Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA: Predviđene su kaznene odredbe za narušavanje mira u stambenim zgradama na području opštine Budva. Kazne za pravna lica iznose 100 do 1.500 eura, za fizička od 10 do 100 eura, a za preduzetnike od 30 do 250 eura

12.03.2018.


Prvi put u okviru Odluke o kućnom redu predviđene su i kaznene odredbe za narušavanje mira u stambenim zgradama na području opštine Budva. Kazne za pravna lica iznose 100 do 1.500 eura, za fizička od 10 do 100 eura, a za preduzetnike od 30 do 250 eura.

"Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2015) donijeta je u maju 2015. godine, ali nije sadržala kaznene odredbe", ukazala je Milica Lazić, rukovodilac sektora za stambene poslove u Sekretarijatu za komunalno stambene poslove Opštine Budva.

Pored toga što je velika potreba da se formiraju organi za upravljanje stambenim zgradama (nekadašnji Kućni savjet, sada Skupština etažnih vlasnika) to je odavano i obaveza građana.

"Tu obavezu većina stanara ne poštuje, pa na području naše opštine ima samo oko 250 registrovanih Skupština etažnih vlasnika, što je jako mali broj", istakla je Lazić.

Novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako: se ponaša na način koji ne obezbjeđuje dnevni i noćni odmor stanara zgrade u vrijeme od 14 do 18 časova i od 22 do 6 časova, ako prosipa tečnost, baca predmete, otpad, istresa podne i druge prostirke sa prozora, terasa, ako na prozoru, balkonu, terasi drži predmete koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika, ako na ulaznim vratima ne postavi metalnu pločicu sa brojem stana, ako ne dovede u uredno stanje zajedničke prostorije poslije svake upotrebe…

Iako je u Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama navedeno da poslove inspekcijskog nadzora obavlja Komunalna policija, koja u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/2003 i "Sl. list CG", br. 76/2009, 57/2011, 18/2014, 11/2015 i 52/2016), u okviru obaveza i ovlašćenja u cilju otklanjanja nepravilnosti može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, tom Odlukom nisu bile propisane prekršajne sankcije, odnosno kaznene odredbe.

Iz tog razloga, bilo je potrebno, u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011, 32/2014, 43/2017 - odluka US i 51/2017), propisati prekršaje za povrede odredbi predmetne Odluke i visinu novčanih kazni za učinjene prekršaje, navode iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama naći će se na dnevnom redu narednog skupštinskog zasijedanja, u ponedjeljak, 12. marta 2018. godine.


IZVOR: Vebsajt CdM, 08.03.2018.


Naslov: Redakcija