijalnim izazovima iz domaćeg i međunarodnog okruženja, pri čemu su uzete u obzir preporuke Evropske komisije u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem reformskih mjera i politika. U Analizi je navedeno da crnogorska ekonomija ubrzava rast, podstaknut intenziviranjem radova na realizaciji saobraćajnih infrastrukturnih projekata, kao i projekata u turizmu i energetici. U prva dva kvartala 2017. godine, ekonomija je rasla realnim stopama od 3,2 i 5,1 odsto na godišnjoj osnovi, pa je stopa rasta BDP-a u prvoj polovini godine iznosila 4,2 odsto. Takođe je navedeno da mjere sanacije budžetskog deficita i javnog duga 2017-2021. i Fiskalna strategija 2017-2020, ima pozitivne efekte, koji su vidljivi u prvih devet mjeseci tekuće godine, imajući u vidu da su povećani prihodi budžeta za 32,9 mil.€ u odnosu na isti period prethodne godine.

U cilju terminološkog usklađivanja pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II Programom, kao i dodatnih pojašnjenjenja pojednih odredbi koje se odnose na postupanje po zahtjevima za podršku u okviru mjera podrške, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpsritupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) i usvojila Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II program verzija 1.1.).

Usvojena je Informacija o Predlogu finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2016. u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (Ipa II) s Predlogom sporazuma. Ukupni iznos troškova za sprovođenje programa Ipa 2016 u Crnoj Gori je 26.544.530 eura. Ovaj iznos uključuje ukupna opredijeljena sredstva EU i nacionalni doprinos. Od toga, ukupni maksimalni iznos opredijeljenih bespovratnih sredstava EU je 22.948.900 eura.

U okviru godišnjeg programa, koji je predlog ovog finansijskog sporazuma, za finansiranje su odobrene dvije akcije za sektore – Životna sredina i klimatska akcija i Konkurentnost i inovacije. Za jačanje kapaciteta i aktivnosti povezanih sa pravnom tekovinom u sektoru Životne sredine i klimatske akcije iznos sredstava izdvojenih od strane EU je 16.000.000 eura, dok je nacionalno kofinansiranje 2.823.530 eura. Za osnaživanje sektora konkurentnosti i inovacija Crne Gore doprinos EU je 6.948.900 eura, a nacionalno kofinansiranje iznosi 772.100 eura.

Usvojen je Program subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Za realizaciju Programa izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 50.000 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o vojnoj integraciji Crne Gore u NATO. Prilikom predstavljanja Informacije konstatovano je da su Mkinsitarstvo odbrane i Vojska Crne Gore tokom 2017. godine nastavili realizaciju planiranih aktivnosti iz procesa pritupanja i integrisanja Crne Gore u NATO što je rezultiralo dobijanjem statusa punopravne članice. Vlada je zadužila Ministarstvo odbrane da nastavi implementaciju aktivnosti iz Plana vojne integracije Crne Gore u NATO, koji je kao ključni dokument, Ministarstvo izradilo na osnovu preporuka Radne grupe za pristupanje i integraciju u čiji sastav su, osim predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, uključeni i predstavnici Minsitarstva vanjskih poslova i Direkcije za zaštitu tajnih podataka.

Usvojen je Nacionalni program Željezničke infrastrukture za period 2018. – 2020. godina. kojim su prikazani: postojeće stanje infrastrukture, planovi izgradnje, modernizacije i održavanja infrastrukture, zadaci, njihov opseg, dinamika realizacije planova, kao i visina i izvori finansijskih sredstava potrebnih njegovu realizaciju.

Vlada je usvojila Akcioni plan sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2018-2019) sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2016. i 2017. godinu. Kao prioritetne oblasti u stručnom obrazovanju za period 2015-2020. godini utvrđene su: kvalitetno i efikasno stručno obrazovanje, relevantno za tržište rada, jednake mogućnosti sticanja kvalifikacija u stručnom obrazovanja radi zapošljivosti i socijalne inkluzije i cjeloživotno učenje i mobilnost. Realizacija aktivnosti iz Akcionog plana treba da: omogući dalji razvoj i unapređivanje stručnog obrazovanja, dâ brži odgovor stručnog obrazovanja na potrebe tržišta rada, omogući učenicima da razviju stručne i ključne kompetencije potrebne za život i rad i dr.

Donijet je Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2018. godinu kojim su utrđene mjere i aktivnosti za dostizanje ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016–2020. godine: povećanje zaposlenosti, efikasno funkcionisanje tržišta rada, unapređenje kvalifikacija i kompetencija usklađenih sa potrebama tržišta rada i promovisanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva.

Vlada je utvrdila Aneks II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine "Northstar" d.o.o. Podgorica i "Equest Capital Limited", Jersey, UK kojim je se ne mijenjaju početni uslovi ustanovljeni tenderom već je izmijenjena dinamika ulaganja u turistički kompleks u opštini Herceg Novi u kojem bi trebalo da bude i hotel prestižnog brenda Ritz-Carlton.

Prihvaćen je Predlog Ministarstva odbrane za izdavanje u dugoročni zakup dijela nepokretnosti, koja se nalazi u okviru Vojnog aerodroma "Golubovci" u Podgorici kojim je data saglasnost da se ova nepokretnost izda u dugoročni zakup na period od 30 godina, prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon). Prihodi ostvareni od izdavanja u dugoročni zakup predstavljaju prihode Ministarstva odbrane.

Vlada je usvojila Informaciju o jačanju sistema upravljanja kulturnim dobrima i dala saglasnost na Sporazum između Ministarstva kulture Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj. Projektom je, između ostalog, obuhvaćeno uspostavljanje i vođenje registra kulturnih dobara u analognoj i elektronskoj formi, uspostavljanje i vođenje informacionog sistema kulturnih dobara i njegovo povezivanje sa drugim odgovarajućim informacionim sistemima, kao i sanacija ugroženih kulturno-istorijskih objekata. Rukovođenje projektom je u nadležnosti Vlade, dok će pomoć u implementaciji pružati UNDP kao agencija za implementaciju, uz snažan angažman svih uključenih partnera i zainteresovanih strana.

Donijeta je Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Lionu, Republika Francuska. Na dužnost počasnog konzula postavljen je Bertran Tiber (Bertrand Thibert).


IZVOR: Vebsajt Vlade, 14.12.2017.


Naslov: Redakcija