Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U 2019. GODINI RIJEŠENO PREKO 2,5 MILIONA UPRAVNIH PREDMETA

15.06.2020.


Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za 2019. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo javne uprave.

"Organi na centralnom i lokalnom nivou u protekloj godini riješili su preko 2 i po miliona (2.610,695,00) upravnih predmeta na centralnom i lokalnom nivou", saopštila je Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu.

Ona je ukazala da se, kada su u pitanju upravni predmeti, radi o postupcima u kojima su organi, bilo po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, donosili rješenja ili druge odluke kojima su odlučivali o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih lica.

"Posmatrano prosječno po organu ova brojka pokazuje da su organi u radu imali blizu 4.000,00 predmeta godišnje, što bi na mjesečnom nivou iznosilo oko 325 predmeta", saopštila Nedeljković-Vukčević.

Ona je naglasila da su, osim kvantitativnih pokazatelja, u Izvještaju analize efikasnosti, zakonitosti i kvaliteta rada prvostepenih organa (koji odlučuju, prije svega, o zahtjevima građana), kao i drugostepenih organa u čijoj nadležnosti je da odlučuju o žalbama izjavljenim protiv rješenja donijetih u prvom stepenu.

"Podaci nas ohrabruju, imajući u vidu da je procenat riješenih predmeta u prošloj godini kod organa na centralnom nivou bio 96,82%, dok na lokalnom nivou taj procenat iznosi 89,98%. Analizirajući blagovremenost rješavanja upravnih predmeta, odnosno da li organi odlučuju u zakonom propisanom roku, utvrdili smo da je procenat predmeta riješenih u roku kod organa na centralnom nivou 97%, dok je na lokalnom nivou taj procenat čak 99%", saopštila je generalna direktorica.

Ona je ukazala da podaci pokazuju i da su građani u visokom procentu zadovoljni odlukama naše administracije, jer je "evidentan mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta. Naime, procenat izjavljenih žalbi na centralnom nivou je 0,54%, dok je na lokalnom nivou taj procenat nešto veći i iznosi 1,65 %".

Prema njenim riječima, sa aspekta efikasnosti postupka i smanjenja troškova, veoma je značajna činjenica da je u odnosu na raniji period znatno povećan broj tzv. meritornih rješenja (to su odluke kojima drugostepeni organ sam riješi upravnu stvar, npr. po žalbi građanina prizna pravo na penziju i njenu visinu, a ne da poništi rješenje i naloži da o zahtjevu ponovo rješavai prvostepeni organ), te je takvim postupanjem omogućeno brže i efikasnije ostvarivanje prava građana.

"O kvalitetu rada drugostepenih organa govori i podatak da je procenat žalbi koje su riješili u zakonskom roku na centralnom nivou 77%, dok je kod organa na lokalnom nivou taj procenat 80,42%. Osim blagovremenog odlučivanja, njihove odluke su u postupcima po tužbama pred Upravnim sudom Crne Gore u visokom procentu ocijenjene kao zakonite. Ovo potvrđuje podatak da je u odnosu na ukupan broj odluka Upravnog suda Crne Gore, procenat odbijenih tužbi kod organa na centralnom nivou 77%, dok je taj procenat kod organa na lokalnom nivou 71,51%", zaključila je Nedeljković-Vukčević.

Govoreći o izazovima, ona je navela da pred administracijom i dalje stoje određeni izazovi i prilagođavanje savremenom društvenom okruženju, te da fokus u narednom periodu mora biti na elektronskoj komunikaciji između organa i stranaka, kao i razmjeni podataka između organa po službenoj dužnosti kako bi stvorili ambijent za jednostavniju, bržu i još efikasniju komunikaciju građana i uprave.

Osim toga, navela je i da su organi ukazali na nedostatak kadrova koji učestvuju u postupku upravnog rješavanja, pravne struke, ali i kadrova tehničkih struka (arhitekte, građevinski inženjeri, poreski inspektori itd.), što predstavlja izazov zbog aktuelnih mjera optimizacije, a naročito u susret pripremi novog strateškog dokumenata u oblasti reforme javne uprave.

"Prepoznato je da organi na centralnom i lokalnom nivou ne mjere redovno zadovoljstvo građana pruženim uslugama i nemaju povratne informacije od građana na osnovu kojih bi trebalo preduzeti mjere na unapređenju pružanja usluga, što bi doprinijelo još boljim rezultatima rada javne uprave", zaključila je Nedeljković-Vukčević.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 11.06.2020.


Naslov: Redakcija