Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU


Na osnovu člana 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja zaštita i zdravlje na radu.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se dostavlja arhivi Ministarstva, radnim danima od 11 do 13 časova, na adresu: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA, Rimski trg broj 46,
81000 Podgorica, sa napomenom "predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu: danijela.sukovic@mrs.gov.me.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 12.10.2015.