Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O TURIZMU: Da bi se izdala licenca za obavljanje djelatnosti turističke agencije, uz zahtjev se pored ostalog, podnosi i jemstvo za turističku agenciju – organizatotra putovanja. Jemsto može biti u obliku neopozive bankarske garancije bez prava prigovora, polise osiguranja ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke u iznosu od najmanje 15.000 €

14.12.2016.


Zakonom o turizmu ("Sl. list CG", br. 61/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 - dr. zakon i 31/2014 - dalje: Zakon) uređeni su uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti, pored ostalih, i pružanje usluga turističke agencije.

Turistička agencija je privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik, koji obavlja djelatnost turističkih agencija pod uslovima utvrđenim navedenim zakonom, odnosno ako ima licencu za obavljanje te djelatnosti izdate od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Da bi se izdala licenca za obavljanje djelatnosti turističke agencije, uz zahtjev se pored ostalog, podnosi i jemstvo za turističku agenciju – organizatotra putovanja.

Član 18 Zakona dafiniše da jemsto može biti u obliku neopozive bankarske garancije bez prava prigovora, polise osiguranja ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke u iznosu od najmanje 15.000,00 €.

Iz prednjeg proizilazi da jemstvo putovanja – može da bude:

  • garanacija banke – koju turističkoj agenciji - organizatoru putovanja, kao nalogodavcu, izdaje banka kao garant, sa klauzulom "neopoziva bankarska garanacija bez prava prigovora"), ili
  • polisa osiguranja potraživanja - ugovarač osiguranja je turistička agencija kao organizator putovanja.

Jemstvom se, u skladu sa članom 18 stav 2 Zakona, obezbjeđuje:

  • naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza određenih ugovorom o putovanju, programom putovanja odnosno programom izleta;
  • naknada štete koja je prouzrokovana usled nemogućnosti turističke agencije – organizatora putovanja da izmiri obaveze nužnog smještaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mjesto polaska u zemlji i inostranstvu,koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.

Prilikom izdavanja jemstva, u obliku bankarske garancije ili polise osiguranja, neophodno je navesti da je:

- korisnik garancije / osiguranik - putnik koji kupuje ili je saglasan da kupi turistički paket aranžman ili drugu turističku uslugu, kao i lice za čiji račun ili u čije ime se pribavlja turistička usluga ili bilo koje lice na koje se prenese pravo korišćenja turističkog paket aranžmana ili usluge u skladu sa ugovorom o putovanju zaključenom sa turističkom agencijom.

ZAKON O TURIZMU ("Sl. list CG", br. 61/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 - dr. zakon i 31/2014)

Jemstvo

Član 18

(1) Jemstvo iz člana 17 stav 3 alineja 4 ovog zakona može biti u obliku neopozive bankarske garancije bez prava prigovora, polise osiguranja ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke u iznosu od najmanje 15.000 eura.

(2) Jemstvom iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se:

- naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza određenih ugovorom o putovanju, programom putovanja, odnosno programom izleta;

- naknada štete koja je prouzrokovana usljed nemogućnosti turističke agencije-organizatora putovanja da izmiri troškove nužnog smještaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mjesto polaska u zemlji i inostranstvu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 13.12.2016.


Redakcija